Programma 3. Fysiek

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Klimaat

De gemeente1) is klimaatneutraal2) en volgt daartoe het nog vast te stellen Rijksbeleid.

  • De gemeentelijke organisatie werkt klimaatneutraal2) in 2022

1) Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.
2) Met klimaatneutraal bedoelen wij dat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Openbare ruimte

  • Een goed onderhouden buitenruimte waar onze inwoners plezierig kunnen wonen en recreëren.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Afval

  • Een nieuw afvalscheidingsstation en “Omgekeerd inzamelen” in alle kernen binnen Stichtse Vecht.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Wonen

  • Een passende woningvoorraad die is afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en welke voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners.
  • Woningbouw op binnenstedelijke locaties.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Omgevingswet

  • Implementeren van de Omgevingswet.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Bereikbaarheid

  • Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron B2021 R2021
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers E VIAStatline 88 69
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw) E VIAStatline 45 27
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw) E VIAStatline 28 19
CO2 uitstoot Gas en elektra in kiloton (SV) E Landelijke meting 162 162
Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw) E ISDE-subsidie 425 -
Aantal PV-panelen (nieuw) E Stichtse Vecht 33.500 22000
% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend P SV <1% 3,2%

Wat heeft het gekost?

Fysiek Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Lasten 42.391.376 45.860.009 50.355.916 -4.495.907 -4.211.296 -284.611
Baten -23.207.842 -25.192.843 -24.146.774 -1.046.069 -1.046.069 -
Geraamde saldo van baten en lasten 19.183.534 20.667.166 26.209.141 -5.541.975 -5.257.365 -284.611
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 2.464.490 1.959.183 3.004.010 -1.044.827 -1.044.827 -
Onttrekking aan reserves -2.694.665 -3.729.605 -10.838.251 7.108.646 6.824.035 284.611
Saldo mutaties reserves -230.175 -1.770.422 -7.834.241 6.063.819 5.779.208 284.611
Geraamde resultaat 18.953.359 18.896.744 18.374.900 521.844 521.843 0

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. 
Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf.

Taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 2.084.299 2.092.391 2.585.226 -492.835 -492.835 -
Kapitaallasten 1.941.507 1.920.141 1.719.928 200.213 200.213 -
Overige lasten 6.496.952 7.037.226 14.735.419 -7.698.193 -7.698.193 -
Totaal lasten 10.522.758 11.049.758 19.040.573 -7.990.815 -7.990.815 -
Totaal baten -207.753 -207.753 -845.047 637.294 637.294 -
Saldo 10.315.005 10.842.005 18.195.526 -7.353.521 -7.353.521 -

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 492.835 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.  

Kapitaallasten
Binnen dit taakveld hebben we € 200.213 minder uitgegeven dan begroot.
Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen kapitaallasten vrij. 

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 7.698.193 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste verschillen.

Voorziening
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 is, conform het BBV,  de voorziening onderhoud wegen omgevormd tot een reserve. Omdat we met de vaststelling van dit beheerplan op 13 juli 2021 een actueel beheerplan hebben, is de voorziening weer in ere hersteld. Het saldo van de voorziening per 1 januari 2021 is € 8.570.000 euro. Dit bedrag vormt een nadeel op dit taakveld onder de overige lasten. 
In het inrichtingsplan van de gebiedsontwikkeling Bisonspoor is voor de investering van de herinrichting van de openbare ruimte een bedrag geraamd van € 3.700.000. Om dit mogelijk te maken is een kapitaaldekkingsreserve Bisonspoor gevormd. Ter dekking van de kapitaallasten is o.a. een gereserveerd bedrag in de voorziening wegen van € 424.000 meegenomen.
Tevens is een inkomst van € 90.000 voor het onderhoud aan het parkeerterrein van "De Merenhoef" gestort in de voorziening groot onderhoud wegen.  

Organisatiekosten
Voor de ontwikkeling van software is incidenteel € 40.000 voor de aanbesteding aan het budget 2021 van GBI toegevoegd. Deze aanbesteding heeft in 2021 echter niet plaatsgevonden. 

