Programma 3. Fysiek

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Klimaat

  • We werken toe naar een klimaatneutrale 2) gemeente 1) in 2050 en volgen daartoe het nog vast te stellen rijksbeleid.
  • We werken toe naar een klimaatneutrale 2) gemeentelijke organisatie in 2030.

1) Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.
 2) Met klimaatneutraal bedoelen wij dat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Openbare ruimte

  • Een goed onderhouden buitenruimte waar onze inwoners plezierig kunnen wonen en recreëren.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Gebiedsgericht werken

• Bewoners ondersteunen bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving door nog beter aan te sluiten bij hun wensen, vragen en zorgen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Afval

  • Een nieuw afvalscheidingsstation en “Omgekeerd inzamelen” in alle kernen binnen Stichtse Vecht.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Wonen

  • Een passende woningvoorraad die is afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en welke voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners.
  • Woningbouw op binnenstedelijke locaties.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Omgevingswet

  • Implementeren van de Omgevingswet.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Bereikbaarheid

  • Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:
   • Plassenschap Loosdrecht e.o.
   • Recreatieschap Stichtse Groenlanden
   • Omgevingsdienstregio Utrecht (ODRU)
   • Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
   • Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC)
   • Stichting Urgentie commissie West Utrecht (SUWU)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers E VIAStatline 69 88 86 84 84 82
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw) E VIAStatline 27 45 44 42 42 42
Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw) E VIAStatline 29 28 27 26 26 25
CO2-uitstoot Gas en elektra in kiloton (SV) E Landelijke meting 170 162 145 129 113 105
Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw) E ISDE-subsidie - 425 475 525 575 625
Aantal PV-panelen (nieuw) E Stichtse Vecht 60.000 33.500 78.000 85.000 90.000 95.000
% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend P SV 0,36% <1% <1% <1% <1% <1%

Wat mag het kosten?

Fysiek Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025
Lasten 45.888.355 43.739.155 41.595.531 40.832.715 41.879.567
Baten -25.192.843 -22.509.158 -20.299.242 -19.629.124 -19.669.803
Geraamde saldo van baten en lasten 20.695.512 21.229.997 21.296.289 21.203.591 22.209.764
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 1.959.183 789.983 932.383 920.583 892.983
Onttrekking aan reserves -3.729.605 -840.513 -1.018.858 -466.858 -1.018.858
Saldo mutaties reserves -1.770.422 -50.530 -86.475 453.725 -125.875
Geraamde resultaat 18.925.090 21.179.467 21.209.814 21.657.316 22.083.889

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Verkeer, vervoer en waterstaat
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 2.114.026 2.138.626 2.167.805 2.205.214 2.243.373
Kapitaallasten 1.920.141 2.075.772 2.561.194 2.836.169 3.062.835
Overige lasten 7.037.226 7.394.793 7.618.747 7.066.519 7.633.034
Totaal lasten 11.071.393 11.609.191 12.347.746 12.107.902 12.939.242
Totaal baten -207.753 -207.753 -207.753 -207.753 -207.753
Saldo 10.863.640 11.401.438 12.139.993 11.900.149 12.731.489

Taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat

Kapitaallasten
Door afgesloten investeringen in 2021 stijgen binnen dit taakveld in 2022 de kapitaallasten met € 155.631.

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 357.567. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Verkeer en vervoer: organisatiekosten
Zoals u in het meerjarig financieel beeld heeft gelezen stijgen de kosten met € 200.000 omdat wij de vervanging voor het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte niet meer mogen activeren. Deze kosten moeten nu eenmalig in de exploitatie worden opgevangen. Daarnaast was er in 2021 € 30.000 beschikbaar ter voorbereiding voor de implementatie van het beheersysteem. Deze komt in 2022 te vervallen. Hierdoor stijgt het budget per saldo met € 170.000.

Groot onderhoud wegen
In de vastgestelde Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om dit budget met € 254.968 te verhogen. Dit betreft enerzijds een verhoging van de storting in de voorziening van € 234.678 en daarnaast een verhoging van het budget in verband met gestegen waterschapslasten met € 20.290.

Zandpad Breukelen
Bij de Programmarekening 2020 heeft uw raad besloten om een incidenteel budget van € 34.764 over te hevelen naar 2021. Dit budget wordt in 2021 gebruikt voor onderzoek naar de mogelijkheden om het Zandpad om te vormen naar een fietsstraat.

Straatreiniging
Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe bestekken waar straatreiniging deel van uitmaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor verhogen we het budget straatreiniging met € 195.228.

Onkruidbestrijding
Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe bestekken waar onkruidbestrijding deel van uitmaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor verhogen we het budget onkruidbestrijding met € 200.000.

