Programma 1. Bestuur

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

 • Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de “Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020”.
 • Onze inwoners:
  • staan centraal;
  • worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening;
  • zijn tevreden.
 • Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig.
 • Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering).
 • Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.
 • Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving.
 • Meer integraal werken door multidisciplinaire teams aan grote maatschappelijke opgaven.
 • De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om sámen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Een nieuwe bestuursstijl

 • Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed gaan - wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen.
 • Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.
 • Een stevige positie in de regio (bestuurlijk en ambtelijk) om gezamenlijk te werken aan de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Een financieel gezonde gemeente

 • Een financieel solide beleid.
 • De loonsom blijft (behoudens loon- en inflatiecorrecties) de komende periode gelijk. Behoudens wanneer dit voortvloeit uit beleidsmatige keuzes, breidt de formatie niet uit.
 • Bij een tekort vragen wij onze inwoners niet om meer geld.
 • Bij een overschot, komt de besteding ervan altijd ten gunste van onze inwoners.
 • Behoudens loon- en inflatiecorrecties gaan de gemeentelijke belastingen niet omhoog.
  Leges en heffingen zijn maximaal kostendekkend.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:
   • NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
   • Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025
Waardering dienstverlening E KCM 8,2 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2
% Binnen termijn afgehandelde zaken P Join 65% 65% 65% 65% 65%
Aantal complimenten E Meting 30 30 30 30 30 30
Website
Aantal digitaal aangevraagde producten E Meting 36.477 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000
% Digitaal aangevraagde producten P Meting 59% 75% 76% 77% 78% 78%
Klanttevredenheid vindbaarheid en kwaliteit van informatie op website E/P KCM 7,2 7,2 7,5 7,6 7,7 7,7
Telefonie
% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer P CCM 90% 90% 90% 90% 90% 90%
% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC P KCS 82% 77% 85% 79% 80% 80%
Klanttevredenheid telefonische dienstverlening E KCM 8,5 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4
Klanttevredenheid WhatsApp E KCM 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Klanttevredenheid e-mail E KCM 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Balie
Klanttevredenheid balie dienstverlening E KCM 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Aantal geboekte, betaalde huwelijken E Meting 248 300 325 325 325 325
Klanttevredenheid huwelijken E KCM - 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Communicatie
Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen P Meting 15 9 9 10 10 10
Aantal volgers digitale communicatiemiddelen E Meting 15.525 13.500 14.000 15.000 15.500 15.500

Toelichting
De indicatoren over het aantal klachten en de waardering van de klachtafhandeling nemen wij niet meer mee in dit overzicht. Informatie over de klachtafhandeling wordt meegenomen in het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. Hierbij gaat het om de klachten uit hoofde van het klachtenprotocol en niet om bijv. FIXI-meldingen.

Wat mag het kosten?

Bestuur Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025
Lasten 26.458.840 26.521.626 27.158.372 27.813.195 29.748.267
Baten -101.833.033 -104.255.265 -105.019.404 -107.115.205 -109.079.519
Geraamde saldo van baten en lasten -75.374.193 -77.733.639 -77.861.032 -79.302.010 -79.331.252
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 1.454.142 25.367 297.417 25.859 64.129
Onttrekking aan reserves -1.026.266 -243.945 -243.945 -259.664 -243.945
Saldo mutaties reserves 427.876 -218.578 53.472 -233.805 -179.816
Geraamde resultaat -74.946.317 -77.952.217 -77.807.560 -79.535.815 -79.511.068

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bestuur
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 2.356.226 2.454.286 2.503.249 2.553.196 2.604.141
Kapitaallasten 152.398 160.565 159.602 158.869 158.139
Overige lasten 1.399.226 1.460.726 1.225.413 1.225.413 1.225.413
Totaal lasten 3.907.850 4.075.577 3.888.264 3.937.478 3.987.693
Totaal baten -40.965 -40.965 -40.965 -40.965 -40.965
Saldo 3.866.885 4.034.612 3.847.299 3.896.513 3.946.728


Taakveld Bestuur

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld stijgen de toegerekende personeelslasten met € 98.060. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe.

Personele ontwikkeling griffie
De griffie is in doorontwikkeling. Als tussenstap stelt de griffier na afstemming met de werkgeverscommissie een beperkte formatie-uitbreiding voor met medewerkers vanuit de eigen organisatie. Met deze uitbreiding wordt de continuïteit van de griffie verstevigd, vindt formalisering plaats van uren die nu extra gemaakt worden en ontstaat ruimte om in de behoefte aan meer communicatie te voorzien. De extra kosten zijn € 62.802 per jaar.

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 61.500. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Dotatie voorziening
In 2022 doteren wij incidenteel € 200.000 aan de voorziening Wachtgeld voormalig bestuur in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.

Regionale samenwerking
In 2021 is een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld (via de jaarrekening 2020) ter versterking van de positie van Stichtse Vecht in de regio. Dit budget is in 2022 niet meer beschikbaar.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Burgerzaken
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 1.133.751 1.150.557 1.173.301 1.196.499 1.220.162
Overige lasten 809.796 677.018 637.906 912.206 912.206
Totaal lasten 1.943.547 1.827.575 1.811.207 2.108.705 2.132.368
Totaal baten -871.262 -848.348 -753.439 -1.306.483 -1.306.483
Saldo 1.072.285 979.227 1.057.768 802.222 825.885

Taakveld Burgerzaken

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 132.778. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe.

Tweede kamer verkiezingen
Via de Bestuursrapportage 2021 heeft uw raad besloten om in 2021 incidenteel € 135.376 beschikbaar te stellen voor de extra kosten die gemaakt zijn in verband met de coronamaatregelen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Beheer overige gebouwen en gronden
2021 2022 2023 2024 2025
Totaal baten - -40.145 -40.145 -40.145 -40.145
Saldo - -40.145 -40.145 -40.145 -40.145

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Overhead
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 12.165.318 12.567.311 12.802.528 13.043.296 13.288.880
Kapitaallasten 797.181 767.435 854.848 816.852 878.974
Overige lasten 6.782.876 6.733.356 6.227.540 6.227.540 6.227.540
Totaal lasten 19.745.375 20.068.102 19.884.916 20.087.688 20.395.394
Totaal baten -6.836 -6.792 -6.748 -6.748 -6.748
Saldo 19.738.539 20.061.310 19.878.168 20.080.940 20.388.646

Taakveld Overhead

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld stijgen de toegerekende personeelslasten met € 401.993. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe.

Reiskosten
Door de coronamaatregelen werken de medewerkers ook in 2021 grotendeels thuis, hierdoor is in de Begroting 2021 het budget van de reiskosten incidenteel verlaagd met € 230.000. Dit budget is in 2022 weer hersteld. Er wordt onderzocht wat het meerjarig effect is. Onderdeel van dit onderzoek zijn ook de uitkomsten van de cao-onderhandelingen, die momenteel worden gevoerd. Het overige deel is het gevolg van indexatie.

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 49.520. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Ontwikkelbudget organisatie
Via de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om een incidenteel bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Digitaal personeelsdossier (DPD)
Momenteel is er sprake van veel handmatige handelingen en schakelen tussen verschillende applicaties en het bijhouden van een fysiek personeelsdossier. Deze werkwijze is in de huidige digitale tijd inefficiënt en is ook niet ondersteunend voor de overgang naar het hybride werken. De invoer van een digitaal personeelsdossier is daarom nodig om alles digitaal te kunnen ontsluiten vanuit HRM. Het realiseren van het DPD vraagt incidenteel
€ 50.000 extra budget.

Migratie Oracle
In 2022 verloopt het contract en daarmee de ondersteuning door Oracle voor een aantal van onze bedrijfskritische applicaties. In 2022 is daarom een migratie van Oracle nodig. De incidentele kosten hiervan zijn € 50.000.

Via de Begroting 2021 is er incidenteel budget ingeleverd als oplossingsmaatregel voor 2021. Deze budgetten zijn vanaf 2022 weer beschikbaar:
• Innovatiebudget € 104.567
• Cloudbudget € 65.000
• Ontwikkelbudget organisatie € 50.000

Addendum CWP
In de Begroting 2021 is incidenteel een budget beschikbaar gesteld van € 375.000 om de urgente knelpunten in de ambtelijke organisatie op te lossen en de dienstverlening te versterken. Dit budget is in 2022 niet meer beschikbaar.
Via de Jaarrekening 2020 heeft uw raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 2021. Deze budgetten zijn vanaf 2022 niet meer beschikbaar:
• Implementatie telefoonvoorziening € 100.000
• Cloudbudget € 177.909

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Treasury
2021 2022 2023 2024 2025
Kapitaallasten -1.139.838 -1.476.712 -1.749.398 -1.839.626 -1.822.822
Overige lasten 969.939 879.861 1.025.000 1.025.000 1.025.000
Totaal lasten -169.899 -596.851 -724.398 -814.626 -797.822
Totaal baten -71.001 -43.203 -53.000 -113.000 -123.000
Saldo -240.900 -640.054 -777.398 -927.626 -920.822

Taakveld Treasury

Kapitaallasten
Binnen dit taakveld stijgen de toegerekende kapitaallasten met € 336.874. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door grote investeringen die worden afgerond in 2021, waarvan vanaf 2022 rente wordt toegerekend aan de taakvelden.

