Programma 2. Veiligheid

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een veilige gemeente voor iedereen.

  • Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente.
  • Inwoners ervaren merkbare handhaving.
  • Het (zoveel mogelijk) voorkomen van ondermijning.
  • Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:
   • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron R2020 B2021 B2022
Totale criminaliteit per 1.000 inwoners E Monitor 37,9 42,3 42,3
Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte aanpak E IVP SV 4 10 10
Ondermijning risicolocaties P IVP SV 3 2 2
Aantal nieuwe signalen Ondermijning E IVP SV 49 15 15
Aantal meldingen jeugdoverlast P RVS 642 260 260
Aantal WhatsAppgroepen P IVP SV 60 60 60

Toelichting
Indicatoren 2023, 2024 en 2025 worden opgenomen in het in 2022 op te stellen nieuwe beleidsplan.

Wat mag het kosten?

Veiligheid Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025
Lasten 6.375.064 6.408.000 6.654.946 6.673.417 6.687.870
Baten -71.720 -47.391 -47.391 -47.391 -47.391
Geraamde saldo van baten en lasten 6.303.344 6.360.609 6.607.555 6.626.026 6.640.479
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 31.371 31.371 - - -
Onttrekking aan reserves -26.051 -203.300 -57.422 -26.051 -26.051
Saldo mutaties reserves 5.320 -171.929 -57.422 -26.051 -26.051
Geraamde resultaat 6.308.664 6.188.680 6.550.133 6.599.975 6.614.428

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Crisisbeheersing en brandweer
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 55.065 55.891 57.009 58.149 59.312
Kapitaallasten 256.432 329.989 399.463 397.133 395.373
Overige lasten 4.291.145 4.304.145 4.485.052 4.485.052 4.485.052
Totaal lasten 4.602.642 4.690.025 4.941.524 4.940.334 4.939.737
Totaal baten -9.006 -9.006 -9.006 -9.006 -9.006
Saldo 4.593.636 4.681.019 4.932.518 4.931.328 4.930.731

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer

Kapitaallasten
Binnen dit taakveld stijgen de kapitaallasten in 2022 met € 73.557. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat binnen het project Repressieve huisvesting brandweer de nieuwbouw van de brandweerkazerne van Nieuwer Ter Aa in 2021 is opgeleverd.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Openbare orde en veiligheid
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 1.001.069 1.015.711 1.000.131 1.019.636 1.039.365
Kapitaallasten 20.736 19.176 19.083 18.988 14.309
Overige lasten 750.617 683.088 694.208 694.459 694.459
Totaal lasten 1.772.422 1.717.975 1.713.422 1.733.083 1.748.133
Totaal baten -62.714 -38.385 -38.385 -38.385 -38.385
Saldo 1.709.708 1.679.590 1.675.037 1.694.698 1.709.748

Taakveld Openbare orde en veiligheid

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten in 2022 met € 67.529. Dit komt met name doordat uw raad op 2 maart 2021 heeft ingestemd met de aanvraag van een suppletieregeling bij het Rijk in 2021 voor € 76.029 voor de meerkosten van opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Overeenkomstig het raadsbesluit wordt de ontvangen suppletie-uitkering in 2021 ingezet voor de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de herontwikkeling Merwedeweg 5a te Breukelen. Voor 2022 is geen aanvraag ontvangen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves
2021 2022 2023 2024 2025
Toevoeging aan reserves 31.371 31.371 - - -
Onttrekking aan reserves -26.051 -203.300 -57.422 -26.051 -26.051
Saldo 5.320 -171.929 -57.422 -26.051 -26.051

Taakveld Mutaties reserves

Onttrekking aan reserves

Zoals in de Kadernota 2022 is toegelicht komt in 2022 de reserve Integrale veiligheid te vervallen. Het eind 2021 aanwezig saldo is € 177.249.