Programma 3. Fysiek

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Klimaat

 • We werken toe naar een klimaatneutrale *2) gemeente *1) in 2050 en volgen daartoe het nog vast te stellen rijksbeleid.
 • We werken toe naar een klimaatneutrale *2) gemeentelijke organisatie in 2030.

1) Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.
 2) Met klimaatneutraal bedoelen wij dat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Gebiedsgericht werken

 • Bewoners ondersteunen bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving door nog beter aan te sluiten bij hun wensen, vragen en zorgen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Afval

 • Een nieuw afvalscheidingsstation en “Omgekeerd inzamelen” in alle kernen binnen Stichtse Vecht.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Wonen

 • Een passende woningvoorraad die is afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en welke voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners.
 • Woningbouw op binnenstedelijke locaties.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Omgevingswet

 • Implementeren van de Omgevingswet.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Bereikbaarheid

 • Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Financiële afwijking

Programma Afwijking Voordeel/ 2022
Fysiek (bedragen * € 1.000) Nadeel
3A Baggeren N -315
3B Stormschade N -200
3C Degeneratievergoedingen V 40
3D Vastgoedprojecten N -250
3E Afval N -1
3F Begraafplaatsen V 60
3G Afschrijvingen V 598
3H Coalitieakkoord - Duurzaamheid N -100
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is - ) -168

3A. Baggeren
Doordat een deel van de baggerwerkzaamheden niet kon worden uitgevoerd was in 2021 sprake van een onderschrijding. Dit jaar maken we een inhaalslag waardoor er een overschrijding ontstaat. Daarnaast blijkt het niet haalbaar om de bagger op de oevers te verwerken en is er sprake van aanzienlijk meer bagger in het water dan verwacht. Hierdoor zijn de afvoerkosten hoger dan in eerste instantie begroot. 

3B. Stormschade
In februari en maart is door een aantal stormen schade ontstaan aan het groen. De extra kosten zijn niet gedekt door een verzekering.  

3C. Degeneratievergoedingen
De inkomsten aan Degeneratievergoedingen zijn ongeveer € 40.000 hoger dan geraamd. Dit gelet op de huidige stand van de ontvangen meldingen en verstrekte vergunningen. 

3D. Bijstelling vastgoedprojecten
Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. In het geval een grondexploitatie kan worden geopend, kunnen de kosten voor het betreffende project daarop worden verantwoord. De kosten gaan doorgaans voor de baten uit. Op basis van de tot nu toe geboekte uitgaven en de geprognosticeerde uitgaven en inkomsten voor de rest van 2022 zullen de kosten de baten met circa € 250.000 overschrijden.

Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In deze Bestuursrapportage stellen wij u voor om de in 2021 niet ingezette budgetten (Zuilense Vecht en Zogwetering) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2022 toe te voegen (€ 231.078).

De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2021 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. De afwijkingen zijn minimaal. Op basis van de actualisatie van de ontwikkellocaties stellen wij u voor om € 123.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grondexploitaties (ontwikkeldeel). 

3E. Afval
Op de verwerking van het afval verwachten wij per saldo een neutraal resultaat te behalen. 

Verwerken en inzamelen huishoudelijk afval ( - € 400.000 ) 
Door de nawerking van Corona, meer thuis werken en daardoor meer afval (zo’n 10% op dit moment), is de verwachting dat de kosten voor verwerking van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT  en de inzameling van deze afvalstromen hoger uitvallen dan in de begroting is geraamd. 

Hogere baten PMD & Papier ( + € 400.000 )
Door de grotere hoeveelheden ingezameld PMD i.v.m. invoering omgekeerd inzamelen en de hogere opbrengst voor oud papier  vanwege schaarste op de papier markt, vallen de baten echter ook hoger uit dan begroot. 

3F. Begraafplaatsen
De prognose 2022 voor de inkomsten begraafplaatsen is hoger dan begroot. Vanwege een grote administratieve inhaalslag die we vanaf februari hebben gemaakt zijn de inkomsten hoger.  De verwachting is dat we € 80.000 meer leges ontvangen. Op het onderhoud van de begraafplaatsen verwachten wij incidenteel € 20.000 meer nodig te hebben om het  noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren.

3G. Afschrijvingen
In de jaarrekening 2021 is een overzicht opgenomen van de investeringen, die per 31 december 2021 zijn afgerond en de investeringen, met een vervolg in 2022.  Bij investeringen, met een vervolg in 2022, maar waarvan was gepland dat deze per 31 december 2021 zouden zijn afgerond worden derhalve niet afgeschreven in 2022. De geplande kapitaallasten vallen dan vrij. Dit leidt tot een voordeel, omdat de afschrijving wel was geraamd, maar nu niet plaatsvindt in 2022. Het effect van de latere afschrijving voor de hele begroting is  € 598.000 en gemakshalve bij programma 3 gepresenteerd, omdat het effect op programma 3 met € 583.000 het grootste is. In de begrotingswijziging is terug te zien hoe de verdeling over de programma's is.

3H. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 ' Bouwen aan een stevig fundament' wordt in 2022 op programma 3 een impuls gegeven van  € 100.000 voor duurzaamheid.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma Taakveld Onderwerp Lasten(L) 2022
Fysiek (bedragen * € 1.000) Baten(B)
Fysiek Milieubeheer Specifieke uitkeringen 2022 L 1.237
Fysiek Milieubeheer Specifieke uitkeringen 2022 B -1.237
Fysiek Openbaar groen Uitgaven legakkerherstel L 448
Fysiek Openbaar groen onttrekking reserve oostelijke vechtplassen B -448
Fysiek Verkeer en vervoer Uitgaven onderhoud civiele kunstwerken L 300
Fysiek Verkeer en vervoer onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen B -300
Fysiek Milieubeheer Coalitiakkoord - duurzaamheid L 100
Alle Diverse Actualisatie vastgoedbegroting B/L PM
Alle Diverse Afschrijvingen L -598
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten Totaal -498

Budget specifieke uitkeringen 2022
Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop aangepast. Het gaat hier onder andere om de uitvoering van aanpak energiearmoede, Regeling reductie energiegebruik woningen 2021-2022, klimaatmiddelen en leefstijlinterventie. 

Legakkerherstel
Voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten is de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen gevormd. Vanuit deze reserve dekken wij de kosten voor het legakkerherstel van de Kievitsbuurten. In 2022 voeren wij een groot deel van de werkzaamheden uit, hierdoor zullen wij tevens € 447.845 meer dan geraamd uit deze reserve onttrekken.

Civiele kunstwerken
Op basis van het beheerbeleidsplan civiele kunstwerken voeren wij in 2022 het onderhoud aan o.a. de Evert Stokbrug uit. De onttrekking uit de bestemmingsreserve wan ongeveer € 300.000 was nog niet geraamd. Wij stellen u voor om deze onttrekking alsnog in 2022 te doen.

Gemeentelijke vastgoedexploitatie
Jaarlijks vinden er wijzigingen plaats in het eigendom en gebruik van de verschillende vastgoedobjecten. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de vastgoedexploitatie. De afgelopen jaren zijn deze wijzigingen niet meegenomen in de begrotingsbudgetten van de vastgoedexploitaties. Als onderdeel van de verdere professionalisering van het gemeentelijk vastgoed is de gehele vastgoedbegroting doorgenomen en aangepast naar de huidige stand van ons gemeentelijk vastgoed.  De vastgoedbegroting is opnieuw gecategoriseerd zodat de begroting aansluit bij de categorieën vastgoed zoals benoemd in de vastgoednota 2020. Op deze wijze krijgen we meer inzicht in de exploitatie per categorie en wordt meer inzicht verkregen in het gemeentelijk vastgoedbestand. De budgetten zijn beoordeeld naar het uitgaven en/of inkomstenpatroon van de afgelopen 3 jaar en opnieuw bepaald. 

Vaststellen meerjaren onderhoudsplan
Voor een aantal objecten waar nog geen meerjaren onderhoudsplan voor was vastgesteld is deze opgesteld en meegenomen in de begrotingswijziging. Het betreft de volgende objecten:

 • Nieuwe brandweerkazerne Dorpsstraat 50 te Nieuwer ter Aa
 • Brugwachtersverblijf Zandweg te Maarssen
 • Tijdelijke onderwijslocatie Troelstrastraat 58 en 58 A te Maarssen
 • Woning aan de Brugstraat 25 te Breukelen
 • Brugwachtersbesturing Brugstraat te Loenen aan de Vecht
 • Kinderdagverblijf Schepersweg 10 A te Breukelen
 • Poortwerken bij Park Groenhoven en oude begraafplaats te Breukelen

De meerjaren onderhoudsplannen liggen ter inzage bij de Griffie. 

De aanpassingen op de begroting verloopt budgetneutraal en is derhalve als PM gepresenteerd. De bovengenoemde meerjaren onderhoudsplannen zijn hierin meegenomen. Na het vaststellen van de meerjaren onderhoudsplannen verloopt het onderhoud via de onderhoudsvoorzieningen.