Programma's

1. Bestuur

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Financiële afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Bestuur over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 164.239 (€ 184.239 nadeel regulier en € 20.000 voordeel als gevolg van corona).

Programma Taakveld Voordeel/ Totaal Regulier Corona
Nadeel
Bestuur Bestuur V 101.311 101.311 -
Burgerzaken V 45.000 45.000 -
Overhead V 155.450 135.450 20.000
Treasury V 134.000 134.000 -
Organisatiebrede loonsom N -600.000 -600.000 -
Totaal N -164.239 -184.239 20.000


Taakveld Bestuur
Op het taakveld Bestuur verwachten wij een voordeel van € 101.311 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Kapitaallasten
De verbouwing van de raadszaal wordt in 2021 afgerond in plaats van 2020. Hierdoor komen de kapitaallasten in 2022, wat zorgt voor een voordeel in 2021 van € 101.311.


Taakveld Burgerzaken

Op het taakveld Burgerzaken verwachten wij een voordeel van € 45.000 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Uitgestelde projecten
Voor organisatiekosten houden we naar schatting € 45.000 over in verband met projecten die worden uitgesteld. Het digitaliseren van werkprocessen wordt uitgesteld in verband met de herprioritering en de doorontwikkeling van de organisatie. De aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox wordt meegenomen met de implementatie van het nieuwe zaaksysteem en die is in verband met het temporiseren van projecten uitgesteld tot begin 2022.


Taakveld Overhead
Op het taakveld overhead verwachten wij een voordeel van € 155.450 (€ 135.450 voordeel regulier/ € 20.000 voordeel als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Facilitair
Door de coronamaatregelen wordt er nog nagenoeg volledig thuisgewerkt. Hierdoor maken we naar verwachting € 50.000 minder kosten op catering, porto en kantoorartikelen.

Cloudbudget
De gemeentelijke cloud is in maart 2021 in gebruik genomen en biedt de organisatie veel mogelijkheden voor vernieuwing. Vanaf het begin hebben de coronamaatregelen geleid tot de duidelijke en urgente wens om het thuiswerken beter te faciliteren. In maart 2021 is daarom begonnen met de inrichting van een nieuwe digitale werkplek, de Windows Virtual Desktop. Hiermee wordt het thuiswerken en digitaal samenwerken aanzienlijk eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en veiliger. Hierdoor verwachten we een overschrijding van € 70.000.

Werving & selectie
Vanwege de hoeveelheid vacatures, de krappe arbeidsmarkt en de nieuwe ‘werkenbij’ website verwachten wij een overschrijding op het werving- en selectiebudget van € 20.000.

Ondernemingsraad
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie minder trainingen gevolgd. Daarnaast wordt de inzet van externe expertise waar mogelijk voorkomen of beperkt. Omdat we geen grote uitgaven op externe expertise of inhaalslag op trainingen voorzien, verwachten we dit jaar € 20.000 over te houden op het ondernemingsraad budget.

Datagestuurd werken
Door de prioritering van projecten is een aantal werkzaamheden binnen het programma Datagestuurd werken getemporiseerd. De (vak)teams worden minder actief benaderd om de werkdruk niet verder te verhogen. Door de hoge werkdruk de afgelopen maanden loopt de aanbesteding rondom een datawarehouse automation tool vertraging op en worden de implementatiekosten pas volgend jaar verwacht. Hierdoor maken we naar verwachting € 69.000 minder kosten.

Scholing Sociaal domein
Door corona heeft er in het eerste halfjaar minder fysieke scholing plaatsgevonden binnen het Sociaal Domein. Hierdoor verwachten we € 20.000 minder kosten..

Kapitaallasten
Diverse automatiseringsprojecten worden pas afgerond in 2021. Hierdoor worden de kapitaallasten aan 2022 toegerekend, wat zorgt voor een voordeel in 2021 van € 86.450.


Taakveld Treasury
Op het taakveld Treasury verwachten wij een voordeel van € 134.000 (regulier). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Langlopende rentelasten
We hebben in 2020 een langlopende lening afgesloten met een negatief rentepercentage, waar we in de Begroting 2021 rekening hadden gehouden met een positief rentepercentage. Dit zorgt voor een voordeel van € 94.000.

Kortlopende rentebaten
Er is sprake van een negatieve rente op de geldmarkt. Dit betekent dat er rente wordt vergoed op een aangetrokken kortlopende geldlening, daar waar normaliter rente voor betaald moet worden. Hierdoor verwachten we een voordeel van € 40.000.


Organisatiebrede loonsom

De druk op de organisatie is onverminderd hoog. Dit heeft te maken met de hoeveelheid vacatures dat openstaat, het oplopende ziekteverzuim, maar ook met de relatief lage formatie van de ambtelijke organisatie. Om de werkdruk te verlagen wordt er aan de ene kant gekeken naar de herprioritering van taken en aan de andere kant wordt (tijdelijke) capaciteit geworven. In het raadsvoorstel ‘Prioritering werkzaamheden’ (VB/21/97150 – 11 mei 2021) hebben we reeds aangegeven dat we tot maximaal 5% extra op het personeelsbudget verwachten in te moeten zetten om onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op pijl te houden. Dit komt neer op een overschrijding van maximaal € 1,5 miljoen als gevolg van inhuur.

We zien dat de arbeidsmarkt overspannen is en het daardoor lastig blijkt om mensen te werven. Ook zijn afgelopen periode door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. Daarom stellen we de verwachte overschrijding naar € 600.000 bij. Mede op advies van uw raad blijven we vol inzetten op het werven van vast personeel. Om dit te realiseren nemen we een extra recruiter aan. Waar dit niet mogelijk is zetten we in op inhuur. Daarnaast gaan we indien nodig personeelswervingsbureaus inschakelen om de vacatures gevuld te krijgen. Gedurende het jaar zal blijken of de verwachte overschrijding van € 600.000 hiermee gerealiseerd wordt, of dat het toch meer richting de € 1.500.000 uitvalt. In de Programmarekening 2021 zullen wij u hier nader over informeren.

Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting aan een reserve  opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Bestuur Burgerzaken Coronamaatregelen verkiezingen -135.377
Mutaties reserves 135.377
Algemene uitkering Bijstelling Meicirculaire 2021 749.375
Mutaties reserves -749.375
Totaal 0


Verkiezingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zijn er € 135.377 aan extra kosten gemaakt in verband met de Coronamaatregelen. Dat bedrag bestond onder meer uit kosten voor extra huur van stemlokalen (in verband met het vervroegd stemmen), extra inzet van stembureauleden, de kosten voor het Drive-Thru-stembureau, de kosten voor beschermingsmiddelen en extra schoonmaak van alle stembureaus. Dit bedrag wordt onttrokken aan de risicoreserve Corona.

Meicirculaire
Via de RIB Hoofdlijn Meicirculaire 2021 (RIB nr. 43) bent u geïnformeerd over de extra middelen die wij ontvangen voor het vierde en het vijfde 'Corona-compensatiepakket'. Deze extra middelen, voor 2020 (€ 58.629) en voor 2021 (€ 690.746), voegen wij toe aan de risicoreserve Corona.

Neutrale wijzigingen binnen de programma’s

Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden.

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Bestuur Algemene uitkering Meicirculaire -213.804
Overige baten en lasten (stelposten) 213.804
Totaal 0


Meicirculaire
Via de RIB Hoofdlijn Meicirculaire 2021 (RIB nr. 43) bent u geïnformeerd over het negatieve financiële beeld van € 213.804 uit deze circulaire. Conform de gebruikelijke beleidslijn verrekenen wij dit negatieve saldo zoveel mogelijk met de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering'. Het saldo van deze stelpost is na de verwerking van de financiële consequenties van de Meicirculaire 2021 nog € 290.739. De voor 2021 ontvangen incidentele middelen voor de Jeugdzorg (€ 1.189.994) zetten wij hiervoor in. Zie hiervoor ook de toelichting bij het taakveld Jeugd.

2. Veiligheid

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Financiële afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Veiligheid over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen voordoen verwachten wij een voordelig saldo van € 28.000 (€ 40.000 voordeel regulier en € 12.000 nadeel als gevolg van corona).

Programma Taakveld Voordeel/ Totaal Regulier Corona
Nadeel
Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer V 40.000 40.000 -
Openbare orde en veiligheid N -12.000 - -12.000
Totaal V 28.000 40.000 -12.000

 

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer
In de gemeenteraad van 6 juli 2021 hebben wij u geïnformeerd over de geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hierin is opgenomen dat onze VRU-bijdrage in 2021 met € 40.000 wordt verlaagd. De verlaging volgt uit de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing en een aantal voordelen die worden doorberekend in de gemeentelijke bijdrage.

Taakveld Openbare orde en veiligheid

Als gevolg van Corona hebben we € 12.000 meer uitgegeven aan Openbare orde en veiligheid dan begroot. Deze kosten bestaan met name uit kosten voor verkeersregulering.

Aanpak illegale verhuur en overlast
In mei hebben wij een taskforce ingesteld om met gebundelde inzet de illegale verhuur van woningen en de overlast die dat met zich meebrengt, tegen te gaan. Dit leidt tot extra kosten die ook in 2022 zullen doorlopen. Deze kosten hebben met name betrekking op extra ambtelijke capaciteit en inzet van externe ondersteuning.

3. Fysiek

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Klimaat

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Openbare ruimte

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Afval

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Wonen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Omgevingswet

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Financiële afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Fysiek over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een voordelig saldo van € 522.004 (€ 737.004 voordeel regulier en € 215.000 nadeel als gevolg van corona).

Programma Taakveld Voordeel/ Totaal Regulier Corona
Nadeel
Fysiek Verkeer, Vervoer en Waterstaat V 106.376 56.376 50.000
Openbaar groen N -20.000 - -20.000
Riolering V 707.267 707.267 -
Afval V 219.861 439.861 -220.000
Milieubeheer V 50.000 50.000 -
Begraafplaatsen N -151.500 -151.500 -
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening N -390.000 -365.000 -25.000
Totaal V 522.004 737.004 -215.000


Taakveld Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Op het taakveld Verkeer, Vervoer en Waterstaat verwachten wij een voordeel van € 106.376 (€ 56.376 voordeel regulier/€ 50.000 voordeel als gevolg van corona).

Kapitaallasten
Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 299.376.

Gladheidsbestrijding
Op dit moment betreft de overschrijding op gladheidsbestrijding € 119.000. Door de vele sneeuwval en de dagen met vorst is er begin 2021 veelvuldig gestrooid. Afhankelijk van het weer aan het eind van het jaar, kan dit tekort verder oplopen.

Verkeer

Binnen de budgetten van verkeer verwachten wij circa € 120.000 over te houden. Dit komt vooral door het feit dat er nog geen contract is voor kleine verkeersmaatregelen. Hierdoor blijft er naar verwachting zo’n € 70.000 over op het budget van de verkeersmaatregelen. Het feit dat er te weinig capaciteit is zorgt voor hoge werkdruk, waardoor weinig tot geen mogelijkheid is om de aanbesteding te begeleiden.

Daarnaast wordt er naar alle waarschijnlijkheid zo’n € 50.000 niet bijgedragen voor de exploitatie van de NS fietsenstalling in het treinstation van Maarssen. Op dit moment wordt onderzocht of wij nog moeten bijdragen aan de exploitatie van deze fietsenstalling.

Openbare verlichting
Het concept vervangingsplan en het bestek voor de openbare verlichting zijn bijna gereed, waarna het kan worden aanbesteed. Veel lichtmasten en armaturen hadden al moeten zijn vervangen, maar nu dat nog niet heeft plaatsgevonden dient er meer onderhoud te worden gepleegd dan voorzien. De verwachting is dat we in de tweede helft van 2021 met de vervangingen kunnen beginnen. Door de kosten van achterstallig onderhoud verwachten we € 125.000 tekort te komen op dit budget.

Straatreiniging
Bij dit budget werken we op dit moment met overbruggingsbestekken voor het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Omdat het hier een overbruggingsbestek betreft voor een korte termijn wordt er geen voordeel behaald op de inschrijfprijzen in tegenstelling tot een contract met een langere looptijd. Daarnaast valt het legen van de vaste afvalbakken aan straat hoger uit. Door Corona zien we een stijging van de hoeveelheid afval in deze bakken waardoor wij deze vaker moeten ledigen. In totaal verwachten wij circa € 120.000 meer uit te geven dan begroot.

Gebiedsgericht werken
Door de coronasituatie verwachten we € 50.000 minder uit te geven op het budget van gebiedsgericht werken dan begroot. De reden hiervoor is dat bewoners(groepen) minder sociale initiatieven hebben ingediend en daarnaast zijn diverse fysieke initiatieven niet doorgegaan. Ook hebben we door de corona maatregelen geen budget kunnen inzetten om bijeenkomsten te organiseren en/of om externen in te huren om werkzaamheden uit te voeren die passen binnen gebiedsgericht werken.


Taakveld Openbaar groen
Op het taakveld Openbaar groen verwachten wij een nadeel van € 20.000 door Corona. Deze worden hieronder kort toegelicht.

Kapitaallasten
Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 120.116.

Plassenschappen
Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft aangegeven dat er inkomstenderving heeft plaatsgevonden door de COVID-19 crisis en de beperkende maatregelen die zijn getroffen door het Rijk. De inkomstenderving heeft te maken met sluiting van horecavoorzieningen en teruglopende erfpachtinkomsten. Een eventueel tekort moet worden doorbelast aan de deelnemers en de gemeente is als deelnemer medeverantwoordelijk voor een dekkende begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De doorbelasting wordt indicatief geschat op 20.000 euro voor 2021. Er is nog geen precieze inschatting mogelijk van deze doorbelasting. We stellen voor deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve Coronaherstelfonds.

Onderhoud speelplekken
Aangezien wij willen dat onze kinderen veilig kunnen genieten van de speelvoorzieningen, voeren wij jaarlijks inspectierondes uit. Uit deze inspectieronden van de speelplekken zijn herstelwerkzaamheden naar voren gekomen om de veiligheid te blijven waarborgen. Om deze herstelwerkzaamheden uit te voeren verwachten wij circa € 100.000 meer uit te geven dan begroot.


Taakveld Riolering

Op het taakveld Riolering verwachten wij een voordeel van € 707.267 (regulier). Dit verwachte voordeel zal bij het berekenen van de kostendekkendheid bij de Jaarstukken 2021 worden betrokken.

Kapitaallasten
Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 221.267.

Onderzoek riolering
Op dit budget verwachten wij circa € 50.000 minder uit te geven dan begroot omdat bepaalde rioolstudies en -inspecties op een eerder moment al zijn uitgevoerd.

Onderhoud riolering

Door werkdruk enerzijds en het risico gestuurd onderhoud anderzijds verwachten wij € 339.000 over te houden op het onderhoud aan de mechanische riolering. Daarnaast is het bestek voor het reinigen van de kolken en de lijngoten goedkoper aanbesteed en heeft er zich nog geen calamiteit voorgedaan. Hierdoor verwachten wij nog eens € 70.000 minder te besteden dan begroot.

Tevens wordt invulling gegeven aan motie 7.1 'subsidieregeling afkoppelen regenwater' (raadsvergadering 11-11-2020) door € 15.000 extra budget beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling afkoppelen regenwater en groene daken in 2021. Dit extra budget zal worden gedekt vanuit de onderbesteding op dit taakveld.

Inkomsten rioolheffing
Vanuit de BghU hebben wij een tussentijdse rapportage ontvangen over de rioolheffing. Hierin verwachten zij circa € 42.000 meer inkomsten in 2021. Dit komt omdat er meer objecten een heffing hebben ontvangen dan door de BghU zijn doorgegeven bij het opstellen van onze begroting 2021. Bij het opstellen van de begroting wordt altijd rekening gehouden met een bepaald percentage leegstand. De BghU heeft aangegeven dat de leegstand lager is dan verwacht wat leidt tot extra inkomsten.


Taakveld Afval
Op het taakveld Afval verwachten wij een voordeel van € 219.861 (€ 439.861 voordeel regulier/€ 220.000 nadeel als gevolg van corona). Dit verwachte voordeel zal bij het berekenen van de kostendekkendheid bij de Jaarstukken 2021 worden betrokken.

Kapitaallasten
Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Voor dit taakveld is dat € 31.861.

Verwerking en inzameling huishoudelijk afval

De Corona uitbraak heeft op meerdere manieren invloed op de hoeveelheid aangeboden afval in 2021. Door thuiswerken en besteding van vakantiegeld aan o.a. goederen en verbouwingen is het aanbod afval hoger dan normaal. We verwachten daarom een overschrijding van ongeveer € 75.000 op de verwerkingskosten.

Door het grotere aanbod van afval als gevolg van Corona zullen ook de inzamelkosten met ongeveer € 70.000 worden overschreden. Daarnaast dient door professionele beladers het oud papier ingezameld te worden. Door de coronamaatregelen kan dit nog niet worden gedaan door de vrijwilligers. Daarom wordt ook hier een overschrijding verwacht van € 75.000.

Inkomsten afvalstoffenheffing en afvalstromen

Vanuit de BghU hebben wij een tussentijdse rapportage ontvangen over de afvalstoffenheffing. Hierin verwachten zij circa € 93.000 meer inkomsten in 2021. Dit komt omdat er meer arealen een heffing hebben ontvangen dan door de BghU zijn doorgegeven bij het opstellen van onze begroting 2021. Bij het opstellen van de begroting wordt altijd rekening gehouden met een bepaald percentage leegstand. De BghU heeft aangegeven dat de leegstand lager is dan verwacht wat leidt tot extra inkomsten.

Door de aantrekkende economie verwachten we dat de vergoedingen voor grondstoffen zoals papier en PMD weer zullen stijgen. Daarom verwachten wij op basis van reeds bekende gegevens van de AVU en het afvalfonds een positief resultaat van € 315.000 op de vergoeding van deze grondstoffen.


Taakveld Milieubeheer
Op het taakveld Milieubeheer verwachten wij een voordeel van € 50.000 (regulier).

Milieubeheer
Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2022) verwachten wij € 50.000 minder uit te geven aan advieskosten in 2021. Door het uitstel van de omgevingswet schuift een deel van de geplande projectwerkzaamheden naar verwachting door naar 2022.


Taakveld Begraafplaatsen

Op het taakveld Begraafplaatsen verwachten wij een nadeel van € 151.500 (regulier).

Onderhoud begraafplaatsen
Om de veiligheid, voor met name oudere bezoekers, te garanderen moet op een aantal locaties de bestrating worden vernieuwd. Hier was eerder geen rekening mee gehouden. Daarnaast blijkt dat veel rechthebbenden de graven en de ruimte rondom de graven niet zelf te (kunnen) onderhouden. Volgens de beheerverordening van Stichtse Vecht is dit de verantwoordelijkheid van de rechthebbende van particuliere graven of de gebruikers van algemene graven. Om het algemeen beeld van de begraafplaats te handhaven laten wij de aannemer dit nu ook meenemen in het groenonderhoud. Daarnaast ontbreken op sommige begraafplaatsen de informatieborden bij de entree. Deze willen wij weer laten plaatsen. Via deze informatieborden kunnen wij bezoekers wijzen op de verantwoordelijkheid om de graven te onderhouden. Daarnaast kunnen we eventueel ook andere informatie delen via deze borden. Wanneer wij deze werkzaamheden laten uitvoeren, verwachten wij een tekort van € 70.000 op het onderhoudsbudget van de begraafplaatsen.

Gebouwen begraafplaats
Door onverwacht onderhoud aan een gebouw van de begraafplaats, geven we circa € 22.500 meer uit dan begroot.

Inkomsten begraafplaatsen
We verwachten dit jaar circa € 59.000 minder te ontvangen aan leges. Dit verwachten wij op basis van de huidige verlengingen op grafrechten en de inkomsten vanuit leges voor begravingen en crematies.


Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Op het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verwachten wij een nadeel van € 365.000 (regulier) en € 25.000 als gevolg van de te nemen Coronamaatregelen. Dit nadeel verklaren wij als volgt:

Bijstelling vastgoedprojecten
Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. In het geval een grondexploitatie kan worden geopend, kunnen de kosten voor het betreffende project daarop worden verantwoord. De kosten gaan doorgaans voor de baten uit. Op basis van de tot nu toe geboekte uitgaven en de geprognosticeerde uitgaven en inkomsten voor de rest van 2021 zullen de kosten de baten met circa € 305.000 overschrijden.

Woningen
Op de verhuur van woningen verwachten wij een tekort van € 60.000. Dit komt doordat de in de begroting geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden doordat het gebruik van de accommodatie is gewijzigd. Voor gemeentelijke accommodaties verwachten wij een overschrijding van € 25.000 voor de te nemen Coronamaatregelen.

Neutrale wijzigingen door een storting of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Fysiek Openbaar Groen Inkomsten Groenfonds 575.000
-575.000
Legakkerherstel Kievitsbuurten 730.000
-730.000
Volkshuisvesting en RO Revindicatie kosten 2021 -30.000
Onttrekking revindicatie kosten 2021 30.000
Planschade Randweg Cronenburgh -55.000
Onttrekking Planschade Randweg Cronenburgh 55.000
Versnelling grote projecten -458.928
Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties 458.928
Actualisatie grondexploitaties en ontwikkellocaties -595.000
Onttrekking algemene reserve Grondexploitaties 595.000
Totaal 0


Legakkerherstel
Voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten hebben wij vanuit het Groenfonds € 575.000 ontvangen. Dit bedrag willen wij storten in de daarvoor gevormde reserve Oostelijke Vechtplassen. Vanuit deze reserve dekken wij de kosten voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten. In 2021 voeren wij een groot deel van de werkzaamheden uit, hierdoor zullen wij tevens € 730.000 uit deze reserve onttrekken.

Revindicatie
De revindicatieprojecten hebben een uitloop naar 2021 waardoor wij ook in 2021 uitvoeringskosten (€ 30.000) maken. Wij stellen voor om deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Revindicatie

Bestemmingsplannen (Planschade Cronenburgh)
Dit budget zal worden overschreden met ongeveer € 55.000 als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake een planschadevergoeding voor de Randweg Loenen. Ter dekking van de kosten en de planschade is voor dit ‘plangebied’ in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Wij stellen u voor om deze reserve ook hiervoor in te zetten. Onderzocht wordt of er nog andere procedures ten laste van deze reserve zullen komen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zal dan tevens worden voorgesteld om de reserve al dan niet te laten vrijvallen.

Versnelling grote projecten
Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om de in 2020 niet ingezette budgetten (€ 458.928) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2021 toe te voegen.

Neutrale wijzigingen binnen de programma’s

Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden.

 

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Fysiek Grondexploitaties/ontwikkellocaties Uitbreiding formatie RO met 1 fte -80.000
Toerekening formatie-uitbreiding aan grondexploitaties/ ontwikkellocaties 80.000
Totaal 0

Een toelichting op deze wijziging is opgenomen onder het kopje Actualisatie grondexploitaties.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd.

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Fysiek Milieubeheer Inkomsten RRE subsidie 111.780
-111.780
Inkomsten RREW subsidie 269.760
-269.760
Inkomsten Rijksbijdrage 222.681
-222.681
Subsidie warmtevisie 20.660
-20.660
Volkshuisvesting en RO Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen (lasten) 600.000
Specifieke uitkering -600.000
Totaal 0


Bijdragen duurzaamheid

Wij hebben in 2020 een beschikking ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) voor een bedrag van € 200.150. Dit bedrag is deels in 2020 uitgegeven, het restant bedrag van € 111.780 wordt in 2021 uitgegeven. Het doel van deze regeling is om op korte termijn zo veel mogelijk CO2-besparing bij huiseigenaren te realiseren.

Daarnaast hebben wij in 2021 een beschikking ontvangen voor de Regeling Reductie Energiegebruik (Woningen) (RREW) voor een bedrag van € 669.760. Van dit bedrag zullen we € 269.760 in 2021 uitgeven. Het overige bedrag zullen we in de komende jaren besteden.

Via een rijksbijdrage hebben we eind 2019 € 263.749 ontvangen voor de warmtevisie, het energieloket en de wijkaanpak. Het bedrag dat hiervan resteert (€ 222.681) gaan we in 2021 besteden voor deze onderwerpen.

Tot slot hebben wij bij duurzaamheid ter ondersteuning bij het opstellen van de warmtevisie een subsidie in 2021 ontvangen van € 20.660. Deze zetten wij in 2021 geheel in voor inhuur ter ondersteuning.

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen
Wij verwachten dat wij voor de uitkoop van woningen die vallen onder de ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ in 2021 nog ongeveer € 600.000 aan kosten zullen maken. Voor de specifieke uitkering ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ zullen wij in 2021 een aanvraag doen van ongeveer € 600.000.

Actualisatie grondexploitaties

De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2020 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties en de ontwikkellocaties stellen wij u voor om € 265.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grondexploitaties. In 2021 verwachten wij een grondexploitatie met een positief resultaat te kunnen afsluiten. Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de Planetenbaan en het Kwadrant verwachten wij in 2021 € 330.000 uit te geven. Het streven is om de plankosten grotendeels te verhalen op de initiatiefnemers van onderhavige ontwikkeling via het Gebiedsfonds en voor een deel te dekken uit provinciale subsidies. Daarnaast stellen wij u voor om de huidige formatie van het team Ruimtelijke Ordening structureel uit te breiden met 1 fte (ongeveer
€ 80.000). Deze lasten zullen wij dan ten laste van de grondexploitaties en ontwikkellocaties brengen waarvoor wij deze medewerk(st)er inzetten.

In de Programmarekening 2021 zullen wij u nader informeren over het verloop, mogelijke afsluitingen en mogelijke tussentijdse winstnemingen van lopende grondexploitaties. Tevens is een aantal administratief geopende grondexploitaties geactualiseerd.

Meerjarenonderhoudsplannen Vastgoed

Met de vaststelling van het Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2020-2029 zijn door de gemeenteraad tevens de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) vastgesteld. In de Programmabegroting 2021 waren hiervoor meerjarig de benodigde middelen opgenomen. Een deel van deze middelen (€ 195.000) was, in afwachting van het vaststellen van het MJOP, als stelpost opgenomen. In de Bestuursrapportage 2021 worden alle in de begroting opgenomen middelen toegedeeld op basis van de vastgestelde MJOP’s.

Op basis van een nadere beoordeling van het voor 2021 geplande onderhoud is een nadere prioritering doorgevoerd om de achterstand in het onderhoud in te lopen. Zo is bijvoorbeeld bij de aula van de begraafplaats in Loenen onder andere houtrot in de dakconstructie geconstateerd. Dit onderhoud wordt uitgevoerd en zal in 2021 worden afgerond. In de MJOP van het pand De Corridor was de verdeling van de onderhoudslasten tussen de verhuurder en huurder niet op de juiste wijze opgenomen. De actualisatie heeft voor een aantal panden geresulteerd in een aframing van het voor 2021 geplande onderhoud en voor andere panden in een bijraming van het voor 2021 geplande onderhoud. Hierdoor kan de actualisatie budgettair neutraal verlopen. Door de actualisatie van de MJOP’s is € 225.000 opnieuw toegedeeld. Via deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om in te stemmen met deze bijstelling.

4. Sociaal

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Krachtige inwoners door zorg voor elkaar

Algemeen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Preventie en welzijn

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Gezondheid

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Participatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Jeugd

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Financiële afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Sociaal over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 4.791.008 (€ 4.397.091 nadeel regulier en € 393.917 nadeel als gevolg van corona).

Programma Taakveld Voordeel/ Totaal Regulier Corona
Nadeel
Sociaal Overige baten en lasten N -465.000 -465.000 0
Inkomensregelingen N -327.040 - -327.040
Begeleide participatie V 75.000 75.000 -
Maatwerkvoorzieningen N -231.091 -215.091 -16.000
Maatwerkdienstverlening N -3.842.877 -3.792.000 -50.877
Totaal N -4.791.008 -4.397.091 -393.917


Taakveld Overige baten en lasten

Op het taakveld overige baten en lasten verwachten wij een nadeel van € 465.000.

Bij de Programmabegroting 2021 is voor € 850.000 aan taakstellingen opgenomen. Conform de richtlijnen van de BBV zijn deze taakstellingen opgenomen binnen het taakveld “Overige baten en lasten”. De realisatie van besparingen en kortingen vinden plaats binnen de taakvelden hieronder, maar worden binnen dit taakveld opgenomen voor een goede vergelijking. Binnen de betreffende taakvelden worden de besparingen wel genoemd met een verwijzing naar dit taakveld en het hoofdstuk “Voortgang taakstellingen Sociaal Domein”. Voor de complete toelichting op de taakstellingen verwijzen wij naar het hoofdstuk “Taakstellingen Sociaal Domein”.

Taakveld Inkomensregelingen
Op het taakveld Inkomensvoorzieningen verwachten wij een nadeel van € 327.040 als gevolg van Corona. Dit verklaren wij als volgt:

Bijstandsverlening
Bij de Bijstandsverlening verwachten we per saldo een voordeel van € 203.000 op de kosten voor inkomensvoorzieningen (Bijstandsverlening + IOAW/IOAZ). Dit voordeel merken wij aan als resultaat van de realisatie van de taakstelling op dit beleidsterrein en verantwoorden wij cijfermatig daarom bij het taakveld Overige baten en lasten. Het voordeel is het gevolg van een klein nadeel op de uitkeringslasten (€ 64.000) en een voordeel van € 267.000 op de rijksbijdrage (BUIG). Het relatieve kleine nadeel op de uitkeringslasten verklaren wij door de stabilisatie van het aantal bijstandsuitkeringen, nadat deze zijn afgenomen na de piek medio 2020.

Bijzondere bijstand
Bij de Bijzondere bijstand besteden we aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) naar verwachting € 327.040. Hier staat een Rijksbijdrage tegenover in het Gemeentefonds, die zoals afgesproken in de risicoreserve Corona wordt gestort.

Taakveld Begeleide participatie
Op het taakveld Begeleide Participatie verwachten wij een voordeel van € 75.000. Wij verklaren dit door een verwachte, niet-geraamde bijdrage van het UWV in het kader van de Wet tegemoetkoming loondomeinen (Wtl). Daarnaast vallen de bijdragen uit detacheringen hoger uit (€ 22.000) dan geraamd. De daadwerkelijke afwijking over 2021 blijft sterk afhankelijk van een aantal factoren waaronder detacheringen, opbrengsten KansisGroen en indicaties Nieuw Beschut.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen
Op het taakveld Maatwerkvoorzieningen verwachten wij een nadeel van € 231.091 (€ 215.091 nadeel regulier/ € 16.000 nadeel als gevolg van Corona). Dit verklaren wij als volgt:

Collectief vervoer
We verwachten bij het collectief vervoer een nadeel van € 84.000. Het nadeel is een gevolg van gewijzigde vervoerstarieven, minder inkomsten uit subsidie en vervoerskosten voor inwoners naar vaccinatielocaties (€ 16.000).

Woningaanpassingen
Bij de woningaanpassingen (in natura en Pgb samen) zijn de uitgaven € 147.091 hoger dan geraamd. Er is sprake van een toename in het aantal aanvragen. Door het tekort aan geschikte woningen, vergrijzing en het langer thuis blijven wonen, is een woningaanpassing vaak de enige optie die nog overblijft om de beperkingen van een inwoner te compenseren.

Taakveld Maatwerkdienstverlening
Op het taakveld Maatwerkdienstverlening verwachten wij een nadeel van € 3.842.877 (€ 3.792.000 nadeel regulier/€ 50.877 nadeel als gevolg van Corona). Dit verklaren wij als volgt:

Huishoudelijke hulp
We verwachten in 2021 € 361.350 extra uit te geven, waarvan € 11.350 als gevolg van meerkosten Corona. De stijging komt onder andere door de toenemende vraag door de vergrijzing en invoering van het abonnementstarief. Ook zijn in 2021 de uurtarieven van de aanbieders gestegen. Daar staat een financieel voordeel tegenover omdat we verwachten, dat in de zomer van 2021 de aanbieders door personeelsgebrek minder zorg kunnen leveren.

Overgang naar nieuwe contractpartij
De uitgaven zijn € 760.000 hoger dan begroot. Voor € 160.000 wordt dit veroorzaakt door een eenmalig lagere bijdrage van het inkoopbureau voor ons eigen personeel; contractmanagers worden namelijk niet meer ingezet voor Inkoop Utrecht West. Daarnaast maken wij transitiekosten ter grootte van € 600.000. Het gecontracteerde samenwerkingsverband moet namelijk haar dienstverlening gaan inrichten (met name personeel: € 340.000) en de cliënten moeten worden overgenomen in het kader van zorgcontinuïteit (€ 260.000).

Wmo begeleiding in natura
We verwachten in 2021 € 281.961 meer uit te geven aan Wmo begeleiding (Zorg in Natura) dan begroot, waarvan € 19.961 meerkosten als gevolg van Corona. Het bedrag van € 281.961 is exclusief een positief resultaat van € 62.000 als gevolg van genomen maatregelen om de taakstelling te realiseren. Dit voordeel wordt verantwoord onder taakveld “Overige baten en lasten”. We zien door Corona dat meer mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan een vorm van ondersteuning. Ook is dagbesteding door de corona maatregelen niet altijd mogelijk. Er wordt dan (extra) individuele begeleiding ingezet. Sinds het einde van de tweede lockdown zijn de aanvragen voor Wmo-voorzieningen toegenomen. Mogelijk neemt de vraag naar begeleiding in de rest van 2021 dan ook nog verder toenemen (boeggolf).

