Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Voldoende betaalbare en passende woningen

We willen dat alle inwoners een betaalbare en kwalitatief goede woning kunnen vinden. Daarom werken we hard aan het herstellen van de balans op de woningmarkt en investeren we met alle betrokken partijen in een woningmarkt die in balans is. Dat wil zeggen dat de woningbehoefte en het woningaanbod op elkaar aansluiten.

De vraag naar (betaalbare) woningen is enorm. Er zijn ouderen die uit hun huidige grondgebonden woning naar een appartement of kleinere (gelijkvloerse) woning willen. Jongeren willen een eigen plek om te wonen. Daarnaast zijn er verschillende andere groepen die een woning nodig hebben, zoals statushouders, spoedzoekers, doorstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Iedereen wil niets liever dan een passende woning. We hebben met name een tekort aan sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en woningen in de middenhuur. Binnen deze typen woningen is er vooral behoefte aan woningen voor starters en senioren.

Op basis van de huidige prognoses is er in Stichtse Vecht tot 2040 behoefte aan 3.750 woningen. Op dit moment zijn er voldoende woningbouwplannen om aan deze behoefte te voldoen met een totaal van 4.500 woningen.

We bouwen niet alleen in de grote kernen we letten ook op een goede spreiding van projecten over de gemeente, zodat de vitaliteit van de kernen wordt vergroot. Daarnaast onderzoeken we of we tussen 2030 en 2040 bij het knooppunt Breukelen (het stationsgebied) ca 3.000 woningen kunnen toevoegen. Voor de gehele periode tot 2040 gaat het dus in Stichtse Vecht om minimaal 4.500 en maximaal 7.500 woningen. Een stevige opdracht en tegelijkertijd een kans om onze ambities op de woningmarkt waar te maken.

In Stichtse Vecht bouwen we 30% sociale huur. Om te garanderen dat sociale huurwoningen ook op langere termijn beschikbaar blijven, gaan we de exploitatie van sociale huurwoningen exclusief aan woningbouwcorporaties toekennen. Onze wettelijke taak ten aanzien van de huisvesting van statushouders voeren we uit. Hierbij houden we vanzelfsprekend oog voor reguliere woningzoekenden.

De bouw van woningen vindt altijd plaats in de bestaande omgeving. Een omgeving waar inwoners aan gewend zijn. Voor diezelfde inwoners bouwen we deze woningen. Om te zorgen Stichtse Vecht een prettige en leefbare omgeving blijft benaderen we woningbouwprojecten als gebiedsontwikkeling. Naast woningen voor diverse doelgroepen zal er daarom ook gekeken worden naar de voorzieningen in een wijk, buurt of dorp. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan goede bereikbaarheid (OV, fiets en auto), maatschappelijke voorzieningen, openbaar groen, speelvoorzieningen, parkeren en ruimte voor ondernemers. Dit betekent een meer strategische benadering op het niveau van (deel)gebieden, wijken en dorpen.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities :

 • We bouwen tot 2030 4.500 woningen
 • We versterken de samenwerking met de woningbouwcorporaties
 • We actualiseren de Woonvisie
 • We kijken naar mogelijkheden voor permanente bewoning van recreatiewoningen
 • We bekijken woningbouw vanuit een breder perspectief

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

We willen een klimaatbestendige en daarmee gezonde en veilige leefomgeving, waarbij energiebesparing en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen belangrijke pijlers zijn. 

De lokale urgentie van deze opgave volgt uit mondiale trends en ontwikkelingen; klimaatverandering en afspraken hierover in het Klimaatakkoord, de schaarste (en daarmee samenhangende prijsstijgingen) van fossiele brandstoffen en het belang van een goede luchtkwaliteit. Om de CO2-uitstoot te verlagen en uitputting van fossiele brandstoffen voor te zijn, werken we in Stichtse Vecht aan slimme besparingen, het opwekken van meer duurzame energie en nemen we geleidelijk afscheid van aardgas. We zijn lokaal en regionaal in gesprek om deze overstap zo haalbaar en betaalbaar mogelijk te maken voor Stichtse Vecht en haar inwoners. De energietransitie is van iedereen en kunnen we alleen samen maken. Het is geen gemakkelijke opgave. Samen werken we aan een gezonde, duurzame en prettige leefomgeving.


Bij deze opgave hebben we de volgende ambities :

 • We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de klimaatverandering
 • We maken afspraken met verhuurders van woningen
 • We kijken realistisch naar de energietransitie
 • We verplichten niemand om van het gas af te gaan

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

We willen bereikbare, duurzame en verkeersveilige vervoersstromen die leefbaar en gezond zijn voor iedereen. Dit doen we zonder verdere groei van het autoverkeer door vooral een toename van andere modaliteiten zoals fiets, openbaar vervoer en voetgangersverkeer.

Wij zien dat de mobiliteit op onze wegen toeneemt. Dit is onder andere het gevolg van de centrale ligging van onze gemeente tussen Utrecht en Amsterdam en het toenemende inwoneraantal in onze provincie. Er wordt gewerkt aan een nieuw mobiliteitsprogramma. Het college stelt een startnotitie op en legt deze voor aan de gemeenteraad. We geven prioriteit aan openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid. Daarbij hebben we oog voor de verschillen in bereikbaarheid van verschillende delen van onze gemeente en de daarbij passende vervoersstromen.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities :

 • We anticiperen op de toename van de mobiliteit
 • We zetten in op doorstroming van A naar B
 • We kijken met een nieuwe blik naar de parkeernormen
 • We betrekken inwoners om de juiste keuzes te maken
 • We zien kansen bij station Breukelen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Wij willen dat iedereen in Stichtse Vecht veilig kan wonen en ondernemen én we willen werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. 
De gemeente kiest naast handhaving voor aanpak van de wijken. Hiermee verbeteren we de leefbaarheid in de verschillende wijken en kernen. Dit doen we samen met de inwoners. Maarssenbroek Samen, Schoon, Heel en Veilig is daar een goed voorbeeld van. We zetten in op een gezonde en toegankelijke omgeving waarin jong en oud fijn wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Op een vitale en krachtige samenleving. Naast het stedelijk gebied kijken we ook naar de toekomst van het landelijk gebied. Hoe kunnen we boeren helpen bij de ontwikkelingen waarvoor ze staan waarbij we rekening houden met de natuur en het cultuurhistorische landschap die we in ons midden hebben. Om zo ondermijning te voorkomen. Dit doen we samen met inwoners en de andere overheden.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities :

 • We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving
 • We zorgen voor vitale kernen
 • We zorgen voor een schone en groene openbare ruimte
 • We koesteren ons waardevolle gebied
 • We kijken naar kansen voor verbreding van de boer

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Fysiek zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

Opgave / Doel   Kaders
Voldoende betaalbare en passende woningen
 • Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan2022)
 • Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022)
Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening
 • Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)
 • Transitievisie Warmte (13 jan 2022)
 • Op Weg naar Nieuwe energie (15 dec 2020)
 • Beleidskader Zonnevelden (15 dec 2020)
 • RES 1.0 (29 sep 2020)
 • Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 nov 2020)
Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit
 • Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)
Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied
 • Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)
 • Perspectiefnota Landbouw (7 jul 2021)
 • Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 nov 2020)

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Fysiek:

 • Verkeer, vervoer en waterstaat
 • Openbaar groen
 • Riolering
 • Afval
 • Milieubeheer
 • Begraafplaatsen
 • Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effect indicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Omgevingsdienstregio Utrecht (ODRU), Afvalverwijdering Utrecht (AVU), Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC) en Stichting Urgentiecommissie West Utrecht (SUWU). Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 3

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Programma 3 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
Lasten
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat 11.609 12.235 12.629 13.633 12.855
5.7 Openbaar groen 7.129 6.819 6.874 7.007 7.028
7.2 Riolering 6.546 6.000 5.706 5.831 5.824
7.3 Afval 6.849 7.331 7.561 7.565 7.552
7.4 Milieubeheer 2.858 2.744 2.684 2.681 2.685
7.5 Begraafplaatsen 449 480 482 484 484
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 8.298 7.568 6.521 6.046 5.819
0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 0 34 69 -144 -246
Totaal Lasten 43.739 43.212 42.525 43.104 42.000
Baten
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat -208 -209 -209 -209 -209
5.7 Openbaar groen -151 -153 -153 -153 -153
7.2 Riolering -8.181 -7.440 -7.278 -7.340 -7.414
7.3 Afval -8.483 -9.079 -9.317 -9.320 -9.320
7.4 Milieubeheer -200 -200 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen -451 -483 -483 -483 -483
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening -4.435 -4.131 -3.000 -2.432 -2.124
0.8 Overige baten en lasten (stelposten) -400 -172 0 0 0
Totaal Baten -22.509 -21.867 -20.441 -19.938 -19.703
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 21.230 21.345 22.084 23.166 22.297
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 790 932 921 893 893
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -841 -1.019 -467 -1.019 -53
Mutaties reserves -51 -86 454 -126 840

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Fysiek Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2022-2023 2024 2025 2026
Toegerekende personeelslasten 9.358 9.466 109 9.555 9.633 9.815
Kapitaallasten 5.910 6.257 347 7.467 8.136 8.155
Overige lasten 28.472 27.489 -983 25.502 25.334 24.030
Overige verrekeningen -1.290 1.141 2.431 -568 - -
Totaal lasten 42.449 44.353 1.904 41.957 43.104 42.000
Totaal baten -21.219 -23.008 -1.789 -19.873 -19.938 -19.703
Geraamd saldo van baten en lasten 21.230 21.345 115 22.084 23.166 22.297
Toevoeging aan reserves 790 932 142 921 893 893
Onttrekking aan reserves -841 -1.019 -178 -467 -1.019 -53
Geraamde resultaat 21.179 21.258 79 22.538 23.040 23.137

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Lasten 42.449 44.353 1.904
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Indexering Personeel Begroting 2023 Diverse S 108
Kapitaallasten Begroting 2023 Diverse S 347
Prijsindexering Begroting 2023 Diverse S 638
Beheer en onderhoud ondergrondse afvalcontainers Begroting 2023 7.3 Afval S 255
Coalitieakkoord 2022-2026 Begroting 2023 Diverse I 250
Actualisatie grondexploitaties en ontwikkellocaties Bestuursrapportage 21/22 8.0 Volkshuisvesting en RO I 2.166
Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026 Raadsbesluit maart 2022 7.2 Riolering S -140
Vrijval Coalitieakkoord 2018-2022 Besluit begroting 2022 Diverse I -857
Aanpak illegale verhuur en overlast (incidenteel 2022) Begroting 2022 8.0 Volkshuisvesting en RO I -400
IBOR Begroting 2022 Diverse S 77
Nieuw beheerpakket (GWI) (incidenteel 2022) Begroting 2022 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat I -200
Beheerplan wegen Begroting 2022 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat I -673
Bijstelling kosten afvalverwerking 2021 Begroting 2021 7.3 Afval S 53
Effecten voorgaande jaren Diverse Diverse S 280
Totaal mutatie lasten programma 3 1.904

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Baten -21.219 -23.008 -1.789
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Prijsindexering Begroting 2023 Diverse S -345
Extra ondergrondse containers Begroting 2023 7.3 Afval S -255
Groen begraafplaatsen Begroting 2023 7.5 Begraafplaatsen S -18
Actualisatie omgekeerd inzamelen Begroting 2023 7.3 Afval S -172
Actualisatie grondexploitaties en ontwikkellocaties Bestuursrapportage 21/22 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening I -2.166
Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026 Raadsbesluit maart 2022 7.2 Riolering S 313
Vrijval verkoop onroerende zaken Begroting 2022 0.8 incidentele baten en lasten I 400
Terugval leges door invoering omgevingswet Begroting 2021 8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening S 100
Effecten voorgaande jaren Diverse Diverse S 354
Totaal mutatie baten programma 3 -1.789

Toelichting reservemutaties 2023

Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In de Bestuursrapportage 2022 zijn, op begrotingsbasis, alle beschikbare middelen voor de versnelling van grote projecten ingezet. 

Mutatties reserves 2023 bedrag
Stortingen
Onderhoud kapitaalgoederen 932
Totaal stortingen 932
Onttrekkingen
Onderhoud kapitaalgoederen -966
Vrijval kapitaaldekkingsreserve -53
Totaal onttrekkingen -1.019
Totaal mutaties -87

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' zijn in de begroting 2023-2026 opgenomen. 

Impuls Coalitie akkoord Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Duurzaamheid 180 180 180 180
Kinderboerderijen 70 70 70 70
Wijkpark Maarssenbroek PM
Impuls wonen PM PM PM PM
Totaal 250 250 250 250