De jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

De jaarrekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een positief saldo van € 1.901.893. Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma’s.

Programma Rekening Begroting primitief
2020 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur 27.330.178 100.201.308- 72.871.130- 25.836.298 98.507.384- 72.671.086-
2. Veiligheid 5.867.856 52.228- 5.815.629 6.281.860 47.391- 6.234.469
3. Fysiek 35.996.087 21.211.566- 14.784.521 42.391.376 23.207.842- 19.183.534
4. Sociaal 60.448.357 21.404.713- 39.043.644 50.363.500 13.209.077- 37.154.423
5. Samenleving 13.706.546 3.690.950- 10.015.597 14.388.070 3.993.833- 10.394.237
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten 143.349.024 146.560.765- 3.211.741- 139.261.104 138.965.527- 295.577
1. Bestuur 3.884.469 2.513.468- 1.371.001 - 216.635- 216.635-
2. Veiligheid - 70.503- 70.503- 31.371 26.051- 5.320
3. Fysiek 11.351.266 10.021.499- 1.329.767 2.464.490 2.694.665- 230.175-
4. Sociaal 462.974 1.795.852- 1.332.878- 313.970 69.662- 244.308
5. Samenleving 1.149.949 1.626.855- 476.905- 128.481 358.161- 229.680-
Mutaties reserves 16.848.658 16.028.176- 820.482 2.938.312 3.365.174- 426.862-
Gerealiseerd resultaat 160.197.682 162.588.941- 2.391.259- 142.199.416 142.330.701- -131.285
Programma Begroting na wijziging Rekening
2021 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Bestuur 26.458.840 102.374.818- 75.915.978- 28.606.492 106.526.676- 77.920.184-
2. Veiligheid 6.375.064 71.720- 6.303.344 6.011.966 39.508- 5.972.459
3. Fysiek 45.860.009 25.192.843- 20.667.166 50.355.916 24.146.774- 26.209.141
4. Sociaal 52.922.896 13.202.687- 39.720.209 60.471.287 16.774.382- 43.696.905
5. Samenleving 15.130.092 4.073.833- 11.056.259 14.014.868 4.824.194- 9.190.674
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten 146.746.901 144.915.901- 1.831.000 159.460.530 152.311.534- 7.148.996
1. Bestuur 2.025.927 1.056.266- 969.661 2.025.927 1.567.679- 458.248
2. Veiligheid 31.371 26.051- 5.320 31.371 38.202- 6.831-
3. Fysiek 1.959.183 3.729.605- 1.770.422- 3.004.010 10.838.251- 7.834.241-
4. Sociaal 313.970 940.668- 626.698- 313.970 1.519.745- 1.205.775-
5. Samenleving 261.095 669.956- 408.861- 641.989 1.104.278- 462.289-
Mutaties reserves 4.591.546 6.422.546- 1.831.000- 6.017.267 15.068.156- 9.050.889-
Gerealiseerd resultaat (positief) 151.338.447 151.338.447- - 165.477.797 167.379.689- 1.901.893-
Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting Begroting Begroting Rekening Saldo
2021 2021 2021 2021
primitief na wijziging
Lokale (ongebonden) heffingen -14.227.124 -14.197.124 -14.459.757 262.633
Algemene uitkering -84.110.549 -88.722.511 -90.207.458 1.484.947
Dividend -25.000 -25.000 -53.477 28.477
Saldo van de financieringsfunctie -513.796 -175.755 -452.095 276.340
Overige algemene dekkingsmiddelen -156.037 5.002 -181.066 186.068
Onvoorzien 90.000 90.000 - 90.000
Overhead 19.549.886 19.738.539 21.005.751 -1.267.212
Vennootschapsbelasting - - 62 -62
Totaal -79.392.620 -83.286.849 -84.348.039 1.061.190

Begrotingsrechtmatigheid

Wat is begrotingsrechtmatigheid

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) onrechtmatig op het niveau waarop de raad de begroting vaststelt. In ons geval is dat op programmaniveau. Ook overschrijdingen van investeringskredieten zijn onrechtmatig. In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid en worden onder meer richtlijnen gegeven wanneer de begrotingsonrechtmatigheid door de accountant in het rechtmatigheidsoordeel moet worden betrokken. 

Wat zijn de kaders van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 5 maart 2019, met registratienummer Z/19/152066-VB/19/94439, het meerjarige “Controleprotocol jaarrekening gemeente Stichtse Vecht” vastgesteld. In dit protocol is het normenkader voor het begrotingscriterium vastgesteld. In deze paragraaf wordt de toets aan het begrotingscriterium beschreven.

De raad stelt de begroting vast op programmaniveau en investeringen op kredietniveau. In deze paragraaf worden overschrijding van het door raad vastgestelde budget voor de lasten toegelicht en getoetst. Het minimumniveau van toelichting is € 50.000.

Van de overschrijdingen worden beoordeeld of ze voldaan aan de onderstaande criteria. Indien de overschrijdingen voldoen aan deze criteria kan de overschrijding als rechtmatig worden aangemerkt. Indien de overschrijding niet voldoet, dan is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Begrotingsafwijkingen, die passen binnen het beleid

  1. Begrotingsafwijkingen, waarover de raad in 2021 is geïnformeerd maar niet zijn vastgelegd in een begrotingswijziging.
  2. Begrotingsafwijkingen die niet tijdig in een eerdere bestuursrapportage opgenomen hadden kunnen worden.
  3. Begrotingsafwijkingen door kostenoverschrijdingen die gecompenseerd worden door direct gerelateerde inkomsten bijvoorbeeld via subsidies, kostendekkende omzet of openeinderegelingen.
  4. Begrotingsafwijkingen die ontstaan zijn door een gewijzigde regelgeving ten opzichte van de begroting.

Begrotingsafwijkingen, die niet passen binnen het beleid

  1. Begrotingsafwijkingen die voorafgaand aan het uitvoeren van het beleid met instemming van de gemeenteraad tot stand zijn gekomen.

Overige criteria

  1. Begrotingsafwijkingen veroorzaakt door een administratieve fout of autonome ontwikkeling, die na correctie per saldo geen begrotingsafwijking opleveren.

Uitkomst van de toets van het begrotingscriterium

Bij de overschrijdingen van de lasten van de programma’s, investeringskredieten wordt toegelicht in hoeverre ze aan deze criteria voldoen. De uitkomst van de toets is dat alle overschrijding passen binnen deze criteria.
Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin de uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.

Programma's

Programma (lasten) Begroting 2021 Rekening 2021 Overschrijding (-) Overschrijding
1 Bestuur 26.458.840 28.606.492 -2.147.652 ja
2 Veiligheid 6.375.064 6.011.966 363.098 nee
3 Fysiek 45.860.009 50.355.916 -4.495.907 ja
4 Sociaal 52.922.896 60.601.889 -7.678.993 ja
5 Samenleving 15.130.092 14.014.868 1.115.224 nee
Eindtotaal 146.746.901 159.591.131 -12.844.230

De overschrijdingen op programma 1, 3 en 4 worden hieronder nader toegelicht. Dit zijn saldo’s, die bestaand uit voor- en nadelen, die al bij de programma’s per taakveld zijn toegelicht. De grootste nadelen worden benoemd en beoordeeld. 

Programma 1 Bestuur
De overschrijding op programma 1 is vooral toe schrijven aan de hogere lasten voor overhead en dan meer specifiek voor inhuur binnen het fysiek en sociaal domein. Een belangrijk deel van deze overschrijding maakt onderdeel uit van de totale analyse van de overschrijding van de loonsom en inhuur in de paragraaf bedrijfsvoering. Deze afwijking valt onder criteria 2. 

Programma 3 Fysiek
Binnen dit programma is de overschrijding van de lasten op de exploitatie hoofdzakelijk toe te schrijven aan de voorziening onderhoud wegen die met de vaststelling door de raad van het beheerplan wegen 2021-2025 in juli 2021 weer is gevormd en gevoed door de overheveling van het saldo van de reserve onderhoud wegen naar deze voorziening. Tot de overheveling van het saldo van de reserve naar de voorziening is besloten in begrotingswijziging 8 van 2021, maar niet administratief als zodanig opgenomen in de wijziging en verwerkt in de begroting. Deze afwijking valt onder criteria 1.

Programma 4 Sociaal
De overschrijding van € 7,6 mln. wordt enerzijds veroorzaakt door de uitvoering van de TOZO (€ 3,6 mln.). Deze is niet begroot. Tegenover de hoger lasten staan ook hogere baten. Deze afwijking valt onder criteria 3.

De overschrijding wordt anderzijds veroorzaakt door een toename van gebruik (openeinderegeling): Jeugdwet, Wmo begeleiding, Huishoudelijke hulp, hulp- en vervoersmiddelen et cetera. Deze afwijking valt onder criteria 3.

Investeringen

In het overzicht investeringen in de jaarrekening is bij de onderstaande investeringskredieten sprake van een overschrijding.

Programma 1: Nieuwe raadszaal Installaties 
De overschrijding op de installaties van de Nieuwe raadszaal moet in samenhang worden gezien met de andere investeringen, die op de bouw van de nieuwe raadszaal betrekking hebben. In totaal is er geen sprake van een overschrijding. Daarnaast is in 2020 een bedrag vrijgevallen van ongeveer € 45.000 dat beschikbaar was voor advieskosten, zoals ook toegelicht in de jaarrekeningen 2019 en 2020. In 2021 worden deze investeringen afgesloten. Deze overschrijding valt onder criteria 1.

Programma 2 Veiligheid: Brandweer gebouw Nieuwer Ter Aa (€ 216.627)
Op een totaalkrediet van het gebouw en de installaties van € 1.262.952 is € 1.479.579 uitgegeven. 
De overschrijding op de investeringen voor het brandweerpost in Nieuwe Ter Aa moeten in samenhang worden gezien met de andere investeringen, die op de repressieve huisvesting betrekking hebben. De gemeenteraad heeft voor de repressieve huisvesting in totaal € 3,6 mln. beschikbaar gesteld. De nieuwe brandweerpost in Nieuwe Ter Aa is opgeleverd en in gebruik genomen. Deze investeringen worden in 2021 afgerond. Voor het buitenterrein was meerwerk nodig voor met name het verwijderen kunstgras. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over het totale project repressieve huisvesting en via de P&C-cyclus van het specifieke projecten daarbinnen. Deze overschrijding valt onder criteria 2. 

Programma 3 Fysiek: Ondergrondse container (€ 174.869)
Op een totaalkrediet van het gebouw en de installaties van € 1.050.000 is € 1.224.869 uitgegeven. Deze overschrijding valt onder criteria 2.

Programma 3 Fysiek: Verduurzaming gemeentelijk gebouw FASE 2 (€ 145.074)
In de investeringsraming is rekening gehouden met de toekenning van een subsidie. De subsidie is toegekend en jaarlijks ontvangen wij een deel van deze subsidie. De subsidie zullen wij inzetten om de hogere kapitaallasten te dekken. Deze overschrijding valt onder criteria 3.

Programma 3 Fysiek: Riolering Herenweg/Gageldijk (€ 1.305.386)
Het project kent meerdere tegenslagen, door zowel interne als externe factoren. Hierdoor hebben we kosten moeten maken waarin we niet hadden voorzien. Het Raadsvoorstel waarin we dit hebben aangegeven, is behandeld in de commissie fysiek domein van 6 december 2021. Deze overschrijding valt onder criteria 1.

Programma 3 Fysiek: KPG-wegen 2018 t.b.v. Bisonspoor (€ 1.070.225)
In de Bestuursrapportage 2019 heeft uw raad besloten om af te wijken van de nota waardering en afschrijving door de verschillende deelprojecten als één project te zien (totaal € 3.7 miljoen, verdeeld over verschillende jaren) en de investeringen pas af te sluiten eind 2022 als het project Bisonspoor eindigt. De verwachting is dat het project door de faseringen en de stijgende prijzen van o.a. materialen, personeelskosten van derden en energie met een overschrijding te maken zal krijgen. Gezien de complexiteit en de vele onzekerheden willen we in het najaar een overzicht gaan geven van de financiële tussenstand en de te verwachten investeringen en uitgaven voor de komende jaren. Deze overschrijding valt onder criteria 1.

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn onderstaand weergegeven.

Programma Incidentele baten en lasten per programma Rekening 2021
Lasten Baten
1. Bestuur Bijdrage rijk Corona - 1.912.271
Storting risicoreserve Corona 1.912.271 -
Storting voorziening voormalig bestuurders 215.000 -
Uitvoering wet WOZ 84.693 -
Ontvangen transitievergoedingen personeel - 120.495
Storting voorziening personeel 120.495 -
Saldo Coronaeffecten 676.791 -
Dekking saldo Coronaeffecten uit reserve - 676.791
3.009.250 2.709.557
2. Veiligheid Saldo Coronaeffecten 12.150 -
Dekking saldo Coronaeffecten uit reserve - 12.150
12.150 12.150
3. Fysiek Opstellen GRP 30.750 -
Voorbereiding werkzaamheden Zandpad Maarssen – Nieuwersluis 9.470 -
Bijdrage aan Oostelijke Vechtplassen - 580.103
Uitgaven Duurzaamheid 117.227 -
Bijdrage Duurzaamheid - 140.851
Bijdrage klimaatmiddelen - 20.660
Saldo Coronaeffecten 284.611 -
Dekking saldo Coronaeffecten uit reserve - 284.611
442.058 1.026.225
4. Sociaal Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3.580.163 3.580.163
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 268.500 -
Bijdrage Rijk (TONK) - 267.000
Aanbestedingskosten Wmo en Jeugd 154.109 -
Implementatiebudget TIM 500.000 -
Transformatieprogramma jeugd 226.089 -
Implementatie nieuwe wet inburgering 106.224 -
Saldo Coronaeffecten 346.826 -
Dekking saldo Coronaeffecten uit reserve - 346.826
5.181.911 4.193.989
5. Samenleving Storting reserve middelen sportbijdragen 272.058 -
Storting reserve middelen stelpost onderwijshuisvesting 15.764 -
Vitale kernen 50.000 -
Toekomstvisie bedrijven terreinen 150.000 -
Eigendomsoverdracht Buitenweg 312 225.099 -
Onttrekking Algemene reserve Kadernota 2020 - 313.970
Compensatie Rijk in verband met exploitatietekort 't Kikkerfort - 380.894
Toevoeging coronareserve ivm compensatie Rijk 't Kikkerfort 380.894 -
Overhevelingen: onttrekking reserve Nog te bestemmen resultaat - 194.945
Overhevelingen: Kerkenvisie 50.000 -
Overhevelingen: Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP) 50.000 -
Overhevelingen: Collegewerkprogramma cultuur 94.945 -
Bijdrage internationale schakelklassen - 175.000
Saldo Coronaeffecten 436.740 -
Dekking saldo Coronaeffecten uit reserve - 436.740
1.725.500 1.501.549
Totaal 10.370.869 9.443.470

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Programma Begroting Begroting Rekening Saldo
primitief na wijziging
2021 2021 2021 2021
1. Bestuur
Dotaties
Egalisatiereserve verkiezingen - 10.841 10.841 -
Totaal - 10.841 10.841 -
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves -216.635 -216.635 -216.635 -0
Totaal -216.635 -216.635 -216.635 -0
2. Veiligheid
Dotaties - - - -
Totaal - - - -
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves -26.051 -26.051 -26.052 1
Totaal -26.051 -26.051 -26.052 1
3. Fysiek
Dotaties
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen - 831.293 831.293 -
Totaal - 831.293 831.293 -
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves -52.858 -1.018.858 -204.068 -814.790
Totaal -52.858 -1.018.858 -204.068 -814.790
4. Sociaal
Dotaties - - - -
Totaal - - - -
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves -69.662 -69.662 -34.913 -34.749
Totaal -69.662 -69.662 -34.913 -34.749
5. Samenleving
Dotaties
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen 105.394 222.244 222.244 -
Reserve Onderwijshuisvesting 23.087 23.087 23.087 -
128.481 245.331 245.331 -
Onttrekkingen
Kapitaallastenreserves -358.161 -358.161 -355.744 -2.417
Totaal -358.161 -358.161 -355.744 -2.417
Totaal structurele dotaties aan reserves 128.481 1.087.465 1.087.465 -
Totaal structurele onttrekkingen aan reserves -723.367 -1.689.367 -837.411 -851.956
Totaal structurele mutaties reserves -594.886 -601.902 250.054 -851.956

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Taakveld IV3 Structuur Programma L/B Primitieve begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021
0.1 Bestuur 1 Baten -40.965 -40.965 -59.122
Lasten 3.775.759 3.907.850 3.741.340
Totaal 1 3.734.794 3.866.885 3.682.218
Totaal 0.1 Bestuur 3.734.794 3.866.885 3.682.218
0.10 Mutaties reserves 1 Baten -216.635 -1.056.266 -1.567.679
Lasten - 2.025.927 2.025.927
Totaal 1 -216.635 969.661 458.248
2 Baten -26.051 -26.051 -38.202
Lasten 31.371 31.371 31.371
Totaal 2 5.320 5.320 -6.831
3 Baten -2.694.665 -3.729.605 -10.838.251
Lasten 2.464.490 1.959.183 3.004.010
Totaal 3 -230.175 -1.770.422 -7.834.241
4 Baten -69.662 -940.668 -1.519.745
Lasten 313.970 313.970 313.970
Totaal 4 244.308 -626.698 -1.205.775
5 Baten -358.161 -669.956 -1.104.278
Lasten 128.481 261.095 641.989
Totaal 5 -229.680 -408.861 -462.289
Totaal 0.10 Mutaties reserves -426.862 -1.831.000 -9.050.889
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1 Lasten - - -
Totaal 1 - - -
Totaal 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
0.2 Burgerzaken 1 Baten -871.262 -871.262 -938.812
Lasten 1.787.907 1.943.547 2.146.374
Totaal 1 916.645 1.072.285 1.207.562
Totaal 0.2 Burgerzaken 916.645 1.072.285 1.207.562
0.4 Overhead 1 Baten -6.836 -6.836 -844.499
Lasten 19.556.722 19.745.375 21.850.250
Totaal 1 19.549.886 19.738.539 21.005.751
Totaal 0.4 Overhead 19.549.886 19.738.539 21.005.751
0.5 Treasury 1 Baten -71.001 -71.001 -279.016
Lasten -507.940 -169.899 -176.947
Totaal 1 -578.941 -240.900 -455.963
Totaal 0.5 Treasury -578.941 -240.900 -455.963
0.61 OZB woningen 1 Baten -9.981.571 -9.981.571 -10.123.619
Totaal 1 -9.981.571 -9.981.571 -10.123.619
Totaal 0.61 OZB woningen -9.981.571 -9.981.571 -10.123.619
0.62 OZB niet-woningen 1 Baten -3.297.621 -3.297.621 -3.428.642
Totaal 1 -3.297.621 -3.297.621 -3.428.642
Totaal 0.62 OZB niet-woningen -3.297.621 -3.297.621 -3.428.642
0.63 Parkeerbelasting 1 Baten -57.033 -57.033 -69.853
Totaal 1 -57.033 -57.033 -69.853
Totaal 0.63 Parkeerbelasting -57.033 -57.033 -69.853
0.64 Belastingen overig 1 Baten -596.090 -566.090 -575.654
Lasten 938.850 941.967 1.045.414
Totaal 1 342.760 375.877 469.760
Totaal 0.64 Belastingen overig 342.760 375.877 469.760
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 1 Baten -84.110.549 -88.722.511 -90.207.458
Totaal 1 -84.110.549 -88.722.511 -90.207.458
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -84.110.549 -88.722.511 -90.207.458
0.8 Overige baten en lasten 1 Baten 525.544 1.240.072 -
Lasten 285.000 90.000 -
Totaal 1 810.544 1.330.072 -
3 Baten -200.000 -200.000 -
Totaal 3 -200.000 -200.000 -
4 Lasten -850.000 -850.000 -
Totaal 4 -850.000 -850.000 -
5 Lasten 358.489 - -
Totaal 5 358.489 - -
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 119.033 280.072 -
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1 Lasten - 62
Totaal 1 - 62
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - 62
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2 Baten -9.006 -9.006 -14.308
Lasten 4.595.277 4.602.642 4.527.831
Totaal 2 4.586.271 4.593.636 4.513.524
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.586.271 4.593.636 4.513.524
1.2 Openbare orde en veiligheid 2 Baten -38.385 -62.714 -25.200
Lasten 1.686.583 1.772.422 1.484.135
Totaal 2 1.648.198 1.709.708 1.458.935
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.648.198 1.709.708 1.458.935
2.1 Verkeer en vervoer 3 Baten -173.884 -173.884 -802.107
Lasten 10.249.507 10.775.262 18.683.445
Totaal 3 10.075.623 10.601.378 17.881.338
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 10.075.623 10.601.378 17.881.338
2.2 Parkeren 3 Lasten 104.494 104.672 87.064
Totaal 3 104.494 104.672 87.064
Totaal 2.2 Parkeren 104.494 104.672 87.064
2.4 Economische havens en waterwegen 3 Lasten 6.255 6.255 6.254
Totaal 3 6.255 6.255 6.254
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen 6.255 6.255 6.254
2.5 Openbaar vervoer 3 Baten -33.869 -33.869 -42.941
Lasten 162.502 163.569 263.810
Totaal 3 128.633 129.700 220.870
Totaal 2.5 Openbaar vervoer 128.633 129.700 220.870
3.1 Economische ontwikkeling 5 Baten - -3.700
Lasten 651.325 650.416 488.318
Totaal 5 651.325 650.416 484.618
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 651.325 650.416 484.618
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5 Lasten 43.931 46.110 51.238
Totaal 5 43.931 46.110 51.238
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 43.931 46.110 51.238
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 Baten -107.749 -107.749 -80.254
Lasten 221.925 227.804 275.072
Totaal 5 114.176 120.055 194.818
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 114.176 120.055 194.818
3.4 Economische promotie 5 Baten -441.567 -441.567 -404.721
Lasten 207.644 212.001 177.315
Totaal 5 -233.923 -229.566 -227.406
Totaal 3.4 Economische promotie -233.923 -229.566 -227.406
4.1 Openbaar basisonderwijs 5 Lasten 21.292 20.982 23.598
Totaal 5 21.292 20.982 23.598
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs 21.292 20.982 23.598
4.2 Onderwijshuisvesting 5 Baten - - -176.053
Lasten 2.622.361 2.973.715 2.750.612
Totaal 5 2.622.361 2.973.715 2.574.559
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 2.622.361 2.973.715 2.574.559
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5 Baten -1.167.818 -1.167.818 -1.408.828
