Financiële begroting 2023-2026

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Programma Realisatie 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
Lasten
1 Bestuur 30.508 26.934 32.102 34.076 35.984 37.630
2 Veiligheid 6.012 6.408 6.915 7.032 7.055 7.207
3 Fysiek 50.356 43.739 43.212 42.525 43.104 42.000
4 Sociaal 60.471 54.595 57.867 58.332 58.518 58.657
5 Samenleving 14.015 14.620 14.877 15.190 16.234 16.184
Totaal Lasten 161.362 146.296 154.974 157.155 160.895 161.678
Baten
1 Bestuur -106.527 -104.255 -114.808 -118.616 -123.400 -116.612
2 Veiligheid -40 -47 -49 -49 -49 -49
3 Fysiek -24.147 -22.509 -21.867 -20.441 -19.938 -19.703
4 Sociaal -16.774 -14.309 -13.619 -13.606 -13.602 -13.602
5 Samenleving -4.824 -4.335 -4.517 -4.411 -4.411 -4.411
Totaal Baten -152.312 -145.456 -154.861 -157.122 -161.399 -154.376
Stortingen
1 Bestuur 2.026 25 297 26 64 64
2 Veiligheid 31 31 0 0 0 0
3 Fysiek 3.004 790 932 921 893 893
4 Sociaal 314 0 0 0 0 0
5 Samenleving 642 128 128 128 128 128
Totaal Stortingen 6.017 975 1.358 1.075 1.086 1.086
Onttrekkingen
1 Bestuur -1.568 -244 -244 -260 -244 -244
2 Veiligheid -38 -203 -57 -26 -26 -26
3 Fysiek -10.838 -841 -1.019 -467 -1.019 -53
4 Sociaal -1.520 -70 -70 -70 -70 -70
5 Samenleving -1.104 -458 -358 -358 -358 -358
Totaal Onttrekkingen -15.068 -1.816 -1.748 -1.180 -1.717 -751

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
0.1 Bestuur
Lasten 4.263 4.014 4.066 4.085
Baten -1 -1 -1 -1
Totaal 0.1 Bestuur 4.262 4.012 4.064 4.084
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Lasten 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken
Lasten 1.963 2.160 2.183 2.205
Baten -753 -1.306 -1.306 -1.306
Totaal 0.2 Burgerzaken 1.210 853 876 899
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Baten -40 -40 -40 -40
0.4 Overhead
Lasten 21.264 21.102 21.444 21.594
Baten -7 -7 -7 -7
Totaal 0.4 Overhead 21.257 21.095 21.437 21.587
0.5 Treasury
Lasten -349 -409 -573 -534
Baten -53 -113 -123 -123
Totaal 0.5 Treasury -402 -522 -696 -657
0.61 OZB woningen
Baten -10.291 -10.291 -10.291 -10.291
0.62 OZB niet-woningen
Baten -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
0.63 Parkeerbelasting
Baten -59 -59 -59 -59
0.64 Belastingen overig
Lasten 1.017 1.006 1.004 1.005
Baten -615 -615 -615 -615
Totaal 0.64 Belastingen overig 403 391 389 390
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten -101.920 -105.125 -109.727 -103.002
0.8 Overige baten en lasten
Lasten 3.978 6.273 7.717 9.029
Baten 2.159 2.341 2.169 2.232
Totaal 0.8 Overige baten en lasten 6.138 8.614 9.886 11.261
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten 5.055 5.150 5.150 5.279
Baten -9 -9 -9 -9
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.046 5.141 5.140 5.270
1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten 1.860 1.882 1.906 1.928
Baten -40 -40 -40 -40
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.820 1.842 1.866 1.888
2.1 Verkeer en vervoer
Lasten 11.944 12.333 13.334 12.552
Baten -174 -174 -174 -174
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 11.770 12.159 13.160 12.378
2.2 Parkeren
Lasten 106 107 109 110
2.4 Economische havens en waterwegen
Lasten 6 6 6 6
2.5 Openbaar vervoer
Lasten 180 182 184 187
Baten -35 -35 -35 -35
Totaal 2.5 Openbaar vervoer 145 147 150 152
3.1 Economische ontwikkeling
Lasten 537 543 549 555
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten 47 48 49 50
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten 232 235 238 241
Baten -107 -107 -107 -107
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 126 128 131 134
3.4 Economische promotie
Lasten 205 206 208 210
Baten -442 -442 -442 -442
Totaal 3.4 Economische promotie -237 -235 -233 -231
4.1 Openbaar basisonderwijs
Lasten 23 24 24 25
4.2 Onderwijshuisvesting
Lasten 2.589 2.844 3.846 3.798
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten 3.046 3.043 3.041 3.035
Baten -1.360 -1.404 -1.404 -1.404
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.686 1.639 1.637 1.631
5.1 Sportbeleid en activering
Lasten 691 694 697 700
Baten -21 -21 -21 -21
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 670 673 676 679
5.2 Sportaccommodaties
Lasten 4.793 4.842 4.846 4.817
Baten -2.156 -2.006 -2.006 -2.006
Totaal 5.2 Sportaccommodaties 2.636 2.836 2.840 2.811
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten 637 639 641 643
Baten -44 -44 -44 -44
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 593 595 597 599
5.4 Musea
Lasten 742 743 763 777
Baten -268 -268 -268 -268
Totaal 5.4 Musea 474 475 495 509
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten 184 191 192 194
Baten -24 -24 -24 -24
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 160 167 169 170
5.6 Media
Lasten 1.152 1.138 1.139 1.140
Baten -96 -96 -96 -96
Totaal 5.6 Media 1.056 1.042 1.043 1.044
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten 6.819 6.874 7.007 7.028
Baten -153 -153 -153 -153
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.666 6.720 6.854 6.874
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten 4.210 4.181 4.196 4.210
Baten -263 -263 -263 -263
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.946 3.918 3.932 3.946
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Lasten 1.592 1.598 1.596 1.598
6.3 Inkomensregelingen
Lasten 16.195 16.223 16.269 16.308
Baten -11.807 -11.808 -11.808 -11.808
Totaal 6.3 Inkomensregelingen 4.387 4.415 4.461 4.500
6.4 WSW en beschut werk
Lasten 4.189 4.296 4.352 4.360
Baten -553 -553 -553 -553
Totaal 6.4 WSW en beschut werk 3.636 3.743 3.800 3.807
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten 2.401 2.455 2.459 2.468
Baten -588 -636 -636 -636
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 1.813 1.820 1.823 1.832
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Lasten 3.041 3.084 3.099 3.114
Baten -83 -17 -17 -17
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.958 3.067 3.082 3.097
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten 9.090 9.327 9.356 9.386
Baten -283 -287 -283 -283
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.807 9.040 9.073 9.103
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten 11.166 11.178 11.195 11.213
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten 36 37 38 38
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten 3.274 3.276 3.278 3.279
7.1 Volksgezondheid
Lasten 2.673 2.678 2.680 2.682
Baten -42 -42 -42 -42
Totaal 7.1 Volksgezondheid 2.631 2.636 2.639 2.641
7.2 Riolering
Lasten 6.000 5.706 5.831 5.824
Baten -7.440 -7.278 -7.340 -7.414
Totaal 7.2 Riolering -1.440 -1.572 -1.509 -1.590
7.3 Afval
Lasten 7.331 7.561 7.565 7.552
Baten -9.079 -9.317 -9.320 -9.320
Totaal 7.3 Afval -1.748 -1.756 -1.756 -1.768
7.4 Milieubeheer
Lasten 2.744 2.684 2.681 2.685
Baten -200 0 0 0
Totaal 7.4 Milieubeheer 2.544 2.684 2.681 2.685
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Lasten 480 482 484 484
Baten -483 -483 -483 -483
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -3 -1 1 1
8.1 Ruimte en leefomgeving
Lasten 2.082 2.118 2.155 2.193
Baten -2 -2 -2 -2
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving 2.079 2.116 2.153 2.191
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Lasten 1.699 572 4 4
Baten -1.778 -652 -86 -88
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -79 -81 -82 -84
8.3 Wonen en bouwen
Lasten 3.787 3.831 3.887 3.622
Baten -2.351 -2.345 -2.343 -2.034
Totaal 8.3 Wonen en bouwen 1.436 1.486 1.544 1.589
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 113 33 -504 7.302
0.10 Mutaties reserves
Stortingen 1.358 1.075 1.086 1.086
Onttrekkingen -1.748 -1.180 -1.717 -751
Totaal 0.10 Mutaties reserves -390 -105 -631 335

Overzicht incidentele baten en lasten

Het overzicht van incidentele baten en lasten kent alleen incidentele mutaties in 2023 ten aanzien van de uitgaven en inkomsten. In de tabel specificatie incidentele baten en lasten is een specificatie van de besluitvorming gepresenteerd. De reservemutaties zijn voornamelijk structureel. Dit is zichtbaar in het overzicht structurele mutaties reserves. De incidentele stortingen als opgenomen in onderstaand overzicht betreft een aanvulling van de algemene reserve op basis van besluitvorming bij de kadernota 2022. 

Overzicht structureel saldo 2023 2024 2025 2026
Overzicht baten en lasten
Totaal lasten 154.974 157.155 160.895 161.678
Totaal baten -154.861 -157.122 -161.399 -154.376
Saldo van baten en lasten 113 33 -504 7.302
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten -3.034 -1.750 0 0
Incidentele baten 1.156 0 0 0
Saldo van incidentele baten en lasten -1.878 -1.750 0 0
A. Structureel saldo van baten en lasten voor bestemming -1.765 -1.717 -504 7.302
Mutatie reserves
Stortingen 1.358 1.075 1.086 1.086
Onttrekkingen -1.748 -1.180 -1.717 -751
Saldo mutaties reserves -390 -105 -631 335
Waarvan incidenteel
Stortingen -272 0 -38 -38
Onttrekkingen 31 16 0 0
Saldo van incidentele mutaties reserves -240 16 -38 -38
B. Structureel gerealiseerd resultaat na bestemming -2.395 -1.807 -1.173 7.599

Hieronder een specificatie opgenomen van de incidentele mutaties in 2023. In 2024 en verder zijn geen incidentele mutatie in de uitgaven en inkomsten opgenomen.

Specificatie incidentele baten-lasten Besluit Programma 2023 Dekking 2024 Dekking
LASTEN
Implementatiekosten Key2Burgerzaken Kaderbrief 2023 1. Bestuur 100 BS
Implementatiekosten E-HRM Kaderbrief 2023 1. Bestuur 240 BS
Implementatiekosten Financieel systeem Begroting 2023 1. Bestuur 60 BS
Recruitment (werving) Begroting 2023 1. Bestuur 103 BS
Realistisch begroting (coalitieakkoord) Begroting 2023 1. Bestuur 100 BS
Organisatieontwikkeling (coalitieakkoord) Begroting 2023 1. Bestuur 200 BS
Stelpost lonen en inhuur Begroting 2023 1. Bestuur 2.000 BS 1.750 BS
Veiligheidsmonitor (Berap 2020) Berap 2020 2. Veiligheid 31 R
Duurzaamheid uitgaven subsidie RREW Begroting 2022 3. Fysiek 200 BS
Totaal incidentele lasten 2023-2026 3.034 1.750
BATEN
Extra uitkering jeugdzorg (meicirculaire) Begroting 2023 1. Bestuur -806 BS
Duurzaamheid inkomsten subsidie RREW Begroting 2022 3. Fysiek -200 BS
Regeling specifieke uitkering sport Kadernota 2022 5. Samenleven -150 BS
Totaal incidentele baten 2023-2026 -1.156 0
Saldo incidentele baten en lasten (Bij dekking is BS (Begrotingssaldo); R (Reserve)) 1.878 1.750

Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Programma 2022 2023 2024 2025 2026
1. Bestuur
Toevoegingen
Egalisatiereserve verkiezingen 11 11 12 12 12
Duurzaamheid gemeentelijke panden -198 14 14 14 14
Totaal toevoegingen -187 26 26 26 26
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -244 -244 -244 -244 -244
Totaal onttrekkingen -244 -244 -244 -244 -244
2. Veiligheid
Toevoegingen
- - - - -
Totaal toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -26 -26 -26 -26 -26
Totaal onttrekkingen -26 -26 -26 -26 -26
3. Fysiek
Toevoegingen
Onderhoud kapitaalgoederen (Civiele kunstwerken) 790 932 921 893 893
Totaal toevoegingen 790 932 921 893 893
Onttrekkingen
Onderhoud kapitaalgoederen (Civiele kunstwerken) -414 -966 -414 -966 0
Kapitaaldekkingsreserves -53 -53 -53 -53 -53
Totaal onttrekkingen -467 -1.019 -467 -1.019 -53
4. Sociaal
Toevoegingen
- - - - -
Totaal toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -70 -70 -70 -70 -70
Totaal onttrekkingen -70 -70 -70 -70 -70
5. Samenleving
Toevoegingen
Onderwijshuisvesting 23 23 23 23 23
Onderhoud kapitaalgoederen (Sportvelden) 105 105 105 105 105
Totaal toevoegingen 128 128 128 128 128
Onttrekkingen
Kapitaaldekkingsreserves -247 -358 -358 -358 -358
Totaal onttrekkingen -247 -358 -358 -358 -358
Totaal structurele toevoeging aan reserves 732 1.086 1.075 1.048 1.048
Totaal structurele onttrekking aan reserves -1.054 -1.717 -1.165 -1.717 -751
Totaal structurele mutaties reserves -322 -630 -90 -669 297

Kapitaallasten per programma en taakveld

Bedragen x €1.000
Programma/taakveld Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026
1 Bestuur
0.1 Bestuur 161 154 154 153 152
0.4 Overhead 767 814 802 887 774
0.5 Treasury -1.477 -1.470 -1.654 -1.996 -1.980
0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 0 0 0 1.089 213
Totaal 1 Bestuur -549 -502 -699 132 -841
2 Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 330 352 446 444 572
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 19 19 21 20
Totaal 2 Veiligheid 349 372 465 464 592
3 Fysiek
0.8 Overige baten en lasten (stelposten) 0 34 69 -144 -246
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.076 2.130 3.051 3.429 3.574
5.7 Openbaar groen 446 484 544 580 575
7.2 Riolering 2.720 2.809 2.697 3.157 3.163
7.3 Afval 467 539 707 704 684
7.4 Milieubeheer 1 1 90 89 89
7.5 Begraafplaatsen 4 18 18 18 16
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 196 243 293 303 302
Totaal 3 Fysiek 5.910 6.257 7.467 8.136 8.155
4 Sociaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 107 148 105 105 104
6.3 Inkomensregelingen 4 4 0 5 5
6.4 Begeleide participatie 80 80 81 86 85
7.1 Volksgezondheid 15 15 15 15 15
Totaal 4 Sociaal 206 247 201 210 210
5 Samenleving
3.0 Economie 13 13 13 13 13
4.0 Onderwijs 1.953 1.921 2.160 3.152 3.090
5.2 Sportaccommodaties 828 813 846 834 788
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 8 8 8 8 8
5.4 Musea 88 87 87 87 86
5.5 Cultureel erfgoed 22 22 28 28 27
5.6 Media 27 27 12 12 12
Totaal 5 Samenleving 2.939 2.891 3.154 4.133 4.025

De uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

In de prognose van de balans is bij de ontwikkeling van de leningenportefeuille op basis van het verleden uitgegaan van een jaarlijks investeringsvolume van € 15 miljoen. Aangezien het geplande investeringsvolume groter is dan € 15 miljoen per jaar heeft bij materiële vaste activa een correctie plaatsgevonden voor de toename van de investeringen. Bij het project toekomstgericht begroten zal tot een reëlere investeringsvolume en -planning moeten worden gekomen.

ACTIVA 2022 2023 2024 2025 2026
Vaste activa 175.106 178.165 181.874 183.994 186.891
Immateriële vaste activa - - - - -
Materiële vaste activa 173.633 177.034 181.090 183.238 186.165
Financiële vaste activa 1.472 1.131 784 755 726
Vlottende activa 15.588 14.447 15.000 15.000 15.000
Voorraden 588 -553 - - -
Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Liquide middelen 500 500 500 500 500
Overlopende activa 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Totaal 190.694 192.612 196.874 198.994 201.891
PASSIVA 2022 2023 2024 2025 2026
Vaste passiva 156.956 152.888 152.857 154.870 153.675
Eigen vermogen 42.192 42.079 41.580 42.012 33.574
Voorzieningen 26.617 25.136 23.085 21.079 20.233
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar 88.147 85.673 88.192 91.780 99.867
Vlottende passiva 33.738 39.724 44.017 44.123 48.216
Netto vlottende schulden < 1 jaar 28.738 34.724 39.017 39.123 43.216
Overlopende passiva 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal 190.694 192.612 196.874 198.994 201.891

Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving reserve 2023 2024 2025 2026
(S=Storing;O= Onttrekking;
BS=beginsaldo;ES=Eindsaldo) BS S O ES S O ES S O ES S O ES
Algemene reserve
Algemene reserve 13.460 272 - 13.732 - 16 13.717 38 - 13.754 38 - 13.792
Totaal algemene reserve 13.460 272 - 13.732 - 16 13.717 38 - 13.754 38 - 13.792
Bestemmingsreserves - - - - - - - - - - - - -
Bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen 746 - - 746 - - 746 - - 746 - - 746
Bestemmingsreserve revindicatie 171 - - 171 - - 171 - - 171 - - 171
Bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten 103 - - 103 - - 103 - - 103 - - 103
Bestemmingsreserve vastgoed 33 - - 33 - - 33 - - 33 - - 33
Dorpshuis Nigtevecht 200 - 35 165 - 35 131 - 35 96 - 35 61
Egalisatiereserve verkiezingen 163 11 - 174 12 - 186 12 - 198 12 - 210
Groot onderhoud kapitaalgoederen 4.538 1.038 966 4.610 1.026 414 5.222 998 966 5.254 998 - 6.253
Integrale Veiligheid 36 - 31 4 - - 4 - - 4 - - 4
Kockengen Waterproof egalisatieseserve - - - - - - - - - - - - -
Monumenten 52 - - 52 - - 52 - - 52 - - 52
Onderwijshuisvesting 2.430 23 - 2.453 23 - 2.477 23 - 2.500 23 - 2.523
Planschade Cronenburgh 476 - - 476 - - 476 - - 476 - - 476
Reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport 189 - - 189 - - - - - - - - -
Totaal bestemmingsreserves 9.137 1.072 1.032 9.177 1.061 449 9.600 1.033 1.001 9.633 1.033 35 10.632
Reserves ter dekking van kapitaallasten - - - - - - - - - - - - -
Kapitaaldekkingsreserves 18.178 14 716 17.476 14 716 16.774 14 716 16.072 14 716 15.371
Totaal reserves ter dekking van kapitaallasten 18.178 14 716 17.476 14 716 16.774 14 716 16.072 14 716 15.371
Grondexploitatiereserves - - - - - - - - - - - - -
Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger 500 - - 500 - - 500 - - 500 - - 500
Grondexploitatie 916 - - 916 - - 916 - - 916 - - 916
Totaal grondexploitatiereserves 1.416 - - 1.416 - - 1.416 - - 1.416 - - 1.416
Totaal generaal reserves 42.192 1.358 1.748 41.802 1.075 1.180 41.507 1.086 1.717 40.876 1.086 751 41.211
Omschrijving Voorziening 2023 2024 2025 2026
(S=Storing;O= Onttrekking;
BS=beginsaldo;ES=Eindsaldo) BS S O ES S O ES S O ES S O ES
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensioen Wethouders 4.238 - 125 4.113 - 125 3.989 - 133 3.856 - 133 3.723
Voorziening personeel 749 104 432 421 104 149 376 104 111 369 104 111 362
Wachtgeld voormalig bestuurders 471 - 296 175 - 155 20 - 81 -61 - 81 -143
Voormalig personeel Bisonsport 117 - 13 104 - 13 91 - 13 77 - 13 64
Voorziening De Werf Kockengen 51 - - 51 - - 51 - - 51 - - 51
GREX 4e kwadrant Kockengen 36 4 1 38 4 4 38 4 - 42 4 - 45
Voorziening CSV Vreeland 65 - - 65 - - 65 - - 65 - - 65
Voorziening Flambouw 252 - - 252 - - 252 - - 252 - - 252
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's 5.980 107 867 5.221 107 446 4.882 107 338 4.651 107 338 4.420
Voorzieningen ter egalisatie van kosten - - - - - - - - - - - - -
Onderhoud wegen 6.886 2.699 3.300 6.286 2.699 3.300 5.685 2.699 4.999 3.385 2.699 2.721 3.363
Onderhoud vastgoed 3.334 959 857 3.436 959 2.355 2.039 959 467 2.531 959 1.539 1.951
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten 10.220 3.658 4.157 9.722 3.658 5.655 7.724 3.658 5.466 5.916 3.658 4.260 5.314
Voorzieningen voor door derden beklemde middelen - - - - - - - - - - - - -
Voorziening riolering 10.416 - 223 10.194 285 - 10.479 34 - 10.512 - 12 10.500
Egalisatievoorziening gemeentereiniging - - - - - - - - - - - - -
Totaal voorzieningen voor vervangingsinvesteringen 10.416 - 223 10.194 285 - 10.479 34 - 10.512 - 12 10.500
Totaal generaal voorzieningen 26.617 3.765 5.246 25.136 4.050 6.101 23.085 3.799 5.804 21.079 3.765 4.611 20.233

Toelichting reserves

Algemene reserve
Doel Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïnventariseerde risico’s en calamiteiten.
Voeding Er wordt 1/3 van een eventueel voordelig rekeningsaldo jaarrekening tot en met 2022 (collegeperiode) gestort in de algemene reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie boven de maximale omvang van € 600.000 komt, wordt deze ‘afgeroomd’ naar de Algemene reserve tot de maximale omvang.
Bestedingswijze Voor de bestedingswijze verwijzen wij naar de beleidsnotitie Algemene Reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie onder de minimale omvang van € 200.000 komt, wordt het verschil onttrokken aan de Algemene reserve tot de benodigde omvang.
Oostelijke Vechtplassen
Doel De kosten te dekken voor het project duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten.
Voeding Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Bestedingswijze Zie bijzonderheden.
Bijzonderheden Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
Revindicatie
Doel Voor de uitvoering van het project ‘gebruik gemeentegronden’, waarbij deze reserve dient als financiële dekking bij de uitvoering van het project ‘revindicatie’.
Voeding Opbrengst van verkoop en/of verhuur gemeentegronden.
Bestedingswijze Conform vastgesteld bestedingsplan
Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Thuiswerkfaciliteiten
Doel Om de kosten voor thuiswerkfaciliteiten van medewerkers op te kunnen vangen.
Voeding Eventuele overschotten op indirecte personeelslasten
Bestedingswijze De kosten voor het inrichten van een (ARBO) thuiswerkplek voor (toekomstige)
Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en kan dus afwijken van de begroting.
Vastgoed
Doel Deze reserve dient ter dekking van de uitgaven die verband houden met het opstellen en de implementatie van het Integraal Vastgoed Accommodatie Beleid (IVAB). Het maakt mogelijk dat (on)voorziene toekomstige uitgaven gewaarborgd worden en deze niet afhankelijk zijn van de begrotingspositie.
Voeding Voor eventuele toekomstige voeding van de reserve zal bij concrete verkoop van vastgoed een afzonderlijk gemotiveerd voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Bestedingswijze Onttrekking aan de reserve vindt plaats in het kader van de resultaatbestemming bij de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
Dorpshuis Nigtevecht
Doel Ter dekking van de aanvullende subsidie aan stichting Dorpshuis Nigtevecht. Bij de bouw heeft de gemeente een hypothecaire lening verstrekt aan de stichting.
Voeding Geen
Bestedingswijze De rentebetaling worden door de gemeente gecompenseerd d.m.v. een aanvullende subsidie. De vrijval uit de reserve is gelijk aan de aanvullende subsidie.
Verkiezingen
Doel Voor het egaliseren van kosten bij de reguliere- en tussentijdse verkiezingen.
Voeding Overschot in de exploitatie voor verkiezingen wordt gestort in de reserve.
Bestedingswijze Een tekort in de exploitatie voor verkiezingen wordt onttrokken uit de reserve.
Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Groot onderhoud kapitaalgoederen
Doel De reserve is gevormd om de onderhoudsvoorzieningen, waarvan geen actuele beheerplannen beschikbaar waren (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van een beheersplan, wordt deze weer omgevormd tot voorziening.
Voeding Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting
Bestedingswijze Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen of per afzonderlijk besluit.
Integrale Veiligheid
Doel Om risico’s en/of onvoorziene uitgaven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid op te vangen.
Voeding -
Bestedingswijze Via afzonderlijke raadsvoorstellen
Kockengen Waterproof
Doel Om schommelingen in de kapitaallasten van de voorbereidingskosten bij het project Kockengen Waterproof op te vangen.
Voeding Incidenteel (overschot van de voorbereidingskosten) bij de jaarrekening.
Bestedingswijze Kapitaallasten voorbereidingskredieten.
Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Monumenten
Doel Ter dekking van uitgaven voortvloeiend uit het opstellen van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van monumenten.
Voeding -
Bestedingswijze Dekking van gemaakte kosten voor het opstellen van monumentenbeleid.
Onderwijshuisvesting
Doel De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden.
Voeding Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting
Bestedingswijze Jaarlijks kunnen bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma worden onttrokken. Hiernaast kunnen afwaarderingen van de restant boekwaarde van schoolgebouwen worden onttrokken.
Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Planschade Cronenburgh en Randweg Loenen
Doel Voor de mogelijke aanspraken op de planschade Cronenburgh en Randweg Loenen. Deze dient ter dekking van de eventuele kosten met betrekking tot het bezwaar en beroep.
Voeding Geen
Bestedingswijze Conform vastgestelde planschadebetalingen.
Bijzonderheden De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport)
Doel Het reserveren van rijksmiddelen ter dekking van de negatieve financiële gevolgen van gewijzigde BTW-wetgeving m.b.t. sport.
Voeding Jaarlijkse specifieke uitkering van het Rijk
Bestedingswijze Compensatie van de uitgaven ten behoeve van sport in de exploitatie en bij investeringen.
Kapitaaldekkingsreserves
Doel Ter dekking van de afschrijvingslasten van de gerealiseerde vastgoedinvesteringen.
Voeding Afhankelijk van vastgestelde raadsvoorstellen.
Bestedingswijze Ter dekking afschrijvingsdeel van de gerealiseerde investeringen.
Inrichting Hazeslinger
Doel Het bevorderen van het opstellen van plannen voor ontwikkeling van de Hazeslinger en het herinrichten van de openbare ruimte in het plangebied nadat eventuele ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgerond.
Voeding Geen
Bestedingswijze Conform projectplan Hazeslinger
Grondexploitatie
Doel Om risico's en/of schommelingen binnen de (bouw)grondexploitaties en ontwikkellocaties te kunnen opvangen. Deze gelden met een breder doel in te zetten. Het risicodeel is € 200.000 en het meerdere ontwikkeldeel. Het afdekken van bestaande en toekomstige financiële risico’s binnen het grondbedrijf.
Voeding De reserve wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties.
Bestedingswijze Indien het saldo van de reserve hoger bedraagt dan € 600.000 dan wordt de meerwaarde afgeroomd naar de A.R.

Toelichting voorzieningen

Pensioen wethouders
Doel Om pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders op te kunnen vangen
Voeding De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting. De hoogte van de storting is gebaseerd op jaarlijks geactualiseerde actuariële berekeningen.
Bestedingswijze De pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening personeel
Doel Het opvangen van rechtspositionele lasten en re-integratie van (voormalig) personeel.
Voeding De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze De rechtspositionele lasten en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Wachtgeld voormalig bestuurders
Doel Het opvangen van de lasten voor wachtgelden en re-integratie van voormalige bestuurders.
Voeding De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze De wachtgeldverplichtingen en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voormalig personeel Bisonsport
Doel Bestemd als dekking voor de suppletie-uitkeringen (garantiesalarissen) voor het voormalig personeel van Bisonsport, overgenomen door Sportfonds.
Voeding -
Bestedingswijze De verplichtingen jegens het voormalig personeel van Bisonsport worden ten laste van deze voorziening gebracht.
De Werf Kockengen
Doel Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding -
Bestedingswijze Op basis van contractuele verplichtingen
4e kwadrant Kockengen
Doel Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding -
Bestedingswijze Op basis van contractuele verplichtingen
Vreeland
Doel Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding -
Bestedingswijze Op basis van contractuele verplichtingen
Flambouw
Doel Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding -
Bestedingswijze Op basis van contractuele verplichtingen
Wegen
Doel De voorziening is gevormd voor het groot onderhoud, conform het beheersplan wegen 2021-2024.
Voeding De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting. De hoogte van de storting is gebaseerd op het beheerplan wegen.
Bestedingswijze Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan wegen.
Onderhoud vastgoed
Doel Om de kosten te egaliseren met betrekking tot periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, volgens het onderhoudsschema.
Voeding De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, waarvan de raming is gebaseerd op een periodiek geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan.
Bestedingswijze Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan (exclusief onderwijsgebouwen).
Egalisatievoorziening Riolering
Doel Het egaliseren van de te heffen rioolrechttarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.
Egalisatievoorziening Gemeentereiniging
Doel Het egaliseren van de te heffen afvalstoffenheffingstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.

EMU saldo

Vragenlijst
Centraal Bureau voor de Statistiek Berekening EMU-saldo
www.cbs.nl/kredo Gemeente Stichtse Vecht (1904)
Algemene gegevens:
Overheidslaag: Gemeente
Berichtgevernaam: Stichtse Vecht
Berichtgevernummer: 1904
Jaar: 2023
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Bestandsnaam: EMU230061904.XLS
2022 2023 2024
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -113 -33
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 3.400 4.056
3. Mutatie voorzieningen -1.481 -2.051
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -1.141 553
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo n.n.b. -3.853 -6.693

Meerjaren Investerings Planning (MIP)

In de kaderbrief is beschreven dat realistisch ramen een belangrijk aandachtspunt is voor de begroting. In de kaderbrief is een overzicht gepresenteerd van de onderhanden kredieten, vanuit de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de kaderbrief 2023 voor de periode 2022-2026. Hieruit bleek dat het volume geplande investeringsvolume veel groter is dan het te realiseren investeringsvolume. Op basis van het verleden is het jaarlijkse investeringsvolume tussen de € 10 miljoen en € 15 miljoen realistisch. Dit is ongeveer € 75 miljoen verdeel over de periode 2022-2026. 

In de Bestuursrapportage 2022 is de planning van de investeringskredieten voor het begrotingsjaar 2022 geactualiseerd en bij deze begroting voor de periode 2023-2026. De totale geplande kredieten over de periode 2022-2026 bij de Bestuursrapportage 2022 bedroeg € 140 miljoen. Bij de begroting 2023-2026 is afgerond € 20 mln. toegevoegd in het meerjarenperspectief op basis van vastgestelde beheerplannen, zoals riolering € 13 mln. en wegen € 2,5 mln..
Aanvullend zijn kredieten (reservering) opgenomen voor de uitbreiding van het depot van het (RHCVV)  € 1,5 mln., een aanvulling op kredieten voor repressieve huisvesting € 2,5 miljoen en ondergrondse containers € 0,5 mln.  Dit maakt het totaal aan geplande investeringen in deze begroting afgerond € 160 miljoen over de periode 2022-2026. De verdeling van de uitvoering van de planning is € 49,4 mln. in 2022, € 55,4 mln. in 2023, € 35,4 mln. in 2024, € 9,8 mln. in 2025 en € 10 mln. in 2026.  De kredieten worden vooral in het lopende en komende jaar (2022 en 2023) gepland en minder in de latere jaren op basis van een vervangingsschema.  In afwachting van het project toekomstgericht begroten is de vrijval van de kapitaallasten in deze begroting 2023-2026 voor de jaren 2025 en 2026 niet in het begrotingssaldo verwerkt, maar apart gehouden in een stelpost kapitaallasten. De stelpost heeft een aflopend karakter van  € 1,1 mln. in 2025 en € 0,2 mln. in 2026.  Dit biedt ook ruimte aan tussentijdse voorstellen aan de raad voor noodzakelijke investeringen, zoals de uitbreiding van het depot (RHCVV).  Na vaststelling van dit voorstel worden de kapitaallasten en de huurinkomsten, aangevuld met dekking vanuit de stelpost op het programma Samenleven geraamd.

In het coalitieakkoord is een opdracht toekomstgericht begroten geformuleerd om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De opgenomen planning van de Bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 voor de periode 2022-2026 zal als vertrekpunt dienen voor de uitvoering van die opdracht om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De totale investeringsplanning 2022-2026 is in de tabel hieronder opgenomen. 

Investeringen T/R Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
BESTUUR
Modernisering ICT infrastructuur 2024 T 228.000
Vervanging en uitbreiding scanstraat 2022 T 100.000
Auto Citroen Jumper (kaartje 1051) T 40.000
Autos Nissan e-NV200 (Bode) (kaartje 1112) T 35.000
Autos Nissan Leaf (Buiten) (kaartje 1314) T 25.000
Autos Nissan e-NV200 (Buiten) (kaartje 1315) T 35.000
Vervanging wifi netwerk 2025 T 40.000
Aanschaf scanner 2024 T 15.000
Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones) T 292.500
Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones) T 292.500
nieuw actiever intranet 2021 T 50.000
Aanschaf Kofax software T 66.000
Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen T 50.000
Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets T 150.000
Vernieuwing werkplekconcept 2023 laptops/tablets T 150.000
Vernieuwing werkplekconcept 2024 laptops/tablets T 270.000
Vernieuwing werkplekconcept 2025 laptops/tablets T 150.000
Vernieuwing werkplekconcept 2026 laptops/tablets T 150.000
Vernieuwing werkplekconcept 2026 beeldschermen T 50.000
Informatiedragers raad (tablets) 2022 T 54.000
Vervanging auto Iveco Daily (1378) T 40.000
Vervanging Fiat Doblo (1379) T 40.000
Vervanging auto Iveco Daily (1381) T 45.000
Vervanging auto Iveco Daily (1382) T 45.000
Informatiedragers raad T 6.000
Vervanging telefoons T 75.000
TOTAAL BESTUUR 693.500 385.000 513.000 532.500 370.000
VEILIGHEID
Camera's (cameratoezicht) 2024 T 59.000
Gebouw Tienhoven - Westbroek T 705.142
Installaties Tienhoven - Westbroek T 253.177
Gebouw Nigtevecht T 102.707
Installaties Nigtevecht T 37.344
Autos Nissan Leaf (VTH) (kaartje 1316) T 25.000
Piketauto OvD Bevolkingszorg 2024 (kaartje 1464) T 17.000
Gebouw Loenen a/d Vecht T 212.025
Installaties Loenen a/d Vecht T 16.256
Personenauto toezicht VTH (Nissan Leaf) (1220) T 25.000
Nieuwbouw Brandweer Loenen a/d vecht - gebouw R 500.000
Nieuwbouw Brandweer Loenen a/d vecht - installaties R 1.500.000
Aanvulling repressieve huisvesting R 2.440.000
TOTAAL VEILIGHEID 1.326.651 2.440.000 101.000 2.000.000 25.000
FYSIEK
Riolering Herenweg/Gageldijk T -1.305.386
Riolering Fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht T 169.978
Riolering Ruwielstraat T 132.432
Uitbreiding P&R station Maarssen T 242.500
Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen T 150.000
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg T 150.000
Vervanging van de verkeersregelinstallaties Waverijnweg T 720.100
Veiligheids en geluidswerende voorzieningen waverijnweg (amend.12.1.2022) T 120.318 2.129.900
Aanleg rotonde Sweserengseweg - afrit N230 T 425.000
Aanleg rotonde Sweswerengseweg-Maarsseveensevaart T 850.000
Riolering Bolensteinsestraat T 332.241
Riolering Herenstraat T 965.945
Riolering Eendracht 1e fase T 64.653 2.154.894
Riolering Ameland T 65.545
Riolering Schepersweg 2,3 T 788.546
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa T 179.023
Riolering D. van Troostwijkplein 2018 T 207.106
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht T 136.531
Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW T 373.200
Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW T 196.305
Wegen Ruwielstraat T 32.267
Wegen Herenstraat T 803.027
Wegen Eendracht 1e fase T 22.741 719.871
Wegen Ameland T 58.636
Wegen Schepersweg 2,3 T 625.069
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa T 382.237
Wegen Schippersgracht T 89.640
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen 2019 T -17.436
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riolerin2019 T 224.241
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid voorb riool T -133
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riool voorb T -1.085
Ondergrondse containers 2021 - GP 2016-2022 T 238.000
Minicontainers (papier+plastic) 2020 -GP 2016-2022 T 233.514
Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022 T 56.684
KPG beweegbare bruggen 2018 T 70.072
KPG VRI 2018 T 230.144
KPG duurzaamheid en milieu 2018 T 802.544
KPG Meubilair 2018 T 58.452
Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht T 281.258
Riolering K. Doormanweg T 98.174
Wegen Eendracht 2e fase T 25.041 719.871
Wegen Centr.ZO Vecht T 1.799.513
Wegen Gaslaan - centr.ZW T 28.566 257.090
Wegen Harmonieplein -centr.ZW T 29.676 267.087
Riolering Eendracht 2e fase T 74.959 2.154.894
Buitenruimte BS T 7.915
Buitenruimte Tienhoven (TH) T 100.000
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed.voorb. (fase 9) T 1.223.003
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riolering ed.voorb. (fase 9) T 1.878.002
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed.voorb. (fase 8) T 29.183
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering ed.voorb. (fase 8) T 23.227
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen (fase 8) T 832.335
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering (fase 8) T 2.644.757
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord voorb riool (fase 8) T 479.492
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord beschoeiing (fase 8) T 35.793
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord Groen (fase 8) T 186.624
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting T 437.696
Vervanging armatuur 2020 openb.verlichting T 446.450
Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting T 429.114
Vervanging mast 2021 openb.verlichting T 159.118
Vervanging mast 2018 openb.verlichting T 294.911
Vervanging mast 2019 openb.verlichting T 318.883
Vervanging mast 2020 openb.verlichting T 325.260
Vervanging armatuur 2021 openb.verlichting T 227.690
KPG speelplaatsen en terreinen 2020 T 260.237
KPG verlichting 2018 T 92.695
KPG verlichting 2019 T 311.298
KPG verlichting 2020 T 311.298
KPG duurzaamheid en milieu 2019 T 401.272
KPG duurzaamheid en milieu 2020 T 401.272
KPG wegen 2018 (t.b.v. Bisonspoor) T -1.070.225