Programma 5. Samenleving

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen

Economie

• Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. Hieronder verstaan wij:
     o Het revitaliseren van bedrijventerreinen
     o Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers
     o Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied.
• Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme.
• Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Cultuur

• Wij zorgen goed voor ons cultureel erfgoed.
• Al onze inwoners hebben toegang tot cultuur.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Sport

• Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. We leggen meer nadruk op voor de relatie tussen sport en het sociaal domein. Wij handhaven gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Onderwijs

• Ons onderwijsaanbod zorgt er voor dat de jeugd zich kan ontwikkelen tot zelfstandig en betrokken inwoners. Dit moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:
   • Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC)
   • Vitens

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025
Bedrijventerreinen: aantal Bedrijfsinvesteringszones/onderne- mersfondsen P Meting 1 1 1 1 2 2
Transformatie kantoren: minder meters P Meting 0% 5% 3% 3% 0% ntb
Versterken kernen en centrumgebieden; aantal ondernemersfondsen P Meting 1 1 1 1 1 1
Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's) P Meting 0 0 1 0 1 1
Dienstverlening gemeente: algemene tevredenheid ondernemers E Meting per 2 jaar 6,4 per 2 jaar 6,6 Per 2 jaar ntb
Dienstverlening gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening E KCM 6 6.5 Per 2 jaar 6,5 Per 2 jaar ntb
% aantal 65+ sporters (Nieuw) p GGDatlas per 4 jaar per 4 jaar per 4 jaar per 4 jaar 47%
Het percentage van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (Nieuw) p RIVM per 4 jaar per 4 jaar per 4 jaar per 4 jaar 54%
Het percentage kinderen tussen de 13 en 17 jaar dat 5 dagen of meer minstens 1 uur per dag beweegt (Nieuw) P GGDatlas per 4 jaar per 4 jaar per 4 jaar per 4 jaar 52%

Toelichting

De drie nieuwe indicatoren staan in de Beleidsnota Sport en Bewegen 2021-2024.
% aantal 65+ sporters: De laatste meting dateert uit 2016. Voor senioren (leeftijd 65 en ouder) behaalt 46% minimaal 3 dagen per week intensief bewegen (landelijk 45%).

In Stichtse Vecht voldoet 52% aan de beweegrichtlijn van 19 jaar en ouder. De laatste meting dateert uit 2016. Meting 2020 volgt in het derde kwartaal van 2021.

Van de kinderen in Stichtse Vecht (13-17 jaar) beweegt 79% (landelijk 82%) minstens één
uur per dag. Voor 5 dagen is dat 50%. De laatste meting dateert uit 2019.

Wat mag het kosten?

Samenleving Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025
Lasten 15.101.746 14.619.506 14.818.850 14.823.403 14.755.448
Baten -4.073.833 -4.334.974 -4.404.974 -4.296.974 -4.296.974
Geraamde saldo van baten en lasten 11.027.913 10.284.532 10.413.876 10.526.429 10.458.474
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 261.095 128.481 128.481 128.481 128.481
Onttrekking aan reserves -669.956 -458.161 -358.161 -358.161 -358.161
Saldo mutaties reserves -408.861 -329.680 -229.680 -229.680 -229.680
Geraamde resultaat 10.619.052 9.954.852 10.184.196 10.296.749 10.228.794

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Overige baten en lasten (stelposten)
2021 2022 2023 2024 2025
Overige lasten - 243.568 - - -
Totaal lasten - 243.568 - - -
Saldo - 243.568 - - -

Taakveld Overige baten en lasten

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 243.568. Dit is het bedrag dat beschikbaar is in de stelpost Onderwijshuisvesting. Deze stelpost dekt de kosten gerelateerd aan onderwijshuisvesting zoals bijvoorbeeld benoemd is in het Onderwijshuisvestingsprogramma. Het bedrag dat resteert storten we jaarlijks in de reserve Onderwijshuisvesting.

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Economie
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 542.029 550.161 561.163 572.386 583.834
Kapitaallasten 3.389 13.269 13.225 13.181 13.136
Overige lasten 566.348 441.148 417.878 417.601 417.320
Totaal lasten 1.111.766 1.004.578 992.266 1.003.168 1.014.290
Totaal baten -549.316 -549.316 -549.316 -549.316 -549.316
Saldo 562.450 455.262 442.950 453.852 464.974

Taakveld Economie

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 125.200. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2021 € 150.000 beschikbaar is gesteld voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Onderwijs
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 483.962 435.397 444.104 452.986 462.046
Kapitaallasten 2.009.824 1.953.024 2.509.381 2.604.252 2.508.135
Overige lasten 3.586.116 3.257.062 3.258.578 3.264.140 3.264.169
Totaal lasten 6.079.902 5.645.483 6.212.063 6.321.378 6.234.350
Totaal baten -1.167.818 -1.293.175 -1.293.175 -1.335.175 -1.335.175
Saldo 4.912.084 4.352.308 4.918.888 4.986.203 4.899.175

Taakveld Onderwijs

Kapitaallasten
Binnen dit taakveld dalen de kapitaallasten met € 56.800. Dit is het gevolg van vrijval van afbetaalde investeringen.