Lasten 3.039.520 3.085.205 2.934.431
Totaal 5 1.871.702 1.917.387 1.525.603
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.871.702 1.917.387 1.525.603
5.1 Sportbeleid en activering 5 Baten -20.725 -100.725 -98.402
Lasten 588.548 666.381 662.976
Totaal 5 567.823 565.656 564.574
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 567.823 565.656 564.574
5.2 Sportaccommodaties 5 Baten -1.856.035 -1.856.035 -2.223.182
Lasten 4.355.830 4.641.969 4.328.292
Totaal 5 2.499.795 2.785.934 2.105.110
Totaal 5.2 Sportaccommodaties 2.499.795 2.785.934 2.105.110
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5 Baten -41.607 -41.607 -58.701
Lasten 565.636 655.249 417.540
Totaal 5 524.029 613.642 358.839
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 524.029 613.642 358.839
5.4 Musea 5 Baten -243.433 -243.433 -240.688
Lasten 583.015 593.898 619.372
Totaal 5 339.582 350.465 378.683
Totaal 5.4 Musea 339.582 350.465 378.683
5.5 Cultureel erfgoed 5 Baten -23.261 -23.261 -38.296
Lasten 202.358 238.225 193.193
Totaal 5 179.097 214.964 154.898
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 179.097 214.964 154.898
5.6 Media 5 Baten -91.638 -91.638 -91.369
Lasten 926.196 1.118.137 1.092.912
Totaal 5 834.558 1.026.499 1.001.543
Totaal 5.6 Media 834.558 1.026.499 1.001.543
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3 Baten -150.765 -725.765 -762.311
Lasten 6.304.851 7.156.841 6.277.232
Totaal 3 6.154.086 6.431.076 5.514.921
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.154.086 6.431.076 5.514.921
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4 Baten -319.126 -312.736 -309.657
Lasten 3.811.199 4.269.590 4.126.915
Totaal 4 3.492.073 3.956.854 3.817.257
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.492.073 3.956.854 3.817.257
6.2 Wijkteams 4 Lasten 687.515 676.490 694.980
Totaal 4 687.515 676.490 694.980
Totaal 6.2 Wijkteams 687.515 676.490 694.980
6.3 Inkomensregelingen 4 Baten -11.804.630 -11.804.630 -15.386.353
Lasten 16.056.147 16.071.292 19.190.115
Totaal 4 4.251.517 4.266.662 3.803.762
Totaal 6.3 Inkomensregelingen 4.251.517 4.266.662 3.803.762
6.4 Begeleide participatie 4 Baten -519.770 -519.770 -489.468
Lasten 4.204.302 4.270.529 4.030.295
Totaal 4 3.684.532 3.750.759 3.540.828
Totaal 6.4 Begeleide participatie 3.684.532 3.750.759 3.540.828
6.5 Arbeidsparticipatie 4 Baten - - -
Lasten 1.542.716 1.672.706 1.770.963
Totaal 4 1.542.716 1.672.706 1.770.963
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 1.542.716 1.672.706 1.770.963
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 Baten -168.509 -168.509 -169.316
Lasten 2.277.498 2.300.028 2.577.522
Totaal 4 2.108.989 2.131.519 2.408.206
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.108.989 2.131.519 2.408.206
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4 Baten -361.517 -361.517 -316.771
Lasten 7.460.647 7.754.681 9.869.800
Totaal 4 7.099.130 7.393.164 9.553.029
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.099.130 7.393.164 9.553.029
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4 Lasten 10.776.252 12.346.052 13.964.955
Totaal 4 10.776.252 12.346.052 13.964.955
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.776.252 12.346.052 13.964.955
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 4 Lasten 42.584 41.964 68.028
Totaal 4 42.584 41.964 68.028
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 42.584 41.964 68.028
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 4 Lasten 1.862.574 1.861.336 1.594.370
Totaal 4 1.862.574 1.861.336 1.594.370
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.862.574 1.861.336 1.594.370
7.1 Volksgezondheid 4 Baten -35.525 -35.525 -102.816
Lasten 2.492.066 2.508.228 2.583.344
Totaal 4 2.456.541 2.472.703 2.480.528
Totaal 7.1 Volksgezondheid 2.456.541 2.472.703 2.480.528
7.2 Riolering 3 Baten -8.538.269 -8.538.269 -7.299.935
Lasten 6.823.780 6.581.577 5.774.310
Totaal 3 -1.714.489 -1.956.692 -1.525.625
Totaal 7.2 Riolering -1.714.489 -1.956.692 -1.525.625
7.3 Afval 3 Baten -8.545.846 -8.545.846 -8.908.329
Lasten 6.905.422 6.907.186 7.789.397
Totaal 3 -1.640.424 -1.638.660 -1.118.932
Totaal 7.3 Afval -1.640.424 -1.638.660 -1.118.932
7.4 Milieubeheer 3 Baten -624.881 -164.924
Lasten 2.761.443 3.185.981 2.442.787
Totaal 3 2.761.443 2.561.100 2.277.863
Totaal 7.4 Milieubeheer 2.761.443 2.561.100 2.277.863
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3 Baten -458.598 -458.598 -469.553
Lasten 460.286 453.322 499.860
Totaal 3 1.688 -5.276 30.307
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.688 -5.276 30.307
8.1 Ruimtelijke ordening 3 Baten -17.267 -17.267 -128.147
Lasten 1.448.923 1.424.317 1.916.064
Totaal 3 1.431.656 1.407.050 1.787.917
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening 1.431.656 1.407.050 1.787.917
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3 Baten -2.618.954 -2.790.741 -1.930.044
Lasten 2.804.810 3.992.325 2.288.775
Totaal 3 185.856 1.201.584 358.730
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 185.856 1.201.584 358.730
8.3 Wonen en bouwen 3 Baten -2.470.390 -3.083.723 -3.638.484
Lasten 4.359.103 5.108.702 4.326.919
Totaal 3 1.888.713 2.024.979 688.435
Totaal 8.3 Wonen en bouwen 1.888.713 2.024.979 688.435
Eindtotaal -131.285 - -1.901.893