Onderhoud wegen
Het voordeel is € 145.000. De reden hiervoor is een vertraging in de  uitvoering van het contract aanbesteding wegen. Een deel van de werkzaamheden die de aannemer in opdracht had in 2021, heeft de aannemer niet meer uitgevoerd. In die tijd konden we ons alleen richten op het verhelpen van de (dreigend) gevaarlijke onderhoudsmeldingen.  

Verkeer
Binnen de budgetten van verkeer is het voordeel € 130.000. Dit komt  door het feit dat er nog geen contract is voor kleine verkeersmaatregelen.  Het feit dat er te weinig capaciteit is zorgt voor hoge werkdruk, waardoor weinig tot geen mogelijkheid is om de aanbesteding te begeleiden. Daarnaast is er voor € 50.000 niet bijgedragen aan de exploitatie van de NS fietsenstalling in het treinstation van Maarssen. Er wordt nog onderzocht of wij moeten bijdragen aan de exploitatie van deze fietsenstalling.
Er is € 25.294 niet besteed van het incidentele budget 2021 voor verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen.

Gladheidsbestrijding
De overschrijding op gladheidsbestrijding is € 215.000. Door de vele sneeuwval en de dagen met vorst is er begin 2021 veelvuldig gestrooid. 

Civiele constructies
In 2021 is het beheerplan voor civiele kunstwerken vastgesteld in de raad. Dit beheerplan is een eerste aanzet voor het onderhoud en  inventarisatie van alle civiele kunstwerken.  In 2023 moeten alle civiele kunstwerken zijn geïnventariseerd. Na deze inventarisatie moet een nieuw beheerplan aan de raad worden voorgelegd en kan de reserve  onderhoud kapitaalgoederen een voorziening worden. In 2021 zijn er weinig tot geen kosten geboekt t.l.v. deze reserve. Het voordeel komt uit op € 835.000.
De onttrekking zal bij de jaarrekening 2021 dan ook maar deels plaatsvinden. Op basis van de voorlopige inventarisatie resultaten lijkt een extra inspanning voor (groot) onderhoud aan kunstwerken noodzakelijk de komende jaren.

Openbare verlichting
Het nadeel is € 130.000. Door onderbezetting en een verhoogde werkdruk hebben we het vervangingsplan voor de openbare verlichting later opgesteld dan gepland. Inmiddels loopt de aanbesteding hiervoor. Het  vervangingsplan en het bestek zijn  gereed. Voortvloeiend uit het vervangingsplan zouden al veel lichtmasten en armaturen worden vervangen, waardoor we rekening hebben gehouden met lagere onderhoudskosten. We hebben nu vooruitlopend op de gunning extra duur onderhoud moeten laten plegen, waardoor het tekort is ontstaan.

Gebiedsgericht werken
Mede door de coronasituatie is er  € 55.000 minder uitgegeven. De reden hiervoor is dat bewoners(-groepen) minder sociale initiatieven hebben ingediend en daarnaast zijn diverse fysieke initiatieven niet doorgegaan. Ook hebben we door de coronamaatregelen geen budget kunnen inzetten om bijeenkomsten te organiseren en/of om externen in te huren om werkzaamheden uit te voeren die passen binnen gebiedsgericht werken.

Organisatiekosten overig
Voordeel van  € 90.000, waaronder software ad € 50.000. Een incidentele post voor de aanbesteding van GBI, die in 2021 niet is opgepakt. 

Diverse overige lasten
Het voordeel  is € 53.000. Dit is een optelsom van diverse kleine posten. 

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 637.294 meer ontvangen dan geraamd. Dit is inclusief de € 424.000 en 
€ 90.000 respectievelijk de onttrekking aan en storting in de voorziening (zie voor toelichting voorziening hiervoor).  

