Voortgang taakstellingen Sociaal Domein

Realisatie taakstelling Sociaal Domein – februari 2021

Terrein taakstelling 2021 31/12/2021 realisatie taakstelling
Jeugd – Taakstelling € 300.000
Praktijkondersteuner jeugd Geestelijke gezondheidszorg (POH-jGGZ) 25.000 25.000
Pedagogisch bureau 7.500 0
Regionale transformatie 50.000 50.000
Individuele begeleiding op school 50.000 0
Doorverwijzing naar de Wlz 50.000 0
Eigen kracht 10.000 5.000
Leerlingenvervoer 25.000 25.000
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 25.000 0
Het LEA-budget verminderen 15.000 15.000
Verminderen aantal dagen BSO plus 10.000 0
Overig nog niet benoemd 32.500 0
Totaal Jeugd 300.000 € 120.000
Terrein taakstelling 2021 31/12/2021 realisatie taakstelling
Participatie / Bijstand – Taakstelling € 250.000
Besparing uitkeringslasten door: 250.000 203.000
-       Aanpassen werkprocessen Toegang
-       In beeld brengen klantenbestand
-       Meer inzet passende voorzieningen
-       Betere werkgevers dienstverlening
Totaal Participatie 250.000 203.000
We verwachten een besparing van € 203.000 op de uitkeringslasten voor 2021. Deze besparing is voor een deel toe te schrijven aan inspanningen van de gemeente. Een groot deel is ook toe te schrijven aan exogene ontwikkelingen, waaronder het economisch herstel in Nederland en de (lokale) werkgelegenheid.”
Terrein taakstelling 2021 31/12/2021 realisatie taakstelling
Wmo – Taakstelling € 200.000
Aanbesteden trapliften tegen een lager tarief 17.000 4.000
Bevorderen uitstroom naar de Wlz 76.000 35.000
Gehandicaptenparkeerplaats kostendekkend maken 18.000 18.000
Hulpmiddelen in de Wlz uit de Wmo PM 0
HH minder toekennen 33.000 0
Verhogen eigen bijdrage regiotaxi 18.000 5.000
overig nog niet benoemd 38.000 0
Totaal WMO 200.000 62.000
De besparing van € 10.000 bij "gehandicaptenparkeerplaats" wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in de uitvoeringskosten in programma 3 en dus niet ten bate van taakveld Maatwerkdienstverlening in programma 4.
Terrein taakstelling 2021 31/12/2021 realisatie taakstelling
Preventie en welzijn – Taakstelling € 100.000
Verlichten administratieve lasten 100.000 0
Totaal Preventie en welzijn 100.000 0
Totaal 850.000 385.000
We gaan het niet halen
We gaan het hoogstwaarschijnlijk niet halen, de taakstelling loopt gevaar
We liggen niet op schema, maar kunnen nog bijsturen
We liggen op schema, de taakstelling is of wordt behaald.

 

Individuele maatregelen worden teniet gedaan door groeiende zorgvraag

Een aantal maatregelen die voorgaand jaar zijn ingevoerd voor deze taakstelling leveren waarschijnlijk ook dit jaar de gewenste besparing op. Hier zetten wij dit jaar extra op in. Een aantal maatregelen is in 2020 al structureel gerealiseerd of bleken niet de verwachte kostenbeheersing te realiseren.

Echter, het toenemende beroep op zorg- en ondersteuning in het sociaal domein maakt dat de inspanningen op de taakstelling onvoldoende de stijgende kosten weten om te buigen. Met name voor Jeugdhulp maar ook voor Wmo is er een sterke autonome groei van de zorgvraag, waarschijnlijk versterkt door de impact van corona. Dit zorgt voor langere wachtlijsten bij zorgaanbieders en toenemende complexe problematiek met het effect dat zorgtrajecten intensiever en duurder zijn.

Overigens merken wij in het algemeen op dat een deel van de maatregelen nog uitgaat van een andere (sterkere) rol van de gemeentelijke toegang tot maatwerkdienstverlening, terwijl de rol op dit punt met de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2022 wezenlijk verandert. Deze ‘tussen’-periode – ook nog verlengd door de vertraagde aanbesteding als gevolg van de coronacrisis – is ook deels een verklaring voor de achterblijvende resultaten op de taakstelling.

De tekorten die gemeente in het Sociaal Domein hierdoor oplopen zijn erkend door het Rijk. Dit heeft ertoe geleid dat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld om te werken aan een corona herstelplan. Zo zijn er voor Jeugdhulp specifiek middelen beschikbaar gesteld om iets te doen aan de wachtlijsten voor jeugdhulp en het welzijn van jongeren. Hierover wordt u op andere plekken in deze Bestuursrapportage geïnformeerd.

Tenslotte merken wij op dat wij vanaf 1 januari 2022 een nieuw contract hebben met een nieuwe vorm van financiering en contractbeheer. Daarmee is de taakstelling in de huidige vorm op het gebied van jeugdzorg en Wmo begeleiding in de aanbesteding opgenomen. Onder het nieuwe contract is sprake van één integraal budget.