Wmo begeleiding Pgb
Het budget PGB WMO Begeleiding wordt met ruim € 222.000 onderschreden. Wij bieden als gemeente actieve zorg aan op "zorg in natura". Indien deze zorg niet passend voor cliënten is zetten we gezamenlijk PGB in voor de zorgvraag. De resultaten van deze ingezette lijn zijn inmiddels zichtbaar in de realisatie 2020.

Transformatiefonds jeugd
Wij ontvingen in 2018 subsidie namens de 5 Utrecht West gemeenten voor transformatie in de jeugdzorg. Het Transformatieprogramma jeugdhulp "Samen beter thuis" is in november 2020 afgerond. Wij hebben de Raad in de jaarrekening 2020 verzocht de resterende incidentele middelen over te hevelen naar 2021. Bij vaststelling van de jaarrekening geeft dit dus geen afwijking. De bestuurders in de regio hebben onlangs ingestemd met een bestedingsvoorstel voor het restant van de transformatiemiddelen, waaronder: Maatwerk& Triage, nieuwe werkwijze lokale teams en jeugdbescherming en de ontwikkeling van een Regionale Agenda (Jeugd en MOBW).

Jeugdzorg
De lasten van de jeugdzorg komen € 2.661.566 hoger uit dan geraamd, waarvan € 19.566 als gevolg van meerkosten Corona. Het bedrag van € 2.661.566 is exclusief een positief resultaat van € 120.000 als gevolg van genomen maatregelen om de taakstelling te realiseren. Dit voordeel wordt verantwoord onder taakveld “Overige baten en lasten”. Het saldo is inclusief het extra budget van € 1.162.944 dat in de Meicirculaire is toegekend voor de Jeugdzorg. De overschrijding heeft te maken met de indexering van 7,7% en de toename van inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd. Met name een sterke stijging van de zorgvraag en de inzet van het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ) producten. Deze groei wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door corona. Complexe problematiek neemt toe waardoor duurdere en langere zorg nodig is. Deze ontwikkeling komt overeen met het landelijke beeld van corona over de zorgzwaarte. Daarnaast vallen de kosten voor het wijkteam Jeugd hoger uit dan begroot. Dit door stijgende personeelskosten. Ook de kosten van de essentiële zorg nemen toe vanwege kosten die we aanvullend moeten maken gezien de problematiek van cliënten en de extra ondersteuning die hierbij nodig is. Dit is volgens de afspraken die met aanbieders zijn gemaakt zodat zij maatwerk kunnen leveren.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd.

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Sociaal Samenkracht en burgerparticipatie Subsidies Jeugd- en jongerenwerk 59.962
-59.962
Harmonisatie dorpshuizenbeleid 66.352
-66.352
Totaal 0


Jeugd- en jongerenwerk

In totaal ontvangen we voor Jeugd- en jongerenwerk in 2021 € 59.962 meer dan begroot. Hiervan is € 49.962 afkomstig van een subsidieaanvraag bij ZonMw. Deze subsidie is ingezet voor project Young Leaders Light, uitgevoerd door Jeugd-Punt. € 10.000 is afkomstig van de subsidieaanvraag voor het 'Jeugd aan zet' budget. Deze subsidie zetten wij in voor het programma Join us om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken.

Buurt- en clubhuiswerk
In verband met de harmonisatie van het dorpshuizenbeleid in 2021 vallen € 66.352 huurinkomsten en subsidie uitgaven tegen elkaar weg. Dit heeft per saldo geen financieel effect.

5. Samenleving

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2021 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen

Cultuur

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Sport

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Onderwijs

Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?

Financiële afwijking

Onderstaand informeren wij u over de te verwachten financiële afwijkingen in het programma Samenleving over 2021, op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar. Als er zich in het tweede halfjaar geen wijzigingen meer voordoen verwachten wij een nadelig saldo van € 56.467 (€ 445.233 voordeel regulier en € 501.670 nadeel als gevolg van corona).

Programma Taakveld Voordeel/ Totaal Regulier Corona
Nadeel
Samenleving Economie V 82.823 100.000 -17.177
Onderwijs V 255.507 270.000 -14.493
Sportaccommodaties N -424.767 75.233 -500.000
Cultuurpresentatie, -productie, -participatie V 30.000 - 30.000
Totaal N -56.437 445.233 -501.670


Taakveld Economie
Op het taakveld Economie verwachten wij een voordeel van € 82.823 (€ 100.000 voordeel regulier en € 17.177 nadeel als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Uitvoering Programma Economie
Met het budget Uitvoering Programma Economie financieren we meerdere projecten en activiteiten ten behoeve van het Programma Economie 2020 - 2023. Binnen dit budget is € 150.000 gereserveerd voor de uitvoering van de toekomstvisie bedrijventerreinen. Vanwege de herprioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis kan dit budget niet volledig in 2021 uitgegeven worden. De opgave vraagt wel om behoud van dit budget voor inzet in 2022. Daarom zullen we uw raad bij de jaarrekening voorstellen om € 100.000 door te schuiven naar 2022.


Taakveld Onderwijs

Op het taakveld onderwijs verwachten wij een voordeel van € 255.507 (€ 270.000 voordeel regulier en € 14.493 nadeel als gevolg van corona). Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
In juli wordt de omvang van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid bekend. De hoogte van de rijksbijdrage is nog niet in te schatten. Indien de specifieke uitkering op onderwijsachterstandenbeleid voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voldoende is om een aanvullend aanbod te doen op de schoolprogramma's, wordt de LEA niet voor dit doel ingezet. Daarnaast zijn de subsidieaanvragen voor de LEA beperkt. Hierdoor verwachten we een mogelijke onderbesteding van € 55.000.

