Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Staat van baten en lasten
Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Bestuur
Lasten 27.330.178 26.458.840 26.521.626 27.158.372 27.813.195 29.748.267
Baten -100.201.308 -101.833.033 -104.255.265 -105.019.404 -107.115.205 -109.079.519
Saldo voor bestemming -72.871.130 -75.374.193 -77.733.639 -77.861.032 -79.302.010 -79.331.252
Toevoeging aan reserves 3.884.469 1.454.142 25.367 297.417 25.859 64.129
Onttrekking aan reserves -2.513.468 -1.026.266 -243.945 -243.945 -259.664 -243.945
Saldo na bestemming -71.500.129 -74.946.317 -77.952.217 -77.807.560 -79.535.815 -79.511.068
2. Veiligheid
Lasten 5.867.856 6.375.064 6.408.000 6.654.946 6.673.417 6.687.870
Baten -52.228 -71.720 -47.391 -47.391 -47.391 -47.391
Saldo voor bestemming 5.815.629 6.303.344 6.360.609 6.607.555 6.626.026 6.640.479
Toevoeging aan reserves - 31.371 31.371 - - -
Onttrekking aan reserves -70.503 -26.051 -203.300 -57.422 -26.051 -26.051
Saldo na bestemming 5.745.126 6.308.664 6.188.680 6.550.133 6.599.975 6.614.428
3. Fysiek
Lasten 35.996.087 45.888.355 43.739.155 41.595.531 40.832.715 41.879.567
Baten -21.211.566 -25.192.843 -22.509.158 -20.299.242 -19.629.124 -19.669.803
Saldo voor bestemming 14.784.521 20.695.512 21.229.997 21.296.289 21.203.591 22.209.764
Toevoeging aan reserves 11.351.266 1.959.183 789.983 932.383 920.583 892.983
Onttrekking aan reserves -10.021.499 -3.729.605 -840.513 -1.018.858 -466.858 -1.018.858
Saldo na bestemming 16.114.288 18.925.090 21.179.467 21.209.814 21.657.316 22.083.889
4. Sociaal
Lasten 60.448.357 52.922.896 54.595.172 54.671.123 54.870.623 55.045.683
Baten -21.404.713 -13.202.687 -14.308.862 -13.628.749 -13.609.843 -13.609.843
Saldo voor bestemming 39.043.644 39.720.209 40.286.310 41.042.374 41.260.780 41.435.840
Toevoeging aan reserves 462.974 313.970 - - - -
Onttrekking aan reserves -1.795.852 -940.668 -69.662 -69.662 -69.662 -69.662
Saldo na bestemming 37.710.766 39.093.511 40.216.648 40.972.712 41.191.118 41.366.178
5. Samenleving
Lasten 13.706.546 15.101.746 14.619.506 14.818.850 14.823.403 14.755.448
Baten -3.690.950 -4.073.833 -4.334.974 -4.404.974 -4.296.974 -4.296.974
Saldo voor bestemming 10.015.597 11.027.913 10.284.532 10.413.876 10.526.429 10.458.474
Toevoeging aan reserves 1.149.949 261.095 128.481 128.481 128.481 128.481
Onttrekking aan reserves -1.626.855 -669.956 -458.161 -358.161 -358.161 -358.161
Saldo na bestemming 9.538.691 10.619.052 9.954.852 10.184.196 10.296.749 10.228.794
Totaal lasten voor bestemming 143.349.024 146.746.901 145.883.459 144.898.822 145.013.353 148.116.835
Totaal baten voor bestemming -146.560.765 -144.374.116 -145.455.650 -143.399.760 -144.698.537 -146.703.530
Geraamd saldo van baten en lasten -3.211.741 2.372.785 427.809 1.499.062 314.816 1.413.305
Totaal toevoeging aan reserves 16.848.658 4.019.761 975.202 1.358.281 1.074.923 1.085.593
Totaal onttrekking aan reserves -16.028.176 -6.392.546 -1.815.581 -1.748.048 -1.180.396 -1.716.677
Mutaties reserves 820.482 -2.372.785 -840.379 -389.767 -105.473 -631.084
Totaal lasten na bestemming 160.197.682 150.766.662 146.858.661 146.257.103 146.088.276 149.202.428
Totaal baten na bestemming -162.588.941 -150.766.662 -147.271.231 -145.147.808 -145.878.933 -148.420.207
Geraamd resultaat -2.391.259 - -412.570 1.109.295 209.343 782.221
``

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Taakveld Programma Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur 1 4.075.577 -40.965 4.034.612 3.888.264 -40.965 3.847.299 3.937.478 -40.965 3.896.513 3.987.693 -40.965 3.946.728
0.2 Burgerzaken 1 1.827.575 -848.348 979.227 1.811.207 -753.439 1.057.768 2.108.705 -1.306.483 802.222 2.132.368 -1.306.483 825.885
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1 - -40.145 -40.145 - -40.145 -40.145 - -40.145 -40.145 - -40.145 -40.145
0.4 Overhead 1 20.068.102 -6.792 20.061.310 19.884.916 -6.748 19.878.168 20.087.688 -6.748 20.080.940 20.395.394 -6.748 20.388.646
0.5 Treasury 1 -596.851 -43.203 -640.054 -724.398 -53.000 -777.398 -814.626 -113.000 -927.626 -797.822 -123.000 -920.822
0.61 OZB woningen 1 - -9.981.571 -9.981.571 - -9.981.571 -9.981.571 - -9.981.571 -9.981.571 - -9.981.571 -9.981.571
0.62 OZB niet-woningen 1 - -3.297.621 -3.297.621 - -3.297.621 -3.297.621 - -3.297.621 -3.297.621 - -3.297.621 -3.297.621
0.63 Parkeerbelasting 1 - -57.033 -57.033 - -57.033 -57.033 - -57.033 -57.033 - -57.033 -57.033
0.64 Belastingen overig 1 1.057.223 -596.090 461.133 1.018.740 -596.090 422.650 1.007.322 -596.090 411.232 1.005.248 -596.090 409.158
0.7 Algemene uitkering 1 - -90.933.208 -90.933.208 - -90.850.417 -90.850.417 - -92.352.800 -92.352.800 - -94.328.226 -94.328.226
0.7 Algemene uitkering 4 - -800.000 -800.000 - - - - - - - - -
0.8 Overige baten en lasten 1 90.000 1.589.711 1.679.711 1.279.643 657.625 1.937.268 1.486.628 677.251 2.163.879 3.025.386 698.363 3.723.749
0.8 Overige baten en lasten 3 - -400.000 -400.000 - - - - - - - - -
0.8 Overige baten en lasten 4 -350.000 - -350.000 -350.000 - -350.000 -350.000 - -350.000 -350.000 - -350.000
0.8 Overige baten en lasten 5 243.568 - 243.568 - - - - - - - - -
0.10 Mutaties reserves 1 25.367 -243.945 -218.578 297.417 -243.945 53.472 25.859 -259.664 -233.805 64.129 -243.945 -179.816
0.10 Mutaties reserves 2 31.371 -203.300 -171.929 - -57.422 -57.422 - -26.051 -26.051 - -26.051 -26.051
0.10 Mutaties reserves 3 789.983 -840.513 -50.530 932.383 -1.018.858 -86.475 920.583 -466.858 453.725 892.983 -1.018.858 -125.875
0.10 Mutaties reserves 4 - -69.662 -69.662 - -69.662 -69.662 - -69.662 -69.662 - -69.662 -69.662
0.10 Mutaties reserves 5 128.481 -458.161 -329.680 128.481 -358.161 -229.680 128.481 -358.161 -229.680 128.481 -358.161 -229.680
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1 - - - - - - - - - - - - 0
27.390.396 -107.270.846 -79.880.450 28.166.653 -106.767.452 -78.600.799 28.538.118 -108.295.601 -79.757.483 30.483.860 -110.796.196 -80.312.336
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2 4.690.025 -9.006 4.681.019 4.941.524 -9.006 4.932.518 4.940.334 -9.006 4.931.328 4.939.737 -9.006 4.930.731
1.2 Openbare orde en veiligheid 2 1.717.975 -38.385 1.679.590 1.713.422 -38.385 1.675.037 1.733.083 -38.385 1.694.698 1.748.133 -38.385 1.709.748
6.408.000 -47.391 6.360.609 6.654.946 -47.391 6.607.555 6.673.417 -47.391 6.626.026 6.687.870 -47.391 6.640.479
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer 3 11.330.065 -173.884 11.156.181 12.067.443 -173.884 11.893.559 11.824.043 -173.884 11.650.159 12.651.751 -173.884 12.477.867
2.2 Parkeren 3 106.036 - 106.036 105.117 - 105.117 106.536 - 106.536 107.985 - 107.985
2.4 Economische havens en waterwegen 3 6.224 - 6.224 6.195 - 6.195 6.164 - 6.164 6.135 - 6.135
2.5 Openbaar vervoer 3 166.866 -33.869 132.997 168.991 -33.869 135.122 171.159 -33.869 137.290 173.371 -33.869 139.502
11.609.191 -207.753 11.401.438 12.347.746 -207.753 12.139.993 12.107.902 -207.753 11.900.149 12.939.242 -207.753 12.731.489
3. Economie
3.1 Economische ontwikkeling 5 517.901 - 517.901 523.283 - 523.283 528.771 - 528.771 534.371 - 534.371
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5 44.590 - 44.590 45.482 - 45.482 46.391 - 46.391 47.319 - 47.319
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 223.245 -107.749 115.496 225.920 -107.749 118.171 228.649 -107.749 120.900 231.433 -107.749 123.684
3.4 Economische promotie 5 218.842 -441.567 -222.725 197.581 -441.567 -243.986 199.357 -441.567 -242.210 201.167 -441.567 -240.400
1.004.578 -549.316 455.262 992.266 -549.316 442.950 1.003.168 -549.316 453.852 1.014.290 -549.316 464.974
4. Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs 5 21.297 - 21.297 21.723 - 21.723 22.157 - 22.157 22.600 - 22.600
4.2 Onderwijshuisvesting 5 2.590.838 - 2.590.838 3.157.227 - 3.157.227 3.268.023 - 3.268.023 3.181.082 - 3.181.082
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5 3.033.348 -1.293.175 1.740.173 3.033.113 -1.293.175 1.739.938 3.031.198 -1.335.175 1.696.023 3.030.668 -1.335.175 1.695.493
5.645.483 -1.293.175 4.352.308 6.212.063 -1.293.175 4.918.888 6.321.378 -1.335.175 4.986.203 6.234.350 -1.335.175 4.899.175
Taakveld Programma Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering 5 558.584 -20.725 537.859 561.593 -20.725 540.868 564.634 -20.725 543.909 567.736 -20.725 547.011
5.2 Sportaccommodaties 5 4.657.403 -2.076.035 2.581.368 4.716.462 -2.146.035 2.570.427 4.611.125 -1.996.035 2.615.090 4.614.232 -1.996.035 2.618.197
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5 537.653 -37.391 500.262 363.062 -37.391 325.671 363.481 -37.391 326.090 363.909 -37.391 326.518
5.4 Musea 5 666.425 -243.433 422.992 666.475 -243.433 423.042 666.534 -243.433 423.101 666.602 -243.433 423.169
5.5 Cultureel erfgoed 5 185.846 -23.261 162.585 187.083 -23.261 163.822 188.349 -23.261 165.088 189.639 -23.261 166.378
5.6 Media 5 1.119.966 -91.638 1.028.328 1.119.846 -91.638 1.028.208 1.104.734 -91.638 1.013.096 1.104.690 -91.638 1.013.052
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3 7.128.841 -150.765 6.978.076 6.834.098 -150.765 6.683.333 6.872.417 -150.765 6.721.652 6.986.631 -150.765 6.835.866
14.854.718 -2.643.248 12.211.470 14.448.619 -2.713.248 11.735.371 14.371.274 -2.563.248 11.808.026 14.493.439 -2.563.248 11.930.191
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4 3.774.485 -252.774 3.521.711 3.666.487 -252.774 3.413.713 3.636.951 -252.774 3.384.177 3.650.369 -252.774 3.397.595
6.2 Wijkteams 4 386.751 - 386.751 392.399 - 392.399 398.159 - 398.159 404.035 - 404.035
6.3 Inkomensregelingen 4 16.129.853 -11.805.361 4.324.492 16.162.945 -11.806.340 4.356.605 16.182.157 -11.807.126 4.375.031 16.221.729 -11.807.126 4.414.603
6.4 Begeleide participatie 4 4.290.026 -519.770 3.770.256 4.136.614 -519.770 3.616.844 4.236.223 -519.770 3.716.453 4.292.559 -519.770 3.772.789
6.5 Arbeidsparticipatie 4 2.047.040 -385.753 1.661.287 2.319.752 -570.553 1.749.199 2.372.120 -616.753 1.755.367 2.375.596 -616.753 1.758.843
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 2.386.625 -148.162 2.238.463 2.400.838 -82.270 2.318.568 2.415.336 -16.378 2.398.958 2.430.123 -16.378 2.413.745
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4 8.323.599 -361.517 7.962.082 8.364.798 -361.517 8.003.281 8.390.843 -361.517 8.029.326 8.417.411 -361.517 8.055.894
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4 13.126.831 - 13.126.831 13.085.181 - 13.085.181 13.089.809 - 13.089.809 13.099.705 - 13.099.705
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 4 42.593 - 42.593 43.445 - 43.445 44.314 - 44.314 45.201 - 45.201
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 4 1.862.595 - 1.862.595 1.864.299 - 1.864.299 1.866.037 - 1.866.037 1.867.809 - 1.867.809
52.370.398 -13.473.337 38.897.061 52.436.758 -13.593.224 38.843.534 52.631.949 -13.574.318 39.057.631 52.804.537 -13.574.318 39.230.219
