Programma 5. Samenleving

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Economie

 • Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. Hieronder verstaan wij:
  • Het revitaliseren van bedrijventerreinen
  • Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers
  • Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied.
 • Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme.
 • Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Sport

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. We leggen meer nadruk op voor de relatie tussen sport en het sociaal domein. Wij handhaven gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Onderwijs

 • Ons onderwijsaanbod zorgt er voor dat de jeugd zich kan ontwikkelen tot zelfstandig en betrokken inwoners. Dit moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Financiële afwijking

Programma Afwijking Voordeel/ 2022
Samenleving (bedragen * € 1.000) Nadeel
5A Economie V 200
5B Cultureel Erfgoed N -50
5C Coalitieakkoord - Harmonisatie buitensport N -130
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is - ) 20

5A. Economie
Met het budget Uitvoering Programma Economie financieren we meerdere projecten en activiteiten ten behoeve van het Programma Economie 2020 - 2023. Binnen dit budget is € 150.000 gereserveerd voor de uitvoering van de toekomstvisie bedrijventerreinen. Vanwege de herprioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis kon dit budget niet volledig in 2021 uitgegeven worden, in 2022 wordt dit volledig uitgevoerd. Die extra werkzaamheden en capaciteitsproblemen zorgen ervoor dat naar verwachting ongeveer €200.000 zal overblijven op dit budget. Bij de jaarrekening 2022 zal bezien worden of behoud van dit budget in 2023 nodig en realistisch is.

5B. Cultureel erfgoed
Voor het afronden van de Kerkenvisie zijn capaciteit en ongeveer €50.000 nodig. Als capaciteit beschikbaar is voor de afronding kan dit worden opgepakt.

5C. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 ' Bouwen aan een stevig fundament' wordt in 2022 op programma 5 een impuls gegeven van  € 130.000 voor harmonisatie buitensport.

Risico Zwembad 't Kikkerfort
Vanwege de hoge energieprijzen wordt er een overschrijding op het energiebudget verwacht van maximaal €100.000. Echter, er kunnen maatregelen genomen worden die een forse besparing op energie zouden kunnen opleveren. Omdat er binnen het budget voor onderhoudswerkzaamheden, naar verwachting, ongeveer €100.000 overblijft, kan de investering voor dergelijke maatregelen waarschijnlijk binnen budget geregeld worden.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma Taakveld Onderwerp Lasten(L) 2022
Samenleving (bedragen * € 1.000) Baten(B)
Samenleving Onderwijs Specifieke uitkeringen 2022 L 176
Samenleving Onderwijsbeleid en leerlingzaken Specifieke uitkeringen 2022 L 818
Samenleving Sportbeleid en activering Specifieke uitkeringen 2022 L 44
Samenleving Diverse Specifieke uitkeringen 2022 B -1.038
Samenleving Sportbeleid en activering Coalitieakkoord- Harmonisatie buitensport L 130
Samenleving Overige Baten & lasten (stelposten) Stelpost Onderwijshuisvesting L -195
Samenleving Onderwijs Stelpost Onderwijshuisvesting L 195
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten Totaal 130

Budget specifieke uitkeringen 2022
Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop bij geraamd. Het gaat hier om de uitvoering van onderwijsachterstanden beleid, NPO middelen en uitvoering van  het sportakkoord. 

Stelpost onderwijshuisvesting
Er blijkt voor de tijdelijke huisvesting van de basisschool De Pionier in 2021 €95.067 aan tijdelijke huisvestingskosten op het investeringsbudget geboekt te zijn. Dat moet worden gecorrigeerd naar de exploitatie. Dit dekken we uit de stelpost Onderwijshuisvesting.  Om de tijdelijke huisvesting van het Broeklandcollege mogelijk te maken moet er een handbalveld verplaatst worden. De kosten hiervoor zijn €100.000. Dat dekken we uit de stelpost Onderwijshuisvesting.