Financieel beeld

Tabel financieel beeld

+ = voordeel / - = nadeel
Ontwikkelingen 2022 2023 2024 2025
Programma Bestuur
1. Bijstelling investeringsplanning 368.989 188.436 92.956 77.500
2. Informatiedragers in bruikleen bij de raad 0 -13.500 -13.500 -13.500
3. Inwerkprogramma Nieuwe Raad -15.000 0 0 0
4. Herwaardering functies overhead -11.485 -11.485 -11.485 -11.485
5. Verhoging inwonersbijdrage U10 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
6. Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP) -20.313 0 0 0
7. Apparatuur facilitaire zaken 15.000 0 0 0
8. Belastingapplicatie BghU -64.000 -7.000 22.000 25.000
9. Doorontwikkeling organisatie -200.000 0 0 0
10. Aanbesteding arbodienstverlening -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
11. Inzet stelpost prijs- en loonindexering 504.739 504.739 504.739 504.739
12. Datagestuurd werken 50.000 0 0 0
13. Inzet stelpost Achteruitgang Algemene uitkering 751.000 951.000 951.000 951.000
14. Herijking algemene uitkering 0 973.965 973.965 973.965
15. Mutaties Algemene reserve 951.303 -271.799 15.719 -37.966
Totaal programma Bestuur 2.304.733 2.288.856 2.509.894 2.443.753
Programma Veiligheid
16. Reserve Integrale Veiligheid 177.249 0 0 0
17. Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 150.000 0 0 0
Totaal programma Veiligheid 327.249 0 0 0
Programma Fysiek
18. Drinkwaterkwaliteit -37.600 -37.600 -37.600 -37.600
19. Wegenbeheerplan -255.067 -255.067 -255.067 -315.008
20. Brugbediening -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
21. Sportparkweg 0 0 0 -30.744
22. Correctie Duurzaamheidsbudget 0 30.694 0 0
23. Gebiedsgericht Werken 25.000 0 0 0
24. Volkshuisvesting overig 10.000 0 0 0
25. Uitvoeringsbudgetten programma Fysiek 76.051 76.051 76.051 76.051
Totaal programma Fysiek -251.616 -255.922 -286.616 -377.301
Programma Sociaal
26. Loon- en prijsontwikkelingen GGDrU -69.000 -69.000 -69.000 -69.000
27. Ontwikkelingen Jeugd en Wmo -3.107.215 -3.107.215 -3.107.215 -3.107.215
28. Structureel ramen rijksbijdrage jeugd 800.000 800.000 800.000 800.000
29. Onderhoudskosten dorpshuizen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
30. Vitale Coalitie -462.940 -462.940 -462.940 -462.940
31. Transformatie voorveld 0 62.000 62.000 62.000
Totaal programma Sociaal -2.889.155 -2.827.155 -2.827.155 -2.827.155
Programma Samenleving
32. Peuterwerk 0 70.000 70.000 70.000
33. Onderwijsachterstandenbeleid (baten) 75.357 75.357 75.357 75.357
34. Onderwijsachterstandenbeleid (lasten) 92.119 92.119 92.119 92.119
35. Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) -10.059 -10.358 -10.667 -10.667
36. Indexatie leerlingenvervoer -10.360 -10.360 -10.360 -10.360
37. Indexatie SFN -8.268 -8.268 -8.268 -8.268
38. Exploitatie kinderopvanglocaties 50.000 50.000 50.000 50.000
39. Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 150.000 150.000 0 0
40. Verhoging investering Kindcentrum Maarssendorp 0 -22.000 -21.905 -21.810
41. Toegangsprijs zwembad ‘t Kikkerfort 70.000 140.000 140.000 140.000
42. Reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport (SPUK) 100.000 0 0 0
Totaal programma Samenleving 508.789 526.490 376.276 376.371
Totaal Autonome ontwikkelingen 0 -267.731 -227.601 -384.332
Aanvang Begrotingssaldo 0 267.731 227.601 384.332
Financieel meerjarenperspectief Kadernota 2022 0 0 0 0

    

    