Bediening bruggen
In de vastgestelde Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om dit budget met € 70.000 te verhogen. Gebleken was dat de marktprijs voor het bedienen van de bruggen zo’n € 70.000 hoger lag dan dat was opgenomen in de programmabegroting. De brugbediening is een wettelijke taak en wij moeten deze uitvoeren voor zover het de gemeentelijke beweegbare bruggen betreft.

Civiele constructies
Door de uitwerking van het door uw raad in 2021 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken is € 475.008 minder budget begroot voor (groot) onderhoud aan de civiele constructies in 2022.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Openbaar groen
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 1.368.629 1.387.832 1.411.764 1.439.999 1.468.800
Kapitaallasten 455.289 445.706 574.714 613.840 629.297
Overige lasten 5.349.991 5.295.303 4.847.620 4.818.578 4.888.534
Totaal lasten 7.173.909 7.128.841 6.834.098 6.872.417 6.986.631
Totaal baten -725.765 -150.765 -150.765 -150.765 -150.765
Saldo 6.448.144 6.978.076 6.683.333 6.721.652 6.835.866

Taakveld Openbaar groen

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 54.688. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Groenonderhoud
Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe bestekken waar groen deel van uitmaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor verhogen we het budget voor het groenonderhoud met € 297.294.

Oostelijke Vechtplassen
Het project Legakkerherstel Kievitsbuurten, onderdeel van het project Oostelijke Vechtplassen, wordt in 2022 afgerond. Hierdoor is in 2022 minder budget nodig dan in 2021 en dalen de lasten in 2022 met € 381.345.

Baten
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 575.000. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Oostelijke Vechtplassen
In 2021 hebben wij de laatste bijdrage ontvangen voor het project Oostelijke Vechtplassen van € 575.000. Voor de dekking van de totale lasten zijn in een eerder stadium al bijdragen ontvangen. Deze zijn volgens uw raadsbesluiten bij de Programmarekening 2020 en de Bestuursrapportage 2021 gestort in de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Riolering
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 833.658 841.088 849.085 861.066 873.288
Kapitaallasten 2.598.793 2.720.237 3.114.427 3.102.021 3.155.400
Overige lasten 3.158.635 2.985.069 2.229.796 2.231.216 2.231.121
Totaal lasten 6.591.086 6.546.394 6.193.308 6.194.303 6.259.809
Totaal baten -8.538.269 -8.181.315 -7.751.747 -7.750.375 -7.826.939
Saldo -1.947.183 -1.634.921 -1.558.439 -1.556.072 -1.567.130

Taakveld Riolering

Kapitaallasten
Als gevolg van afgesloten investeringen in 2021 stijgen binnen dit taakveld in 2022 de kapitaallasten met € 121.444.

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 173.566. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Planvorming riolering
Voor het opstellen van een vernieuwd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) was in 2021 € 76.125 begroot. In 2022 vervallen deze kosten.

Onderhoud mechanische riolering
Door de uitwerking van het in 2016 vastgestelde GRP is in 2022 circa € 98.000 minder begroot voor onderhoud aan de mechanische riolering ten opzichte van 2021.

Baten
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 356.954. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.
Zoals beschreven in het door uw raad vastgestelde GRP, stijgen de inkomsten rioolheffing met 2.6% (€ 160.377). Daarnaast daalt de onttrekking aan de egalisatievoorziening Riolering met € 517.331 ten opzichte van de onttrekking in 2021. Voor het overzicht kostendekkendheid verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Afval
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 580.036 585.072 591.890 598.842 605.934
Kapitaallasten 457.234 466.846 575.333 570.652 567.715
Overige lasten 5.864.470 5.797.048 5.773.753 5.826.491 5.826.384
Totaal lasten 6.901.740 6.848.966 6.940.976 6.995.985 7.000.033
Totaal baten -8.545.846 -8.483.029 -8.593.243 -8.658.441 -8.661.872
Saldo -1.644.106 -1.634.063 -1.652.267 -1.662.456 -1.661.839

Taakveld Afval

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 67.422. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.

Verwerking huishoudelijk afval
Door de verdere invoering van omgekeerd inzamelen verwachten we dat de verwerkingskosten voor huishoudelijk afval dalen met circa € 147.000.

Inzameling huishoudelijk afval
Door uitbreiding van het areaal ondergrondse containers stijgen de onderhoudskosten. Daarnaast wordt door maatwerk bij de invoering van het omgekeerd inzamelen een totale stijging op dit budget begroot van € 75.000.

Baten
Om 100% kostendekkendheid te realiseren in 2022 dalen de baten vanuit de afvalstoffenheffing met € 62.817. Voor het overzicht kostendekkendheid verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Milieubeheer
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 404.538 389.637 314.430 239.377 247.485
Kapitaallasten 1.314 1.308 32.066 89.440 89.034
Overige lasten 2.763.405 2.467.467 2.305.062 2.232.237 2.224.734
Totaal lasten 3.169.257 2.858.412 2.651.558 2.561.054 2.561.253
Totaal baten -624.881 -200.000 -200.000 - -
Saldo 2.544.376 2.658.412 2.451.558 2.561.054 2.561.253

Taakveld Milieubeheer

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 295.938. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.

Duurzaamheid
In 2021 zijn lasten gedekt via diverse ontvangen subsidies, die ondersteunden bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze subsidies zijn vervallen in 2022 of er zijn subsidies toegekend die lager uitvallen dan in 2021. Hierdoor dalen ook onze lasten op dit budget met € 404.221.
Daarnaast was er binnen het budget duurzaamheid in 2021 € 50.000 bijgedragen aan het begrotingstekort, in 2022 is dit bedrag weer beschikbaar.

Geluidswerende voorzieningen
Door de uitwerking van het door uw raad in 2021 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken is er € 31.008 meer budget begroot voor onderhoud aan de geluidswerende voorzieningen in 2022.

Milieubeheer
Het uurtarief van de Omgevingsdienst regio Utrecht is per 2022 gestegen naar € 96,75. Op basis van de huidige urenafname komt dit uit op een kostenstijging van € 28.000.

Baten
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 424.881.

Duurzaamheid
We hebben in 2021 diverse subsidies ontvangen die ondersteunden bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze subsidies zijn vervallen in 2022 of er zijn subsidies toegekend die lager uitvallen dan in 2021. Hierdoor dalen de baten op dit budget met € 424.881.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Begraafplaatsen
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 87.286 88.595 90.367 92.175 94.018
Kapitaallasten 10.275 3.855 3.883 3.911 3.940
Overige lasten 356.913 356.913 356.913 356.913 356.913
Totaal lasten 454.474 449.363 451.163 452.999 454.871
Totaal baten -458.598 -451.477 -451.477 -451.477 -451.477
Saldo -4.124 -2.114 -314 1.522 3.394

Taakveld Begraafplaatsen

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 3.886.104 3.926.857 4.002.192 4.079.033 4.157.215
Kapitaallasten 235.269 196.146 303.513 277.558 268.465
Overige verrekeningen -397.995 -1.289.671 2.266.946 -39.416 -
Overige lasten 6.405.123 4.174.985 1.870.977 1.291.464 1.252.048
Totaal lasten 10.128.501 7.008.317 8.443.628 5.608.639 5.677.728
Totaal baten -5.493.736 -3.145.148 -5.211.203 -2.370.897 -2.370.997
Saldo 4.634.765 3.863.169 3.232.425 3.237.742 3.306.731

Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Toegerekende personeelslasten
Zoals in de Bestuursrapportage 2021 toegelicht is de huidige formatie van het team Ruimtelijke ordening structureel verhoogd met 1 fte (ongeveer € 80.000). Deze lasten zullen wij ten laste van de grondexploitaties en ontwikkellocaties brengen waarvoor wij deze medewerk(st)er inzetten.

Overige verrekeningen (grondexploitaties)
Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verwachten we in 2022 € 891.676 meer te verrekenen voor de grondexploitaties dan in 2021. Dit verschil komt met name door de per saldo hogere totale lasten van de grondexploitaties in 2022 ten opzichte van 2021. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid.

Overige lasten
Onder dit taakveld vallen ook de budgetten van de grondexploitaties. De door uw raad vastgestelde grondexploitaties zijn in het begrotingsjaar zelf budgettair neutraal. In de onderstaande toelichtingen van Overige lasten en Baten gaan wij niet nader in op de verschillen tussen de jaren. In de bovenstaande tabel zijn onder het onderdeel ‘Overige verrekeningen’ de verrekeningen van de grondexploitaties gesaldeerd. Voor een nader inzicht in de omvang van de grondexploitaties verwijzen wij u naar het kopje Meerjarenplanning en het opgenomen totale cashflowoverzicht in de verplichte paragraaf Grondbeleid.
De belangrijkste overige mutaties die niet betrekking hebben op de grondexploitaties, lichten wij hieronder toe. Binnen dit taakveld dalen de overige lasten in 2021 met € 412.599. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.

Bestemmingsplannen (Planschade Cronenburgh)
Zoals in de Bestuursrapportage 2021 is toegelicht, heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een planschadevergoeding voor de Randweg Loenen. Ter dekking van de kosten en de planschade in 2021
(€ 55.000) is voor dit plangebied in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Overeenkomstig uw besluit zetten wij deze reserve ook in ter dekking van deze kosten. (Zie tevens de toelichting onder het kopje Mutaties reserves).

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen
Zoals in de Bestuursrapportage 2021 is toegelicht, verwachten wij dat wij voor de uitkoop van woningen die vallen onder de Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen in 2021 nog ongeveer € 600.000 aan kosten zullen maken. Voor de specifieke uitkering van deze uitkoopregeling doen wij in 2021 een aanvraag van ongeveer € 600.000. (Zie tevens de toelichting onder het kopje Baten).

Handhavingsprojecten
Zoals toegelicht in de Programmabegroting 2021 heeft u voor de handhavingsprojecten op de Scheendijk budget beschikbaar gesteld. Het betreft een meerjarig project. Voor dit project is in 2021 € 250.000 opgenomen en in 2022 € 100.000. Voor de jaren na 2022 is € 50.000 per jaar in de begroting opgenomen, zodat deze vraag projectmatig en via externe opdrachten kan worden uitgezet en uitgevoerd.
Voor de aanpak van de overlast in de woonomgeving door illegale verhuur hebben wij een taskforce ingesteld en een meldpunt geopend op onze website. Voor de handhaving maken wij gebruik van externe ondersteuning. De kosten voor 2022 zijn hiervoor in totaal € 400.000. (Zie ook onder ‘Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?’ het kopje Overlast door verhuur en onder programma 1. Bestuur het kopje Landelijke Aanpak Adreskwaliteit).

Baten
De belangrijkste overige mutaties die geen betrekking hebben op de grondexploitaties lichten wij hieronder toe. Binnen dit taakveld dalen de baten in 2021 met € 704.074. Onderstaand lichten wij het grootste verschil toe.

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen
Zoals beschreven onder Overige lasten doen wij voor de specifieke uitkering ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ in 2021 een aanvraag van ongeveer € 600.000.

Woningen
Op de verhuur van woningen verwachten wij een structureel tekort van € 74.279. Dit komt doordat de in de begroting 2021 geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden door wijziging van het gebruik van accommodaties.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Overige baten en lasten
2021 2022 2023 2024 2025
Totaal baten -200.000 -400.000 - - -
Saldo -200.000 -400.000 - - -

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

Baten
Zoals beschreven in de begroting 2021 verwachten wij in 2021 een netto verkoopopbrengst van € 200.000 te behalen uit de verkoop van vastgoed. Voor 2022 ramen wij een netto verkoopopbrengst van € 400.000. Gelet op de gemeentelijke onderhandelingspositie geven wij in deze begroting geen nadere details over het te verkopen vastgoed. Wel informeren wij uw raad hierover nader op een later tijdstip.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves
2021 2022 2023 2024 2025
Toevoeging aan reserves 1.959.183 789.983 932.383 920.583 892.983
Onttrekking aan reserves -3.729.605 -840.513 -1.018.858 -466.858 -1.018.858
Saldo -1.770.422 -50.530 -86.475 453.725 -125.875

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves
De toevoeging aan de reserves is in 2022 € 1.169.200 lager. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.
• In 2021 is er € 1.127.890 aan inkomsten voor het project Oostelijke Vechtplassen gestort in de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen. Dit was een eenmalige storting. Dit bedrag is bedoeld ter dekking van de kosten voor het project ‘Legakkerherstel Kievitsbuurt.

Onttrekking uit reserves
De onttrekking aan de reserves is in 2021 € 2.889.092 lager. Dit komt vooral door de volgende wijzigingen:
• In 2022 is er geen onttrekking opgenomen van een ‘nog te bestemmen resultaat’. Dat was in 2021 wel het geval voor een bedrag van € 762.654.
• In 2022 wordt er € 381.345 minder onttrokken voor het legakkerherstel in de Kievitsbuurt aan de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen dan in 2021. Dit omdat het project in 2022 wordt afgerond en er daardoor minder kosten zijn.
• Na doorvoering van het in 2021 door uw raad vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken wordt in 2022
€ 552.000 minder onttrokken uit de reserve voor groot onderhoud.
• Zoals hierboven beschreven zetten wij ter dekking van de kosten en de planschade voor de Randweg Loenen in 2021 (€ 55.000) de hiervoor in het verleden gevormde bestemmingsreserve in. (Zie ook onder het kopje Overige lasten).
• Zoals is toegelicht in de Bestuursrapportage 2021 heeft uw raad voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximumomvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In de Bestuursrapportage heeft u besloten om de in 2020 niet ingezette budgetten (€ 458.928) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2021 toe te voegen.
•Zoals is toegelicht in de Bestuursrapportage 2021 heeft uw raad ingestemd om voor grondexploitaties en de ontwikkellocaties in 2021 € 595.000 te onttrekken uit de Algemene reserve grondexploitaties.