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 90.078. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van een langlopende geldlening in 2020 met een negatief rentepercentage.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Belastingen
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 34.294 34.808 35.505 36.215 36.939
Overige lasten 907.673 1.022.415 983.235 971.107 968.309
Totaal lasten 941.967 1.057.223 1.018.740 1.007.322 1.005.248
Totaal baten -13.932.315 -13.932.315 -13.932.315 -13.932.315 -13.932.315
Saldo -12.990.348 -12.875.092 -12.913.575 -12.924.993 -12.927.067


Taakveld Belastingen

Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 114.742. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe.
Via de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om een bedrag beschikbaar te stellen voor de implementatiekosten van een nieuwe belastingapplicatie bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). In 2022 resulteert dit in een hogere bijdrage voor Stichtse Vecht van € 64.000.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Algemene uitkering
2021 2022 2023 2024 2025
Totaal baten -87.222.153 -90.933.208 -90.850.417 -92.352.800 -94.328.226
Saldo -87.222.153 -90.933.208 -90.850.417 -92.352.800 -94.328.226


Taakveld Algemene uitkering

Baten
Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 3.711.055. De ramingen van de Algemene uitkering zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds (zie RIB nr. 43 van 24 juni 2021). Wij volgen de landelijke richtlijn voor het vanaf 2022 opnemen van de extra (compensatie)middelen voor de Jeugdzorg.

De arbitragecommissie Jeugdzorg heeft uitgesproken dat het Rijk gemeenten voor de Jeugdzorg extra middelen ter beschikking dient te stellen. De (demissionaire) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een reactie op deze uitspraak aangekondigd om gemeenten in 2022 incidenteel te compenseren (voor alle gemeenten samen ongeveer € 1,3 miljard) en het besluit over de structurele compensatie over te laten aan het nieuwe kabinet. Voor Stichtse Vecht betekent dit, op basis van de nu bekende gegevens, in 2022 een hogere algemene uitkering van € 3.586.022. Overeenkomstig de landelijke richtlijn mogen gemeenten in hun meerjarenbegrotingen anticiperen op de daadwerkelijke toekenning van deze compensatie. Vanaf 2023 mag 75% worden opgenomen van het bedrag waarover op landelijk niveau overeenstemming is bereikt.

De (demissionaire) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorstel voor de herijking van het Gemeentefonds (ingangsjaar 2023) ter advisering aangeboden aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Uit de eerste reactie van de ROB op het herijkingsvoorstel heeft de minister geconcludeerd dat aanpassingen in het voorstel nodig zijn. In het eerste voorstel was Stichtse Vecht een voordeelgemeente. Het nieuwe kabinet zal een besluit nemen over het herijkingsvoorstel. Naar verwachting worden de eerste prognoses van het daadwerkelijke herijkingsvoorstel uiterlijk in de Decembercirculaire 2021 opgenomen. In deze begroting is niet geanticipeerd op de uiteindelijke uitkomsten van de herijking voor Stichtse Vecht.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Overige baten en lasten (stelposten)
2021 2022 2023 2024 2025
Overige lasten 90.000 90.000 1.279.643 1.486.628 3.025.386
Totaal lasten 90.000 90.000 1.279.643 1.486.628 3.025.386
Totaal baten 311.499 1.589.711 657.625 677.251 698.363
Saldo 401.499 1.679.711 1.937.268 2.163.879 3.723.749


Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

Baten

In de programmabegroting nemen wij voor de achteruitgang van de Algemene uitkering een stelpost op om eventuele neerwaartse bijstellingen in de circulaires te kunnen opvangen. Voor 2022 is € 951.000 opgenomen.

Zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief van de Meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds (zie RIB nr. 43 van 24 juni 2021) hebben wij extra middelen ontvangen voor de invoering van de Wet open overheid (Woo) en de integratie-uitkering Voogdij/18+. De besluitvorming over de Woo was tijdens het opstellen van de begroting nog niet afgerond. Voor de integratie-uitkering Voogdij/18+ wordt vanaf 2022 het woonplaatsbeginsel ingevoerd. Bij het opstellen van de begroting konden we de financiële consequenties van de invoering nog niet bepalen. De gegevens worden begin 2022 bekendgemaakt. In afwachting van besluitvorming over de Woo en de bekendmaking van de gevolgen van de invoering van het woonplaatsbeginsel voor de Voogdij/18+ zijn deze middelen toegevoegd aan de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. In 2022 is voor de invoering van de Woo € 144.699 gereserveerd en voor de integratie-uitkering Voogdij 18+ € 494.012.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves
2021 2022 2023 2024 2025
Toevoeging aan reserves 1.454.142 25.367 297.417 25.859 64.129
Onttrekking aan reserves -1.026.266 -243.945 -243.945 -259.664 -243.945
Saldo 427.876 -218.578 53.472 -233.805 -179.816


Taakveld Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

Binnen dit programma voegen we € 1.428.775 minder toe aan de reserves. Dit komt met name door de incidentele toevoeging in 2021 aan de Risicoreserve corona van de extra middelen uit het corona-compensatiepakket die zijn opgenomen in het Gemeentefonds (in totaal in 2021 € 1.340.486).

Onttrekking aan reserves

Binnen dit programma onttrekken we € 782.321 minder aan de reserves. Dit komt onder andere door de incidentele onttrekking aan de Risicoreserve corona voor de coronamaatregelen tijdens de verkiezingen in 2021 (€ 135.377).