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 329.054. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2021 € 342.725 aan incidentele uitgaven met betrekking op onderwijshuisvesting gedaan zijn, die met middelen uit de stelpost Onderwijshuisvesting zijn gedekt. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Baten
Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 125.357. Dit komt doordat de specifieke rijksbijdrage voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) met € 75.357 verhoogd is en de opbrengst van de verhuur van kinderopvanglocaties € 50.000 te laag was begroot.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Sportbeleid en activering
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 146.877 149.080 152.062 155.103 158.205
Overige lasten 519.504 409.504 409.531 409.531 409.531
Totaal lasten 666.381 558.584 561.593 564.634 567.736
Totaal baten -100.725 -20.725 -20.725 -20.725 -20.725
Saldo 565.656 537.859 540.868 543.909 547.011

Taakveld Sportbeleid en activering

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 110.000. Dit komt hoofdzakelijk doordat in we 2021 € 80.000 begroot hebben voor ons Lokaal sportakkoord. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Baten
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 80.000. Dit komt doordat in we 2021 € 80.000 ontvangen hebben voor ons Lokaal sportakkoord. In 2022 zijn deze baten niet begroot.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Sportaccommodaties
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 791.961 802.562 816.907 831.538 846.463
Kapitaallasten 831.794 827.783 872.497 752.529 740.711
Overige lasten 3.018.790 3.027.058 3.027.058 3.027.058 3.027.058
Totaal lasten 4.642.545 4.657.403 4.716.462 4.611.125 4.614.232
Totaal baten -1.856.035 -2.076.035 -2.146.035 -1.996.035 -1.996.035
Saldo 2.786.510 2.581.368 2.570.427 2.615.090 2.618.197

Taakveld Sportaccommodaties

Baten
Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 220.000. Dit is voor € 70.000 het gevolg van het verhogen van de toegangsprijs van zwembad ’t Kikkerfort in Kadernota 2022. De overige € 150.000 is het gevolg van het ramen van deSPUK-inkomsten (Regeling specifieke uitkering stimulering sport).

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Cultuurpresentatie, -productie, -participatie
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 21.965 22.294 22.740 23.195 23.659
Kapitaallasten 8.351 8.315 8.278 8.242 8.206
Overige lasten 623.844 507.044 332.044 332.044 332.044
Totaal lasten 654.160 537.653 363.062 363.481 363.909
Totaal baten -41.607 -37.391 -37.391 -37.391 -37.391
Saldo 612.553 500.262 325.671 326.090 326.518

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 116.800. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2021 € 94.945 extra cultuurmiddelen begroot waren voor het onderhoud van kunstobjecten en de actualisatie van de monumentenlijst. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Musea
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 21.056 21.372 21.799 22.235 22.680
Kapitaallasten 88.099 87.722 87.345 86.968 86.591
Overige lasten 484.743 557.331 557.331 557.331 557.331
Totaal lasten 593.898 666.425 666.475 666.534 666.602
Totaal baten -243.433 -243.433 -243.433 -243.433 -243.433
Saldo 350.465 422.992 423.042 423.101 423.169

Taakveld Musea

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 72.588. Dit is het gevolg van de verhoogde bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV). Het RHCVV voert de wettelijke taak van het toezicht op het archiefbeheer en het beheer van de archiefbewaarplaats voor ons uit.

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Cultureel erfgoed
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 65.896 66.884 68.222 69.587 70.978
Kapitaallasten 22.187 22.088 21.987 21.888 21.787
Overige lasten 146.874 96.874 96.874 96.874 96.874
Totaal lasten 234.957 185.846 187.083 188.349 189.639
Totaal baten -23.261 -23.261 -23.261 -23.261 -23.261
Saldo 211.696 162.585 163.822 165.088 166.378

Taakveld Cultureel erfgoed

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 50.000. Dit komt omdat in 2021 € 50.000 begroot is voor het opstellen van de kerkenvisie. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Media
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten - - - - -
Kapitaallasten 27.038 26.919 26.799 11.687 11.643
Overige lasten 1.091.099 1.093.047 1.093.047 1.093.047 1.093.047
Totaal lasten 1.118.137 1.119.966 1.119.846 1.104.734 1.104.690
Totaal baten -91.638 -91.638 -91.638 -91.638 -91.638
Saldo 1.026.499 1.028.328 1.028.208 1.013.096 1.013.052

Taakveld Media

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves
2021 2022 2023 2024 2025
Toevoeging aan reserves 261.095 128.481 128.481 128.481 128.481
Onttrekking aan reserves -669.956 -458.161 -358.161 -358.161 -358.161
Mutaties reserves -408.861 -329.680 -229.680 -229.680 -229.680

Taakveld Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves
Binnen dit taakveld dalen de toevoegingen aan reserves met € 132.614. Dit komt doordat in 2021 € 116.850 aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel sport) en € 15.764 aan de reserve Onderwijshuisvesting toegevoegd zijn. In 2022 zijn deze toevoegingen niet begroot.

Onttrekking uit reserves
Binnen dit taakveld dalen de onttrekkingen aan reserves met € 211.795. Dit komt doordat in 2021 € 311.795 aan de Algemene reserve onttrokken is om de overhevelingen uit de Programmarekening 2020 te verwerken. In 2022 is deze onttrekking niet begroot. Daarnaast is overeenkomstig de Kadernota 2022 een onttrekking van € 100.000 aan de reserve Specifieke uitkering stimulering sport begroot.