Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Huisvesting onderwijs

Goede onderwijsgebouwen door (Ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

We willen ruimte bieden aan een krachtige economie met toekomstbestendig werklocaties waar economie verbonden wordt aan een gezond werk- en verblijfsklimaat.

Met het programma Economie is een goede basis gelegd. Stichtse Vecht heeft een unieke ligging tussen de grote steden Utrecht en Amsterdam en biedt daardoor veel kansen voor ondernemers. Daarnaast kent Stichtse Vecht veel Mkb’ers en ZZP’ers. Wij willen ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen en bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Als gemeente maken we dit, waar mogelijk, aantrekkelijker en gemakkelijker. Wij willen zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemersklimaat. Ondernemers weten wat zij nodig hebben om hun bedrijf hier te kunnen runnen. De gemeente faciliteert hierin. Daarom is het belangrijk om als gemeente goed samen te werken met alle ondernemers, groot en klein.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities :

  • We brengen focus aan in het programma Economie
  • We verbeteren de dienstverlening voor ondernemers
  • We ontwikkelen Kansis naar een sociaal ontwikkelbedrijf (zie opgave Iedereen doet mee in programma 4 Sociaal)


We bieden bedrijven en ondernemers een goede vestigingsplaats in Stichtse Vecht. Om ruimte te bieden aan de enorme regionale en lokale behoefte aan bedrijventerreinen, gaan wij in Stichtse Vecht nieuwe ruimte maken voor bedrijven. Onderdeel daarvan is een aantrekkelijk woon- en werkgebied nabij OV-knooppunt Breukelen. Daarnaast bieden we ontwikkelingsruimte aan bedrijven door bestaande bedrijventerreinen te intensiveren, te herverdelen en kwalitatief te verbeteren.

We zorgen voor voldoende woonruimte voor werknemers. Dit geldt ook voor arbeidsmigranten. We werken al langer aan leefbare bedrijventerreinen, duurzaamheidsvoorzieningen en een buitenruimte die uitnodigt om te bewegen zijn daarin de norm. We zetten in op natuurinclusief bouwen en maximale energieopwekking.

Kleine ondernemers gaan we de mogelijkheid bieden om gemakkelijk aan huis te ondernemen. Dit geldt voor kleine ondernemers in de kernen en het buitengebied. Naast ruimte om te ondernemen willen we ondernemers ook uitdagen om bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente en aan de aantrekkelijkheid van de centra.

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Samenleving zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

Opgave / Doel Kaders
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans  

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Samenleving:

  • Economie
  • Onderwijs
  • Sportbeleid en activering
  • Sportaccommodaties
  • Cultuur
  • Musea
  • Media


We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effect indicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) en Vitens. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 5

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Programma 5 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
Lasten
3.0 Economie 1.005 1.021 1.033 1.045 1.056
4.0 Onderwijs 5.645 5.658 5.911 6.911 6.858
5.1 Sportbeleid en activering 559 691 694 697 700
5.2 Sportaccommodaties 4.657 4.793 4.842 4.846 4.817
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 538 637 639 641 643
5.4 Musea 666 742 743 763 777
5.5 Cultureel erfgoed 186 184 191 192 194
5.6 Media 1.120 1.152 1.138 1.139 1.140
0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 244 0 0 0 0
Totaal Lasten 14.620 14.877 15.190 16.234 16.184
Baten
3.0 Economie -549 -548 -548 -548 -548
4.0 Onderwijs -1.293 -1.360 -1.404 -1.404 -1.404
5.1 Sportbeleid en activering -21 -21 -21 -21 -21
5.2 Sportaccommodaties -2.076 -2.156 -2.006 -2.006 -2.006
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie -37 -44 -44 -44 -44
5.4 Musea -243 -268 -268 -268 -268
5.5 Cultureel erfgoed -23 -24 -24 -24 -24
5.6 Media -92 -96 -96 -96 -96
Totaal Baten -4.335 -4.517 -4.411 -4.411 -4.411
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 10.285 10.360 10.779 11.823 11.773
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 128 128 128 128 128
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -458 -358 -358 -358 -358
Mutaties reserves -330 -230 -230 -230 -230

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Samenleving Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2022-2023 2024 2025 2026
Toegerekende personeelslasten 2.048 2.285 237 2.329 2.374 2.420
Kapitaallasten 2.939 2.891 -48 3.154 4.133 4.025
Overige lasten 9.633 9.702 69 9.707 9.727 9.739
Totaal lasten 14.620 14.877 258 15.190 16.234 16.184
Totaal baten -4.335 -4.517 -182 -4.411 -4.411 -4.411
Geraamd saldo van baten en lasten 10.285 10.360 76 10.779 11.823 11.773
Toevoeging aan reserves 128 128 - 128 128 128
Onttrekking aan reserves -458 -358 100 -358 -358 -358
Geraamde resultaat 9.955 10.130 176 10.550 11.594 11.544

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Lasten 14.620 14.877 257
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Indexering Personeel Begroting 2023 Diverse S 237
Kapitaallasten Begroting 2023 Diverse S -48
Prijsindexering Begroting 2023 Diverse S 133
Coalitieakkoord 2022-2026 Begroting 2023 Diverse S 330
Hogere bijdrage RHCVV Begroting 2023 5.4 Musea 41
Autonome ontwikkeling effect uittreding Weesp bij RHCVV Kaderbrief 2023 5.4 Musea S 15
Stelpost onderwijshuisvesting 2022 vervalt in 2023 Begroting 2022 0.8 overige baten en lasten I -244
Vrijval budget cultuur CWP 2018-2022 Begroting 2022 5.3. Cultuur I -200
Overige verschillen -7
Totaal mutatie lasten programma 5 257

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen baten begroting 2023 tov. 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Verschil
Baten -4.335 -4.517 -182
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Prijsindexering Begroting 2023 Diverse S -36
Hogere huur RHCVV Begroting 2023 5.4 Musea S -22
Actualisatie vastgoedbegroting Bestuursrapportage 2022 Diverse S -54
Toegangsprijs Zwembad 't Kikkerfort Kadernota 2022 5.2 Sportaccomadaties S -70
Totaal mutatie baten programma 5 -182

Toelichting reservemutaties 2023

Mutatties reserves 2023 Bedrag
Stortingen
Onderhoud kapitaalgoederen 105
Onderwijshuisvesting 23
Totaal stortingen 128
Onttrekkingen
Vrijval kapitaallasten reserve -358
Totaal onttrekkingen -358
Totaal mutaties -230

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' zijn in de begroting 2023-2026 opgenomen. 

Impuls Coalitie akkoord Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Cultuur 200 200 200 200
Harmonisatie buitensport 130 130 130 130
Totaal 330 330 330 330