Programma 2. Veiligheid

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een veilige gemeente voor iedereen.

  • Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente.
  • Inwoners ervaren merkbare handhaving.
  • Het (zoveel mogelijk) voorkomen van ondermijning.
  • Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron B2021 R2021
Totale criminaliteit per 1.000 inwoners E Monitor 42,3 33,5
Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak E IVP SV 10 15%
Ondermijning risicolocaties P IVP SV 2 3
Aantal nieuwe signalen Ondermijning E IVP SV 15 40
Aantal meldingen jeugdoverlast P RVS 260 742
Aantal WhatsAppgroepen P IVP SV 60 60

Toelichting
Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak
Betreft oude cases en nieuwe cases. Het aantal lopende cases in 2021 bedraagt 15.

Aantal nieuwe signalen Ondermijning
Het aantal nieuwe signaleringen is hoger uitgevallen, doordat wij zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem.  Hier zitten ook veel meldingen tussen die door bijvoorbeeld alleen de politie opgepakt (kunnen) worden.

Aantal meldingen jeugdoverlast
Als gevolg van de Corona pandemie en bijbehorende maatregelen, zijn mensen meer thuis en krijgen daarom meer mee van  overlast.  De jeugd is ook meer thuis. Het wegvallen van sociale activiteiten zorgt voor meer overlast. 

Wat heeft het gekost in 2021?

Veiligheid Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Lasten 6.281.860 6.375.064 6.011.966 363.098 375.248 -12.150
Baten -47.391 -71.720 -39.508 -32.212 -32.212 -
Geraamde saldo van baten en lasten 6.234.469 6.303.344 5.972.459 330.886 343.036 -12.150
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 31.371 31.371 31.371 - - -
Onttrekking aan reserves -26.051 -26.051 -38.202 12.151 1 12.150
Saldo mutaties reserves 5.320 5.320 -6.831 12.151 1 12.150
Geraamde resultaat 6.239.789 6.308.664 5.965.628 343.036 343.036 -

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. 
Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer

Crisisbeheersing en brandweer Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 55.686 55.065 54.606 459 459 -
Kapitaallasten 256.432 256.432 259.069 -2.637 -2.637 -
Overige lasten 4.283.159 4.291.145 4.214.156 76.989 76.989 -
Totaal lasten 4.595.277 4.602.642 4.527.831 74.811 74.811 -
Totaal baten -9.006 -9.006 -14.308 5.302 5.302 -
Saldo 4.586.271 4.593.636 4.513.524 80.112 80.112 -

Overige lasten
Binnen het taakveld Crisisbeheersing en brandweer hebben we € 76.989 minder uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. 

VRU-bijdrage
Zoals in de Bestuursrapportage 2021 beschreven is onze VRU-bijdrage 2021 in de loop van 2021 met € 40.000 verlaagd.

Brandweerkazernes
Wij hebben in 2021 € 16.000 minder uitgegeven dan geraamd als gevolg van de ingebruikname nieuwe brandweerkazernes.

Taakveld Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 991.259 1.001.069 777.241 223.828 223.828 -
Kapitaallasten 20.736 20.736 19.271 1.465 1.465 -
Overige lasten 674.588 750.617 687.623 62.994 75.144 -12.150
Totaal lasten 1.686.583 1.772.422 1.484.135 288.287 300.437 -12.150
Totaal baten -38.385 -62.714 -25.200 -37.514 -37.514 -
Saldo 1.648.198 1.709.708 1.458.935 250.773 262.923 -12.150

Toegerekende personeelslasten 
Binnen het taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 223.828 minder aan personeelslasten uitgegeven dan begroot, als gevolg van onderbezetting bij de Boa’s en de beleidsadviseurs. Het personeelsverloop was wel wat lager dan voorgaande jaren, echter mede door de landelijke vraag i.v.m. handhaving coronamaatregelen, hebben we de openstaande formatieruimte niet kunnen invullen. 

Overige lasten
Binnen het taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 62.994 minder uitgegeven dan begroot. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 75.144 en Corona gerelateerde overschrijding van € 12.150. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. 

Overige openbare orde
Door de latere aanbesteding van de opvang van zwerf- en wilde dieren hebben we in 2021 € 47.000 minder uitgegeven. De aanbesteding is inmiddels afgerond.

Regionale voorziening openbare orde
In 2021 is € 23.000 minder uitgegeven aan regionale voorzieningen voor de openbare orde en veiligheid. Onze bijdragen aan het Veiligheidshuis Utrecht (€ 13.000) en voor de uitvoering van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ € 8.000) waren in 2021 lager dan geraamd.

Taakveld Mutaties reserves

Mutaties reserves Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toevoeging aan reserves 31.371 31.371 31.371 - - -
Onttrekking aan reserves -26.051 -26.051 -38.202 12.151 1 12.150
Saldo 5.320 5.320 -6.831 12.151 1 12.150

Risicoreserve Corona
Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is de risicoreserve Corona gevormd. Hiermee zijn alle voor- en nadelen als gevolg van corona verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf Corona. Binnen dit programma komt dit neer op een nadeel van € 12.150 dat ten laste van de risicoreserve Corona is gebracht.