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid 4 2.574.774 -35.525 2.539.249 2.584.365 -35.525 2.548.840 2.588.674 -35.525 2.553.149 2.591.146 -35.525 2.555.621
7.2 Riolering 3 6.546.394 -8.181.315 -1.634.921 6.193.308 -7.751.747 -1.558.439 6.194.303 -7.750.375 -1.556.072 6.259.809 -7.826.939 -1.567.130
7.3 Afval 3 6.848.966 -8.483.029 -1.634.063 6.940.976 -8.593.243 -1.652.267 6.995.985 -8.658.441 -1.662.456 7.000.033 -8.661.872 -1.661.839
7.4 Milieubeheer 3 2.858.412 -200.000 2.658.412 2.651.558 -200.000 2.451.558 2.561.054 - 2.561.054 2.561.253 - 2.561.253
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3 449.363 -451.477 -2.114 451.163 -451.477 -314 452.999 -451.477 1.522 454.871 -451.477 3.394
19.277.909 -17.351.346 1.926.563 18.821.370 -17.031.992 1.789.378 18.793.015 -16.895.818 1.897.197 18.867.112 -16.975.813 1.891.299
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening 3 1.341.635 -2.355 1.339.280 1.363.395 -2.355 1.361.040 1.385.591 -2.355 1.383.236 1.408.033 -2.355 1.405.678
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3 2.176.416 -2.037.903 138.513 799.291 -651.931 147.360 262.773 -124.070 138.703 226.236 -86.349 139.887
8.3 Wonen en bouwen 3 4.779.937 -2.394.561 2.385.376 4.013.996 -2.289.971 1.724.025 3.999.691 -2.283.888 1.715.803 4.043.459 -2.282.293 1.761.166
8.297.988 -4.434.819 3.863.169 6.176.682 -2.944.257 3.232.425 5.648.055 -2.410.313 3.237.742 5.677.728 -2.370.997 3.306.731
Geraamd resultaat 146.858.661 -147.270.220 -412.570 146.257.103 -145.146.797 1.109.295 146.088.276 -145.877.921 209.343 149.202.428 -148.419.195 782.221

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten
Programma Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025
1. Bestuur
Lasten
Inwerkprogramma Nieuwe Raad 15.000 - - -
Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP) 20.313 - - -
Apparatuur facilitaire zaken -15.000 - - -
Doorontwikkeling organisatie 200.000 - - -
Datagestuurd werken -50.000 - - -
Incidentele kosten migratie Oracle 50.000 - - -
Implementatie nieuwe website Kikkerfort 20.000 - - -
Digitaliseren personeelsdossier 50.000 - - -
Oplossingsmaatregel coaching (Begroting 2021) -20.462 - - -
Vrijval stelpost loon- en prijsindexering -894.137 - - -
Dotatie voorziening Wachtgeld 200.000 - - -
Storting Algemene reserve - 271.799 - 37.966
Totaal lasten -424.286 271.799 - 37.966
Baten
Aanvulling stelpost achteruitgang algemene uitkering 951.000 - - -
Onttrekking Algemene reserve - - -15.719 -
Totaal baten 951.000 - -15.719 -
2. Veiligheid
Lasten
Storting reserve Integrale veiligheid 31.371 - - -
Totaal lasten 31.371 - - -
Baten
Vrijval reserve Integrale veiligheid -177.249 - - -
Onttrekking reserve Integrale veiligheid - -31.371 - -
Totaal baten -177.249 -31.371 - -
3. Fysiek
Lasten
Aanbesteding nieuw beheerpakket (GBI) (Saas-oplossing) 200.000 - - -
Uitvoeren groene kaart 40.000 - - -
Duurzaamheid gasloos 51.156 - - -
Duurzaamheid advieskosten 30.694 - - -
Duurzaamheid uitgaven op subsidie RREW 200.000 200.000 - -
Omgevingswet (implementatie en voorbereiding) 428.330 - - -
Aanpak illegale verhuur en overlast 400.000 - - -
Totaal lasten 1.350.180 200.000 - -
Baten
Opbrengst verkoop vastgoed -400.000 - - -
Duurzaamheid inkomsten subsidie RREW -200.000 -200.000 - -
Onttrekking kapitaaldekkingsreserve Bisonspoor -25.000 - - -
Onttrekking reserve Oostelijke Vechtplassen -348.655 - - -
Totaal baten -973.655 -200.000 - -
4. Sociaal
Lasten
Mantelzorgcompliment 100.000 - - -
Budget transformatie Voorveld 62.000 - - -
Totaal lasten 162.000 - - -
5. Samenleving
Baten
Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) -150.000 -150.000 - -
Onttrekking reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport (SPUK) -100.000 - - -
Totaal baten -250.000 -150.000 - -
Totaal incidentele lasten 1.119.265 471.799 - 37.966
Totaal incidentele baten -449.904 -381.371 -15.719 -
Totaal incidentele baten en lasten 669.361 90.428 -15.719 37.966

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves
Programma Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025
1. Bestuur
Toevoegingen
Egalisatie gemeentelijke verkiezingen 11.214 11.465 11.706 12.010
Kapitaaldekkingsreserves 14.153 14.153 14.153 14.153
Totaal toevoegingen 25.367 25.618 25.859 26.163
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -243.945 -243.945 -243.945 -243.945
Totaal onttrekkingen -243.945 -243.945 -243.945 -243.945
2. Veiligheid
Toevoegingen
- - - -
Totaal toevoegingen - - - -
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -26.051 -26.051 -26.051 -26.051
Totaal onttrekkingen -26.051 -26.051 -26.051 -26.051
3. Fysiek
Toevoegingen
Beheerbeleidsplan Civiele Kunstwerken 789.983 932.383 920.583 892.983
Totaal toevoegingen 789.983 932.383 920.583 892.983
Onttrekkingen
Beheerbeleidsplan Civiele Kunstwerken -414.000 -966.000 -414.000 -966.000
Kapitaaldekkingsreserves -52.858 -52.858 -52.858 -52.858
Totaal onttrekkingen -466.858 -1.018.858 -466.858 -1.018.858
4. Sociaal
Toevoegingen
- - - -
Totaal toevoegingen - - - -
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -69.662 -69.662 -69.662 -69.662
Totaal onttrekkingen -69.662 -69.662 -69.662 -69.662
5. Samenleving
Toevoegingen
Onderwijshuisvesting 23.087 23.087 23.087 23.087
Onderhoud Sportvelden 105.394 105.394 105.394 105.394
Totaal toevoegingen 128.481 128.481 128.481 128.481
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -358.161 -358.161 -358.161 -358.161
Totaal onttrekkingen -358.161 -358.161 -358.161 -358.161
Totaal structurele toevoeging aan reserves 943.831 1.086.482 1.074.923 1.047.627
Totaal structurele onttrekking aan reserves -1.164.677 -1.716.677 -1.164.677 -1.716.677
Totaal structurele mutaties reserves -220.846 -630.195 -89.754 -669.050

Investeringsplanning

Investeringsplanning

Investeringsplanning begroting 2022 Begroting Begroting Begroting Begroting Startjaar
2022 2023 2024 2025 kapitaal
investering bijdrage investering bijdrage investering bijdrage investering bijdrage lasten
Materiële vaste activa (Economisch nut)
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Kockengen Waterproof Oude Kern oost.-spelen voorb - - 500 - - - - - 2023
Kockengen Waterproof Dreef.-spelen voorb - - 500 - - - - - 2023
Kockengen Waterproof Kerkweg.-spelen voorb - - - - 500 - - - 2024
Totaal Grond- weg- en waterbouwkundige werken - - 1.000 - 500 - - -
Machines, apparaten en installaties
Camera's (cameratoezicht) 2011-2012 - - - - 59.000 - - - 2025
Vervanging en uitbreiding scanstraat 100.000 - - - - - - - 2023
Vervanging wifi-netwerk - - - - - - 40.000 - 2026
Aanschaf scanner - - - - 15.000 - - - 2025
Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones) 292.500 - - - - - 292.500 - 2026
Totaal Machines, apparaten en installaties 392.500 - - - 74.000 - 332.500 -
Overig
Modernisering ICT-infrastructuur - - - - 228.000 - - - 2025
KPG duurzaamheid en milieu 2018 802.544 - - - - - - - 2023
KPG duurzaamheid en milieu 2019 - - 401.272 - - - - - 2024
KPG duurzaamheid en milieu 2020 - - 401.272 - - - - - 2024
Nieuw actiever intranet 2021 - - - - - - 50.000 - 2026
Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets 150.000 - - - - - - - 2023
Vernieuwing werkplekconcept 2023 laptops/tablets - - 150.000 - - - - - 2024
Vernieuwing werkplekconcept 2024 laptops/tablets - - - - 270.000 - - - 2025
Informatiedragers raad (tablets) 2022 54.000 - - - - - - - 2023
Speeltuinen 2022 150.000 - - - - - - - 2023
Speeltuinen 2023 - - 150.000 - - - - - 2024
Speeltuinen 2024 - - - - 150.000 - - - 2025
Totaal Overig 1.156.544 - 1.102.544 - 648.000 - 50.000 -
Vervoermiddelen
Auto Citroen Jumper (kaartje 1051) 40.000 - - - - - - - 2023
Auto's Nissan Micra (BOA) (kaartje 1111) - - - - - - 50.000 - 2026
Auto's Nissan e-NV200 (bode) (kaartje 1112) - - 35.000 - - - - - 2024
Auto's Nissan Leaf (soza) (kaartje 1312) - - - - 25.000 - - - 2025
Auto's Nissan Leaf (wmo) (kaartje 1313) 25.000 - - - - - - - 2023
Auto's Nissan Leaf (buiten) (kaartje 1314) 25.000 - - - - - - - 2023
Auto's Nissan e-NV200 (buiten) (kaartje 1315) - - 35.000 - - - - - 2024
Auto's Nissan Leaf (VTH) (kaartje 1316) - - - - 25.000 - - - 2025
Piketauto OvD Bevolkingszorg 2024 (kaartje 1464) - - - - 17.000 - - - 2025
Totaal Vervoermiddelen 90.000 - 70.000 - 67.000 - 50.000 -
Materiële vaste activa (Economisch nut, waarvoor een
heffing kan worden geheven)
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Riolering fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht 169.978 - - - - - - - 2023
Riolering Bolensteinsestraat 332.241 - - - - - - - 2023
Riolering Herenstraat 865.945 - - - - - - - 2023
Riolering Eendracht 1e fase 2.154.894 - - - - - - - 2023
Riolering Schepersweg 2,3 788.546 - - - - - 2024
Riolering Gaslaan centr.ZW Vecht 30.283 - 272.551 - - - - - 2024
Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht 28.126 - 253.132 - - - - - 2024
Riolering centr.ZO Vecht 839.809 - - - - - 2024
Riolering Eendracht 2e fase 2.154.894 - - - - - - - 2023
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riol. 2020 1.000.000 - 1.644.757 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord voorb riool 479.492 - - - - - - - 2023
Bisonspoor riolering 2021 50.000 - - - - - - - 2023
Bisonspoor riolering 2022 50.000 - - - - - - - 2023
Klimaatadaptieve maatregelen 2021 300.000 - - - - - - - 2023
Kockengen Waterproof Oude Kern oost - riolering - - - - 296.361 - - - 2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost. -voorb riool - - - - 84.286 - - - 2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost.-vb riool - - 30.000 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Dreef- riolering - - - - 904.211 - - - 2025
Kockengen Waterproof Dreef. -voorb riool - - - - 287.720 - - - 2025
Kockengen Waterproof Dreef.-vb riool - - 40.000 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Kerkweg.-vb riool - - - - 60.000 - - - 2025
Klimaatadaptieve maatregelen 2023 - - 300.000 - - - - - 2024
Klimaatadaptieve maatregelen 2024 - - - - 300.000 - - - 2025
Totaal Grond- weg- en waterbouwkundige werken 7.615.853 - 4.168.795 - 1.932.578 - - -
Overig
Ondergrondse containers 2021 - GP 2016-2022 238.000 - - - - - - - 2023
Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022 56.684 - - - - - - - 2023
Totaal Overig 294.684 - - - - - - -
Materiële vaste activa (Maatschappelijk nut)
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Uitbreiding P&R station Maarssen - - - - - - 242.500 - 2026
Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen 100.000 50.000 200.000 100.000 - - - - 2024
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg 150.000 75.000 150.000 75.000 - - - - 2024
Aanleg rotonde Sweserengseweg - afrit N230 - - - - 850.000 425.000 - - 2025
Aanleg rotonde Sweswerengseweg-Maarsseveensevaart - - - - 850.000 - - - 2025
Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW 373.200 - - - - - - - 2023
