Inleiding

 

Ieder jaar stelt de gemeente een kadernota op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om aan het einde van het jaar een Programmabegroting te maken. In de Programmabegroting staat welke plannen de gemeente het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten verwacht worden. Net als de Programmabegroting richt de kadernota zich op het volgende jaar. Daarom richt deze kadernota zich op het jaar 2022.

De weg naar herstel
Dit jaar is de kadernota anders dan anders. Allereerst door de gevolgen van het coronavirus, dat het nodige heeft gevraagd van ons als samenleving. Door de maatregelen tegen verspreiding van het virus zijn diverse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de problemen gekomen. Wij zien het als onze primaire taak om deze groepen waar mogelijk te ondersteunen, met de middelen die wij tot onze beschikking hebben. Daarbij hoort ook het continueren van de dienstverlening en het blijven uitvoeren van onze wettelijke taken als overheid. Wij zijn iedereen enorm dankbaar die ook hulp heeft geboden om anderen in deze moeilijke tijd bij te staan.

Wij hebben daarnaast besloten om ons de resterende coalitieperiode te richten op de uitvoering van een Lokale herstelagenda. Deze Lokale herstelagenda heeft als doel om het herstel van onze samenleving, na alle negatieve effecten van de coronacrisis, te versnellen. Deze past bij de Nationale herstelagenda die de Rijksoverheid aan het voorbereiden is.

Aanhoudende tekorten
De financiële bijdrage vanuit het Rijk schiet al jaren tekort. Tegelijkertijd blijven de kosten voornamelijk op het gebied van de Jeugdzorg toenemen. Voor gemeenten wordt het hierdoor steeds lastiger om een sluitende Programmabegroting op te stellen en moeten grote tekorten met eigen middelen worden opgevangen. Dit geldt ook voor Stichtse Vecht. In de loop van dit jaar wordt duidelijk of en hoeveel het Rijk aan extra middelen beschikbaar stelt om deze tekorten aan te pakken.

Ondanks de aanhoudende druk op onze financiële positie, zijn we erin geslaagd om een kadernota voor te leggen die meerjarig financieel sluitend is. In de keuzes die zijn gemaakt hebben wij getracht om onze inwoners, ondernemers en ons voorzieningenniveau zoveel mogelijk te ontzien.

Na de verkiezingen in maart 2022 is het aan de nieuw gekozen raad om te bepalen wat de ambities en prioriteiten zijn voor een nieuwe bestuursperiode. Wij hebben daarom deze kadernota beleidsarm opgesteld en beperken ons tot het melden van autonome ontwikkelingen (al dan niet met een financieel effect). Dit zijn ontwikkelingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, contractafspraken of genomen besluiten door de gemeenteraad.

Leeswijzer
In de paragraaf ‘Ontwikkelingen’ vindt u een overzicht van de autonome ontwikkelingen die wij in 2022 voorzien. Het ‘Financieel beeld’ illustreert hoe deze ontwikkelingen effect hebben op de financiële positie van de gemeente de komende vier jaar.