Peuterwerk
De afgelopen periode zijn de peuterplekken niet allemaal bezet. Door corona hebben ouders hun kind in mindere mate van het peuteraanbod gebruik laten maken. Ook zien we een terugloop in het bereik van peuters, waardoor we minder subsidie uitkeren. Naar aanleiding van het onderzoek naar het non-bereik zetten we extra acties in om meer peuters te bereiken. Desondanks verwachten we € 40.000 onderbesteding.

Internationale Schakelklas Ithaka
In 2019 is vestiging Internationale Schakelklas (ISK) Ithaka gesloten door het schoolbestuur. In voorgaande jaren hebben wij kosten gemaakt om deze locatie op te zetten. Om deze kosten over alle deelnemende gemeenten te verdelen ontvangen wij een vergoeding voor een deel van deze gemaakte kosten. In totaal komt dit neer op een voordeel van € 175.000.


Taakveld Sportaccommodaties

Op het taakveld Sportaccommodaties verwachten wij een nadeel van € 424.767 (€ 75.233 voordeel regulier en € 500.000 nadeel als gevolg van corona). Dit nadeel verklaren wij als volgt:

Zwembad ’t Kikkerfort
In verband met de coronabeperkingen verwachten wij een nadeel van € 500.000 op de inkomsten van zwembad 't Kikkerfort. Door de coronamaatregelen was ’t Kikkerfort enkele maanden gesloten en is het gebruik nog steeds beperkt. De inkomsten van het zwembad zijn erg afhankelijk van de coronabeperkingen. Onverwachte extra beperkingen kunnen het resultaat verder negatief beïnvloeden.

Binnensport
Om de veiligheid van onze binnensportaccommodaties te borgen was dit jaar een extra investering nodig. Gevolg hiervan is een overschrijding van € 24.767. Middels de SPUK regeling ontvangen we hiervoor BTW retour.

Sportterreinen
Op het budget voor investeringsbijdragen in sportterreinen verwachten we € 100.000 minder uit te geven. Dit komt doordat een aantal beoogde investeringen voor 2021 samenhangt met de herprioritering van werkzaamheden in het fysieke domein en met het voorstel Harmonisatie Investeringen buitensport dat niet besluitrijp werd bevonden. We zullen uw raad bij de jaarrekening voorstellen om deze middelen aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport) toe te voegen. Daarmee kunnen we deze middelen de komende jaren besteden aan betreffende renovaties en vervangingen. Hier ligt een meerjareninvesteringsplanning aan ten grondslag.


Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

Op het taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie verwachten wij een voordeel van € 30.000 als gevolg van corona. Dit voordeel verklaren wij als volgt:

Amateurkunst
Op het budget Amateurkunst subsidies verwachten we een voordeel van € 30.000, vanwege het niet door kunnen gaan van culturele activiteiten door de coronamaatregelen.

Neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve

Onderstaand zijn de wijzigingen die neutraal verlopen door een onttrekking of storting uit/in een bestemmingsreserve of voorziening opgenomen. Hierover dient uw raad in het kader van de BBV-voorschriften een besluit te nemen.

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Samenleving Overige Baten & lasten (stelposten) Stelpost Onderwijshuisvesting naar reserve Onderwijshuisvesting 15.764
Mutaties reserves -15.764
Totaal 0


Reserve Onderwijshuisvesting

Naar verwachting houden we dit jaar € 15.764 over in de stelpost Onderwijshuisvesting. Conform het staande beleid worden overschotten van de stelpost Onderwijshuisvesting toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting om toekomstige kosten voor de onderwijshuisvesting te kunnen dekken.

Neutrale wijzigingen binnen de programma’s

Onderstaand zijn de budgettair neutrale financiële wijzigingen opgenomen. Dit betekent dat zij het begrotingsbeeld niet beïnvloeden.

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Samenleving Overige Baten & lasten (stelposten) Stelpost Onderwijshuisvesting 342.725
Onderwijs -342.725
Totaal 0


Stelpost Onderwijshuisvesting

Om de dienstverlening aan onze onderwijspartners op een gewenst niveau uit te kunnen blijven voeren is tijdelijk extra personele inzet nodig. Dit dekken wij door € 55.000 uit de stelpost Onderwijshuisvesting in te zetten. Voor de afwikkeling van de Eigendomsoverdracht Buitenweg 312 en de bijbehorende bekostiging van het achterstallig onderhoud is budget nodig. Hiervan dekken wij € 237.725 uit de stelpost Onderwijshuisvesting. Daarnaast is een WOB-verzoek ingediend over de mogelijke vestiging van het Broecklandcollege op het sportcomplex. Dit brengt onverwachtse kosten met zich mee. In totaal gaat dit naar verwachting om € 50.000 waarvan € 20.000 voor het openen van oude emailboxen en € 30.000 aan personele inhuurkosten. Ook deze kosten dekken wij uit de stelpost Onderwijshuisvesting.

Neutrale wijzigingen met een volume effect

Onderstaand de aangedragen mutaties die per saldo geen gevolgen hebben voor het totale resultaat, maar waardoor wel de totale lasten en de totale baten voor gelijke bedragen veranderen (volume-effect). In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen deze wijzigingen aan uw raad te worden voorgelegd.

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Samenleving Sportbeleid en activering Lokaal sportakkoord 80.000
-80.000
Totaal 0

Sportbevordering
Ten behoeve van de uitvoering van ons lokaal sportakkoord ontvangen we dit jaar € 80.000 meer aan baten dan begroot. Hiervoor maken we ook € 80.000 meer aan kosten.