Programma 2. Veiligheid

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een veilige gemeente voor iedereen.

  • Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente.
  • Inwoners ervaren merkbare handhaving.
  • Het (zoveel mogelijk) voorkomen van ondermijning.
  • Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Financiële afwijking

Programma Afwijking Voordeel/ 2022
Veiligheid (bedragen * € 1.000) Nadeel
2A VRU-bijdrage V 150
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is - ) 150

2A. VRU-bijdrage
Wij hebben u geïnformeerd over de geactualiseerde begroting 2022 en de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hierin is opgenomen dat onze VRU-bijdrage in 2022 met € 150.000 incidenteel wordt verlaagd. De VRU sloot 2021 af met een voordelig resultaat. Het voordelige resultaat is hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg van de beperkingen door de landelijke coronamaatregelen. Vanuit het voordelige resultaat wordt in 2022 een aanzienlijk deel teruggegeven aan gemeenten. Voor Stichtse Vecht betekent dit een voordeel van ongeveer € 100.000. Ook in 2022 verwacht de VRU door de landelijke coronamaatregelen een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting te behalen. In de geactualiseerde VRU-begroting 2022 is onze gemeentelijke bijdragen met ongeveer € 50.000 naar beneden bijgesteld. 

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma Taakveld Onderwerp Lasten(L) 2022
Veiligheid (bedragen * € 1.000) Baten(B)
Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer bijdrage VRU B -150
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten Totaal -150