Sitemap

Programmarekening 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Aanbieding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Corona Blz. 6
Bestuursrapportage 2021 Blz. 7
Rekeningresultaat 2021 in een oogopslag Blz. 8
Analyse op hoofdlijnen Blz. 9
Ontwikkeling Algemene reserve Blz. 10
Resultaatbestemming Blz. 11
Leeswijzer Blz. 12
Indeling Blz. 13
De opbouw van de programma’s Blz. 14
Programmaverantwoording Blz. 15
Paragrafen Blz. 16
De jaarrekening Blz. 17
Programma 1. Bestuur Blz. 18
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 19
Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners Blz. 20
Common Ground Blz. 21
Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 22
Digitaliseren oude bouwdossiers Blz. 23
Klanttevredenheidsonderzoek Blz. 24
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Blz. 25
MijnOverheid Berichtenbox Blz. 26
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 27
Trouwen in Stichtse Vecht Blz. 28
Zaak- en Document Management Systeem (DMS) Blz. 29
Een nieuwe bestuursstijl Blz. 30
Beeldcommunicatie Blz. 31
Doorontwikkeling website Blz. 32
Herijkt participatiekader Blz. 33
Online Blz. 34
Participatietools Blz. 35
Participatietraject Blz. 36
Participatievormen Blz. 37
Regionale samenwerking U10 Blz. 38
Uitvoering project Duidelijke taal Blz. 39
Een financieel gezonde gemeente Blz. 40
Solide financieel beleid Blz. 41
Indicatoren Blz. 42
Wat heeft het gekost in 2021? Blz. 43
Taakveld Bestuur Blz. 44
Taakveld Burgerzaken Blz. 45
Taakveld Overhead Blz. 46
Taakveld Treasury Blz. 47
Taakveld Belastingen Blz. 48
Taakveld Algemene uitkering Blz. 49
Taakveld Vennootschapsbelasting Blz. 50
Taakveld Overige baten en lasten (stelposten) Blz. 51
Taakveld Mutaties reserves Blz. 52
Programma 2. Veiligheid Blz. 53
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 54
Een veilige gemeente voor iedereen. Blz. 55
Behoud veiligheidsniveau Blz. 56
Cameratoezicht Blz. 57
Cybercrime Blz. 58
Integraal Veiligheidsplan Blz. 59
Lokale crisisorganisatie Blz. 60
Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig Blz. 61
Maatschappelijke betrokkenheid Blz. 62
Persoonsgerichte aanpak Blz. 63
Uitvoering Plan van aanpak Ondermijning Blz. 64
Indicatoren Blz. 65
Wat heeft het gekost in 2021? Blz. 66
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Blz. 67
Taakveld Openbare orde en veiligheid Blz. 68
Taakveld Mutaties reserves Blz. 69
Programma 3. Fysiek Blz. 70
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 71
Klimaat Blz. 72
Duurzaamheid Blz. 73
Klimaatneutraal Blz. 74
Plan warmtevisie Blz. 75
Regionale adaptatiestrategie Blz. 76
RES 1.0 Blz. 77
Routekaart duurzaamheid Blz. 78
Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 79
Subsidies Blz. 80
Verlagen uitstoot broeikasgassen Blz. 81
Openbare ruimte Blz. 82
Beheerplannen Wegen en Kades Blz. 83
Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte Blz. 84
Recreatieschappen Blz. 85
Afval Blz. 86
Nieuw afvalscheidingsstation Blz. 87
Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen Blz. 88
Wonen Blz. 89
(Woningbouw)ontwikkelingen Blz. 90
Faciliteren bouw woningen Blz. 91
Informatievoorziening ruimtelijke projecten Blz. 92
Onderzoek OV-knooppunten Blz. 93
Ruimtelijke projecten Blz. 94
Starterslening Blz. 95
Vitaliteit kleine kernen Blz. 96
Omgevingswet Blz. 97
Implementatie Omgevingswet Blz. 98
Vaststelling Omgevingsvisie Blz. 99
Bereikbaarheid Blz. 100
Ontwikkelingen Zuilense Ring Blz. 101
OV-bereikbaarheid Blz. 102
Realisatieplan Fiets Blz. 103
Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Blz. 104
Voldoen wettelijke normen luchtverontreiniging Blz. 105
Indicatoren Blz. 106
Wat heeft het gekost? Blz. 107
Taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 108
Taakveld Openbaar groen Blz. 109
Taakveld Riolering Blz. 110
Taakveld Afval Blz. 111
Taakveld Milieubeheer Blz. 112
Taakveld Begraafplaatsen Blz. 113
Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 114
Taakveld Overige baten en lasten (stelposten) Blz. 115
Taakveld Mutaties reserves Blz. 116
Programma 4. Sociaal Blz. 117
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 118
Krachtige inwoners door zorg voor elkaar Blz. 119
Algemeen Blz. 120
Dienstverleningsmodel Blz. 121
Inkooptraject voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding Blz. 122
Integraal beleidskader Sociaal domein Blz. 123
Lokale herstelagenda Blz. 124
Maatwerk Blz. 125
Preventie en welzijn Blz. 126
Cluster Preventie en welzijn Blz. 127
Thuis wonen Blz. 128
Vrijwilligers Blz. 129
Gezondheid Blz. 130
Eenzaamheid Blz. 131
Gezonde leefstijl Blz. 132
Nota Positief gezondheidsbeleid Blz. 133
Participatie Blz. 134
(Kwetsbare) jongeren Blz. 135
Actieplan Stichtse Vecht werkt Blz. 136
Arbeidshandicap Blz. 137
Eigen participatie Blz. 138
Nieuw beleidsplan schuldhulpverlening Blz. 139
Slim vertrouwen Blz. 140
Uitvoeringsplan minimabeleid Blz. 141
Veranderopgave inburgering Blz. 142
WMO Blz. 143
Actieprogramma Wonen Blz. 144
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) Blz. 145
Mantelzorgers Blz. 146
Ondersteuning mantelzorgers Blz. 147
Regiotaxi Blz. 148
Samenwerking aanbieders maatwerkvoorzieningen Blz. 149
Vermindering gebruik maatwerkvoorzieningen Blz. 150
Jeugd Blz. 151
Actieprogramma Zorg Blz. 152
Passende plek jongeren Blz. 153
Regionale agenda Blz. 154
Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Blz. 155
Toegankelijk jeugdhulp Blz. 156
Versterken wijkteam Blz. 157
Wat heeft het gekost in 2021? Blz. 158
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 159
Taakveld Wijkteams Blz. 160
Taakveld Inkomensregelingen Blz. 161
Taakveld Begeleide participatie Blz. 162
Taakveld Arbeidsparticipatie Blz. 163
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 164
Taakveld Maatwerkdienstverlening Blz. 165
Taakveld Geëscaleerde zorg Blz. 166
Taakveld Volksgezondheid Blz. 167
Taakveld overige baten en lasten (stelposten) Blz. 168
Taakveld Mutaties reserves Blz. 169
Programma 5. Samenleving Blz. 170
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 171
Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen Blz. 172
Economie Blz. 173
Economische ambities Blz. 174
Programma Economie 2020 - 2023 Blz. 175
Cultuur Blz. 176
Ambitienota cultuur Blz. 177
Integrale visie kerkgebouwen Blz. 178
Sport Blz. 179
Buitensportaccommodaties op basisniveau Blz. 180
Nationaal sportakkoord Blz. 181
Nota Sport en Bewegen 2021-2025 Blz. 182
Openstellen sportkantines Blz. 183
Sport voor de inwoners Blz. 184
Sportinvesteringsfonds Blz. 185
Stimuleren sportevenementen Blz. 186
Toekomstbestendige sportaccommodaties Blz. 187
Zuilense Vecht Blz. 188
Onderwijs Blz. 189
(Gelijke) onderwijskansen Blz. 190
Integraal huisvestingsplan Blz. 191
Integrale kindcentra Blz. 192
Leerlingenvervoer Blz. 193
Modernisering schoolgebouwen Blz. 194
Peuterwerk en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Blz. 195
Samenwerkingsagenda Passend onderwijs Blz. 196
Indicatoren Blz. 197
Wat heeft het gekost in 2021? Blz. 198
Taakveld Economie Blz. 199
Taakveld Onderwijs Blz. 200
Taakveld Sportbeleid en Activering Blz. 201
Taakveld Sportaccomodaties Blz. 202
Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie Blz. 203
Taakveld Musea Blz. 204
Taakveld Cultureel Erfgoed Blz. 205
Taakveld Media Blz. 206
Taakveld Overige Baten en Lasten (Stelposten) Blz. 207
Taakveld Mutaties Reserves Blz. 208
Paragrafen Blz. 209
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 210
Inleiding Blz. 211
Beleidsuitgangspunten Blz. 212
Corona Blz. 213
Terugblik grootste risicogebieden Blz. 214
Risicoprofiel Blz. 215
Weerstandsvermogen Blz. 216
Overzicht risico's paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Jaarrekening 2021 Blz. 217
Financiële kengetallen Blz. 218
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 219
Inleiding Blz. 220
Wegen Blz. 221
Civiele constructies Blz. 222
