Sitemap

Bestuursrapportage 2022 Blz. 1
Bestuursrapportage 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding en leeswijzer Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Coalitieakkoord 2022-2026 Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht Blz. 6
Ontwikkelingen gemeentefonds Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Uitgangspunten Blz. 9
Financieel beeld Blz. 10
Financieel beeld 2022 - Samenvatting- Blz. 11
Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma Blz. 12
Toelichting maatregelen en onderbesteding Blz. 13
Begrotingswijziging 2022 Blz. 14
Ontwikkeling Algemene reserve Blz. 15
Weerstandsvermogen Blz. 16
Programma 1. Bestuur Blz. 17
Afwijking beleid Blz. 18
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 19
Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners Blz. 20
Beheerssystemen naar de Cloud Blz. 21
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 22
Trouwen in Stichtse Vecht Blz. 23
Digitaal Stelsel Omgevingswet Blz. 24
Een nieuwe bestuursstijl Blz. 25
Regionale samenwerking U10 Blz. 26
Inrichten burgerpanel Blz. 27
Participatietools Blz. 28
Online Blz. 29
Doorontwikkeling website Blz. 30
Financiële afwijking Blz. 31
Begrotingswijziging Blz. 32
Programma 2. Veiligheid Blz. 33
Afwijking beleid Blz. 34
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 35
Een veilige gemeente voor iedereen. Blz. 36
Behoud veiligheidsniveau Blz. 37
Cameratoezicht Blz. 38
Financiële afwijking Blz. 39
Begrotingswijziging Blz. 40
Programma 3. Fysiek Blz. 41
Afwijking beleid Blz. 42
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 43
Klimaat Blz. 44
Plan warmtevisie Blz. 45
Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 46
Gebiedsgericht werken Blz. 47
Gebiedsgericht werken Blz. 48
Afval Blz. 49
Nieuw afvalscheidingsstation Blz. 50
Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen Blz. 51
Wonen Blz. 52
Faciliteren bouw woningen Blz. 53
Starterslening Blz. 54
Vitaliteit kleine kernen Blz. 55
Overlast door verhuur Blz. 56
Omgevingswet Blz. 57
Omgevingswet Blz. 58
Implementatie Omgevingswet Blz. 59
Bereikbaarheid Blz. 60
Ontwikkelingen Zuilense Ring Blz. 61
Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Blz. 62
Financiële afwijking Blz. 63
Begrotingswijziging Blz. 64
Programma 4. Sociaal Blz. 65
Afwijking beleid Blz. 66
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 67
Preventie en welzijn Blz. 68
Cluster Preventie en welzijn Blz. 69
Jeugd Blz. 70
Regionale agenda Blz. 71
Financiële afwijking Blz. 72
Begrotingswijziging Blz. 73
Programma 5. Samenleving Blz. 74
Afwijking beleid Blz. 75
Wat willen we bereiken tot en met 2022? Blz. 76
Economie Blz. 77
Programma Economie 2020 - 2023 Blz. 78
Sport Blz. 79
Nationaal sportakkoord Blz. 80
Nota Sport en Bewegen 2021-2025 Blz. 81
Onderwijs Blz. 82
(Gelijke) onderwijskansen Blz. 83
Financiële afwijking Blz. 84
Begrotingswijziging Blz. 85
Samenvatting begrotingswijzigingen Blz. 86
Samenvatting begrotingswijzigingen Blz. 87
Bijlage 1. Risico reserve Corona Blz. 88
Verloop risicoreserve corona Blz. 89
Bijlage 2. Investeringen Blz. 90
Stand van zaken investeringskredieten 2022 Blz. 91
Overzicht investeringskredieten 2022 Blz. 92
Totaaloverzicht investeringen 2022 (per programma) Blz. 93
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap