Sitemap

Programmabegroting 2023 Blz. 1
Programmabegroting 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Eerste stap naar een begroting gericht op de toekomst Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Fundament op orde en werken aan opgaven Blz. 7
Eerste stap naar een begroting gericht op de toekomst Blz. 8
Financiële begroting 2023-2026 - samenvatting - Blz. 9
Financieel overzicht Blz. 10
Begrotingsevenwicht Blz. 11
D. Effect voortgang bestaand beleid (kaderbrief) Blz. 12
Toelichting mutaties begroting 2023-2026 tussen kaderbrief en begroting Blz. 13
Indicatie begrotingssaldo 2023-2026 Blz. 14
Weerstandsvermogen Blz. 15
Leeswijzer beleidsbegroting Blz. 16
Leeswijzer Blz. 17
Fundament op orde Blz. 18
We werken samen aan de opgaven van Stichtse Vecht Blz. 19
Grondslagen voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 tot 2026 Blz. 20
Grondslagen Blz. 21
Stelposten 2023-2026 Blz. 22
Programma 1. Bestuur Blz. 23
Beleid programma 1 Blz. 24
Wat willen we bereiken tot en met 2026? Blz. 25
Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie Blz. 26
Second opinion over de staat van de ambtelijke organisatie Blz. 27
Plan van aanpak ‘op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie’ Blz. 28
Een begroting gericht op de toekomst Blz. 29
Plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’ Blz. 30
Nieuwe opzet beleidsbegroting Blz. 31
Strategisch financieel beleid Blz. 32
Samenwerking en participatie Blz. 33
Uitvoering Participatieleidraad Blz. 34
Inrichten inwonerpanel Blz. 35
Jongeren betrekken bij de lokale democratie Blz. 36
Going concern taken Blz. 37
Verbonden partijen Blz. 38
Financieel overzicht programma 1 Blz. 39
Wat mag het kosten? Blz. 40
Toelichting lasten en baten per soort kosten Blz. 41
Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus begroting 2022 Blz. 42
Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus begroting 2022 Blz. 43
Toelichting reservemutaties 2023 Blz. 44
Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026 Blz. 45
Programma 2. Veiligheid Blz. 46
Beleid programma 2 Blz. 47
Wat willen we bereiken tot en met 2026? Blz. 48
Een veilige gemeente voor iedereen Blz. 49
Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Blz. 50
Uitvoering plan van aanpak Ondermijning. Blz. 51
We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis Blz. 52
Relevante beleidskaders Blz. 53
Going concern taken Blz. 54
Verbonden partijen Blz. 55
Financieel overzicht programma 2 Blz. 56
Wat mag het kosten? Blz. 57
Toelichting lasten en baten per soort kosten Blz. 58
Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022 Blz. 59
Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022 Blz. 60
Toelichting reservemutaties 2023 Blz. 61
Programma 3. Fysiek Blz. 62
Beleid programma 3 Blz. 63
Wat willen we bereiken tot en met 2026? Blz. 64
Voldoende betaalbare en passende woningen Blz. 65
Woningbouwprogramma Blz. 66
Projecten in uitvoering Blz. 67
Planetenbaan/Ruimtekwartier in voorbereiding Blz. 68
Haagstede (155 woningen) in voorbereiding Blz. 69
Bisonspoor (870 woningen) in voorbereiding Blz. 70
Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding Blz. 71
Nieuwer Ter Aa (50 woningen) in voorbereiding Blz. 72
Herziening woonvisie Blz. 73
Doelgroepen-verordening Blz. 74
Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening Blz. 75
Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie Blz. 76
Zuilense Vecht. Blz. 77
Duurzaamheids- maatregelen gemeentelijke gebouwen Blz. 78
Afvalscheidings-station Blz. 79
Omgekeerd-inzamelen Blz. 80
Project Kockengen Waterproof Blz. 81
Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit Blz. 82
Balans bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid Blz. 83
Knooppunt Breukelen Blz. 84
Mobiliteitsprogramma Blz. 85
Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied Blz. 86
Leefbaarheid Blz. 87
Vitaal Platteland. Blz. 88
Vitale kernen Blz. 89
Relevante beleidskaders Blz. 90
Going concern taken Blz. 91
Verbonden partijen Blz. 92
Financieel overzicht programma 3 Blz. 93
Wat mag het kosten? Blz. 94
Toelichting lasten en baten per soort kosten Blz. 95
Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022 Blz. 96
Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022 Blz. 97
Toelichting reservemutaties 2023 Blz. 98
Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026 Blz. 99
Programma 4. Sociaal Blz. 100
Beleid programma 4 Blz. 101
Wat willen we bereiken tot en met 2026? Blz. 102
Iedereen doet mee en hoort erbij Blz. 103
Uitvoering IBK Sociaal domein Blz. 104
TIM Stichtse Vecht (SV) Blz. 105
Doorontwikkeling Kansis. Blz. 106
Collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp Blz. 107
Opvang Oekraïners en energiearmoede Blz. 108
Mantelzorg compliment Blz. 109
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Blz. 110
Voorbereiden op doordecentralisatie beschermd wonen Blz. 111
Harmonisatie buitensport accommodaties Blz. 112
Relevante beleidskaders Blz. 113
Going concern taken Blz. 114
Verbonden partijen Blz. 115
Financieel overzicht programma 4 Blz. 116
Wat mag het kosten? Blz. 117
Toelichting lasten en baten per soort kosten Blz. 118
Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022 Blz. 119
Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022 Blz. 120
Toelichting reservemutaties 2023 Blz. 121
Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026 Blz. 122
Programma 5. Samenleving Blz. 123
Beleid programma 5 Blz. 124
Wat willen we bereiken tot en met 2026? Blz. 125
Huisvesting onderwijs Blz. 126
Investeringsplan Onderwijsgebouwen Blz. 127
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans Blz. 128
Relevante beleidskaders Blz. 129
Going concern taken Blz. 130
Verbonden partijen Blz. 131
Financieel overzicht programma 5 Blz. 132
Wat mag het kosten? Blz. 133
Toelichting lasten en baten per soort kosten Blz. 134
Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022 Blz. 135
Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022 Blz. 136
Toelichting reservemutaties 2023 Blz. 137
Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026 Blz. 138
Paragrafen Blz. 139
Lokale heffingen Blz. 140
Inleiding Blz. 141
Retributies Blz. 142
Belastingen Blz. 143
Overzicht tarieven en opbrengsten Blz. 144
Kostendekkendheid Blz. 145
Lokale belastingdruk Blz. 146
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 147
Inleiding Blz. 148
Uitgangspunten risicomanagement Blz. 149
Weerstandsvermogen Blz. 150
Risico's Blz. 151
Risicoprofiel Blz. 152
Grootste risicogebieden Blz. 153
Ratio weerstandsvermogen Blz. 154
Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Programmabegroting 2023 Blz. 155
Financiële kengetallen Blz. 156
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 157
Inleiding Blz. 158
Wegen Blz. 159
Civiele constructies Blz. 160
Openbare verlichting Blz. 161
Water en riolering Blz. 162
Groen Blz. 163
Speelterreinen Blz. 164
Sportterreinen Blz. 165
Gebouwen Blz. 166
Financiering Blz. 167
Inleiding Blz. 168
Financieringspositie Blz. 169
Financieringsbeleid Blz. 170
Leningportefeuille Blz. 171
Beleggingen Blz. 172
Renteschema 2023 Blz. 173
Renteontwikkeling Blz. 174
Risicobeheersing Blz. 175
Bedrijfsvoering Blz. 176
Inleiding Blz. 177
Opleidingsprogramma Blz. 178
Human Resources Blz. 179
Loonsom organisatie Blz. 180
Inkoop- en aanbesteding Blz. 181
Informatisering en Automatisering Blz. 182
Informatiebeleid en –beheer Blz. 183
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging Blz. 184
Onderzoeksprogramma Blz. 185
Overheadkosten 2023 Blz. 186
Verbonden partijen Blz. 187
Inleiding Blz. 188
Overzicht verbonden partijen Blz. 189
1.1 Gemeenschappelijke Regelingen Blz. 190
1.2 Gemeenschappelijke Regelingen Blz. 191
2. Vennootschappen en coöperaties Blz. 192
3 Stichtingen en verenigingen Blz. 193
Grondbeleid Blz. 194
Inleiding Blz. 195
Nota grondbeleid Blz. 196
Algemene reserve grondexploitatie Blz. 197
Risicobeheersing Blz. 198
Grondexploitaties Blz. 199
Grondprijzenbrief Blz. 200
Financiële begroting 2023-2026 Blz. 201
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting Blz. 202
Overzicht van baten en lasten Blz. 203
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 204
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 205
Overzicht structurele mutaties reserves Blz. 206
Kapitaallasten per programma en taakveld Blz. 207
De uiteenzetting van de financiële positie Blz. 208
Geprognosticeerde balans Blz. 209
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 210
EMU saldo Blz. 211
Meerjaren Investerings Planning (MIP) Blz. 212
Bijlagen Blz. 213
Kerngegevens Stichtse Vecht 2023-2026 Blz. 214
Verplichte indicatoren door het rijk Blz. 215
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap