Sitemap

Programmabegroting 2022 Blz. 1
Programmabegroting 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Financieel beeld Blz. 7
Uiteenzetting financiële positie Blz. 8
Toelichting mutaties Blz. 9
Voorstel saldo 2022 Blz. 10
Provincie en toezicht Blz. 11
Programma 1. Bestuur Blz. 12
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 13
Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners Blz. 14
Digitaliseren oude bouwdossiers Blz. 15
MijnOverheid Berichtenbox Blz. 16
Beheerssystemen naar de Cloud Blz. 17
Klanttevredenheidsonderzoek Blz. 18
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 19
Trouwen in Stichtse Vecht Blz. 20
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Blz. 21
Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 22
Een nieuwe bestuursstijl Blz. 23
Regionale samenwerking U10 Blz. 24
Inrichten burgerpanel Blz. 25
Participatietools Blz. 26
Online Blz. 27
Doorontwikkeling website Blz. 28
Een financieel gezonde gemeente Blz. 29
Solide financieel beleid Blz. 30
Verbonden partijen Blz. 31
Effect- en prestatie-indicatoren Blz. 32
Wat mag het kosten? Blz. 33
Programma 2. Veiligheid Blz. 34
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 35
Een veilige gemeente voor iedereen. Blz. 36
Behoud veiligheidsniveau Blz. 37
Cameratoezicht Blz. 38
Cybercrime Blz. 39
Integraal Veiligheidsplan Blz. 40
Lokale crisisorganisatie Blz. 41
Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig Blz. 42
Maatschappelijke betrokkenheid Blz. 43
Persoonsgerichte aanpak Blz. 44
Uitvoering Plan van aanpak Ondermijning Blz. 45
Verbonden partijen Blz. 46
Effect- en prestatie-indicatoren Blz. 47
Wat mag het kosten? Blz. 48
Programma 3. Fysiek Blz. 49
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 50
Klimaat Blz. 51
Duurzaamheid Blz. 52
Klimaatneutraal Blz. 53
Plan warmtevisie Blz. 54
Regionale adaptatiestrategie Blz. 55
Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 56
Subsidies Blz. 57
Verlagen uitstoot broeikasgassen Blz. 58
Openbare ruimte Blz. 59
Beheerplannen Wegen en Kades Blz. 60
Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte Blz. 61
Toekomst buitendienst Blz. 62
Recreatieschappen Blz. 63
Gebiedsgericht werken Blz. 64
Gebiedsgericht werken Blz. 65
Afval Blz. 66
Nieuw afvalscheidingsstation Blz. 67
Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen Blz. 68
Wonen Blz. 69
(Woningbouw)ontwikkelingen Blz. 70
Faciliteren bouw woningen Blz. 71
Informatievoorziening ruimtelijke projecten Blz. 72
Onderzoek OV-knooppunten Blz. 73
Starterslening Blz. 74
Vitaliteit kleine kernen Blz. 75
Overlast door verhuur Blz. 76
Omgevingswet Blz. 77
Omgevingswet Blz. 78
Implementatie Omgevingswet Blz. 79
Bereikbaarheid Blz. 80
Ontwikkelingen Zuilense Ring Blz. 81
OV-bereikbaarheid Blz. 82
Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Blz. 83
Verbonden partijen Blz. 84
Effect- en prestatie-indicatoren Blz. 85
Wat mag het kosten? Blz. 86
Programma 4. Sociaal Blz. 87
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 88
Krachtige inwoners door zorg voor elkaar Blz. 89
Algemeen Blz. 90
Lokale herstelagenda Blz. 91
Belangrijkste ontwikkelingen in 2022 Blz. 92
Preventie en welzijn Blz. 93
Cluster Preventie en welzijn Blz. 94
Vrijwilligers Blz. 95
Gezondheid Blz. 96
Nota Positief gezondheidsbeleid Blz. 97
Participatie Blz. 98
Actieplan Stichtse Vecht werkt Blz. 99
Eigen participatie Blz. 100
Slim vertrouwen Blz. 101
Samen in actie tegen armoede en schulden Blz. 102
WMO Blz. 103
Actieprogramma Wonen Blz. 104
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) Blz. 105
Regiotaxi Blz. 106
Mantelzorgers Blz. 107
Jeugd Blz. 108
Regionale agenda Blz. 109
Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Blz. 110
Versterken wijkteam Blz. 111
