Bijlagen

Kerngegevens Stichtse Vecht 2023-2026

Kerngegevens Stichtse Vecht 2023 - 2026
Kerngegevens 2023 2024 2025 2026
Inwoners per 1 januari 65.500 65.906 66.301 66.687
Inwoners < 18 jaar per 1 januari 13.113 13.092 13.102 13.139
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde) 737 736 733 742
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober 2.983 2.919 2.859 2.799
Woonruimten per 1 januari 29.475 29.729 29.963 30.222

Verplichte indicatoren door het rijk

Programma 1

Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron R2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026
Formatie per 1.000 inwoners P SV 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1
Bezetting per 1.000 inwoners P SV 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5
Apparaatskosten per inwoner P SV 306,00 308,00 324,53 320,08 323,33 323,70
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom P SV 21,14 <10% <10% <10% <10% <10%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000) P SV 1.047 1.265 1.024 938 838 838
Overhead als % van de totale lasten P SV 13,1 13,8 13,8 13,6 13,4 13,5
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen P SV 752,20     752,20 749,10 749,10 749,10 749,10
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen P SV 396,40     396,40 392,83 392,83 392,83 392,83
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen P SV 927,42     927,42 922,74 922,74 922,74 922,74
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen P SV 571,62     571,62 566,48 566,48 566,48 566,48
Demografische druk (de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 20-64 en de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+ ) E BRP 78% 74% 79% 79% 80% 80%

Programma 2

Verplichte indicatoren Rijk E/P Bron R2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners E Buro HALT 33,5 55 55 55 55 55
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners E CBS 1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners E CBS 2,5 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners E CBS 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners E CBS 2,6 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Programma 3

Verplichte indicatoren Rijk E/P Bron R2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis P AVU/Afval- visie 190 100 140 115 100 100
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa) P RWS leef- omgeving 5% 5% 6% 7% 8% 8%
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen P BAG 1,5 58,0 14,0 30,1 0,6 56,5

Programma 4

Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron R2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar P LISA 478 590 590 590 590 590
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter P Verwey Jonker per 2 jaar 1,52% per 2 jaar 1,52% per 2 jaar 1,52%
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin P Verwey Jonker per 2 jaar 2,6% per 2 jaar 2,6% per 2 jaar 2,6%
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking P CBS 70% 70% 70% 70% 70% 70%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen) P Verwey Jonker per 2 jaar 0,5% per 2 jaar 0,5% per 2 jaar 0,5%
Aantal personen per 10.000 inwoners met een een bijstandsuitkering P CBS 287 195 190 200 200 200
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar P CBS 51,4 60 60 60 60 60
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp P CBS 8,6% 7% 7% 7% 7% 8,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming P CBS NB 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering P CBS 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo P GMSD 453 500 500 500 500 500

Programma 5

Verplichte indicatoren Rijk P/E Bron R2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat. P VSV verkenner 1,50 1,52 1,52 1,52 1,52 1,50
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. P Jaarverslag RBL 1,0 1 1 1 1 1
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. P Jaarverslag RBL 21 25 25 25 25 25
Functiemenging: de functiemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. P waarstaatjegemeente.nl 44,8 47,5 46 46 46 46
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar P waarstaatjegemeente.nl 793 828 860 895 925 925
% Niet-sporters P RIVM per 4 jaar per 4 jaar per 4 jaar per 4 jaar 46% per 4 jaar