Sitemap

Bestuursrapportage 2021 Blz. 1
Bestuursrapportage 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding en leeswijzer Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Corona en herstel Blz. 6
Prioritering ambities en werkzaamheden Blz. 7
Gemeentefonds en hogere Rijksvergoeding Jeugdzorg 2022 Blz. 8
Uitgangspunten Blz. 9
Leeswijzer Blz. 10
Financieel beeld Blz. 11
Financieel beeld Blz. 12
Ontwikkeling Algemene reserve Blz. 13
Prognose Risicoreserve corona Blz. 14
Programma's Blz. 15
1. Bestuur Blz. 16
Afwijking beleid Blz. 17
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 18
Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners Blz. 19
MijnOverheid Berichtenbox Blz. 20
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 21
Trouwen in Stichtse Vecht Blz. 22
Een nieuwe bestuursstijl Blz. 23
Herijkt participatiekader Blz. 24
Regionale samenwerking U10 Blz. 25
Financiële afwijking Blz. 26
Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking aan een reserve Blz. 27
Neutrale wijzigingen binnen de programma’s Blz. 28
2. Veiligheid Blz. 29
Afwijking beleid Blz. 30
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 31
Een veilige gemeente voor iedereen Blz. 32
Lokale crisisorganisatie Blz. 33
Uitvoering Plan van aanpak Ondermijning Blz. 34
Financiële afwijking Blz. 35
3. Fysiek Blz. 36
Afwijking beleid Blz. 37
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 38
Klimaat Blz. 39
Plan warmtevisie Blz. 40
RES 1.0 Blz. 41
Verlagen uitstoot broeikasgassen Blz. 42
Openbare ruimte Blz. 43
Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte Blz. 44
Recreatieschappen Blz. 45
Afval Blz. 46
Nieuw afvalscheidingsstation Blz. 47
Wonen Blz. 48
Faciliteren bouw woningen Blz. 49
Onderzoek OV-knooppunten Blz. 50
Omgevingswet Blz. 51
Implementatie Omgevingswet Blz. 52
Financiële afwijking Blz. 53
Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking aan een reserve Blz. 54
Neutrale wijzigingen binnen de programma’s Blz. 55
Neutrale wijzigingen met een volume effect Blz. 56
Actualisatie grondexploitaties Blz. 57
Meerjarenonderhoudsplannen Vastgoed Blz. 58
4. Sociaal Blz. 59
Afwijking beleid Blz. 60
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 61
Krachtige inwoners door zorg voor elkaar Blz. 62
Algemeen Blz. 63
Integraal beleidskader Sociaal domein Blz. 64
Maatwerk Blz. 65
Preventie en welzijn Blz. 66
Cluster Preventie en welzijn Blz. 67
Gezondheid Blz. 68
Gezonde leefstijl Blz. 69
Eenzaamheid Blz. 70
Participatie Blz. 71
Veranderopgave inburgering Blz. 72
Jeugd Blz. 73
Passende plek jongeren Blz. 74
Regionale agenda Blz. 75
Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Blz. 76
Financiële afwijking Blz. 77
Neutrale wijzigingen met een volume effect Blz. 78
5. Samenleving Blz. 79
Afwijking beleid Blz. 80
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 81
Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen Blz. 82
Cultuur Blz. 83
Integrale visie kerkgebouwen Blz. 84
Sport Blz. 85
Buitensportaccommodaties op basisniveau Blz. 86
Nationaal sportakkoord Blz. 87
Nota Sport en Bewegen 2021-2025 Blz. 88
Sport voor de inwoners Blz. 89
Sportinvesteringsfonds Blz. 90
Openstellen sportkantines Blz. 91
Stimuleren sportevenementen Blz. 92
Onderwijs Blz. 93
Integraal huisvestingsplan Blz. 94
Financiële afwijking Blz. 95
Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve Blz. 96
Neutrale wijzigingen binnen de programma’s Blz. 97
Neutrale wijzigingen met een volume effect Blz. 98
Neutrale wijzigingen over de programma's Blz. 99
Neutrale wijzigingen over programma's Blz. 100
Toegerekende rente op de kapitaallasten Blz. 101
Voortgang taakstellingen Sociaal Domein Blz. 102
Realisatie taakstelling Sociaal Domein – februari 2021 Blz. 103
Bijlage - Investeringen Blz. 104
Investeringen Blz. 105
Overzicht investeringen Blz. 106
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap