Financieel beeld

Financieel beeld

De in de Bestuursrapportage 2021 geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma’s laten een te verwachten nadelig saldo zien van € 4.461.680. Hiervan is € 3.359.093 het gevolg van reguliere nadelen en
€ 1.102.587 het gevolg van nadelen die uit de coronacrisis voortvloeien.

De te verwachten financiële afwijkingen per programma Totaal Regulier Corona
Bestuur -164.239 -184.239 20.000
Veiligheid 28.000 40.000 -12.000
Fysiek 522.004 737.004 -215.000
Sociaal -4.791.008 -4.397.091 -393.917
Samenleving -56.437 445.233 -501.670
Totaal -4.461.680 -3.359.093 -1.102.587

Ontwikkeling Algemene reserve

Verloop Algemene reserve Bedrag
Saldo 31 december 2020 12.066.033
Rekeningsaldo 2020 -228.451
Saldo 1 januari 2021 11.837.582
Stortingen:
Inrichting Preventie en Welzijn efficiency korting 313.970
313.970
12.151.552
Onttrekkingen:
-
Saldo 31 december 2021 12.151.552
Geprognostiseerd regulier tekort 2021 -3.359.093
Geprognostiseerd saldo 31 december 2021 8.792.459
Onttrekking Kadernota 2022 -951.303
Ongedaan maken inzet reserve conform raadsbesluit Kadernota 2022 951.303
Geprognostiseerd saldo 31 december 2022 8.792.459

Het financiële beeld laat een regulier geprognosticeerd tekort van € 3,4 miljoen euro zien. Als dit tekort onveranderd blijft, daalt de Algemene reserve per 31 december naar € 8,8 miljoen euro. Dit saldo ligt boven de door uw raad vastgestelde weerstandsnorm van 1,4.

Met het vaststellen van de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om € 0,9 miljoen euro te onttrekken uit de Algemene reserve. Gelijktijdig heeft uw raad besloten om deze onttrekking ongedaan te maken met eventuele financiële meevallers. Door de toegezegde extra financiële middelen voor de jeugdzorg vanaf 2022 kan de geplande onttrekking uit de algemene reserve komen te vervallen. Wij nemen dit mee bij de opstelling van de Programmabegroting 2022.

Prognose Risicoreserve corona

Verloop Risicoreserve corona Bedrag
Saldo 31 december 2020 2.702.123
Bijstelling Decembercirculaire 2020 143.530
Saldo 1 januari 2021 2.845.653
Stortingen:
Extra middelen uit compensatiepakket 447.581
Bijstelling Meicirculaire 2021 749.375
1.196.956
4.042.609
Onttrekkingen:
Lokale herstelagenda -188.300
Coronamaatregelen Tweede Kamerverkiezingen -135.376
Prognose coronakosten Bestuursrapportage 2021 -1.102.587
-1.426.263
Geprognostiseerd saldo 31 december 2021 2.616.346