Samenvatting begrotingswijzigingen

Samenvatting begrotingswijzigingen

Bij elk programma zijn begrotingswijzigingen gemaakt. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen. Hieronder is een samenvatting opgenomen van de wijzigingen, die vermeld zijn bij de programma's.

Programma Taakveld Onderwerp Lasten(L) 2022
(bedragen * € 1.000) Baten(B)
Bestuur Treasury Doorbelaste rente B -106
Diverse Diverse Kapitaallasten: rentedeel L 106
Bestuur Treasury Actualiseren rentelasten L 100
Bestuur Treasury Actualiseren rentebaten en dividenden B -100
Alle Diverse Salarislasten - CAO en premiestijging L 1382
Bestuur Algemene uitkering Algemene uitkering - CAO en premiestijging B -1382
Bestuur Bestuur Coalitieakkoord - Organisatie ontwikkeling ca. L 300
Bestuur Overhead Coalitieakkoord - inwonerpanel (voorheen burgerpanel) L 100
Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer bijdrage VRU B -150
Fysiek Milieubeheer Specifieke uitkeringen 2022 L 1237
Fysiek Milieubeheer Specifieke uitkeringen 2022 B -1237
Fysiek Openbaar groen Uitgaven legakkerherstel L 448
Fysiek Openbaar groen onttrekking reserve oostelijke vechtplassen B -448
Fysiek Verkeer en vervoer Uitgaven onderhoud civiele kunstwerken L 300
Fysiek Verkeer en vervoer onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen B -300
Fysiek Milieubeheer Coalitiakkoord - duurzaamheid L 100
Alle Diverse Actualisatie vastgoedbegroting B/L PM
Alle Diverse Afschrijvingen L -598
Sociaal Inkomensvoorz. Energietoeslag L 1300
Bestuur Overige baten en lasten Energietoeslag B -1300
Sociaal Volksgezondheid Specifieke uitkeringen 2022 L 40
Sociaal Volksgezondheid Specifieke uitkeringen 2022 B -40
Samenleving Onderwijs Specifieke uitkeringen 2022 L 176
Samenleving Onderwijsbeleid en leerlingzaken Specifieke uitkeringen 2022 L 818
Samenleving Sportbeleid en activering Specifieke uitkeringen 2022 L 44
Samenleving Diverse Specifieke uitkeringen 2022 B -1038
Samenleving Sportbeleid en activering Coalitieakkoord- Harmonisatie buitensport L 130
Samenleving Overige Baten & lasten (stelposten) Stelpost Onderwijshuisvesting L -195
Samenleving Onderwijs Stelpost Onderwijshuisvesting L 195
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten Totaal -118