Programma 1. Bestuur

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

 • Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de “Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020”.
 • Onze inwoners:
  • staan centraal;
  • worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening;
  • zijn tevreden.
 • Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig.
 • Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering).
 • Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.
 • Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving.
 • Meer integraal werken door multidisciplinaire teams aan grote maatschappelijke opgaven.
 • De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om sámen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Een nieuwe bestuursstijl

 • Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed gaan - wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen.
 • Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Een financieel gezonde gemeente

 • Een financieel solide beleid.
 • De loonsom blijft (behoudens loon- en inflatiecorrecties) de komende periode gelijk. Behoudens wanneer dit voortvloeit uit beleidsmatige keuzes, breidt de formatie niet uit.
 • Bij een tekort vragen wij onze inwoners niet om meer geld.
 • Bij een overschot, komt de besteding ervan altijd ten gunste van onze inwoners.
 • Behoudens loon- en inflatiecorrecties gaan de gemeentelijke belastingen niet omhoog.
  Leges en heffingen zijn maximaal kostendekkend.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron B2021 R2021
Waardering dienstverlening E KCM 8,1 8,1
% binnen termijn afgehandelde zaken P Join 65% -
Aantal klachten E Meting 70 -
Klanttevredenheid afhandeling klachten E KCM 6,7 -
Aantal complimenten E Meting 30 45
Website
Aantal digitaal aangevraagde producten E Meting 35.000 41.000
% Digitaal aangevraagde producten P Meting 75% 73%
Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van Informatie op website E/P KCM 7,2 7
Telefonie
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer P CCM 90% 84%
% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC P KCS 77% 84%
Klantteverdenheid telefonische dienstverlening E KCM 8,2 8,1
Klanttevredenheid WhatsApp (nieuw) E KCM 7,6 7,5
Klanttevredenheid Email (nieuw) E KCM 7,0 7,0
Balie
Klanttevredenheid balie dienstverlening E KCM 8,7 8,4
Aantal geboekte betaalde huwelijken E Meting 300 322
Klanttevredenheid huwelijken E KCM 8,5 8,8
Communicatie
Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen P Meting 9 8
Aantal volgers digitale communicatiemiddelen E Meting 13.500 20.130

Toelichting
% binnen termijn afgehandelde zaken
Het is nog niet goed mogelijk om het aantal binnen termijn afgehandelde zaken te meten.

Aantal klachten
De KPI's over het aantal klachten en de waardering van de klachtafhandeling worden niet meer meegenomen in de reguliere P&C-cyclus, omdat deze al worden meegenomen in het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. 

Aantal complimenten 
De meeste complimenten (ongeveer twee-derde) betreffen het onderhoud van de openbare ruimte. De overige complimenten zijn zeer gevarieerd.

Aantal digitaal aangevraagde producten
Het aantal digitaal aangevraagde producten ligt hoger dan de doelstelling. Door de coronamaatregelen zijn meer producten digitaal beschikbaar gemaakt en hebben inwoners hun producten vaker digitaal aangevraagd.

% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer
In verband met Corona en daarmee samenhangende bezettingsproblemen is de telefonische bereikbaarheid iets lager uitgevallen dan onze doelstelling.

Communicatie
De stijging van het aantal volgers/abonnees van de communicatiekanalen van de gemeente Stichtse Vecht is hoger dan de gestelde prognoses en doelen. Als gevolg van de coronacrisis zijn we meer content gaan delen en is onze zichtbaarheid op sociale media toegenomen. Ook weten inwoners en ondernemers ons online beter te vinden, wanneer we met onze informatie aansluiten bij hun informatiebehoefte. Dat doen we bijvoorbeeld door de gesprekken op sociale media meer te monitoren. Daardoor weten we welke vragen ze hebben en welke onderwerpen belangrijk zijn voor hen. Verder hebben we online meer aandacht gevraagd voor bepaalde communicatiemiddelen, zoals de wekelijkse nieuwsbrief. 

Wat heeft het gekost in 2021?

Bestuur Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Lasten 25.836.298 26.458.840 28.606.492 -2.147.652 -1.500.861 -646.791
Baten -98.507.384 -102.374.818 -106.526.676 4.151.858 4.181.858 -30.000
Geraamde saldo van baten en lasten -72.671.086 -75.915.978 -77.920.184 2.004.206 2.680.997 -676.791
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves - 2.025.927 2.025.927 - - -
Onttrekking aan reserves -216.635 -1.056.266 -1.567.679 511.413 -165.378 676.791
Saldo mutaties reserves -216.635 969.661 458.248 511.413 -165.378 676.791
Geraamde resultaat -72.887.721 -74.946.317 -77.461.936 2.515.619 2.515.619 -

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. 
Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.

