Programma 1. Bestuur

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners

 • Een uitstekende eerstelijns dienstverlening; kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, conform de “Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020”.
 • Onze inwoners:
  • staan centraal;
  • worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening;
  • zijn tevreden.
 • Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig.
 • Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering).
 • Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners.
 • Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving.
 • Meer integraal werken door multidisciplinaire teams aan grote maatschappelijke opgaven.
 • De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om sámen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Een nieuwe bestuursstijl

 • Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat - als zaken niet goed gaan - wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen.
 • Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.
 • Een stevige positie in de regio (bestuurlijk en ambtelijk) om gezamenlijk te werken aan de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

Financiële afwijking

Programma Afwijking Voordeel/ 2022
Bestuur (bedragen * € 1.000) Nadeel
1A Algemene uitkering V 1.382
1B Loonsom - CAO en premiestijging N -1.382
1B Loonsom en inhuur N -2.544
1C Hogere inkomsten burgerzaken V 170
1D Hogere uitgaven werving en selectie N -58
1E Coalitieakkoord N -400
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is - ) -2.832

1A. Algemene uitkering

2022 is voor de Algemene uitkering een overgangsjaar. Via RIB Hoofdlijn Decembercirculaire 2021 (RIB 9) bent u geïnformeerd over het positievere beeld voor 2022. Voor 2023 en volgende jaren is het geprognosticeerde begrotingssaldo weliswaar verbeterd, maar de financiële druk op onze meerjarenbegroting is hoog en omgeven met grote onzekerheden rond de herijking van het Gemeentefonds en de compensatiebedragen voor de Jeugdzorg 2023 en verder. Via de Kaderbrief 2023 hebben wij u geïnformeerd over de verwachtingen voor onze algemene uitkering op basis van de Maartbrief 2022. Op basis van de Meicirculaire 2022 zullen wij u een voorstel doen voor de mutaties in de algemene uitkering en de financiële consequenties voor onze gemeente voor 2022 en volgende jaren. In de Meicirculaire 2022 zal ook laatste prognose voor de loon- en prijsontwikkeling  worden opgenomen. Wij stellen u voor om hieruit de hieronder beschreven CAO-ontwikkeling voor 2022 op te vangen. 

1B. Loonsom en inhuur

Ontwikkeling CAO en premies
Op 3 november 2021 hebben de LOGA-partijen (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) een principeakkoord afgesloten over de uitwerking van de afspraken in het akkoord Cao Gemeenten 1 januari 2021 – 1 januari 2023 die worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO.  Alle partijen hebben ingestemd met dit principeakkoord, waarmee het cao-akkoord op 27 januari 2022 definitief is geworden.
Ten aanzien van verhoging van de salarissen staat in het akkoord vermeld:

 • Per 1 december 2021 een verhoging van de salarissen met 1,5%.  Hiermee is bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 rekening gehouden.
 • Per 1 april 2022 een verhoging van 2,4%.   

Naast de stijging van de salarissen  moet ook rekening worden gehouden met de ontwikkeling van premies voor sociale lasten en pensioen. Voorheen werd de begrote salarislasten op totaal niveau met een index verhoogd, zonder onderscheid te maken in loonstijging en premiestijging.  We hebben de personeelsbegroting voor 2022 geactualiseerd, waarbij we rekening houden met de actuele loonstijgingen uit het CAO akkoord van 2,4%  en huidige premies zoals voor sociale lasten en pensioen. Het effect ten opzichte van de loonkosten in de begroting 2022 bedraagt € 1,4 miljoen. Dit is een stijging van ca. 4,5% op een totaal te indexeren loonbudget van € 31,3 miljoen. 

Effect loonsombudget en inhuur

De ontwikkeling van het loonsombudget is geanalyseerd voor het eerste half jaar van 2022.  Het loonsombudget ( € 37,5 miljoen) op jaarbasis is afgezet tegen :

 • AF : de betaalde salarissen tot en met juni (€ 15,5 miljoen),
 • AF :  de verwachte salariskosten van juli tot en met december (€ 15,5 miljoen),
 • AF : de verwachte uitgaven voor de sociale werkvoorziening (€ 2,8 miljoen) en
 • AF : de aangegane inhuurverplichtingen voor 2022 ten laste van de loonsom (€ 7,5 miljoen) per medio juni 2022.
 • AF : Effect van bekende mutaties medewerkers in en uit dienst € 0,1 miljoen
 • Bij  : dekking van de kosten uit andere dekkingsbronnen  € 1,4 miljoen

In het hoofdstuk Financieel Beeld zijn de beoogde maatregelen op het overschrijden van de loonsom/inhuur vermeld.

1C. Burgerzaken

Op het taakveld Burgerzaken verwachten wij een voordeel van € 170.000. Dit komt vooral door hogere legesopbrengsten voor reisdocumenten, huwelijken en naturalisaties ter grootte van € 190.000. Meer mensen willen na de coronapandemie weer op vakantie en vragen dus een reisdocument aan. Verder zijn er meer mensen genaturaliseerd. Dat zien we terug in de stijging van de leges voor naturalisatie, maar ook in de leges voor reisdocumenten, omdat mensen na hun naturalisatie in de regel ook een nieuw reisdocument aanvragen. Ten slotte is het aantal huwelijken toegenomen. Dat betreft een inhaalslag na de coronapandemie, toen er langere tijd beperkende maatregelen voor huwelijken golden.

Corresponderend met de hogere baten zullen de lasten ook met € 20.000 toenemen. Een deel van de leges van de reisdocumenten en naturalisaties worden doorbetaald aan het Rijk. Die extra lasten worden enigszins gecompenseerd omdat de kosten van een aantal projecten binnen Burgerzaken goedkoper zijn uitgevallen dan begroot of zijn uitgesteld vanwege de herprioritering van taken. De extra kosten voor huwelijken zijn verwaarloosbaar.

 

 

1D. Werving en selectie

Het aantal vacatures bij (semi) overheidsinstanties is nog nooit zo hoog geweest. Ook Stichtse Vecht heeft te maken met deze krappe arbeidsmarkt. Dit gecombineerd met veel openstaande vacatures zorgt voor een grote uitdaging. Met twee recruiters, gerichte campagnes en het actief werven van (latent) zoekenden via LinkedIn, wordt deze uitdaging aangegaan. Bijkomstig effect van de campagnes is het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid.  Daarnaast wordt er voor een aantal cruciale functies een specialistisch wervingsbureau ingeschakeld. Om de vacatures in te vullen is er voor dit jaar € 57.500 extra nodig. Via de kaderbrief is voor 2023 tevens extra budget aangevraagd.  In het door een extern bureau te maken plan van aanpak voor onder andere het verhogen van de instroom besteden we hier tevens aandacht aan. 

1E. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 ' Bouwen aan een stevig fundament' wordt in 2022 op programma 1 een impuls gegeven van  € 400.000, voor het inwonerpanel (€ 100.000), realistisch begroten (€ 100.000) en de organisatieontwikkeling (€ 200.000).

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma Taakveld Onderwerp Lasten(L) 2022
Bestuur (bedragen * € 1.000) Baten(B)
Bestuur Treasury Doorbelaste rente B -106
Diverse Diverse Kapitaallasten: rentedeel L 106
Bestuur Treasury Actualiseren rentelasten L 100
Bestuur Treasury Actualiseren rentebaten en dividenden B -100
Alle Diverse Salarislasten - CAO en premiestijging L 1.382
Bestuur Algemene uitkering Algemene uitkering - CAO en premiestijging B -1.382
Bestuur Bestuur Coalitieakkoord - Organisatie ontwikkeling ca. L 300
Bestuur Overhead Coalitieakkoord - inwonerpanel (voorheen burgerpanel) L 100
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten Totaal 400

Treasury - doorbelaste rente
De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 105.826 lager dan begroot. Dit komt doordat een aantal investeringen niet zijn afgesloten in 2021 en zijn doorgeschoven naar 2022. Dit geeft een positief effect op de programma’s (de begrote kapitaallasten worden niet benut), maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury, waar de rentebaat wordt verantwoord.