Programma 4. Sociaal

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Krachtige inwoners door zorg voor elkaar

• Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van inwoners zelf en hun omgeving.
• Goede zorg voor wie dit nodig heeft.
• Het is voor ons een permanente opgave om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verlagen.
• Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun situatie behouden.
• Het voorkomen van problematische schulden en bieden van passende financiële ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben.
• Een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid.
• Voorkomen van problematische eenzaamheid.
• De doorlooptijd van inburgeringstrajecten verkorten om nieuwkomers beter/sneller te laten integreren.

Algemeen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Preventie en welzijn

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Gezondheid

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Participatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

WMO

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Jeugd

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:
   • GGD Regio Utrecht (GGDrU)
   • Stichting Kansis/KansisGroen
Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Sociaal Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025
Lasten 52.922.896 54.595.172 54.671.123 54.870.623 55.045.683
Baten -13.202.687 -14.308.862 -13.628.749 -13.609.843 -13.609.843
Geraamde saldo van baten en lasten 39.720.209 40.286.310 41.042.374 41.260.780 41.435.840
Mutaties reserves
Toevoeging aan reserves 313.970 - - - -
Onttrekking aan reserves -940.668 -69.662 -69.662 -69.662 -69.662
Saldo mutaties reserves -626.698 -69.662 -69.662 -69.662 -69.662
Geraamde resultaat 39.093.511 40.216.648 40.972.712 41.191.118 41.366.178

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Algemeen:
Vanaf 2022 worden de werkzaamheden voor de Jeugdwet, de Wmo-begeleiding en de wijkteams uitgevoerd door de nieuwe contractpartner TIM. Hiervoor is een vaste aanneemsom vastgesteld voor het hele takenpakket. In verband met de al jaren stijgende kosten is voor de totstandkoming van de overeenkomst € 3.096.670 extra beschikbaar gesteld in de begroting. Hoewel de aanneemsom een totaalbedrag betreft, zijn we overeenkomstig de BBV-voorschriften verplicht de bedragen van de mutaties afzonderlijk binnen de betreffende taakvelden op te nemen en toe te lichten. Binnen de taakvelden beperken we de toelichting en verwijzen we naar deze algemene tekst.

Het totale bedrag van € 3.096.670 is als volgt opgebouwd binnen de taakvelden:

Overige baten en lasten (Overige lasten) - € 500.000
Samenkracht en burgerparticipatie (Overige lasten) € 250.000
Wijkteam (Toegerekende personeelslasten) € 298.440
Wijkteams (Overige lasten ) - € 1.613.417
Maatwerkdienstverlening Wmo-begeleiding (Overige lasten) - € 37.425
Maatwerkdienstverlening Jeugdzorg (Overige lasten) - € 1.909.846
Maatwerkdienstverlening (Toegerekende personeelslasten) € 415.578

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Overige baten en lasten (stelposten)
2021 2022 2023 2024 2025
Overige lasten -850.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Totaal lasten -850.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Saldo -850.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten)

Overige lasten

Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 500.000. Het betreft de taakstellende kortingen op jeugdvoorzieningen en Wmo-begeleiding. Deze taakstellingen vervallen per 2022 en maken deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Samenkracht en burgerparticipatie
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 630.886 641.381 654.000 666.874 680.002
Kapitaallasten 107.786 107.289 148.151 105.162 104.713
Overige lasten 3.530.918 3.025.815 2.864.336 2.864.915 2.865.654
Totaal lasten 4.269.590 3.774.485 3.666.487 3.636.951 3.650.369
Totaal baten -312.736 -252.774 -252.774 -252.774 -252.774
Saldo 3.956.854 3.521.711 3.413.713 3.384.177 3.397.595

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Overige lasten
Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 505.103. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe.

Inkoop Jeugd en Wmo
De begroting 2022 is verlaagd met € 250.000. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Vitale coalitie
Overeenkomstig de Kadernota 2022 is de taakstelling op de Vitale coalitie met 75% teruggebracht. Als gevolg van de resterende taakstelling daalt het budget met € 160.673.

Jeugd- en jongerenwerk
In 2021 hebben we € 59.962 begroot aan uitgaven voor Jeugd- en jongerenwerk waar we subsidie voor ontvangen. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Baten
Binnen dit taakveld dalen de baten met € 59.962. Dit komt doordat we in 2021 € 59.962 aan subsidies ontvangen hebben voor Jeugd- en jongerenwerk. In 2022 zijn deze baten niet begroot.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wijkteams
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 572.132 282.393 288.041 293.801 299.677
Overige lasten 104.358 1.717.775 1.717.775 1.717.775 1.717.775
Totaal lasten 676.490 2.000.168 2.005.816 2.011.576 2.017.452
Saldo 676.490 2.000.168 2.005.816 2.011.576 2.017.452

Taakveld Wijkteams

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld dalen de toegerekende personeelslasten met € 289.739. Dit komt hoofdzakelijk door de verschuiving van € 298.440 als gevolg van de overgang van gemeentelijk personeel naar het consortium dat de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding gaat uitvoeren. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 1.613.417. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Inkomensregelingen
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 1.699.364 1.726.750 1.759.859 1.793.627 1.828.074
Kapitaallasten 3.546 3.529 3.512 - 5.125
Overige lasten 14.368.382 14.399.574 14.399.574 14.388.530 14.388.530
Totaal lasten 16.071.292 16.129.853 16.162.945 16.182.157 16.221.729
Totaal baten -11.804.630 -11.805.361 -11.806.340 -11.807.126 -11.807.126
Saldo 4.266.662 4.324.492 4.356.605 4.375.031 4.414.603

Taakveld Inkomensregelingen

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Begeleide participatie
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 3.163.693 3.099.820 3.040.766 3.093.318 3.146.781
Kapitaallasten 85.115 80.355 85.152 81.006 85.797
Overige lasten 1.021.721 1.109.851 1.010.696 1.061.899 1.059.981
Totaal lasten 4.270.529 4.290.026 4.136.614 4.236.223 4.292.559
Totaal baten -519.770 -519.770 -519.770 -519.770 -519.770
Saldo 3.750.759 3.770.256 3.616.844 3.716.453 3.772.789

Taakveld Begeleide participatie

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld dalen de toegerekende personeelslasten met € 63.873. Dit is vrijwel geheel het gevolg van lagere salarislasten van de Wsw-medewerkers. Het aantal medewerkers (en dus de salarislasten) nemen geleidelijk af, doordat er geen nieuwe medewerkers meer instromen.

Overige lasten
De overige lasten stijgen met € 88.130. Het budget voor de Wsw varieert jaarlijks, omdat de mutaties van de rijksvergoeding (in het Gemeentefonds) worden opgenomen in het Wsw-budget. Deze mutatie betreffen bijvoorbeeld wijzigingen in het aantal te financieren werkplekken en periodieke indexeringen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Arbeidsparticipatie
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 571.200 579.768 591.364 603.191 615.254
Overige lasten 1.101.506 1.467.272 1.728.388 1.768.929 1.760.342
Totaal lasten 1.672.706 2.047.040 2.319.752 2.372.120 2.375.596
Totaal baten - -385.753 -570.553 -616.753 -616.753
Saldo 1.672.706 1.661.287 1.749.199 1.755.367 1.758.843

Taakveld Arbeidsparticipatie

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 365.766. Wij verklaren dit als volgt:
De lasten voor inburgering zijn € 374.511 hoger dan in 2021. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet inburgering. Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Hiervoor wordt door het Rijk extra budget beschikbaar gesteld. De uitgaven zijn aangepast aan de hogere inkomsten.

Baten
De baten voor inburgering zijn € 385.753 hoger dan in 2021. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet inburgering. Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Dit bedrag betreft de verwachte rijksbijdrage ter dekking van de kosten van inburgeringsvoorzieningen.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 698.076 710.684 724.897 739.395 754.182
Overige lasten 1.601.952 1.675.941 1.675.941 1.675.941 1.675.941
Totaal lasten 2.300.028 2.386.625 2.400.838 2.415.336 2.430.123
Totaal baten -168.509 -148.162 -82.270 -16.378 -16.378
Saldo 2.131.519 2.238.463 2.318.568 2.398.958 2.413.745

Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 73.989. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor het collectief vervoer. De stijging is gebaseerd op begrotingscijfers van de provincie, waarbij rekening is gehouden met gestegen vervoerstarieven en een bezetting van 80%.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Maatwerkdienstverlening
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 2.173.082 1.794.715 1.829.763 1.865.511 1.901.975
Overige lasten 17.927.651 18.042.298 18.006.799 18.001.724 18.001.724
Totaal lasten 20.100.733 19.837.013 19.836.562 19.867.235 19.903.699
Totaal baten -361.517 -361.517 -361.517 -361.517 -361.517
Saldo 19.739.216 19.475.496 19.475.045 19.505.718 19.542.182

Taakveld Maatwerkdienstverlening

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld dalen de Toegerekende personeelslasten met € 378.367. Dit komt hoofdzakelijk door de verschuiving van € 415.578 als gevolg van de overgang van gemeentelijk personeel naar het consortium dat de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding gaat uitvoeren. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 114.647. Wij verklaren dit als volgt:

Inkoopbureau
Het budget voor het inkoopbureau is € 269.099 lager dan in 2021. In 2021 is dit bedrag nog incidenteel beschikbaar om het inkoopproject af te ronden. Vanaf 2022 vervalt dit bedrag en is uitsluitend het ‘regulier’ budget van € 151.825 beschikbaar.

Huishoudelijke hulp
Het budget voor huishoudelijke hulp is € 48.829 hoger dan in 2021. Deze stijging is het gevolg van een aanpassingen van de rijksbijdrage in het Gemeentefonds.

Wmo-begeleiding
De begroting 2022 is verhoogd met € 37.425. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Regionaal Transformatiefonds jeugd
Het budget voor het regionale Transformatiefonds jeugd is € 393.771 lager dan in 2021. In 2021 is dit bedrag nog beschikbaar om het project af te ronden. Vanaf 2022 is geen budget meer beschikbaar.

Jeugdzorg
Het budget voor de Jeugdzorg is € 735.680 hoger dan in 2021. In 2021 is door het Rijk incidenteel extra budget beschikbaar gesteld van € 1.179.994 als tegemoetkoming voor de gestegen kosten in de jeugdzorg. In 2022 is aan de budgetten voor de jeugdzorg € 1.909.846 toegevoegd. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Geëscaleerde zorg
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 125.894 127.782 130.338 132.945 135.604
Overige lasten 1.777.406 1.777.406 1.777.406 1.777.406 1.777.406
Totaal lasten 1.903.300 1.905.188 1.907.744 1.910.351 1.913.010
Saldo 1.903.300 1.905.188 1.907.744 1.910.351 1.913.010

Taakveld Geëscaleerde zorg

Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe.

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Volksgezondheid
2021 2022 2023 2024 2025
Toegerekende personeelslasten 83.930 85.189 86.893 88.631 90.403
Kapitaallasten 15.078 15.010 14.940 14.872 14.803
Overige lasten 2.409.220 2.474.575 2.482.532 2.485.171 2.485.940
Totaal lasten 2.508.228 2.574.774 2.584.365 2.588.674 2.591.146
Totaal baten -35.525 -35.525 -35.525 -35.525 -35.525
Saldo 2.472.703 2.539.249 2.548.840 2.553.149 2.555.621

Taakveld Volksgezondheid

Overige lasten
Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 65.355. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de verhoogde bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU). Deze verhoging bestaat uit loon- en prijsindexatie en investeringen in informatiebeveiliging en privacybeleid.

 

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Mutaties reserves
2021 2022 2023 2024 2025
Toevoeging aan reserves 313.970 - - - -
Onttrekking aan reserves -940.668 -69.662 -69.662 -69.662 -69.662
Mutaties reserves -626.698 -69.662 -69.662 -69.662 -69.662

Taakveld Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves
Binnen dit taakveld zijn de toevoegingen aan reserves € 313.970 lager. Deze afwijking wordt verklaard doordat in 2021 (overeenkomstig de Kadernota 2020) een bedrag van € 313.970 aan de Algemene reserve is toegevoegd. In 2022 is deze toevoeging niet begroot.

Onttrekking uit reserves
Binnen dit taakveld zijn de onttrekkingen aan reserves € 871.006 lager. In 2021 is dit bedrag aan de Algemene reserve onttrokken om de overhevelingen uit de Programmarekening 2020 te verwerken. In 2022 is deze onttrekking niet begroot.