Bijlage 1. Risico reserve Corona

Verloop risicoreserve corona

In onderstaande tabel is het verloop van de risicoreserve corona weergegeven over het eerste halfjaar 2022.

De inkomsten zijn gebaseerd op de ontvangen rijksbijdragen als gemeld in de circulaires van het rijk van september 2021 en december 2021. In de circulaires van 2022 ontvangen verwachten wij beperkt specifieke middelen voor corona te ontvangen. Eventuele afrekeningen of bijdragen worden in 2022 in de exploitatie verantwoord op het betreffende taakveld. Wij verwachten alleen nog een specifieke corona-uitkering van ongeveer € 185.000 voor het exploitatieverlies van het Kikkerfort van het  tweede halfjaar 2021. Deze ontvangst zal in de lijn van andere ontvangen in 2022 op het betreffende taakveld worden verantwoord en niet meer aan de coronareserve toegevoegd. 

De uitgaven hebben met name betrekking op compensatie van lokale ondernemers met betrekking tot corona, de lokale herstelagenda en extra inhuur om corona gerelateerde zaken aan te vliegen.

Het voorstel is om de risicoreserve op te heffen en hierover te besluiten bij het vaststellen van de Berap 2022. De risicoreserve kan worden opgeheven, omdat de crisisperiode voorbij is en we in de crisisperiode de uitgaven hebben kunnen dekken met de inkomsten van het rijk. Een afzonderlijke reserve aanhouden is derhalve niet meer nodig.

De reserve wordt afgewikkeld zoals aangegeven in onderstaand overzicht. De middelen als genoemd bij onttrekking vallen vrij in de exploitatie ter dekking van de uitgaven. Het restant valt terug in de algemene reserve.

Prognose risicoreserve corona
Saldo december 2021 (* € 1.000) 2.971
Toevoegingen 2022 :
Rijksbijdrage decembercirculaire 2021 (2021) 257
Rijksbijdrage septembercirculaire 2021 (2022) 131
Rijksbijdrage decembercirculaire 2021(2022) 92
480
Onttrekkingen 2022 :
Tussenrapportage lokale herstel agenda -251
Extra maatregelen lokale herstel agenda -40
6e tranche dienstverleningskosten -50
7e tranche coronacompensatie -23
8e tranche coronacompensatie -13
Inhuur -712
Overige uitgaven -110
-1.199
Prognose saldo per 1 juli 2022 2.252
Voorstel opheffing reserve
Aanvullen algemene reserve -2.252
Totaal voorstel opheffing risicoreserve -2.252