Kapitaallasten

Kapitaallasten

Taakveld Begroting Begroting Rekening Saldo
primitief na wijziging
2021 2021 2021 2021
1. Bestuur
0.1 Bestuur 161.763 152.398 51.086 101.312
0.4 Overhead 799.005 797.181 720.911 76.270
0.5 Treasury -1.477.879 -1.139.838 -1.141.004 1.166
Totaal -517.111 -190.259 -369.007 178.748
2. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 256.432 256.432 259.069 -2.637
1.2 Openbare orde en veiligheid 20.736 20.736 19.271 1.465
Totaal 277.168 277.168 278.340 -1.172
3. Fysiek
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.941.507 1.920.141 1.719.928 200.213
5.7 Openbaar groen 466.291 455.289 305.291 149.998
7.2 Riolering 2.846.861 2.598.793 2.353.214 245.579
7.3 Afval 458.957 457.234 420.544 36.690
7.4 Milieubeheer 1.314 1.314 1.313 1
7.5 Begraafplaatsen 10.275 10.275 10.276 -1
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 276.945 235.269 96.558 138.711
Totaal 6.002.150 5.678.315 4.907.124 771.191
4. Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 107.786 107.786 107.787 -0
6.3 Inkomensregelingen 3.546 3.546 3.547 -1
6.4 Begeleide participatie 85.115 85.115 85.114 1
7.1 Volksgezondheid 15.078 15.078 15.078 -
Totaal 211.525 211.525 211.526 -0
5. Samenleving
3.0 Economie 3.389 3.389 3.389 -
4.0 Onderwijs 2.011.536 2.009.824 1.986.056 23.768
5.2 Sportaccommodaties 833.099 831.794 818.657 13.137
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 8.351 8.351 8.351 -
5.4 Musea 88.099 88.099 88.099 -0
5.5 Cultureel erfgoed 22.187 22.187 22.187 0
5.6 Media 27.038 27.038 27.039 -1
Totaal 2.993.699 2.990.682 2.953.779 36.904
Totaal kapitaallasten 8.967.431 8.967.431 7.981.762 985.669

Investeringen

Investeringen

In de volgende tabellen zijn de kredieten per programma opgenomen. Daarbij is per krediet (of groep kredieten) aangegeven wat de hoogte van de raming is, wat de eventuele bijdrage is, wat op de investering is besteed in de jaren vóór 2021, wat is besteed in 2021, wat totaal is besteed en wat dus het saldo is op het krediet. 

In de eerste tabel zijn de in 2021 afgeronde investeringen opgenomen en in de tweede tabel de nog niet afgeronde investeringen. Deze investeringen lopen nog door in het jaar 2022. 

Voor toelichting op eventuele overschrijdingen op de investeringen verwijzen wij u naar de individuele programma’s en hoofdstuk 2 van de jaarrekening. 

 

 