Taakveld Bestuur

Taakveld Begroting Begroting Rekening Saldo Regulier Corona
Bestuur Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Toegerekende personeelslasten 2.357.468 2.356.226 2.331.955 24.271 24.271 -
Kapitaallasten 161.763 152.398 51.086 101.312 101.312 -
Overige lasten 1.256.528 1.399.226 1.358.298 40.928 -124.072 165.000
Totaal lasten 3.775.759 3.907.850 3.741.340 166.511 1.511 165.000
Totaal baten -40.965 -40.965 -59.122 18.157 18.157 -
Saldo 3.734.794 3.866.885 3.682.218 184.667 19.667 165.000

Kapitaallasten
Binnen dit taakveld hebben we € 101.312 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt met name door afgestelde investeringen in softwaresystemen. Vanwege gewijzigde regelgeving voor het opnemen van zogenaamde SAAS-oplossingen worden deze niet meer geactiveerd maar worden ze opgenomen de structurele exploitatiekosten in de begroting.

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 40.928 minder uitgegeven van geraamd. Op de reguliere budgetten is er een nadeel van € 124.072 gerealiseerd. Daar tegenover staat een voordeel van € 165.000 vanwege Corona. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen op de reguliere budgetten.

Aanvulling wachtgeldvoorziening wethouders
Er heeft een correctie plaatsgevonden in de berekening van de wachtgeldvoorziening wethouders. Er is 
€ 215.000 toegevoegd aan deze voorziening wat zorgt voor een nadeel in 2021. 

Raad
In 2021 hebben we beperkt gebruik gemaakt van externe adviseurs en opdrachten. Gezamenlijk levert dit een voordeel op van € 75.000.

 

Taakveld Burgerzaken

Burgerzaken Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 1.113.488 1.133.751 1.364.550 -230.799 -168.252 -62.547
Overige lasten 674.419 809.796 781.824 27.972 148.617 -120.645
Totaal lasten 1.787.907 1.943.547 2.146.374 -202.827 -19.635 -183.192
Totaal baten -871.262 -871.262 -938.812 67.550 67.550 -
Saldo 916.645 1.072.285 1.207.562 -135.277 47.915 -183.192

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 230.799 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur als gevolg van vacatures en ziekte van personeel (€ 168.252) en inhuur als gevolg van Corona 
(€ 62.547). 

Overige lasten
Op de reguliere budgetten is er binnen dit taakveld een voordeel van € 148.617. Met name op projectkosten hebben we minder uitgegeven. Dat komt omdat een aantal projecten (aansluiting berichtenbox Mijn Overheid, Implementatie Systeem Gevonden en Verloren Voorwerpen) is uitgesteld naar 2022 en omdat bepaalde nieuwe software (nieuw systeem voor het meten van klanttevredenheid) goedkoper uitviel dan het gebruikte systeem. Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt aan documentverstrekkingen zoals VOG-verklaringen.

Overige baten
Leges
Binnen dit taakveld hebben we € 67.550 meer ontvangen dan geraamd. We hebben €10.400 meer ontvangen aan leges voor reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast is er een voordeel aan legesopbrengsten naturalisatie van € 63.081.

Taakveld Overhead

Overhead Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 12.250.018 12.165.318 14.624.957 -2.459.639 -1.952.453 -507.186
Kapitaallasten 799.005 797.181 720.911 76.270 76.270 -
Overige lasten 6.507.699 6.782.876 6.504.382 278.494 399.907 -121.413
Totaal lasten 19.556.722 19.745.375 21.850.250 -2.104.875 -1.476.276 -628.599
Totaal baten -6.836 -6.836 -844.499 837.663 837.663 -
Saldo 19.549.886 19.738.539 21.005.751 -1.267.212 -638.613 -628.599

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 2.459.639 meer uitgegeven dan begroot. Hiervan is € 1.952.453 regulier en 
€ 507.186 gerelateerd aan Corona.

De reguliere afwijking van € 1.952.453 wordt enerzijds veroorzaakt door een voordeel van € 259.521 op de indirecte personeelslasten. Er zijn meer vacatures en logischerwijs daardoor minder indirecte personeelslasten.
Anderzijds wordt de reguliere afwijking grotendeels veroorzaakt door een nadeel van € 2.272.241. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.  

Voor een nadere toelichting van het taakveld overhead verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Taakveld Treasury

Treasury Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Kapitaallasten -1.477.879 -1.139.838 -1.141.004 1.166 1.166 -
Overige lasten 969.939 969.939 964.057 5.882 5.882 -
Totaal lasten -507.940 -169.899 -176.947 7.048 7.048 -
Totaal baten -71.001 -71.001 -279.016 208.015 208.015 -
Saldo -578.941 -240.900 -455.963 215.063 215.063 -

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 208.015 meer baten ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Kortlopende rentebaten 
Door de negatieve rente op de geldmarkt hebben we een voordeel behaald van € 43.018.

Dividend
De BNG Bank heeft het gereserveerde dividend over 2019 en 2020 uitgekeerd. De dividenduitkering over 2020 was hoger dan verwacht, hierdoor is er een voordeel behaald van € 28.477.

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Een herbeoordeling van de voorziening dubieuze debiteuren heeft geleid tot een vrijval van € 108.063.  

Het restant betreft diverse kleine afwijkingen welke we niet toelichten.

Taakveld Belastingen

Belastingen Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 31.177 34.294 33.496 798 798 -
Overige lasten 907.673 907.673 1.011.918 -104.245 -104.245 -
Totaal lasten 938.850 941.967 1.045.414 -103.447 -103.447 -
Totaal baten -13.932.315 -13.902.315 -14.197.769 295.454 325.454 -30.000
Saldo -12.993.465 -12.960.348 -13.152.355 192.007 222.007 -30.000

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 104.245 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.

BGHU
In 2020 is de gemeente Stichtse Vecht toegetreden tot de BghU. Voor de afhandeling van lopende juridische procedures uit 2020 is in 2021 € 17.722 aan extra kosten gemaakt.  

Uitvoering wet WOZ
In 2021 is het laatste deel van de eenmalige kosten voor ‘Schoon door de poort’ (waaronder het optimaliseren van de bestanden die nodig zijn voor de aanslagoplegging) aan de BghU voldaan (€ 84.693).  

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 295.454 meer OZB ontvangen dan geraamd. 

Taakveld Algemene uitkering

Algemene uitkering Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Totaal baten -84.110.549 -88.722.511 -90.207.458 1.484.947 1.484.947 -
Saldo -84.110.549 -88.722.511 -90.207.458 1.484.947 1.484.947 -

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 1.484.947. De ramingen van de Algemene uitkering zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Wij hebben u geïnformeerd over de  financiële consequenties van de Decembercirculaire 2021 (zie RIB nr 9 van 24 februari 2022). Gelet op het verschijningsmoment van de Decembercirculaire (januari 2022) is dit niet verwerkt in de begroting 2021. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Decembercirculaire 2021
In de Decembercirculaire 2021 hebben we voor 2021 in totaal € 1.045.268 aan extra middelen ontvangen. Dit bevat ook de extra middelen  (€ 256.677) die wij  ontvangen uit het corona compensatiepakket. Daarnaast hebben wij € 320.115 ontvangen voor maatregelen om te komen tot een robuust rechtssysteem en het  versterken van de gemeentelijke dienstverlening.  De toekenning van de subsidieaanvraag voor de Erfgoed deal (€ 317.000) is in de Decembercirculaire 2021 opgenomen.  Tot slot is bij de Decembercirculaire 2021 de algemene uitkering over het uitkeringsjaar 2019 geactualiseerd en ontvingen wij hiervoor een nabetaling van € 130.000.  In het raadsvoorstel van de Decembercirculaire 2021 stellen wij uw raad voor om deze extra middelen toe te voegen aan de Risicoreserve Corona (€ 256.677), in 2022 in te zetten voor een robuust rechtssysteem (€ 320.115)  en de Erfgoed deal  (€ 317.000) en nadere besluiten te nemen over de overige extra middelen.

Taakveld Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Overige lasten - - 62 62- 62- -
Totaal lasten - - 62 62- -62 -
Totaal baten - - - - - -
Saldo - - 62 62- -62 -

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

Overige baten en lasten (stelposten) Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Overige lasten 285.000 90.000 - 90.000 90.000 -
Totaal lasten 285.000 90.000 - 90.000 90.000 -
Totaal baten 525.544 1.240.072 - 1.240.072 1.240.072 -
Saldo 810.544 1.330.072 - 1.330.072 1.330.072 -

Binnen dit taakveld dalen de lasten met € 90.000 en dalen de baten met € 1.240.072.  Hieronder verklaren wij de verschillen.

Overige lasten
De post onvoorzien is in 2021 niet ingezet. Dit levert een voordeel op in 2021 van € 90.000.

Baten
Zoals beschreven in het voorstel van de Septembercirculaire 2021 zetten wij het saldo van de stelpost Achteruitgang algemene uitkering (€ 1.240.072) in om het verwachte nadelig begrotingssaldo reguliere activiteiten bij de Bestuursrapportage 2021 (€ 3.359.093)  zoveel mogelijk op te vangen.

Taakveld Mutaties reserves

Mutaties reserves Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toevoeging aan reserves - 2.025.927 2.025.927 - - -
Onttrekking aan reserves -216.635 -1.056.266 -1.567.679 511.413 -165.378 676.791
Saldo -216.635 969.661 458.248 511.413 -165.378 676.791

De onttrekkingen zijn in 2021 € 676.791 hoger dan begroot. Dit betreft de hoger dan geraamde onttrekking uit het Risicoreserve Corona.