Neutrale wijzigingen over de programma's

Neutrale wijzigingen over programma's

Onderstaand de neutrale wijzigingen die over de programma’s lopen: in het kader van de BBV-voorschriften dient uw raad over de posten die over de programma’s lopen een besluit te nemen om invulling te geven aan het budgetrecht.

Toegerekende rente op de kapitaallasten

Programma Taakveld Onderwerp 2021
Bestuur Bestuur Toegerekende rente taakvelden 9.365
Overhead 1.825
Treasury -303.566
Fysiek Verkeer, vervoer en waterstaat 21.366
Openbaar groen 11.003
Riolering 248.068
Afval 1.722
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 7.200
Samenleving Onderwijs 1.712
Sportaccommodaties 1.305
Totaal 0

De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 303.566 lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal investeringen niet zijn afgesloten in 2020 en zijn doorgeschoven naar 2021. Dit geeft een positief effect bij de programma’s (de begrote kapitaallasten worden niet benut), maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury, waar de rentebaat wordt verantwoord.