Programma Bestuur

Ontwikkelingen 2022 2023 2024 2025
Programma Bestuur
1. Bijstelling investeringsplanning 368.989 188.436 92.956 77.500
2. Informatiedragers in bruikleen bij de raad 0 -13.500 -13.500 -13.500
3. Inwerkprogramma Nieuwe Raad -15.000 0 0 0
4. Herwaardering functies overhead -11.485 -11.485 -11.485 -11.485
5. Verhoging inwonersbijdrage U10 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
6. Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP) -20.313 0 0 0
7. Apparatuur facilitaire zaken 15.000 0 0 0
8. Belastingapplicatie BghU -64.000 -7.000 22.000 25.000
9. Doorontwikkeling organisatie -200.000 0 0 0
10. Aanbesteding arbodienstverlening -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
11. Inzet stelpost prijs- en loonindexering 504.739 504.739 504.739 504.739
12. Datagestuurd werken 50.000 0 0 0
13. Inzet stelpost Achteruitgang Algemene uitkering 751.000 951.000 951.000 951.000
14. Herijking algemene uitkering 0 973.965 973.965 973.965
15. Mutaties Algemene reserve 951.303 -271.799 15.719 -37.966
Totaal programma Bestuur 2.304.733 2.288.856 2.509.894 2.443.753

1. Bijstelling investeringsplanning
Een aantal geplande investeringen blijken later op onze begroting te drukken dan we aanvankelijk raamden. Dit leidt tot een besparing.

2. Informatiedragers in bruikleen bij de raad
Het college stelt informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking aan raadsleden voor de duur en uitoefening van hun functie. Dit is het gevolg van het gewijzigde ‘rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers’. Tot 2022 werd een maandelijks bedrag toegekend aan raadsleden voor deze voorziening. Vanaf 2022 moet een voorziening in bruikleen worden verstrekt door de gemeente. De kosten hiervan worden geraamd op € 54.000. Vanaf 2023 komt dit neer op een kapitaallast van € 13.500 per jaar.

3. Inwerkprogramma Nieuwe Raad
Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt afscheid genomen van de oude raad. De nieuwe raad wordt geïnstalleerd en hen een inwerkprogramma aangeboden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast wordt het ontwikkelen van een stemhulp overwogen. Vierjaarlijks is hiervoor extra budget nodig. Vooralsnog worden de kosten geraamd op € 15.000.

4. Herwaardering functies overhead
Er vindt jaarlijks functieonderhoud plaats, waarbij sommige functies opnieuw gewogen worden omdat de werkzaamheden niet meer passen in de generieke functiebeschrijving. Dit betreft een autonome ontwikkeling en wordt meegenomen in de Programmabegroting 2022.

5. Verhoging inwonersbijdrage U10
De huidige inwonersbijdrage voor de U10 is € 1,10 per inwoner. Nu in 2021 het Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 (IRP) wordt vastgesteld, is de regionale visie duidelijk. Daarna zal de fase van programmering en uitvoering ingaan. Deze volgende fasen maken dat de samenwerking nog intensiever wordt, waardoor een verhoging van de inwonersbijdrage wordt verwacht.

6. Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP)
Nadat eind 2021 de Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 (IRP) wordt vastgesteld, gaat de fase van programmering en uitvoering in. Dat betekent dat het programmateam REP in 2022 nog flink wat werk moet verzetten. Dit wordt gedaan door de U16 procesmanagers, in samenwerking met gemeentelijke adviseurs en externe deskundigen. Naar verwachting lopen de projectkosten nog tot en met 2022 door.

7. Apparatuur facilitaire zaken
Binnen het budget facilitaire zaken zien wij de mogelijkheid om het budget incidenteel te verlagen met € 15.000. In dit budget wordt rekening gehouden met vervanging van apparatuur. Op basis van een inspectie verwachten wij dat er in 2022 geen apparatuur vervangen hoeft te worden.

8. Belastingapplicatie BghU
De Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) mag op basis van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de kosten voor een nieuwe belastingapplicatie niet meer aanmerken als investering, maar moet de jaarlijkse lasten opnemen in de exploitaties. In de 2022 en 2023 resulteert dit in een hogere bijdrage voor Stichtse Vecht. Vanaf 2024 daalt deze bijdrage weer.

9. Doorontwikkeling ambtelijke organisatie
De eerste fase van de doorontwikkeling van de organisatie start in de tweede helft van 2021, waar we naar een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur gaan. Om deze organisatieverandering in de organisatie goed in te bedden, is het belangrijk om in 2022 te investeren in de medewerkers, zowel individueel als in teamverband. Zo kunnen ze meegroeien naar de eindfase van deze doorontwikkeling.

10. Aanbesteding arbodienstverlening
Het contract met de huidige arbodienstverlening loopt bijna af. Voor een goede begeleiding van medewerkers en het management in het verzuim, is de arbodienstverlening opnieuw aanbesteed. De jaarlijkse vaste kosten voor de arbodienst stijgen hiermee met € 16.500 excl. BTW op jaarbasis.

11. Inzet stelpost prijs- en loonindexering

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de loonkosten in 2022 met 1,5% zullen stijgen. Jaarlijks hebben wij hier 2% voor in de Programmabegroting voor gereserveerd. Op basis van de CPB-raming is daarmee 0,5% elders in te zetten. Dit geeft een voordeel van € 156.312. Hierbij lopen we het risico dat in de cao-onderhandelingen een hogere loonindexatie vastgesteld wordt en het verschil direct bezuinigd moet worden.

Jaarlijks indexeren wij onze prijsgevoelige budgetten, met uitzondering van budgetten waar afzonderlijke indexatieafspraken over zijn gemaakt. De structureel te lage rijksbijdrage noodzaakt ons tot het nemen van keuzes. Daarom passen we in 2022 geen algemene prijsindexatie toe op onze inkomsten en uitgaven. In plaats daarvan laten we de middelen die in 2022 voor prijsindexatie begroot zijn (€ 348.427) vrijvallen en zetten dit in als dekkingsmiddel.

12. Datagestuurd werken
In de Programmabegroting 2021 is besloten om het databudget incidenteel met € 50.000 te verlagen. Gezien de huidige stand van zaken binnen datagestuurd werken, stellen we voor om deze aanpassing ook in 2022 door te voeren. Dit is mogelijk omdat de reeds gedane technische investeringen bestendigd worden. Waar nodig wordt alleen op incidentele basis ingehuurd voor specialistische activiteiten.

13. Inzet stelpost Achteruitgang Algemene uitkering
In de Programmabegroting hebben we voor de achteruitgang van de Algemene uitkering een stelpost opgenomen om eventuele neerwaartse bijstellingen uit circulaires te kunnen opvangen. In 2022 is de omvang van deze stelpost € 751.000 en vanaf 2023 structureel € 951.000. Wij laten de stelpost structureel vrijvallen en zetten dit in als dekkingsmiddel. Dit heeft tot gevolg dat voor toekomstige negatieve bijstellingen van het Gemeentefonds direct bezuinigd moet worden en er geen ruimte meer is in de lopende begroting.

14. Herijking Algemene uitkering
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de eerste opzet van de herijking van het Gemeentefonds vanaf 2023 voor advies voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Hierin is Stichtse Vecht een voordeelgemeente. Het voordeel is voorlopig geraamd op € 16 per inwoner.
Het risico om te anticiperen op het voordelig uitvallen van de herijking van het Gemeentefonds vanaf 2023 is reëel. De provincie adviseert om het voorzichtigheidsprincipe aan te houden en het voordeel pas in te boeken als dit zeker is. Wanneer we het voorlopig geraamde voordeel van de herijking toch in willen zetten raadt zij aan om dit te maximeren op € 15 per inwoner (€ 973.965), omdat het Rijk uitgaat van een ingroeipad van maximaal € 15 per inwoner per jaar voor zowel voor- als nadeelgemeenten. Wanneer het definitieve voordeel lager uitpakt dan de opgenomen € 973.965, zal hiervoor direct bezuinigd moeten worden.

15. Mutaties Algemene reserve
Omdat het begrotingssaldo niet in elke jaar gelijk is vereffenen we dit met de Algemene reserve. Hiervoor onttrekken we in 2022 en 2024 respectievelijk € 271.799 en € 15.719 om dit in het daarop volgende jaar terug te storten. Daarnaast noodzaakt de structureel te lage rijksbijdrage ons om in 2022 incidenteel € 679.504 aan de Algemene reserve te onttrekken. Dit is in lijn met ons beleid Algemene reserve.

Programma Veiligheid

Ontwikkelingen 2022 2023 2024 2025
Programma Veiligheid
16. Reserve Integrale Veiligheid 177.249 0 0 0
17. Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 150.000 0 0 0
Totaal programma Veiligheid 327.249 0 0 0

16. Reserve Integrale veiligheid
De reserve Integrale veiligheid heeft als doel om risico’s en/of onvoorziene uitgaven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid op te vangen. Deze risico’s zijn al in ons weerstandsvermogen opgenomen en daarom laten wij de reserve Integrale veiligheid vervallen. Eind 2021 zit € 177.249 in deze reserve.

17. Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Onze VRU-bijdrage daalt in 2022 met € 150.000. Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om het positieve rekeningresultaat 2020 in te zetten voor het vormen van een bestemmingsreserve Openbaar meldsysteem (OMS)-fonds. Met deze reserve worden tot en met 2023 de weggevallen concessievergoedingen voor de aansluiting op de meldkamer van de regionale brandweer opgevangen. Hierdoor is onze VRU-bijdrage in 2022 verlaagd. Daarnaast zijn er in 2022 nog een aantal besparingen gerealiseerd die tevens resulteren in een lagere bijdrage in 2022. De VRU hanteert een verdelingsgrondslag voor de gemeentelijke bijdragen in het ‘basispakket’ (de zogenoemde ‘ijkpuntscores’). Deze verdelingsgrondslag is afgeleid van de bijdrage die gemeenten voor openbare orde en veiligheid ontvangen uit het Gemeentefonds. Het Rijk heeft aangegeven de verdeling van het Gemeentefonds te ‘herijken’ vanaf 2023. Het nieuwe Kabinet zal hierover nog een besluit nemen. Naar verwachting zal hierdoor ook de door de VRU gehanteerde verdelingsgrondslag wijzigen. De in de VRU-meerjarenbegroting opgenomen gemeentelijke bijdragen zijn vanaf 2023 nog gebaseerd op de huidige verdelingsgrondslag. De VRU zal in de VRU-Kadernota 2023 de gemeentelijke bijdragen bepalen op basis van de nieuwe verdelingsgrondslag.

Programma Fysiek

Ontwikkelingen 2022 2023 2024 2025
Programma Fysiek
18. Drinkwaterkwaliteit -37.600 -37.600 -37.600 -37.600
19. Wegenbeheerplan -255.067 -255.067 -255.067 -315.008
20. Brugbediening -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
21. Sportparkweg 0 0 0 -30.744
22. Correctie Duurzaamheidsbudget 0 30.694 0 0
23. Gebiedsgericht Werken 25.000 0 0 0
24. Volkshuisvesting overig 10.000 0 0 0
25. Uitvoeringsbudgetten programma Fysiek 76.051 76.051 76.051 76.051
Totaal programma Fysiek -251.616 -255.922 -286.616 -377.301

18. Drinkwaterveiligheid
Op basis van wetgeving zijn wij verantwoordelijk voor het waarborgen van de drinkwaterveiligheid in gebouwen die vallen onder een prioritaire instelling of met een zorgplicht. Daarvoor is het nodig om vanaf 1 januari 2022 diverse kwaliteitscontroles uit te voeren. Deze controles laten wij uitvoeren door een geaccrediteerd onderzoeksbureau, op basis van een aanbesteding. De structurele exploitatielasten hiervan komen vanaf 2022 neer op € 37.600 incl. BTW per jaar.

19. Wegenbeheerplan
Om het beheer en onderhoud van het gemeentelijk areaal op doelmatige en efficiënte wijze uit te voeren, werken we aan de hand van beheerplannen. Op basis van de globale visuele weginspectie van 2020 is een nieuw beheerplan wegen opgesteld. Uit de doorrekening van het nieuwe beheerplan wegen blijkt dat de budgetten op onderdelen structureel moeten worden verhoogd. Vanaf 2022 komt dit neer op € 255.067 en in 2025 loopt dit bedrag verder op.
In het wegenbeheerplan is vanaf 2024 ook een bedrag opgenomen voor het herstel van de Scheendijk te Breukelen overeenkomstig de planvorming. Het betreft hier de kapitaallasten van een investering in de rehabilitatie van de weg (2.8 mln). Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat dit een calculatie betreft voor het vervangen van de weg. De kosten voor herinrichting van de omgeving, aanleg van parkeerplaatsen en rioleringswerkzaamheden dienen nog berekend te worden.

20. Brugbediening
De brugbediening voor de komende jaren moet worden aanbesteed. Na een marktverkenning is gebleken dat de marktprijzen voor het bedienen van de bruggen zo’n € 70.000 hoger ligt dan dat er op dit moment is opgenomen in de Programmabegroting. De brugbediening is een wettelijke taak en wij moeten deze uitvoeren voor zover het de gemeentelijke beweegbare bruggen betreft.

21. Sportparkweg
In verband met de realisatie van woningbouw in het gebied Zuilense Vecht, dient de Sportparkweg in Maarssen aangepast te worden. Dit draagt bij aan het behoud van een veilige leefomgeving. De Sportparkweg is in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) gekwalificeerd als een gebiedsontsluitingsweg en dient daarom de 50 km-status te behouden, ondanks de reeds nu bestaande wens van omwonenden de snelheid terug te brengen naar 30 km per uur.
Voor het veiliger maken van de weg is een ontwerpplan gemaakt dat aansluit op OpBuuren en de nieuw te realiseren woningbouw.
De kosten hiervan worden geraamd op € 973.724. Hiervan kan € 121.716, te weten het percentage meergebruik als gevolg van de te realiseren woningbouw, ten laste van de GREX van Zuilsense Vecht worden gebracht.
Hierdoor blijft er een investering over van € 852.008. We nemen dit op in de Programmabegroting. Per 2024 komen de kapitaallasten van deze investering uit op € 30.744 per jaar.

22. Correctie Duurzaamheidsbudget
Het huidige Collegewerkprogramma (CWP) loopt tot en met 2022. In de begroting is in 2023 een deel van het duurzaamheidsbudget (€ 30.694) per abuis blijven staan. Dit corrigeren wij in de Programmabegroting 2022.

23. Gebiedsgericht werken
In de Programmabegroting 2021 is besloten om het exploitatiebudget Gebiedsgericht werken in 2021 incidenteel met € 25.000 te verlagen. Wij stellen voor om deze correctie ook voor 2022 door te voeren en hiermee het verwachte begrotingstekort te dekken. Het exploitatiebudget Gebiedsgericht werken bestaat uit meerdere componenten, zoals het verstrekken van bijdragen voor bewonersinitiatieven, vergoedingen voor bewonerscommissies en organisatiekosten. Ook is enige ruimte voor het uitzetten van onderzoeken of voor de organisatie van specifieke bijeenkomsten. Daarop is sturing mogelijk. Daarnaast wordt niet altijd het gereserveerde budget voor de bewonersinitiatieven benut. Tegen deze achtergrond zien wij ruimte voor een eenmalige besparing van € 25.000.

24. Volkshuisvesting
In de Programmabegroting 2021 is besloten om het budget Volkshuisvesting in 2021 incidenteel met € 10.000 te verlagen. Wij stellen voor om deze correctie ook voor 2022 door te voeren en hiermee het verwachte begrotingstekort te dekken. Het budget Volkshuisvesting overig kent enige ruimte om onderzoeken uit te zetten. Dit deel wordt niet ieder jaar ten volle benut. Een eenmalige besparing in 2022 van € 10.000 is verantwoord.

25. Uitvoeringsbudgetten programma Fysiek
De structureel te lage rijksbijdrage noodzaakt ons tot het nemen van keuzes. Daarom zetten we structureel 3% van onze uitvoeringsbudgetten uit programma Fysiek in als dekkingsmiddel.