Openbare verlichting Blz. 223
Water en riolering Blz. 224
Groen Blz. 225
Speelterreinen Blz. 226
Sportterreinen Blz. 227
Gebouwen Blz. 228
Financiering Blz. 229
Inleiding Blz. 230
Financieren en beleggen Blz. 231
Ontwikkeling leningportefeuille Blz. 232
Renteschema Blz. 233
Risicobeheersing Blz. 234
Bedrijfsvoering Blz. 235
Inleiding Blz. 236
Ontwikkeling organisatie Blz. 237
Stichtse Vecht 2020 DOE ! Blz. 238
Innovatie Blz. 239
Opleidingsprogramma Blz. 240
Human Resources Blz. 241
Loonsom organisatie Blz. 242
Inkoop- en aanbesteding Blz. 243
Informatisering en Automatisering Blz. 244
Informatiebeleid en –beheer Blz. 245
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging Blz. 246
Onderzoeksprogramma Blz. 247
Integriteit Blz. 248
Overheadkosten 2021 Blz. 249
Verbonden partijen Blz. 250
Inleiding Blz. 251
Overzicht verbonden partijen Blz. 252
1.1 Gemeenschappelijke Regelingen Blz. 253
1.2 Gemeenschappelijke Regelingen Blz. 254
2. Vennootschappen en coöperaties Blz. 255
3 Stichtingen en verenigingen Blz. 256
Grondbeleid Blz. 257
Inleiding Blz. 258
Nota grondbeleid Blz. 259
Nota kostenverhaal Blz. 260
Algemene reserve grondexploitatie Blz. 261
Grondexploitaties Blz. 262
Risico analyse grondexploitaties Blz. 263
Winst- en verliesneming Blz. 264
Lokale heffingen Blz. 265
Inleiding Blz. 266
Retributies Blz. 267
Kostendekkendheid Blz. 268
Kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten Blz. 269
Kostendekkendheid Burgerlijke stand en documentverstrekkingen Blz. 270
Kostendekkendheid Omgevingsvergunningen Blz. 271
Belastingen Blz. 272
Lokale belastingdruk Blz. 273
Taakstellingen 2019-2022 Blz. 274
Inleiding Blz. 275
Taakstelling Jeugd Blz. 276
Taakstelling WMO Blz. 277
Taakstellingen participatiewet Blz. 278
Corona Blz. 279
Inleiding Blz. 280
Hoofdlijn programma's Blz. 281
Inzet risicoreserve corona Blz. 282
Toelichting programma 1 Blz. 283
Toelichting programma 2 Blz. 284
Toelichting programma 3 Blz. 285
Toelichting programma 4 Blz. 286
Toelichting programma 5 Blz. 287
De jaarrekening Blz. 288
Overzicht van baten en lasten Blz. 289
Overzicht van baten en lasten Blz. 290
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 291
Wat is begrotingsrechtmatigheid Blz. 292
Wat zijn de kaders van de gemeenteraad Blz. 293
Uitkomst van de toets van het begrotingscriterium Blz. 294
Programma's Blz. 295
Investeringen Blz. 296
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 297
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 298
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 299
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 300
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 301
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 302
Kapitaallasten Blz. 303
Kapitaallasten Blz. 304
Investeringen Blz. 305
Investeringen Blz. 306
EMU-saldo Blz. 307
EMU-saldo Blz. 308
SiSa (Single information Single audit) Blz. 309
Inleiding Blz. 310
Wet normering topinkomens Blz. 311
Inleiding Blz. 312
Balans en toelichting op de balans Blz. 313
Activa Blz. 314
Passiva Blz. 315
Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Blz. 316
Vaste activa Blz. 317
Vlottende activa Blz. 318
Vaste passiva Blz. 319
Vlottende passiva Blz. 320
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 321
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 322
Grondslagen balans Blz. 323
Toelichting op de balans Blz. 324
Activa Blz. 325
Financiële vaste activa Blz. 326
Vlottende activa Blz. 327
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Blz. 328
Toelichting passiva Blz. 329
Vaste passiva Blz. 330
Vlottende passiva Blz. 331
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 332
Verplichte indicatoren door het Rijk Blz. 333
Programma 1 Bestuur Blz. 334
Programma 2 Veiligheid Blz. 335
Programma 3 Fysiek Blz. 336
Programma 4 Sociaal Blz. 337
Programma 5 Samenleving Blz. 338
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap