Programma 5. Samenleving

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen

Economie

 • Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. Hieronder verstaan wij:
  • Het revitaliseren van bedrijventerreinen
  • Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers
  •  Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied.
 • Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme.
 • Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Cultuur

• Wij zorgen goed voor ons cultureel erfgoed.
• Al onze inwoners hebben toegang tot cultuur.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Sport

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Er komt dan ook meer aandacht voor de relatie tussen sport en het sociaal domein. Gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur, blijven bestaan.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Onderwijs

 • Ons onderwijsaanbod laat de jeugd ontwikkelen tot zelfstandig en betrokken inwoners en moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron B2021 R2021
Bedrijventerreinen: aantal Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen P Meting 1 0
Transformatie kantoren: minder meters P Meting 5% -
Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal ondernemersfondsen P Meting 1 1
Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's) P Meting 1 0
Aantal nieuwe VVV infopunten P Meting 0 0
Dienstverlening Gemeente: algemene tevredenheid ondernemers E Meting 6,4 6,50%
Dienstverlening Gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening E KCM 6.5 6,00%
% aantal sporters met een beperking en / of chronische ziekte P RIVM per 4 jaar per 4 jaar
% aantal sporters 55+ P RIVM per 4 jaar per 4 jaar

Wat heeft het gekost in 2021?

Samenleving Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Lasten 14.388.070 15.130.092 14.014.868 1.115.224 1.315.467 -200.243
Baten -3.993.833 -4.073.833 -4.824.194 750.361 986.858 -236.497
Geraamde saldo van baten en lasten 10.394.237 11.056.259 9.190.674 1.865.585 2.302.325 -436.740
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 128.481 261.095 641.989 -380.894 -380.894 -
Onttrekking aan reserves -358.161 -669.956 -1.104.278 434.322 -2.418 436.740
Saldo mutaties reserves -229.680 -408.861 -462.289 53.428 -383.312 436.740
Geraamde resultaat 10.164.557 10.647.398 8.728.385 1.919.013 1.919.013 -0

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.

Taakveld Economie

Economie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 541.098 566.594 698.256 -131.662 -75.342 -56.320
Kapitaallasten 3.389 3.389 3.389 -0 -0 -
Overige lasten 580.338 566.348 290.298 276.050 305.969 -29.919
Totaal lasten 1.124.825 1.136.331 991.943 144.388 230.627 -86.239
Totaal baten -549.316 -549.316 -488.675 -60.641 -56.427 -4.214
Saldo 575.509 587.015 503.269 83.746 174.199 -90.453

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 131.662 meer uitgegeven dan begroot. Hiervan is € 75.342 regulier. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. We hebben € 56.320 meer uitgegeven als gevolg van Corona. Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona van dit jaarverslag.

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 276.050 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 305.969 en een corona gerelateerde overschrijding van € 29.919. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Uitvoering Programma Economie
Vanwege de herprioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis hebben we € 262.986 op dit budget overgehouden.  De opgave vraagt wel om behoud van het budget om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie Bedrijventerreinen (€ 150.000) en voor de aanpak Vitale Kernen (€ 50.000) voor inzet in 2022. Daarom stellen we voor € 200.000 door te schuiven naar 2022. 

Bevordering toerisme en volksfeesten
Vanwege de coronacrisis hebben we de activiteiten in aangepaste vorm moeten laten plaatsvinden, daardoor is van het beschikbare budget € 44.944 overgebleven.

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 60.641 minder baten gegenereerd dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier nadeel van € 58.009 en een corona gerelateerd nadeel van € 4.214. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

We hebben te maken gehad met tegenvallende inkomsten voor zowel marktgelden als toeristenbelasting in verband met de coronacrisis.

Taakveld Onderwijs

Onderwijs Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 436.223 483.962 538.267 -54.305 -35.385 -18.920
Kapitaallasten 2.011.536 2.009.824 1.986.056 23.768 23.768 -
Overige lasten 3.235.414 3.586.116 3.184.317 401.799 458.784 -56.985
Totaal lasten 5.683.173 6.079.902 5.708.641 371.261 447.166 -75.905
Totaal baten -1.167.818 -1.167.818 -1.584.881 417.063 398.143 18.920
Saldo 4.515.355 4.912.084 4.123.760 788.324 845.309 -56.985

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 54.305 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.  

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 401.799 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 458.784 en een corona gerelateerde overschrijding van € 56.985. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Huisvesting Onderwijs
Er is sprake van een onderbesteding in verband met de eigendomsoverdracht van de Buitenweg 312, omdat het achterstallig onderhoud nog niet volledig is uitgevoerd.  Daarnaast is het Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP), omdat wij geen consensus met de schoolbesturen hebben bereikt, in 2021 niet afgerond. We zijn gestart met een proces om samen met de onderwijsbesturen te komen tot een gemeentebreed IHP. Ook zijn de kosten voor het afhandelen van het WOB-verzoek over de mogelijke vestiging van het Broecklandcollege op het sportcomplex veel lager uitgevallen: we hebben slechts € 20.000 van de beschikbaar gestelde € 50.000 uit hoeven geven. Deze kosten zijn echter verantwoord onder de personeelslasten waardoor er een onderbesteding is van € 50.000. Onder personeelslasten is er daardoor een overschrijding van € 20.000.

Leerlingenvervoer
Vanwege de schoolsluitingen in verband met corona en het chauffeurstekort is er minder gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer.  Hierdoor zijn de kosten € 205.000 lager uitgevallen dan begroot.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Door de pandemie zijn er weinig subsidieaanvragen gedaan. Bij het onderwijs en de kinderopvang lag de prioriteit bij het onderwijs en het openhouden van de locaties, daardoor is er een onderbesteding van € 60.000. Daarnaast is het LEA-budget met € 15.000 gereduceerd ten behoeve van de taakstelling  jeugd 2019-2022. Dit wordt in de paragraaf taakstellingen verantwoord.

Onderwijsachterstandenbeleid
We hebben in 2021 een specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid ontvangen  € 646.634 . Er is meer uitgegeven dan wij aan specifieke uitkering hebben ontvangen namelijk € 724.644. Per saldo levert dit een tekort op van € 78.000. Hiermee lopen we in op de doorgeschoven middelen vanuit 2020. Het restant van € 226.000 schuiven wij kostenneutraal door naar 2022. 

Exploitatie kinderopvanglocaties
In verband met onverwachte onderhoudsmaatregelen aan diverse kinderopvanglocaties hebben wij € 56.542 meer uitgegeven dan begroot.

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 417.063 meer baten gegenereerd dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier voordeel van € 398.143 en een corona gerelateerd voordeel van € 18.920. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Internationale Schakelklas Ithaka
In 2019 is vestiging Internationale Schakelklas (ISK) Ithaka gesloten door het schoolbestuur. In voorgaande jaren hebben wij kosten gemaakt om deze locatie op te zetten. Om deze kosten over alle deelnemende gemeenten te verdelen ontvangen wij een vergoeding voor een deel van deze gemaakte kosten. In totaal komt dit neer op een voordeel van € 175.000.

Onderwijsachterstandenbeleid
Wij hebben € 189.727 meer van het Rijk ontvangen dan begroot. Een deel van de specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid schuiven wij kostenneutraal door naar 2022. 

Taakveld Sportbeleid en Activering

Sportbeleid en -activering Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 149.044 146.877 237.162 -90.285 -90.285 -
Overige lasten 439.504 519.504 425.814 93.690 108.690 -15.000
Totaal lasten 588.548 666.381 662.976 3.405 18.405 -15.000
Totaal baten -20.725 -100.725 -98.402 -2.323 -2.323 -
Saldo 567.823 565.656 564.574 1.082 16.082 -15.000

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 90.285 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.  

Overige lasten 
Binnen dit taakveld hebben we € 93.690 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 108.690 en een Corona gerelateerde overschrijding van € 15.000. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Combinatiefuncties
Een deel van de buurtsportcoaches is in dienst van de gemeente en wordt derhalve verantwoord onder de categorie toegerekende personeelslasten. Hierdoor ontstaat een voordeel op de overige lasten van € 61.693 en een evenredig nadeel op toegerekende personeelslasten (zie Toegerekende personeelslasten).

Sportbevordering
Omdat er door corona minder evenementen plaats hebben kunnen vinden, zijn er minder subsidie aanvragen voor sport  voor Jeugd & Kader jeugdsport ingediend. Hierdoor is er een onderschrijding ontstaan van € 31.997.

Taakveld Sportaccomodaties

Sportaccommodaties Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 791.961 791.385 834.434 -43.049 -43.049 -
Kapitaallasten 833.099 831.794 818.657 13.137 13.137 -
Overige lasten 2.730.770 3.018.790 2.675.201 343.589 362.688 -19.099
Totaal lasten 4.355.830 4.641.969 4.328.292 313.677 332.776 -19.099
Totaal baten -1.856.035 -1.856.035 -2.223.182 367.147 608.492 -241.345
Saldo 2.499.795 2.785.934 2.105.110 680.824 941.268 -260.444

Overige lasten 
Binnen dit taakveld hebben we € 343.589 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 362.688 en een Corona gerelateerde overschrijding van € 19.099. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Sportterreinen (investeringen) 
Op het budget voor investeringsbijdragen in sportterreinen hebben we € 203.631 overgehouden. Dit komt doordat velden het afgelopen jaar nog niet aan renovatie of vervanging toe waren. Hier staat tegenover dat we op basis van een eerste inventarisatie de komende jaren meer veldrenovaties voorzien. We stellen uw raad daarom voor om resterende middelen toe te voegen aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport), zodat we deze middelen de komende jaren in kunnen zetten voor renovaties en vervangingen.