Wegen fietsroute Breedstraat - centr.ZW 196.305 - - - - - - - 2023
Wegen Herenstraat 703.027 - - - - - - - 2023
Wegen Eendracht 1e fase 719.871 - - - - - - - 2023
Wegen Schepersweg 2,3 - - 625.069 - - - - - 2024
Wegen Eendracht 2e fase 719.871 - - - - - - - 2023
Wegen Centr.ZO Vecht - - 1.799.513 - - - - - 2024
Wegen Gaslaan - centr.ZW 28.566 - 257.090 - - - - - 2024
Wegen Harmonieplein -centr.ZW 29.676 - 267.087 - - - - - 2024
Buitenruimte Tienhoven (TH) 100.000 - - - - - - - 2023
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen 2020 - - 832.335 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord beschoeiing - - 35.793 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord Groen 2020 - - 186.624 - - - - - 2024
KPG beschoeiing 2020 512.192 - - - - - - - 2023
KPG openbaar groen 2020 fase 1 400.000 - - - - - - - 2023
Bisonspoor voorbereidingskosten 10.000 - - - - - - - 2023
Kockengen Waterproof Oude Kern oost. - wegen - - - - 167.732 - - - 2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost - beschoeiing - - - - 50.000 - - - 2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost.- groen - - - - 1.729 - - - 2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost. - vergunning - - 20.000 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Oude Kern oost - verlichting - - 1.800 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Oude Kern oost. - groen voorb - - 500 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Oude Kern oost.- planm wegen - - 30.000 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Dreef. - wegen - - - - 552.137 - - - 2025
Kockengen Waterproof Dreef. - beschoeiing - - - - 20.044 - - - 2025
Kockengen Waterproof Dreef.- groen - - - - 96.303 - - - 2025
Kockengen Waterproof Dreef. - vergunning - - 20.000 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Dreef.- verlichting - - 1.800 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Dreef - beschoeiing vb - - 7.500 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Dreef. - groen voorb - - 7.500 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Dreef.- planm wegen - - 40.000 - - - - - 2024
Kockengen Waterproof Kerkweg. - vergunning - - - - 80.000 - - - 2025
Kockengen Waterproof Kerkweg.- verlichting - - - - 120.000 - - - 2025
Kockengen Waterproof Kerkweg - beschoeing vb - - - - 12.500 - - - 2025
Kockengen Waterproof Kerkweg. - groen voorb - - - - 12.500 - - - 2025
Kockengen Waterproof Kerkweg.- planm wegen - - - - 60.000 - - - 2025
KPG openbaar groen 2020 fase 2 - - 404.892 - - - - - 2024
KPG openbaar groen 2019 fase 2 404.892 - - - - - - - 2023
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg 2024 - - - - 852.008 - - - 2025
BPW Breukelen Scheendijk Noord - - - - 2.862.487 - - - 2025
BPW Breukelen Straatweg thv Insulinde - - 244.312 - - - - - 2024
BPW Maarssenbroek - Antilopespoor - - 245.952 - - - - - 2024
BPW Maarssenbroek - Kamelenspoor 359.001 - - - - - - - 2023
BPW Maarssenbroek - Pauwenkamp - - 443.669 - - - - - 2024
BPW Maarssenbroek - Reigerskamp - - 665.615 - - - - - 2024
BPW Maarssenbroek - Zwanenkamp - - 179.261 - - - - - 2024
BPW Maarsseveensvaart 250.000 - - - - - - - 2023
BPW Bosdijk 350.000 - - - - - - - 2023
BPW Haarrijnweg - - 241.395 - - - - - 2024
BPW Aanbrengen bermverharding 2022 100.000 - - - - - - - 2023
BPW Aanbrengen bermverharding 2023 - - 100.000 - - - - - 2024
BPW Aanbrengen bermverharding 2024 - - - - 100.000 - - - 2025
BPW Aanbrengen bermverharding 2025 - - - - - - 100.000 - 2026
BPW wegen buitengebied 2022 300.000 - - - - - - - 2023
BPW wegen buitengebied 2023 - - 300.000 - - - - - 2024
BPW wegen buitengebied 2024 - - - - 300.000 - - - 2025
BPW wegen buitengebied 2025 - - - - - - 860.000 - 2026
Civiele kunstwerken (beheerplan 2021) 31.200 - - - - - - - 2023
Civiele kunstwerken (beheerplan 2022) 25.000 - - - - - - - 2023
Civiele kunstwerken (beheerplan 2023) - - 354.000 - - - - - 2024
Civiele kunstwerken (beheerplan 2024) - - - - 207.000 - - - 2025
Civiele kunstwerken (beheerplan 2025) - - - - - - 276.000 - 2026
Kademuur Plompbrug 2022 743.000 - - - - - - - 2023
Totaal Grond- weg- en waterbouwkundige werken 6.605.801 125.000 7.661.707 175.000 7.194.440 425.000 1.478.500 -
Machines, apparaten en installaties
Vervanging armatuur 2019 openbare verlichting 437.696 - - - - - - - 2023
Vervanging armatuur 2020 openbare verlichting - - 446.450 - - - - - 2024
Vervanging mast 2021 openbare verlichting - - 159.118 - - - - - 2024
Vervanging mast 2019 openbare verlichting 318.883 - - - - - - - 2023
Vervanging mast 2020 openbare verlichting - - 325.260 - - - - - 2024
Vervanging armatuur 2021 openbare verlichting - - 227.690 - - - - - 2024
KPG verlichting 2019 311.298 - - - - - - - 2023
KPG verlichting 2020 311.298 - - - - - - - 2023
KPG VRI verkeerslichten 2019 115.072 - - - - - - - 2023
KPG VRI verkeerslichten 2020 - - 115.072 - - - - - 2024
Bisonspoor wegen 2022 200.000 200.000 - - - - - - 2023
Vervanging mast 2022 openbare verlichting 162.300 - - - - - - - 2023
Vervanging mast 2023 openbare verlichting - - 165.546 - - - - - 2024
Vervanging armatuur 2022 openbare verlichting 232.244 - - - - - - - 2023
Vervanging armatuur 2023 openbare verlichting - - 236.889 - - - - - 2024
Vervanging mast 2024 openbare verlichting - - - - 168.857 - - - 2025
Vervanging armatuur 2024 openbare verlichting - - - - 241.626 - - - 2025
Vervanging mast 2025 openbare verlichting - - - - - - 172.234 - 2026
Vervanging armatuur 2025 openbare verlichting - - - - - - 246.459 - 2026
Totaal Machines, apparaten en installaties 2.088.791 200.000 1.676.025 - 410.483 - 418.693 -
Overig
KPG verkeerstekens 2020 92.953 - - - - - - - 2023
Bisonspoor groen 2022 100.000 100.000 - - - - - - 2023
KPG Meubilair 2019 124.026 - - - - - - - 2023
KPG Meubilair 2020 fase 1 64.026 - - - - - - - 2023
KPG Meubilair 2020 fase 2 60.000 - - - - - - - 2023
Totaal Overig 441.005 100.000 - - - - - -
Totaal generaal 18.685.178 425.000 14.680.071 175.000 10.327.001 425.000 2.329.693 -

Kapitaallasten

Kapitaallasten

Programma / Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025
1. Bestuur
0.1 Bestuur 160.565 159.602 158.869 158.139
0.4 Overhead 767.435 854.848 816.852 878.974
0.5 Treasury -1.476.712 -1.749.398 -1.839.626 -1.822.822
Totaal -548.712 -734.948 -863.905 -785.709
2. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 329.989 399.463 397.133 395.373
1.2 Openbare orde en veiligheid 19.176 19.083 18.988 14.309
Totaal 349.165 418.546 416.121 409.682
3. Fysiek
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.075.772 2.561.194 2.836.169 3.062.835
5.7 Openbaar groen 445.706 574.714 613.840 629.297
7.2 Riolering 2.720.237 3.114.427 3.102.021 3.155.400
7.3 Afval 466.846 575.333 570.652 567.715
7.4 Milieubeheer 1.308 32.066 89.440 89.034
7.5 Begraafplaatsen 3.855 3.883 3.911 3.940
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 196.146 303.513 277.558 268.465
Totaal 5.909.870 7.165.130 7.493.591 7.776.686
4. Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 107.289 148.151 105.162 104.713
6.3 Inkomensregelingen 3.529 3.512 5.125
6.4 Begeleide participatie 80.355 85.152 81.006 85.797
7.1 Volksgezondheid 15.010 14.940 14.872 14.803
Totaal 206.183 251.755 201.040 210.438
5. Samenleving
3.0 Economie 13.269 13.225 13.181 13.136