Programma Sociaal

Ontwikkelingen 2022 2023 2024 2025
Programma Sociaal
26. Loon- en prijsontwikkelingen GGDrU -69.000 -69.000 -69.000 -69.000
27. Ontwikkelingen Jeugd en Wmo -3.107.215 -3.107.215 -3.107.215 -3.107.215
28. Structureel ramen rijksbijdrage jeugd 800.000 800.000 800.000 800.000
29. Onderhoudskosten dorpshuizen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
30. Vitale Coalitie -462.940 -462.940 -462.940 -462.940
31. Transformatie voorveld 0 62.000 62.000 62.000
Totaal programma Sociaal -2.889.155 -2.827.155 -2.827.155 -2.827.155

26. Loon- en prijsontwikkelingen GGDrU
Loon- en prijsontwikkelingen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU) leiden tot een hogere financiële bijdrage aan de GGDrU. De kosten hiervan bedragen € 69.000 per jaar.

27 & 28. Ontwikkelingen Jeugd en Wmo
De kosten voor de Jeugdhulp blijven toenemen in Stichtse Vecht. Dit is een landelijk probleem. Alle gemeenten in Nederland hebben te maken met forse tekorten, vooral voor de Jeugdhulp. Daarbij zijn door corona problemen als eenzaamheid, depressie en angstproblematiek onder inwoners toegenomen. De toenemende complexe problematiek zorgt voor langere en duurdere hulptrajecten vanuit Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.
Deze coronaontwikkelingen komen bij de wettelijke vereisten voor een reële prijsvorming en tarieven die geleid hebben tot een stevige indexatie in de huidige contracten met aanbieders voor het bieden van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Naast deze ontwikkelingen vragen ook de nadelige effecten van de coronacrises op de (mentale) gezondheid van onze inwoners en in het bijzonder die van onze jeugdige inwoners dat wij juist in deze periode blijven investeren in die mentale gezondheid. Dit zorgt ervoor dat komende jaren gemiddeld circa € 3,1 miljoen –structureel extra nodig is om te voldoen aan onze wettelijke taak de benodigde zorg en ondersteuning aan inwoners te bieden. De rijksbijdragen Jeugd van € 800.000 ramen wij om die reden structureel. De is conform de afspraak die hierover gemaakt is met de provincie.

29. Onderhoudskosten Dorpshuizen
In de vastgestelde MJOP’s zijn de dorpshuizen niet opgenomen. Om de overdracht van het onderhoud dorpshuizen zoals besloten in kader van Harmonisatie Dorpshuizenbeleid uit te kunnen voeren nemen we dit mee in de Programmabegroting 2022. Op dit moment hebben we niet alle informatie voorhanden om de exacte kosten te bepalen, maar verwachten dat dit rond de € 50.000 uitkomt.

30. Vitale Coalitie
Om uitvoering te geven aan het op 11 november 2020 door de gemeenteraad aangenomen amendement bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021, hebben wij op 8 december 2020 besloten tot een gezamenlijk traject met de organisaties van de Vitale Coalitie. Medio april 2021 is een aantal scenario's opgeleverd om invulling te geven aan de besparingstaakstelling voor partijen die deel uitmaken van de Vitale Coalitie.
De gevolgen van de scenario’s bij een korting van 20% vinden wij te groot; juist in deze tijd is een stevig (preventief) voorliggend veld meer dan noodzakelijk om de beweging naar voren te maken. Daarom maken we structureel € 462.940 vrij om de taakstelling met 75% terug te brengen. Met de Vitale Coalitie werken wij uit hoe de resterende 5% van de taakstelling vormgegeven wordt. Bij de uitwerking is het optimaliseren van het maatschappelijk effect leidend en niet de evenredige verdeling van de last onder betrokken partijen.

31. Transformatie voorveld
We dekken de beperking van de taakstelling op de Vitale Coalitie deels door de middelen voor de transformatie van het voorveld per 2023 in te zetten. Het optimaliseren van de maatschappelijke effecten en faciliteren van de beweging naar voren passen immers bij uitstek bij dit bestedingsdoel.