Taakveld Openbaar groen

Openbaar groen Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 1.338.006 1.351.561 1.777.537 -425.976 -425.976 -
Kapitaallasten 466.291 455.289 305.291 149.998 149.998 -
Overige lasten 4.500.554 5.349.991 4.194.403 1.155.588 1.196.816 -41.228
Totaal lasten 6.304.851 7.156.841 6.277.232 879.609 920.837 -41.228
Totaal baten -150.765 -725.765 -762.311 36.546 36.546 -
Saldo 6.154.086 6.431.076 5.514.921 916.155 957.383 -41.228

Het voordeel op dit taakveld is € 916.000. Daarvan is het nadelige effect van corona € 41.228.
In de bestuursrapportage 2021 is een nadeel van € 20.000, toe te rekenen aan corona, gemeld. Hierin zijn de toegerekende personeelslasten en de Oostelijke Vechtplassen niet inbegrepen. Daarbij is het gemelde nadeel in de bestuursrapportage voor speelterreinen van € 100.000 bij de jaarrekening 2021 een voordeel van € 175.000 geworden. 

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 425.976 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.  

Kapitaallasten
Binnen dit taakveld hebben we € 149.908 minder uitgegeven dan begroot.
Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen kapitaallasten vrij. 

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 1.155.588 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste belangrijkste verschillen.

Groen – voordeel € 65.000
Gezien de aanbestedingsdrempels en de lopende overbruggingscontracten was het niet mogelijk om het hele budget te benutten. 

Water, oevers, kades – voordeel € 215.000
Er ligt een aantal  oorzaken  ten grondslag aan de onderschrijding van het budget.  Er is geen actuele inspectie van de oevers en kades, waardoor prioriteiten lastig te stellen zijn bij de samenstelling van het jaarprogramma. De inspectie van de oevers kon niet in de 2021 plaatsvinden en is nu gepland voor 2022. Door het vertrek van medewerkers hebben we te maken met een capaciteitsprobleem ontstaan binnen het team, waardoor we minder werk kunnen verzetten. Daarnaast zitten aannemers erg vol, waardoor  enkele projecten die we voor 2021 hadden voorzien, niet zijn uitgevoerd.

Oostelijke Vechtplassen – voordeel € 540.000
De realisatie 2021 blijft achter bij de prognose 2021. De gemaakte kosten in 2021 moeten worden onttrokken aan de reserve. Het resterende deel van het budget moet beschikbaar blijven  voor de uitvoer van het project legakkerherstel Kievitsbuurten in 2022.

Natuur – voordeel € 100.000
Door het ontbreken van capaciteit zijn taken niet opgestart of afgerond. De offerte van de voortzetting van de potentieonderzoeken viel lager uit.

Speelterrein – voordeel € 175.000
Deel niet-urgent onderhoud is uitgesteld i.v.m.  personele ondercapaciteit. 
In 2021 was er geen onderhoudscontract  voor spelen. De niet-urgente werkzaamheden zijn meervoudig onderhands aanbesteed. De duur van de voorbereiding,  het traject  en de aanbesteding zelf hebben er voor gezorgd dat de realisatie van de werkzaamheden niet in  2021  zijn gestart.

Het college heeft besloten om € 50.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan het wijkpark Maarssenbroek en/of het Superspeelspoor. Er is door de drukte in 2021 hier geen vervolg aan gegeven. 

Groot deel reconstructies uitgesteld/doorgeschoven i.v.m. personele ondercapaciteit i.c.m. Covid-19 en vertrek van medewerkers.

De uitvoering van reconstructies gepland voor het najaar in 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. Redenen hiervoor zijn vertraging in de inspraak en in de levering van speeltoestellen. Overige reconstructies zijn uitgesteld in verband met de ontwikkeling van de kwaliteitskaart spelen.  Naar aanleiding van deze kwaliteitskaart wordt de vervolgplanning reconstructies gemaakt.

Taakveld Riolering

.

Riolering Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 818.284 824.149 1.052.344 -228.195 -228.195 -
Kapitaallasten 2.846.861 2.598.793 2.353.214 245.579 245.579 -
Overige lasten 3.158.635 3.158.635 2.368.752 789.883 789.883 -
Totaal lasten 6.823.780 6.581.577 5.774.310 807.267 807.267 -
Totaal baten -8.538.269 -8.538.269 -7.299.935 -1.238.334 -1.238.334 -
Saldo -1.714.489 -1.956.692 -1.525.625 -431.067 -431.067 -

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 228.195 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.  

Kapitaallasten
Binnen dit taakveld hebben we € 245.579 minder uitgegeven dan geraamd. Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. 

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 789.883 minder uitgegeven dan geraamd.
De begroting was te ruim. Realisatie van het GRP heeft voor meer dan de helft plaatsgevonden. “In het GRP 2022-2026 is kritisch gekeken naar de lasten en de baten ten opzichte van de meerjarige lasten en de baten zoals deze zijn opgenomen vanuit het huidige GRP 2017-2021. Door deze kritische blik zijn lasten komen te vervallen voor bijvoorbeeld onderhoud en onderzoek. 
Door onderbezetting en COVID-19 en door het vertrek van medewerkers zijn diverse werkzaamheden blijven liggen. Onderzoekskosten vielen lager uit dan begroot en deels hadden we rioolstudies en -inspecties al op een eerder moment uitgevoerd.

Ook de overstap naar risico gestuurd onderhoud brengt minder kosten met zich. Het bestek voor het reinigen van de kolken en de lijngoten is goedkoper aanbesteed en in 2021 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. 
De kosten van telefonie zijn lager dan begroot als gevolg van een overstap naar een andere storingsmelding methodiek voor de drukriolering.  

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 1.238.334 minder aan baten verantwoord dan geraamd. De oorzaak is vooral dat er geen onttrekking uit de voorziening hoeft plaats te vinden, omdat er ook minder is uitgegeven dan geraamd. 

Verder is over 2021 is meer rioolheffing (€ 116.000) ontvangen door bestandsoptimalisatie. Hierdoor nam de leegstand af en zijn meer aanslagen opgelegd. 

Overige baten (€ 177.000) 
Deze opbrengsten van riolering zijn nieuwe huisaansluitingen die wij volledig terugvorderen bij aanvragers. 

Taakveld Afval

Afval Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 571.305 585.482 577.530 7.952 7.952 -
Kapitaallasten 458.957 457.234 420.544 36.690 36.690 -
Overige lasten 5.875.160 5.864.470 6.791.323 -926.853 -722.756 -204.097
Totaal lasten 6.905.422 6.907.186 7.789.397 -882.211 -678.114 -204.097
Totaal baten -8.545.846 -8.545.846 -8.908.329 362.483 362.483 -
Saldo -1.640.424 -1.638.660 -1.118.932 -519.728 -315.631 -204.097

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 926.853 meer uitgegeven dan geraamd. Het project omgekeerd inzamelen is nog niet afgerond, waardoor de kosten voor verwerken huishoudelijk afval in 2021 beduidend hoger liggen dan begroot. Door de verdere invoering van omgekeerd inzamelen zullen de verwerkingskosten voor huishoudelijk afval dalen.

Door uitbreiding van het areaal ondergrondse containers ten opzichte van de originele plannen, stijgen de onderhoudskosten. Om het comfort voor inwoners te verhogen hebben we op verschillende plekken maatwerk geleverd met een stijging van de inzamelkosten als gevolg. 

De Corona uitbraak heeft op meerdere manieren invloed op de hoeveelheid aangeboden afval in 2021. Door thuiswerken en besteding van vakantiegeld aan o.a. goederen en verbouwingen is het aanbod afval hoger dan normaal. Daarnaast is door professionele beladers het oud papier ingezameld. Door de coronamaatregelen kon dit niet/minder worden gedaan door de vrijwilligers.

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 362.483 meer ontvangen dan geraamd. De hogere opbrengst aan afvalstoffenheffingen van € 108.000 komt door uitbreiding van het areaal.

Overige baten
Door de aantrekkende economie zijn de vergoedingen voor grondstoffen zoals papier en PMD gestegen. Het positieve resultaat is € 254.000.

Taakveld Milieubeheer

Milieubeheer Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 382.947 421.262 514.561 -93.299 -93.299 -
Kapitaallasten 1.314 1.314 1.313 1 1 -
Overige lasten 2.377.182 2.763.405 1.926.912 836.493 836.493 -
Totaal lasten 2.761.443 3.185.981 2.442.787 743.194 743.194 -
Totaal baten - -624.881 -164.924 -459.957 -459.957 -
Saldo 2.761.443 2.561.100 2.277.863 283.237 283.237 -

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 93.299 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 836.493 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we belangrijkste verschillen.

Milieubeheer  en beleid
De onderschrijding van € 204.000 is onder meer veroorzaakt doordat er in 2021 (veel) minder aanvullende opdrachten zijn verleend aan de ODRU voor uitvoering van specifieke taken. Dit betroffen veelal projecten waarbij de follow-up vanuit de gemeente niet kon worden gegarandeerd vanwege capaciteitsproblemen binnen de ambtelijke organisatie. 

Geluidswerende voorziening
Dit budget is onderdeel van het beheerplan civiele kunstwerken. Omdat er een inventarisatie moet plaatsvinden van alle civiele kunstwerken is er in 2021 € 70.000 minder op uitgegeven.

Duurzaamheid en klimaat
Het voordeel is € 90.000. Dit is het resultaat van de onderbesteding in kosten en de daaraan gerelateerde inkomsten in de vorm van een specifieke uitkering. Deze nog niet bestede geoormerkte uitkering wordt in 2022 voor duurzaamheid en klimaat ingezet. 

Diverse overige lasten
Het voordeel is € 10.000. Dit is een optelsom van diverse kleinere posten. 

Taakveld Begraafplaatsen

Begraafplaatsen Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 83.865 86.134 107.961 -21.827 -21.827 -
Kapitaallasten 10.275 10.275 10.276 -1 -1 -
Overige lasten 366.146 356.913 381.623 -24.710 -24.710 -
Totaal lasten 460.286 453.322 499.860 -46.538 -46.538 -
Totaal baten -458.598 -458.598 -469.553 10.955 10.955 -
Saldo 1.688 -5.276 30.307 -35.583 -35.583 -

Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 3.735.203 3.884.952 4.768.613 -883.661 -883.661 -
Overige verrekeningen -797.781 -397.995 -407.317 9.322 9.322 -
Kapitaallasten 276.945 235.269 96.558 138.711 138.711 -
Overige lasten 4.600.688 6.405.123 3.666.586 2.738.537 2.777.822 -39.286
Totaal lasten 7.815.055 10.127.349 8.124.440 2.002.909 2.042.195 -39.286
Totaal baten -4.308.830 -5.493.736 -5.289.358 -204.378 -204.378 -
Saldo 3.506.225 4.633.613 2.835.082 1.798.531 1.837.817 -39.286

Toegerekende personeelslasten 
Binnen dit taakveld hebben we € 883.661 meer aan personeelslasten uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen.

Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Binnen de toegerekende personeelslasten worden ook alle inhuren verantwoord. Hieronder vallen zowel de inhuur van personeel voor openstaande vacatures maar ook de inhuur op de exploitatiebudgetten voor projecten, waarvoor projectbudget aanwezig is. De afwijking op dit taakveld heeft grotendeels te maken met inhuren op projectbudgetten. We hebben onder andere ingehuurd op het aanjagen van ruimtelijke projecten (ongeveer € 230.000) en voor de Omgevingswet (ongeveer € 340.000). Voor het aanjagen van ruimtelijke projecten en de Omgevingswet staat hiertegenover de budgetvrijval zoals beschreven onder de overige lasten.

Overige lasten
Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben we € 2.738.537 minder uitgegeven dan begroot. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 2.777.822 en Corona gerelateerde overschrijding van 
€ 39.286. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. Hierin vallen ook de onderschrijding op de grondexploitaties voor € 1.738.975.

Vastgoedprojecten
Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. Dat is in 2021 niet mogelijk gebleken, omdat de afwikkeling van de in portefeuille genomen projecten een langere doorlooptijd hebben Bijkomend nadeel hiervan is dat er minder capaciteit beschikbaar is voor het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen. Het geraamde uitgavenbudget is met name ingezet voor de personele lasten (zie onder kopje ‘Toegerekende personeelslasten’). In de Bestuursrapportage 2021 hebben wij u gemeld dat wij een financieel nadeel op dit budget verwachten van € 305.000 (verschil tussen lasten en baten). In 2021 hebben we per saldo een financieel nadeel van € 323.000.

Omgevingswet
Op het budget Omgevingswet hebben wij bij de overige lasten € 484.128 minder uitgegeven dan begroot. Vanwege de krappe arbeidsmarkt hadden wij moeite om het programmateam voor de implementatie van de Omgevingswet ingevuld te krijgen en te houden. Dit verklaart de onderuitputting om op dit budget. Door onzekerheid over het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet en door bestuurlijke herprioritering  hebben wij een aantal activiteiten uitgesteld en vertraagd. Een aantal producten en diensten is daarom nog niet ingekocht en/of aanbesteed (opleidingen, inrichting applicaties etc). De kosten voor inhuur worden gedekt uit het overschot bij de ‘Toegerekende personeelslasten’. Het budget Omgevingswet is deels incidenteel; dit incidentele gedeelte is vanwege het CollegeWerkProgramma aan het budget toegevoegd. 

Handhaving
In 2021 was voor de handhavingsprojecten (zoals o.a. aan de Scheendijk) ongeveer € 278.000 aan budget beschikbaar, waarvan voor handhaving in dit jaar ongeveer € 138.000 uitgegeven. Er is derhalve een onderschrijding op handhavingsprojecten van € 140.000. In 2021 is voor de handhavingsprojecten ongeveer 
€ 112.500 aan dwangsommen (inkomsten) opgelegd. 

Leges omgevingsvergunning
Het budget 2021 voor de kosten voor de behandeling van de omgevingsvergunningen is met ongeveer € 70.000 overschreden. Voor 2021 is ongeveer € 1.050.000 aan extra legesinkomsten ontvangen, zie hiervoor ook de toelichting onder de baten. 

Overige volkshuisvesting
In 2021 is een overschrijding ontstaan op het budget 'overige volkshuisvesting' van € 24.875. Onder dit budget vallen de volgende grote uitgaven: urgentieverlening, wooncoach senioren en woningbehoefteonderzoek en opstellen woonzorgvisie (€ 19.570). De urgentieverlening en wooncoach senioren zijn jaarlijks terugkerende kosten. Het woningbehoefteonderzoek en de woonzorgvisie waren opdrachten voor het opstellen van de Omgevingsvisie en voor het uitvoeren van de Woonvisie. Tegelijkertijd is het beschikbare budget voor volkshuisvesting in 2021 verlaagd met € 10.000.  

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen
Wij hebben voor de uitkoop van woningen die vallen onder de ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ in 2021 € 395.101 aan kosten gemaakt. Hiervoor hebben wij een specifieke uitkering ontvangen. Zie hiervoor de toelichting onder de baten.

Baten
Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben we € 204.378 minder ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen.

Leges omgevingsvergunning
In 2021 is ongeveer € 1.050.000 aan extra legesinkomsten ontvangen uit de aanvragen omgevingsvergunning. Dit wordt veroorzaakt door een aantal grotere projecten die in de laatste maanden van 2021 vergunning technisch zijn afgerond. 

Grondexploitaties en ontwikkellocaties 
Door de afsluiting van de grondexploitatie van CBS De Flambouw zijn de inkomsten in 2021 voor grondexploitaties en ontwikkellocaties ongeveer € 800.000 hoger dan begroot. Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2021 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves. 

Vastgoedprojecten
Zoals beschreven onder de ‘Overige lasten’ is het streven dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. Door de langere doorlooptijd en het ontbreken van voldoende capaciteit is dit in 2021 niet mogelijk gebleken. De inkomsten bleven uiteindelijke met ongeveer € 323.000 achter bij de ramingen. Zie voor een nadere toelichting ook de kopje ‘Toegerekende personeelslasten’ en ‘Overige lasten’. In de Bestuursrapportage 2021 hebben u gemeld dat wij een financieel nadeel op dit budget verwachten van € 305.000 (verschil tussen lasten en baten). Daarnaast zijn de inkomsten van het verhalen van plankosten voor specifieke projecten (€ 88.000) ook ingezet ter dekking van de hiervoor gemaakte kosten. Deze lasten en baten zijn niet verantwoord op dit taakveld.