Overzicht van investeringen per eind 2021 afgesloten geplande jaar investering investering afgerond Berap 2021 krediet 2021 na berap boekingen 2021 (inclusief bijdragen) krediet eind 2021
Nieuwe raadszaal 2016 2016 2021 115.954 - 115.954
Nieuw raadszaal meubilair en bekabeling 2016 2021 47.201 - 47.201
Nieuwe raadszaal installaties 2017 2021 -69.332 337 -69.669
Nieuwe raadszaal AV-installaties 2017 2021 2.444 - 2.444
Vernieuwing werkplekconcept 2021 laptops/tablets 2020 2021 192.000 -53.685 80.146 58.169
Programma Bestuur 288.267 -53.685 80.483 154.099
Brandweer gebouw Nieuwer Ter Aa 2019 2021 617.485 781.943 -164.458
Brandweer: installaties Nieuwer Ter Aa 2019 2021 294.813 347.659 -52.846
Programma Veiligheid 912.298 - 1.129.602 -217.304
Riolering Tienhoven 2015 2021 174.578 -1.422 176.000
Beschoeiing Schippersgracht 2019 2021 381.964 400.860 -18.896
Minicontainers (papier+plastic) 2018 -GP 2016-2022 2018 2021 35.134 35.521 -387
Minicontainers (papier+plastic) 2019 -GP 2016-2022 2019 2021 163.695 155.260 8.435
Ondergrondse container 2020 2021 2021 - 1.050.000 1.224.869 -174.869
Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 1 2016 2021 90.657 36.530 54.127
Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 2 2019 2021 75.233 -72.500 147.807 -145.074
Programma Fysiek 921.261 977.500 1.999.425 -100.665
Safari aanbrengen geluidswerende voorzieningen 2020 2021 60.000 59.488 512
Onderwijsgebouw Buitenweg 312 2021 2021 472.349 283.245 189.104
Programma Samenleving 532.349 - 342.733 189.616
Totaal investeringen per eind 2021 afgesloten 2.654.175 923.815 3.552.243 25.746
Overzicht van investeringen met een vervolg in 2022 geplande jaar investering investering afgerond Berap 2021 krediet na berap 2021 boekingen 2021 (inclusief bijdragen) krediet eind 2021
Aanschaf Kofax Software 2020 - 66.000 - 66.000
Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen 2021 50.000 - 50.000
Programma Bestuur 50.000 66.000 - 116.000
Brandweer gebouw Tienhoven - Westbroek 2019 726.708 21.566 705.142
Brandweer gebouw Nigtevecht 2019 125.798 23.091 102.707
Brandweer: installaties Tienhoven - Westbroek 2019 256.621 3.444 253.177
Brandweer: installaties Nigtevecht 2019 37.344 - 37.344
Brandweer: installatie Loenen a/d Vecht 2020 20.750 4.494 16.256
Brandweer: gebouw Loenen a/d Vecht 2020 233.815 21.790 212.025
Programma Veiligheid 1.401.036 - 74.384 1.326.652
Aanp.kruising Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safariwe 2018 60.159 - 60.159
Aanp.kruising Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg 2018 60.159 - 60.159
Aanp.kruising Burg Waverijnweg-Ruimteweg-Safariwe 2021 1.425.000 - 1.425.000
Aanp.kruising Burg Waverijnweg-Floraweg-Vogelweg 2021 1.425.000 - 1.425.000
Wegen Ruwielstraat 2017 33.981 1.714 32.267
Wegen Herenstraat 2020 100.000 - 100.000
Wegen Eendracht 1e fase 2018 22.741 - 22.741
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa 2021 382.237 - 382.237
Wegen Schippersgracht 2019 126.785 37.145 89.640
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen 2019 ed. 2019 -416.398 1.222.557 823.595 -17.436
KPG VRI 2018 2021 230.144 - 230.144
Wegen Eendracht 2e fase 2019 25.041 - 25.041
Buitenruimte BS 2018 53.756 45.841 7.915
KWP Welgelegen Zuid - wegen ed.voorb 2020 51.480 90.263 37.512 104.231
KWP Welgelegen Zuid - wegen 2020 2020 1.153.875 - 1.153.875
KWP Welgelegen Noord - wegen ed. voorb 2021 95.213 66.030 29.183
Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting 2018 429.114 - 429.114
Vervanging mast 2018 openb.verlichting 2018 312.630 17.719 294.911
KPG speelplaatsen en terreinen 2020 2021 260.237 - 260.237
KPG verlichting 2018 2018 99.867 7.172 92.695
KPG wegen 2018 (tbv Bisonspoor) 2018 -1.070.225 - -1.070.225
KPG beweegbare bruggen 2018 2018 85.758 15.686 70.072
KPG beweegbare bruggen 2019 2019 42.879 - 42.879
KPG beweegbare bruggen 2020 2020 42.879 - 42.879
KPG overige kunstwerken 2018 2018 431.598 181.510 250.088
KPG overige kunstwerken 2019 2019 1.843.865 245.984 1.597.881
KPG overige kunstwerken 2020 2020 777.886 628.981 148.905
KPG beschoeiing 2019 1e fase 2019 241.391 30.393 210.998
KPG beschoeiing 2019 2e fase 2019 362.192 - 362.192
KPG openbaar groen 2018 2018 126.911 117.565 9.346
KPG openbaar groen 2019 1e fase 2021 400.000 382.195 17.805
Bisonspoor wegen 2019 2019 36.449 44.349 -7.900
Bisonspoor wegen 2020 2020 146.944 395.000 191.429 350.515
Bisonspoor marktplein 2019 2019 139.827 88.742 51.085
Bisonspoor voorbereidingskosten 2019 10.664 - 10.664
Bisonspoor voorbereidingskosten 2021 15.000 - 15.000
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff 2019 34.520 - 34.520
Speeltuinen 2021 2021 150.000 - 150.000
BPW Maarssenbroek -Bloemstede noord 2021 488.865 - 488.865
BPW Maarssenbroek -Bloemstede zuid 2021 263.385 - 263.385
BPW Kockengen- Wagendijk Noord 2021 350.000 - 350.000
BPW Kockengen- Wagendijk Midden 2021 600.000 - 600.000
BPW Kockengen- Wagendijk Zuid 2021 300.000 - 300.000
BPW Nieuwer ter Aa -Honderdsche laantje 2021 160.000 - 160.000
BPW Paralleleweg breukelen 2021 370.088 - 370.088
BPW Aanbrengen bermverharding 2021 2021 100.000 - 100.000
Voetgangersbrug Nieuwe wetering (hout) 2021 180.000 - 180.000
Kademuur Schippersgracht 2021 2021 788.093 467.513 320.580
Bisonspoor OV armaturen 2019 2019 45.000 46.709 -1.709
Bisonspoor OV masten 2019 2019 1.530 24.883 -23.353
Bisonspoor OV armaturen 2020 2020 20.000 - 20.000
Bisonspoor OV masten 2020 2020 15.000 - 15.000
Bisonspoor groen 2019 2019 200.063 203.645 -3.582
Bisonspoor groen 2020 2020 25.000 2.849 22.152
KPG Meubilair 2018 2018 - 124.026 65.574 58.452
Riolering Ruwielstraat 2017 146.845 14.413 132.432
Riolering Herenweg/Gageldijk 2016 2.662.207 -701.268 2.565.057 -1.305.386
Riolering Herenstraat 2021 100.000 - 100.000
Riolering Eendracht 1e fase 2018 64.653 - 64.653
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa 2018 242.957 63.934 179.023
Riolering D.van Troostwijk Plein 2018 2018 207.106 - 207.106
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht 2019 198.803 62.272 136.531
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riolerin2019 ed. 2019 -207.423 940.109 509.663 223.023
Minicontainers (papier+plastic) 2020 2021 322.640 89.126 233.514
Riolering K. Doormanweg 2019 98.174 - 98.174
Riolering Eendracht 2e fase 2019 74.959 - 74.959
Bisonspoor riolering 2019 2019 100.803 109.133 -8.330
Bisonspoor riolering 2020 2020 250.000 162.277 87.723
Klimaatadaptieve maatregelen 2019 2019 164.562 95.439 69.123
Klimaatadaptieve maatregelen 2020 2021 300.000 - 300.000
KWP Welgelegen Zuid - riolering 2020 2021 1.822.028 - 1.822.028
KWP Welgelegen Zuid - voorb riool 2020 36.903 17.832 19.071
KWP Welgelegen Noord - riool ed. voorb 2021 36.903 13.676 23.227
Verduurzaming gebouwen (voorbereidingskrediet) 2020 200.941 125.211 75.730
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2020 2.400.000 - 2.400.000
Programma Fysiek 22.879.645 2.070.686 7.602.764 16.646.299
Wereldkidz Bolenstein ('t Palet): bouwkosten 2015 2.375.043 571.661 1.803.382
Wereldkidz Bolenstein ('t Palet): bouwkosten 2021 5.529.665 - 5.529.665
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten 2016 2.032.704 3.630 2.029.074
Uitbreiding Broecklandcollege: installaties 2015 738.825 - 738.825
Wereldkidz Bolenstein: installaties 2018 826.689 3.754 822.935
Wereldkidz Bolenstein: installaties 2021 1.611.561 - 1.611.561
Pionier - IKC vorming KBS: installaties 2016 419.513 - 419.513
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten 2016 1.109.549 95.069 1.014.480
Moderniseren entree Kikkerfort 2020 261.000 16.427 244.573
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting 2021 34.000 - 34.000
Dorpshuis Veenkluit -gebouw 2021 1.654.268 - 1.654.268
Dorpshuis Veenkluit -installaties 2021 358.432 - 358.432
Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw) 2021 3.117.123 - 3.117.123
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie) 2021 1.039.041 - 1.039.041
Vervanging gymaccommodatie Vreeland (gebouw) 2021 50.000 39.491 10.509
Vervanging gymaccommodatie Vreeland (gebouw) 2021 850.000 - 850.000
Vervanging gymaccommodatie Vreeland (installatie) 2021 300.000 - 300.000
Toeristische overstappunt Sperweveld (wegen) 2021 102.978 - 102.978
Toeristische overstappunt Sperweveld (parken) 2021 107.860 - 107.860
Programma Samenleving 22.518.251 - 730.032 21.788.219
Totaal investeringen met een vervolg in 2022 46.848.932 2.136.686 8.407.181 39.877.169

