Programma 4. Sociaal

Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

Financiële afwijking

Programma Afwijking Voordeel/ 2022
Sociaal (bedragen * € 1.000) Nadeel
4A Inkomensregelingen N -350
4B Maatwerkvoorzieningen N -160
4C Maatwerkdienstverlening N -675
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is - ) -1.185

4A. Inkomensregelingen
We verwachten bij de bijstandsverlening  een voordeel op de uitkeringslasten van € 860.000. Dit is het gevolg van een gedaald aantal cliënten in het afgelopen jaar.  Omdat er een taakstellende bezuiniging van € 250.000 op de bijstand is geraamd, is het feitelijke voordeel € 610.000. Daar staat een nadeel tegenover aan de inkomstenkant van ca. € 1.010.000. Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere bijdrage van het Rijk (BUIG). Daarnaast zijn  inkomsten uit terugvordering/verhaal bij de Bijstand en Besluit bijstand zelfstandigen lager dan begroot. De lagere Rijksbijdrage betreft de zogenaamde nader voorlopige beschikking. Voor de lagere inkomsten vanuit het Rijk baseren wij ons vooralsnog op het nader voorlopig budget. Het definitieve budget wordt bekend in september. De definitieve beschikking, valt  naar verwachting iets gunstiger uit, onder andere door een correctie voor de inflatie.
Per saldo is het verwachte tekort op de bijstand  € 400.000.

Bij het Minimabeleid en de bijzonder bijstand verwachten we in totaal een voordeel van € 50.000.  Dit houdt rechtstreeks verband met het afgenomen aantal clienten in de bijstand. Belangrijke afwijkingen zien we bij de bijzondere bijstand als gevolg van huisvesting van statushouders (voornamelijk de vergoeding woninginrichting). Daar staan overschotten tegenover bij het Minimabeleid omdat er minder gebruik wordt gemaakt van de Collectieve Ziektekostenregeling  en de zwemregeling.

4B. Maatwerkvoorzieningen
Bij de Regiotaxi moet rekening gehouden worden met een tekort van € 110.000. Als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van ouderen wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze voorziening. Bovendien zijn de tarieven bij de aanbesteding  gestegen.

Bij de woningaanpassingen wordt een nadeel verwacht van € 50.000. Door de vergrijzing en het tekort aan beschikbare woningen vinden er meer aanpassingen plaats. Het aantal aanvragen en de kosten per aanpassing zijn zeer lastig voorspelbaar, maar gezien de trend van de afgelopen jaren is het realistisch om uit te gaan van een tekort.

4C. Maatwerkdienstverlening 
De huishoudelijke hulp gaat naar verwachting € 675.000 meer kosten dan geraamd als gevolg van toename in indicaties en hogere tarieven. De verwachte uitgaven zijn € 3.560.000. Dat is 3% meer dan de realisatie in 2021. Eerder werd uitgegaan van een toename van  10%, maar door capaciteitsproblemen bij de leveranciers nemen de kosten momenteel minder snel toe.

De uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo begeleiding (en de wijkteams) gebeurt vanaf dit jaar door TIM SV.  In de begroting zijn hiervoor budgetten opgenomen.  Op dit moment hebben we nog geen goed beeld van de werkelijke kosten van TIM, omdat door TIM nog gewerkt wordt aan het maken van degelijke rapportages. Er is geen reden om in totaliteit een belangrijke afwijking te verwachten.

Risico ontheemden Oekraïne 
Inzake het opvangen van ontheemden uit de Oekraïne zijn door het Rijk verschillende regelingen in het leven geroepen. Zo is er een regeling voor Gemeentelijke opvang, voor Particuliere opvang en is duidelijk dat er een vergoeding zal komen voor het bewerkstelligen van opvanglocaties en leerlingenvervoer. Er is echter op dit moment alleen voor de regeling Gemeentelijke opvang duidelijk wat de vergoeding is, namelijk € 700 per persoon per week. Hieruit moet het leefgeld worden betaald (€ 260 per persoon per maand) en daarnaast alle bijkomende kosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld het uitreiken van het leefgeld.  Voor de Particuliere opvang is nog geen duidelijkheid over de vergoeding vanuit het Rijk. Er is tot op heden ongeveer €400.000 (exclusief leefgeld) aan kosten en uren besteedt. We gaan ervan uit dat deze kosten gedekt zullen worden door de regeling van het Rijk.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma Taakveld Onderwerp Lasten(L) 2022
Sociaal (bedragen * € 1.000) Baten(B)
Sociaal Inkomensvoorz. Energietoeslag L 1.300
Bestuur Overige baten en lasten Energietoeslag B -1.300
Sociaal Volksgezondheid Specifieke uitkeringen 2022 L 40
Sociaal Volksgezondheid Specifieke uitkeringen 2022 B -40
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten Totaal 0

Budget specifieke uitkeringen 2022
Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop aangepast. Het gaat hier om de uitvoering van het preventie-akkoord. 

Energietoeslag
Bij de bijzondere bijstand wordt naar verwachting is € 1,3 miljoen uitgegeven aan de Toeslag energiekosten lagere inkomens. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Hier staan extra inkomsten tegenover uit het Gemeentefonds.