Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Iedereen doet mee en hoort erbij

We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en aan de samenleving kan bijdragen. Dit geeft voldoening en heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk. Voor die inwoners die dat nodig hebben bieden we hulp en ondersteuning om te kunnen (blijven) meedoen.

De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities:

 • We zetten in op preventie en vroegsignalering
 • We zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning
 • We waarderen onze mantelzorgers
 • We zetten ons in voor een inclusieve samenleving
 • We stimuleren sport en bewegen
 • We investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties
 • We zijn verbonden door cultuur
 • We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind
 • We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis
 • Samen met onze partners werken we aan het realiseren van deze ambities. De belangrijkste partijen zijn TIM SV, Kansis en partijen in het voorveld.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders vastgesteld:

Opgave / Doel Kaders (vastgesteld d.d.)
Iedereen doet mee en hoort erbij
 • Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)
 • Uitwerking IBK Sociaal domein (B&W 5 jul 2022)
 • Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022)
 • Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021)
 • Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019)
 • Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)
 • Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022)
 • Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)
 • Afsprakenkader MOBW Utrecht West 2020-2022 (college 15 maart 2020)
 • Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht (2020-2022) (college 2 juni 2020)
 • Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid. (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020)
 • Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020)
 • Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Sociaal:

 • Samenkracht en burgerparticipatie
 • Wijkteams
 • Inkomensregelingen
 • Begeleide participatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Maatwerkvoorzieningen (WMO)
 • Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-
 • Geëscaleerde zorg 18+ en 18-
 • Volksgezondheid

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effect indicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met GGD Regio Utrecht (GGDrU) en Stichting Kansis/KansisGroen. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Programma 4 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.774 4.210 4.181 4.196 4.210
6.2 Wijkteams 2.000 1.592 1.598 1.596 1.598
6.3 Inkomensregelingen 16.130 16.195 16.223 16.269 16.308
6.4 Begeleide participatie 4.290 4.189 4.296 4.352 4.360
6.5 Arbeidsparticipatie 2.047 2.401 2.455 2.459 2.468
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.387 3.041 3.084 3.099 3.114
6.7 Maatwerkdienstverlening 19.837 20.256 20.504 20.551 20.599
6.8 Geëscaleerde zorg 1.905 3.310 3.313 3.315 3.318
7.1 Volksgezondheid 2.575 2.673 2.678 2.680 2.682
0.8 Overige baten en lasten (stelposten) -350 0 0 0 0
Totaal Lasten 54.595 57.867 58.332 58.518 58.657
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -253 -263 -263 -263 -263
6.3 Inkomensregelingen -11.805 -11.807 -11.808 -11.808 -11.808
6.4 Begeleide participatie -520 -553 -553 -553 -553
6.5 Arbeidsparticipatie -386 -588 -636 -636 -636
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -148 -83 -17 -17 -17
6.7 Maatwerkdienstverlening -362 -283 -287 -283 -283
7.1 Volksgezondheid -36 -42 -42 -42 -42
0.7 Algemene uitkering -800 0 0 0 0
Totaal Baten -14.309 -13.619 -13.606 -13.602 -13.602
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 40.286 44.248 44.726 44.916 45.055
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -70 -70 -70 -70 -70

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Sociaal Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2022-2023 2024 2025 2026
Toegerekende personeelslasten 9.048 9.414 366 9.592 9.773 9.909
Kapitaallasten 206 247 40 201 210 210
Overige lasten 45.341 48.206 2.866 48.539 48.535 48.538
Totaal lasten 54.595 57.867 3.272 58.332 58.518 58.657
Totaal baten -14.309 -13.619 690 -13.606 -13.602 -13.602
Geraamd saldo van baten en lasten 40.286 44.248 3.961 44.726 44.916 45.055
Toevoeging aan reserves - - - - - -
Onttrekking aan reserves -70 -70 - -70 -70 -70
Geraamde resultaat 40.217 44.178 3.961 44.657 44.847 44.986

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Lasten 54.595 57.867 3.272
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Indexering Personeel Begroting 2023 Diverse S 366
Kapitaallasten Begroting 2023 Diverse S 41
Prijsindexering Begroting 2023 Diverse S 589
Taakstelling verlichting administratieve lasten vervalt Begroting 2023 Diverse S 100
Taakstelling besparing uitkeringslasten vervalt Begroting 2023 Diverse S 250
Actieplan huisvesting statushouders Kaderbrief Inkomensvoorzieningen S 63
Toename kosten Wmo-voorzieningen Kaderbrief Maatwerkvoorzieningen S 600
Clientondersteuning Kaderbrief Maatwerkdienstverlening S 10
Kostenstijging huishoudelijke hulp Kaderbrief Maatwerkdienstverlening S 1.244
Overige verschillen 9
Totaal mutatie lasten programma 4 3272

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Baten -14.309 -13.619 690
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Prijsindexering Begroting 2023 Diverse -42
Extra rijksbijdrage Jeugdzorg Begroting 2022 Algemene uitkering 800
Afbouw provinciale bijdrage collectief vervoer Begroting 2022 Maatwerkvoorzieningen 65
Toename rijksbijdrage Wet Inburgering Begroting 2022 Arbeidsparticipatie -202
Lagere eigen bijdrage Wmo voorzieningen Begroting 2022 Maatwerkdienstverlening 79
Overige verschillen -10
Totaal mutatie baten programma 4 690

Toelichting reservemutaties 2023

Mutatties reserves 2023 bedrag
Onttrekkingen
Vrijval kapitaallasten reserve -70
Totaal onttrekkingen -70

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' zijn in de begroting 2023-2026 opgenomen. 

Impuls Coalitie akkoord Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Mantelzorgcompliment 100 100 100 100
Totaal 100 100 100 100