Verbonden partijen Blz. 112
Wat mag het kosten? Blz. 113
Programma 5. Samenleving Blz. 114
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 115
Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen Blz. 116
Economie Blz. 117
Economische ambities Blz. 118
Programma Economie 2020 - 2023 Blz. 119
Cultuur Blz. 120
Integrale visie kerkgebouwen Blz. 121
Sport Blz. 122
Nationaal sportakkoord Blz. 123
Nota Sport en Bewegen 2021-2025 Blz. 124
Onderwijs Blz. 125
(Gelijke) onderwijskansen Blz. 126
Integraal huisvestingsplan Blz. 127
Verbonden partijen Blz. 128
Effect- en prestatie-indicatoren Blz. 129
Wat mag het kosten? Blz. 130
Paragrafen Blz. 131
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 132
Inleiding Blz. 133
Uitgangspunten risicomanagement Blz. 134
Risicoprofiel Blz. 135
Grootste risicogebieden Blz. 136
Ratio weerstandsvermogen Blz. 137
Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Programmabegroting 2022 Blz. 138
Financiële kengetallen Blz. 139
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 140
Inleiding Blz. 141
Wegen Blz. 142
Civiele constructies Blz. 143
Openbare verlichting Blz. 144
Water en riolering Blz. 145
Groen Blz. 146
Speelterreinen Blz. 147
Sportterreinen Blz. 148
Gebouwen Blz. 149
Financiering Blz. 150
Inleiding Blz. 151
Financieringspositie Blz. 152
Financieringsbeleid Blz. 153
Leningportefeuille Blz. 154
Beleggingen Blz. 155
Rente Blz. 156
Renteschema 2022 Blz. 157
Renteverwachting Blz. 158
Risicobeheersing Blz. 159
Bedrijfsvoering Blz. 160
Inleiding Blz. 161
Ontwikkeling organisatie Blz. 162
Innovatie Blz. 163
Opleidingsprogramma Blz. 164
Human Resources Blz. 165
Loonsom organisatie Blz. 166
Inkoop- en aanbesteding Blz. 167
Informatisering en Automatisering Blz. 168
Informatiebeleid en –beheer Blz. 169
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging Blz. 170
Onderzoeksprogramma Blz. 171
Integriteit Blz. 172
Overheadkosten 2022 Blz. 173
Verbonden partijen Blz. 174
Inleiding Blz. 175
Overzicht verbonden partijen Blz. 176
1.1 Gemeenschappelijke Regelingen Blz. 177
1.2 Gemeenschappelijke Regelingen Blz. 178
2. Vennootschappen en coöperaties Blz. 179
3 Stichtingen en verenigingen Blz. 180
Grondbeleid Blz. 181
Inleiding Blz. 182
Nota grondbeleid Blz. 183
Algemene reserve grondexploitatie Blz. 184
Risicobeheersing Blz. 185
Grondexploitaties Blz. 186
Grondprijzenbrief Blz. 187
Lokale heffingen Blz. 188
Inleiding Blz. 189
Retributies Blz. 190
Belastingen Blz. 191
Overzicht tarieven en opbrengsten Blz. 192
Kostendekkendheid Blz. 193
Lokale belastingdruk Blz. 194
Taakstellingen 2019-2022 Blz. 195
Taakstellingen 2019 - 2022 Blz. 196
Financiële begroting Blz. 197
Overzicht van baten en lasten Blz. 198
Overzicht van baten en lasten Blz. 199
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 200
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 201
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 202
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 203
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 204
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 205
Investeringsplanning Blz. 206
Investeringsplanning Blz. 207
Kapitaallasten Blz. 208
Kapitaallasten Blz. 209
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 210
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 211
Geprognosticeerde balans Blz. 212
Geprognosticeerde balans Blz. 213
EMU-saldo Blz. 214
EMU-saldo Blz. 215
Kerngegevens Stichtse Vecht 2022-2025 Blz. 216
Kerngegevens Stichtse Vecht 2022-2025 Blz. 217
Verplichte indicatoren door het Rijk Blz. 218
Programma 1 Bestuur Blz. 219
Programma 2 Veiligheid Blz. 220
Programma 3 Fysiek Domein Blz. 221
Programma 4 Sociaal Blz. 222
Programma 5 Samenleving Blz. 223
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap