Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een veilige gemeente voor iedereen

  • Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente.
  • Handhaving van wetten en regels is merkbaar, uitlegbaar en helder voor iedereen.
  • Behoud objectief veiligheidsniveau.
  • Het voorkomen en aanpakken van ondermijning.
  • Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband (Veiligheidsregio Utrecht) voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Veiligheid is het volgende relevante beleidskader door de raad vastgesteld:

Opgave / Doel Kaders
Een veilige gemeente voor iedereen
  • Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2019-2022 (18 dec 2018).

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Veiligheid:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Crisisbeheersing en brandweer

We volgen de ontwikkeling aan de hand van deze taken op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effect indicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Financieel overzicht programma 2

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Programma 2 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.690 5.055 5.150 5.150 5.279
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.718 1.860 1.882 1.906 1.928
Totaal Lasten 6.408 6.915 7.032 7.055 7.207
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -9 -9 -9 -9 -9
1.2 Openbare orde en veiligheid -38 -40 -40 -40 -40
Totaal Baten -47 -49 -49 -49 -49
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 6.361 6.866 6.983 7.006 7.158
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 31 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -203 -57 -26 -26 -26
Mutaties reserves -172 -57 -26 -26 -26

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Veiligheid Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2022-2023 2024 2025 2026
Toegerekende personeelslasten 1.072 1.198 126 1.221 1.245 1.270
Kapitaallasten 349 372 22 465 464 592
Overige lasten 4.987 5.345 358 5.346 5.346 5.346
Totaal lasten 6.408 6.915 507 7.032 7.055 7.207
Totaal baten -47 -49 -1 -49 -49 -49
Geraamd saldo van baten en lasten 6.361 6.866 505 6.983 7.006 7.158
Toevoeging aan reserves 31 - -31 - - -
Onttrekking aan reserves -203 -57 146 -26 -26 -26
Geraamde resultaat 6.189 6.809 620 6.957 6.980 7.132

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Lasten 6.408 6.915 507
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten Begroting 2023 Diverse S 126
Kapitaallasten Begroting 2023 Diverse S 23
Prijsindexering Begroting 2023 Diverse S 162
Traditionele criminaliteit naar cybercriminaliteit Kaderbrief 2023 1.2 Openbare orde en veiligheid S 10
Incidentele verlaging VRU-bijdrage 2022 Kadernota 2022 1.1 Crisbeheersing en Brandweer S 150
Overige Begroting 2022 Diverse S 36
Totaal mutatie lasten programma 2 507

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Baten -47 -49 -2
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Prijsindexering -2
Totaal mutatie baten programma 2 -2

Toelichting reservemutaties 2023

Mutatties reserves 2023 bedrag
Onttrekkingen
Vrijval kapitaallasten reserve -26
Intergrale veiligheid -31
Totaal onttrekkingen -57