Groene sportterreinen (onderhoud) 
Omdat we het maximumbudget van het raamcontract hebben bereikt, hebben we minder werk weggezet voor het onderhoud van de buitensportvelden. Hierdoor ontstaat een onderhoudsachterstand. Het inlopen van deze achterstand is noodzakelijk voor het slagen van de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Daarom stellen we uw raad voor het restant (€ 68.425) van dit budget toe te voegen aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport). Hiermee kunnen we het onderhoud meerjarig op orde brengen/houden.

Sportaccommodaties Binnen
Wij hebben het afgelopen jaar € 119.113 minder uitgegeven dan geraamd. Dit betreft de gebruikerskosten vanwege gedeeltelijke sluiting in verband met corona. Daarnaast is de Stinzenhal in 2020 en 2021 verduurzaamd, waardoor de energiekosten zijn afgenomen.

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 367.147 meer baten gegenereerd dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier voordeel van € 608.492 en een corona gerelateerd nadeel van € 241.345. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

In verband met het afschaffen van de BTW aftrek voor sportinvesteringen is de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) in werking gesteld door de Rijksoverheid, hiervoor hebben wij in 2021 € 196.345 ontvangen.

In 2020 hebben wij een exploitatieverlies bij ’t Kikkerfort gehad van € 380.894, dat hebben wij destijds aan de coronareserve onttrokken. In 2021 hebben wij echter compensatie ontvangen van het Rijk middels een specifieke regeling, daarom hebben wij dit toegevoegd aan de coronareserve.

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 21.965 23.054 44.329 -21.275 -21.275 -
Kapitaallasten 8.351 8.351 8.351 0 0 -
Overige lasten 535.320 623.844 364.861 258.983 262.983 -4.000
Totaal lasten 565.636 655.249 417.540 237.709 241.709 -4.000
Totaal baten -41.607 -41.607 -58.701 17.094 26.952 -9.858
Saldo 524.029 613.642 358.839 254.803 268.661 -13.858

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 258.983 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 262.983 en een Corona gerelateerde overschrijding van € 4.000. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Amateuristische kunst: subsidies
De onderschrijding op dit budget bedraagt € 221.725. Door de coronamaatregelen konden activiteiten uit de verdeling cultuurgelden 2021 niet doorgaan of is dit op een andere manier gebeurd. 

Taakveld Musea

Musea Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 21.677 21.056 22.873 -1.817 -1.817 -
Kapitaallasten 88.099 88.099 88.099 -0 -0 -
Overige lasten 473.239 484.743 508.400 -23.657 -23.657 -
Totaal lasten 583.015 593.898 619.372 -25.474 -25.474 -
Totaal baten -243.433 -243.433 -240.688 -2.745 -2.745 -
Saldo 339.582 350.465 378.683 -28.218 -28.218 -

Taakveld Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten 65.896 69.164 76.857 -7.693 -7.693 -
Kapitaallasten 22.187 22.187 22.187 0 0 -
Overige lasten 114.275 146.874 94.149 52.725 52.725 -
Totaal lasten 202.358 238.225 193.193 45.032 45.032 -
Totaal baten -23.261 -23.261 -38.296 15.035 15.035 -
Saldo 179.097 214.964 154.898 60.066 60.066 -

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 52.725 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Erfgoed beleid
Het voornaamste deel van het resterende budget is gereserveerd voor het opstellen van de kerkenvisie, waarvoor een decentralisatieuitkering is ontvangen van € 50.000. We hebben de opdracht niet volledig af kunnen ronden vanwege andere prioriteiten. 

Taakveld Media

Media Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toegerekende personeelslasten - - 6.203 -6.203 -6.203 -
Kapitaallasten 27.038 27.038 27.039 -1 -1 -
Overige lasten 899.158 1.091.099 1.059.670 31.429 31.429 -
Totaal lasten 926.196 1.118.137 1.092.912 25.225 25.225 -
Totaal baten -91.638 -91.638 -91.369 -269 -269 -
Saldo 834.558 1.026.499 1.001.543 24.956 24.956 -

Taakveld Overige Baten en Lasten (Stelposten)

Overige baten en lasten (stelposten) Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Overige lasten 358.489 - - - - -
Totaal lasten 358.489 - - - - -
Saldo 358.489 - - - - -

Taakveld Mutaties Reserves

Mutaties reserves Begroting primitief 2021 Begroting na wijziging 2021 Rekening 2021 Saldo 2021 Regulier 2021 Corona 2021
Toevoeging aan reserves 128.481 261.095 641.989 -380.894 -380.894 -
Onttrekking aan reserves -358.161 -669.956 -1.104.278 434.322 -2.418 436.740
Mutaties reserves -229.680 -408.861 -462.289 53.428 -383.312 436.740

In 2020 hebben wij een exploitatieverlies bij ’t Kikkerfort gehad van € 380.894, dat hebben wij destijds aan de coronareserve onttrokken. In 2021 hebben wij echter compensatie ontvangen van het Rijk middels een specifieke regeling, daarom hebben wij dit toegevoegd aan de coronareserve.