EMU-saldo

EMU-saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Zo tellen investeringen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Een ander verschil heeft betrekking op mutaties van reserves en voorzieningen. Die tellen wel mee in het stelsel van baten en lasten, maar niet voor het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

EMU-saldo 2021 Begroting 2021 Rekening 2021
Omschrijving x € 1.000 x € 1.000
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -226 -7.149
2 Mutatie (im)materiële vaste activa 3.553 3.978
3 Mutatie voorzieningen -1.932 6.199
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 270
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa - -
Berekend EMU-saldo -5.711 -5.199

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven. Het negatieve EMU-saldo over 2021 geeft aan dat we als gemeente via reële transacties afgelopen jaar € 5,2 miljoen minder uitgegeven hebben dan we hebben ontvangen.

SiSa (Single information Single audit)

Inleiding

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 wordt ten aanzien van specifieke (rijks-)uitkeringen het principe van ‘Single information Single audit (SiSa)’ geïntroduceerd.
Vorenstaande houdt in, dat voor een aantal specifieke uitkeringen, de verantwoording (en controle hierop) vindt plaats bij de jaarrekening en niet separaat in de loop van het boekjaar.
Dit heeft ten doel de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Dit gebeurt enerzijds door als rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen op hoofdlijnen) en anderzijds door minder controle, er wordt namelijk uitgegaan van de reguliere jaarrekening (incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de jaarrekening (controle) komen de verantwoordingen per specifieke uitkering en de controle van deze verantwoordingen (met bijbehorende controleprotocollen) te vervallen.
Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt dit voor het verantwoordingsjaar 2021 voor specifieke uitkeringen.

In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2020 verantwoording moet worden afgelegd.  Op de volgende pagina’s is de SiSa-bijlage met de van toepassing zijnde verantwoordingsinformatie (indicatoren) opgenomen.

Nr. Specifieke uitkering
JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik
BZK C43 Regeling reductie energiegebruik woningen
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen
IenW E20 Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021
EZK F1 Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
EZK F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021
SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport
VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022
VWS H12 Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
VWS H16 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Veiligheidsregio's
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05
Veiligheidsregio Utrecht € 16.531 Ja € 16.531 Nee
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c  (artikel 3)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05
€ 0 117 117 € 0 € 0
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08
Ja Ja Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12
5 5 € 0 € 0
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/13 Indicator: B2/14
€ 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20
€ 44.460 € 44.460 € 17.340 € 17.340 € 0 € 0
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t
Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 120.000 € 120.000
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Eindverantwoording (Ja/Nee) Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02 Indicator: C1/03
Ja 2.250 1.364