Programma Samenleving

Ontwikkelingen 2022 2023 2024 2025
Programma Samenleving
32. Peuterwerk 0 70.000 70.000 70.000
33. Onderwijsachterstandenbeleid (baten) 75.357 75.357 75.357 75.357
34. Onderwijsachterstandenbeleid (lasten) 92.119 92.119 92.119 92.119
35. Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) -10.059 -10.358 -10.667 -10.667
36. Indexatie leerlingenvervoer -10.360 -10.360 -10.360 -10.360
37. Indexatie SFN -8.268 -8.268 -8.268 -8.268
38. Exploitatie kinderopvanglocaties 50.000 50.000 50.000 50.000
39. Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 150.000 150.000 0 0
40. Verhoging investering Kindcentrum Maarssendorp 0 -22.000 -21.905 -21.810
41. Toegangsprijs zwembad ‘t Kikkerfort 70.000 140.000 140.000 140.000
42. Reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport (SPUK) 100.000 0 0 0
Totaal programma Samenleving 508.789 526.490 376.276 376.371

32 – 34. Onderwijskansen en peuterwerk (OAB en PW)
De specifieke middelen vanuit het Rijk die we ontvangen voor onderwijskansen, zijn verhoogd. Hiermee zijn de budgetten voor onderwijskansen en peuterwerk toereikend en kan een deel van de eigen middelen elders worden ingezet. Voor peuterwerk is niet duidelijk of na 2022 nog middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn.

35. Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Er is een nieuw voortijdig schooluitvalprogramma (VSV) opgesteld met accentverschillen (schoolverlaters toeleiden naar werk). Voor het RBL is er een indexatie van 3,44% voor 2022.

36. Indexatie leerlingenvervoer
Met ingang van het schooljaar 2018/2019 is voor de uitvoering van het taxivervoer een overeenkomst gesloten met twee vervoerders. In de afspraken is opgenomen dat jaarlijks een indexering (NEA-index) kan worden toegepast. De indexering voor 2022 is vastgesteld op 1%. De kosten hiervan zijn € 10.360 per jaar.

37. Indexatie sportfondsen
In het kader van de jaarlijkse bijdrage exploitatie aan Sportfondsen, valt het bedrag in verband met jaarlijkse indexatie in 2022 € 8.268 hoger uit.

38. Exploitatie kinderopvanglocaties
De opbrengsten van onze kinderopvanglocaties vallen hoger uit dan begroot. Door de Programmabegroting hierop bij te stellen, kan € 50.000 elders ingezet worden.

39. Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)
Vanuit het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering om sport te stimuleren. Deze regeling loopt in ieder geval tot 2023. Het bedrag dat jaarlijks toegekend wordt, hangt af van kosten die wij voor sport maken en hoeveel andere gemeenten aanvragen. Wij verwachten jaarlijks minstens € 150.000 aan SPUK-vergoeding te ontvangen.
De SPUK bestaat uit geoormerkt geld, maar deze inkomsten maken het mogelijk om eigen budget vrij te spelen.

40. Verhoging investering Kindcentrum Harmonieplein
De extra kosten zijn het gevolg van uitloop in planning door 1,5 jaar vertraging in de bestemmingsplanprocedure, meer gerealiseerd oppervlak en lokalen als gevolg de vorm van de kavel, vergunningseisen vanuit de provincie op het gebied van natuurinclusief bouwen en locatie specifieke voorzieningen op het gebied van geluid. We hebben rekening gehouden met een mogelijk tegenvallend aanbestedingsresultaat. De geraamde extra kapitaalslasten bedragen € 22.000 per jaar, ingaande 2023.

41. Toegangsprijs zwembad ‘t Kikkerfort
Om zwembad ’t Kikkerfort meer kostendekkend te maken verhogen wij de toegangsprijs in 2022 met € 0,50 per kaartje. In 2023 loopt dit op tot € 1 per kaartje. Hiermee verwachten wij dat de inkomsten respectievelijk met € 70.000 en € 140.000 stijgen en voorkomen we mogelijke sluiting.

42. Reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport (SPUK)
In de reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport (SPUK) zitten middelen die wij over 2019 hebben ontvangen ter compensatie van de gewijzigde BTW wetgeving. De definitieve afrekening van deze middelen komt nog. Wij verwachten na deze afrekening € 100.000 over te houden en laten dit vrijvallen om in te zetten als dekkingsmiddel.