Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Het is noodzakelijk om het fundament van Stichtse Vecht op orde te brengen met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Voor de zomer van 2022 zijn we gestart met een programma om de werkkracht van de ambtelijke organisatie te vergroten. Op 1 juli 2022 is een belangrijke fase van het lopende project Doorontwikkeling afgerond. Vanaf die datum is een nieuwe fase gestart met een project dat erop gericht is om de organisatie op kracht te brengen en de organisatie weer volledig te laten functioneren. Onderdeel van deze fase (zomer 2022 - zomer 2024) zijn in ieder geval:

  • het stoppen van de grote uitstroom van personeel;
  • het terugbrengen van het ziekteverzuim naar een gemiddeld percentage;
  • het intensiveren van de werving van nieuw personeel op de openstaande vacatures;
  • de huidige medewerkers koesteren, waarderen en blijven boeien (potentie benutten).


Fase 1 – de organisatie wordt ‘in control’ gebracht (periode zomer 2022- zomer 2023)

Fase 2 – De organisatie wordt toekomstbestendig gemaakt (periode zomer 2023 - zomer 2024)

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Een begroting gericht op de toekomst

Een toekomstgerichte begroting geeft meer sturingsmogelijkheden

Een toekomstgerichte begroting heeft als doel om te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid. In 2022 werken we aan een nieuwe opzet van onze begroting. Dit is noodzakelijk om de sturing te versterken, tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te maken. Ook als het gaat om nieuw beleid. Met de nieuwe opzet van de begroting moet de raad beter in staat worden gesteld om zijn kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Samenwerking en participatie

Door de kracht van onze samenleving te benutten, bereiken we onze doelen.

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een uitstekende basis. Daarnaast introduceren we een inwonerpanel voor inwoners en ondernemers.

Omdat onze opgaven veelal over de gemeentegrenzen heen gaan, is samenwerking in de regio, met de provincie en andere partijen eveneens belangrijk.

Ten slotte heeft Stichtse Vecht de vernieuwende ideeën en energie van jongeren hard nodig, nu en in de toekomst. We willen met deze groep in gesprek om hen meer te betrekken bij de lokale democratie.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Bestuur:

  • Burgerzaken en publieke dienstverlening
  • Bestuur
  • Bedrijfsvoering
  • Lokale belastingen en heffingen
  • Solide financieel beleid

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effect indicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Financieel overzicht programma 1

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Programma 1 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
Lasten
0.1 Bestuur 4.076 4.263 4.014 4.066 4.085
0.2 Burgerzaken 1.828 1.963 2.160 2.183 2.205
0.4 Overhead 20.068 21.264 21.102 21.444 21.594
0.5 Treasury -597 -349 -409 -573 -534
0.6 Belastingen 1.057 1.017 1.006 1.004 1.005
0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 90 3.945 6.204 7.861 9.276
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 413 0 0 0 0
Totaal Lasten 26.934 32.102 34.076 35.984 37.630
Baten
0.1 Bestuur -41 -1 -1 -1 -1
0.2 Burgerzaken -848 -753 -1.306 -1.306 -1.306
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -40 -40 -40 -40 -40
0.4 Overhead -7 -7 -7 -7 -7
0.5 Treasury -43 -53 -113 -123 -123
0.6 Belastingen -13.932 -14.364 -14.364 -14.364 -14.364
0.7 Algemene uitkering -90.933 -101.920 -105.125 -109.727 -103.002
0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 1.590 2.331 2.341 2.169 2.232
Totaal Baten -104.255 -114.808 -118.616 -123.400 -116.612
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -77.321 -82.706 -84.540 -87.417 -78.982
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 25 297 26 64 64
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -244 -244 -260 -244 -244
Mutaties reserves -219 53 -234 -180 -180

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Bestuur Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2022-2023 2024 2025 2026
Toegerekende personeelslasten 16.207 17.136 929 17.463 17.797 18.102
Kapitaallasten -549 -502 47 -699 132 -841
Overige lasten 11.276 15.468 4.192 17.312 18.054 20.369
Totaal lasten 26.934 32.102 5.168 34.076 35.984 37.630
Totaal baten -104.255 -114.808 -10.553 -118.616 -123.400 -116.612
Geraamd saldo van baten en lasten -77.321 -82.706 -5.385 -84.540 -87.417 -78.982
Toevoeging aan reserves 25 297 272 26 64 64
Onttrekking aan reserves -244 -244 - -260 -244 -244
Geraamde resultaat -77.540 -82.652 -5.113 -84.774 -87.596 -79.162

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus begroting 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Lasten 26.934 32.102 5.168
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Indexering Personeel Begroting 2023 Diverse S 929
Prijsindexering Begroting 2023 Diverse S 260
Stelpost Kapitaallasten Begroting 2023 Diverse S 47
Stelpost Lonen en prijzen Begroting 2023 0.8 Overige baten en lasten I 854
Coalitieakkoord - Organisatieontwikkeling Begroting 2023 0.1 Bestuur I 200
Coalitieakkoord - Realistisch begroten Begroting 2023 0.1 Bestuur I 100
Coalitieakkoord- Inwonerpanel Begroting 2023 0.2 Burgerzaken S 50
Loonsom en inhuur (stelpost) Begroting 2023 0.8 Overige baten en lasten I 2.000
Structureel weerstandvermogen (stelpost) Begroting 2023 0.8 Overige baten en lasten S 1.000
Implem.kosten en extra kosten migratie m.b.t. aanbesteding Key2Burgerzaken Kaderbrief 2023 0.2 Burgerzaken I 100
Implementatie nieuw financieel systeem Kaderbrief 2023 0.4 Overhead I 60
Implementatie van e-HRM systeem Kaderbrief 2023 0.4 Overhead I 239
Recruitment extra kosten werving Kaderbrief 2023 0.4 Overhead I 102
Toegankelijkheid website Kaderbrief 2023 0.4 Overhead S 60
Modernisering Archiefwet Kaderbrief 2023 0.4 Overhead S 60
Herijken aantal licenties door personele ontwikkelingen Kaderbrief 2023 0.4 Overhead S 55
Opleidingsbudget - scholing en vorming Kaderbrief 2023 0.4 Overhead S 50
Jaarlijkse functieonderhoud Kaderbrief 2023 Diverse S 40
Rentekosten 2023 Kaderbrief 2023 0.5 Treasury S 96
Diverse mutaties <30k Kaderbrief 2023 Diverse S 98
Mutatie voorziening wachtgeld (incidentele verhoging 2022) Begroting 2022 0.1 Bestuur I -200
Budgetoverheveling verkenning KNP Breukelen Begroting 2022 0.1 Bestuur I -130
Ontwikkelbudget 2022 Begroting 2022 0.4 Overhead I -200
Coalitieakkoord 2018-2022 - Datagestuurd werken Begroting 2022 0.4 Overhead I -115
Digitalisering archief begroting 2022 Begroting 2022 0.4 Overhead I -102
Digitaal personeelsdossier Begroting 2022 0.4 Overhead I -50
Migratie Oracle Begroting 2022 0.4 Overhead I -50
Rentekosten 2022 Begroting 2022 0.5 Treasury S 152
Implementatie nieuw systeem BghU Begroting 2022 0.6 Belastingen I -57
Lager begrotingssaldo t.o.v. 2022 Begroting 2022 0.11 Resultaat I -413
Overige verschillen Begroting 2022 Diverse S -67
Totaal mutatie lasten programma 1 5.168

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus begroting 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Baten -104.255 -114.808 -10.553
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Prijsindexering Begroting 2023 Belastingen S -432
Achteruitgang algemene uitkering (stelpost) Begroting 2023 0.8 Overige baten en lasten S 951
Effect ontwikkeling gemeentefonds Kaderbrief 2023 Alg. Uitkering I -5.104
Meicirculaire 2023 Kaderbrief 2023 Alg. Uitkering I -3.777
Effecten voorgaande jaren Begroting 2022 Alg. Uitkering I -2.106
Overige verschillen Begroting 2022 Divers S -85
Totaal mutatie baten programma 1 -10.553

Toelichting reservemutaties 2023

Mutatties reserves 2023 bedrag
Stortingen
Algemene reserve 272
Egalisatiereserve verkiezingen 11
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke panden 14
Totaal stortingen 297
Onttrekkingen
Vrijval kapitaallasten reserve -244
Totaal onttrekkingen -244
Totaal mutaties 53

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' zijn in de begroting 2023-2026 opgenomen. 

Impuls Coalitie akkoord Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Inwonerspanel 50 50 50 50
Organisatieontwikkeling 200
Realistisch begroten 100
Inhuur PM
Totaal 350 50 50 50