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen
Voor de ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ is in 2021 een specifieke uitkering ontvangen. Zoals onder de lasten beschreven hebben wij voor de uitkoop van woningen in 2021 € 395.101 aan kosten gemaakt. In 2022 verwachten wij het restant van deze specifieke uitkering in te zetten voor de bestemmingswijziging van de aangekochte woningen.

Handhaving
In 2021 is voor de handhavingsprojecten ongeveer € 112.500 aan dwangsommen opgelegd. Zie voor een nadere toelichting onder de overige lasten. 

Woningen 
In de Bestuursrapportage hebben wij aangegeven dat de huurinkomsten (€ 60.000) van een aantal gemeentelijke accommodaties, die onder de woningen worden geadministreerd, achterblijven. Dit komt doordat de in de begroting geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden doordat het gebruik van de accommodatie is gewijzigd. Het tekort is in 2021 uitgekomen op ongeveer € 70.000.

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

Overige baten en lasten (stelposten) Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Totaal baten -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -
Saldo -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -

Baten
Binnen het taakveld  hebben we € 200.000 minder ontvangen dan begroot, omdat de geplande verkoop van een gemeentelijke accommodatie niet in 2021 kon worden afgerond

Taakveld Mutaties reserves

Mutaties reserves Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toevoeging aan reserves 2.464.490 1.959.183 3.004.010 -1.044.827 -1.044.827 -
Onttrekking aan reserves -2.694.665 -3.729.605 -10.838.251 7.108.646 6.824.035 284.611
Saldo -230.175 -1.770.422 -7.834.241 6.063.819 5.779.208 284.611

Onttrekking aan reserves
In totaal is er € 7.108.646 meer aan de reserves onttrokken dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere afwijkingen opgebouwd.

De onttrekking van € 8.570.000 aan de reserve  onderhoud wegen is in de voorziening onderhoud wegen gestort.  De reserve is tijdelijk gevormd, omdat er geen actuele beheerplan beschikbaar was. Met de vaststelling van het beheerplan wegen 2021-2025 op 13 juli 2021 is de reserve  weer omgevormd naar een voorziening. Abusievelijk is deze omvorming niet in een begrotingswijziging verwerkt.

De onttrekking aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen valt € 835.000 lager uit. Dit vanwege vertraging in de uitvoering. Het niet bestede deel moet beschikbaar blijven  voor groot onderhoud aan de Evert Stokbrug en bij de Bestuursrapportage 2022 aan de reserve worden onttrokken. Zie ook de toelichting bij het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat onder de civiele constructies bij overige lasten.

De onttrekking aan de reserve Oostelijke Vechtplassen valt € 540.000 lager uit. De kosten zijn in 2021 lager dan bij de bestuursrapportage veronderstelt.  Dit vanwege vertraging in de uitvoering. Het niet bestede deel moet beschikbaar blijven  voor  het project legakkerherstel Kievitsbuurten en bij de bestuursrapportage 2022 aan de reserve worden onttrokken.

De onttrekking aan de Algemene reserve grondexploitaties komt € 340.000 lager uit dan begroot. Voor een nadere toelichting op de onderliggende mutaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Toevoeging aan reserves
In totaal is er € 1.044.827 meer aan de reserves toegevoegd dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere afwijkingen opgebouwd. Mede door de afsluiting van een grondexploitatie met een positief resultaat is de toevoeging aan de Algemene reserve grondexploitaties ruim € 600.000 hoger dan geraamd. Voor een nadere toelichting op de onderliggende mutaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. 
Ter dekking van de investering Buitenruimte Bisonspoor heeft uw raad op 31 januari 2018 het besluit genomen om € 424.000 uit de voorziening wegen te onttrekken om een kapitaaldekkingsreserve voor deze investering te vormen. De administratieve verwerking van dit besluit heeft abusievelijk niet in 2018 plaatsgevonden. Dit is in de jaarrekening 2021 hersteld.

Bij het opstellen en besluitvorming van het beheerplan wegen is geen rekening gehouden met deze onttrekking. Wij verwachten niet dat het alsnog verwerken van deze onttrekking leidt tot een risico ten aanzien van de toereikendheid van de voorziening wegen. Wij zullen derhalve bij de jaarrekening 2022 de toereikendheid van de voorziening opnieuw beoordelen.